ఆధునిక వ్యవహార కోశం

బూదరాజు రాధాకృష్ణ

ఆధునిక వ్యవహారకోశం - బూదరాజు రాధాకృష్ణ

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 225/-

ISBN: 978-81-7449-028-1
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 390

గురించి

ఆధునిక వ్యవహార కోశం గ్రంథంలో వైద్య, న్యాయశాస్త్రాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పరిభాష ఉంది. పాత్రికేయులకి, అనువాదకులకి, తెలుగులో శాస్త్ర విషయాలు రాసేవారికి ఉపయోగించే గ్రంథం. దాదాపు 2000 ఆరోపాల చేర్పుతో రెండవకూర్పు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *