కావ్యాత్మ

శే.వెం. రాఘవయ్యంగారు

సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 70/-

ISBN: 81-7443-005-9
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 క్రౌను
మొత్తం పేజీలు: 359

గురించి

సంస్కృతంలో అలంకారశాస్త్రాల సారాంశాన్ని సుబోధకంగా సంక్షిప్తంగా విశదపర్చే గ్రంథం. అలంకారశాస్త్ర విద్యార్థులకూ, అభిమానులకూ అధ్యయనీయం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *