తెలుగులో సమస్యాపూరణలు

బూదరాజు రాధాకృష్ణ

తెలుగులో సమస్యాపూరణలు

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 20/-

ISBN: 81-7443-017-2
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 48

గురించి

అష్టావధానంలో సమస్యాపూరణ ఒక ప్రధానమైన ప్రక్రియ;అష్టావధానంతో నిమిత్తంలేని పద్యక్రీడ కూడా. గతంలో ప్రసిద్ధులైన కొందరు చేసిన సమస్యాపురణలను మళ్ళీ పరిచయం చేసే చిరు ప్రయత్నం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *