పోరాటాల బాటలో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు

యస్.వి.కె. ప్రసాద్, సుగుణ

పోరాటాలబాటలో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు

పుస్తక సమాచారం

స్టాకు లేదు

ISBN: 81-7443-008-3
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 143

గురించి

తెలంగాణా పోరాటానికి పూర్వరంగాన్ని సిద్ధంచేసిన, పోరాటనాయకత్వంలో ఒకరైన యస్.వి.కె. ప్రసాదు; బాల్యంనుంచీ పోరాటాలబాటలో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు – యస్.వి.కె.ప్రసాదు; బాల్యం నుంచీ పోరాటాన్ని అంటిపెట్టుకున్న సుగుణల జ్ఞాపకాలు యీ చిన్న పుస్తకం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *