సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు

వెత్సా వేంకటశేషయ్య

సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 150/-

ISBN: 81-7443-001-6
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 400

గురించి

సంస్కృత విద్యార్థులకు, తెలుగు విద్యార్థులకు, సంస్కృతభాషాభిమానులకు ఉపయోగకారి; క్లుప్తమూ స్పష్టమూ ఐన నిఘంటువు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *