సూక్తి ముక్తావళి

మహీధర జగన్మోహనరావు

సూక్తి ముక్తావళి

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 225/-

ISBN: 81-7443-014-8
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: XXXVI+434

గురించి

200 సంస్కృత గ్రంథాల నుండి ఎంపికచేసి తేటతెలుగు తాత్పర్యం చేర్చి కూర్చిన 2100 ముత్యాలహారం. ధర్మార్థకామమోక్షాలతోబాటు ఆరోగ్యం, విద్య, సంస్కృతి, సౌందర్యం మొదలగు ఎన్నో విషయాలగూర్చిన సూక్తులు, శ్లోకానుక్రమణిక, గ్రంథసూచికలతో.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *