హైదరాబాదు స్వాతంత్ర్య సంరంభం

(పరిచయం, వివరణలు – ఎన్. వేణుగోపాల్)

హైదరాబాదు స్వాతంత్ర్య సంరంభం

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 25/-

ISBN: 978-81-7443-034-2
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 60

గురించి

మిగతా దేశంతో బాటు సంస్థాన ప్రజలు భాషా, మత విభేదాలకతీతంగా వాక్, సభా, రాజకీయ స్వాతంత్ర్యాలు కోరుకున్నారు. 1938లో హైదరాబాదు సంస్థానంలో కాంగ్రెసును ఏర్పరచేందుకు ఎదుర్కొన్న ఆటంకాలని యీ పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకొంటాం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *