A

Adhunika Vyavahara Kosham (ఆధునిక వ్యవహారకోశం)Boodaraju Radhakrishna

పదం అర్థం
ab acterno బహుపురాతనకాలంనుంచి
abacus లెక్కలబల్ల, పూసలచట్రం
abaddon నరకం, నరకదేవత
abaegenate అన్యాక్రాంతంచేయు
abai పైతృక
abalienate హక్కును/ప్రయోజనాన్ని పరాధీనం చేయు; పట్టా ఇచ్చు, హక్కులు బదలాయించు
abandon పరిత్యజించు, వదులుకొను, త్యాగం చేయు, పరిత్యక్తంచేయు; పరిత్యాగం, వదిలిపెట్టడం, వేరు చేయటం
abandonee విడిచిన హక్కుల పరిగ్రహీత, హక్కులు పొందే వ్యక్తి
abandoner పరిత్యాగి
abandonment పరిత్యాగం, వదులుకోలు, సంయమనంలేమి
ab ante ముందుగానే
abase అవమానించు
abasia గమనహీనత, నడకలేమి
abate తగ్గు, తగ్గించు, రద్దగు, తొలగించు, ఉపశమించు, తక్కువచేయు
abatement తగ్గింపు, తగ్గుదల, ముగింపు, ఉపశమనం, ఆపుదల
abaxial ఉపాక్ష
abbreviation సంక్షేపం, క్లుప్తీకరణ; సంకేతచిహ్నం
abbreviature సంక్షేపణం
abdicant/abdicator పదభ్రష్టుడు
abdicate పదభ్రష్టంచేయు
abdication పదవీత్యాగం, పదభ్రష్టత
abdomen ఉదరం, పొత్తికడుపు
abdominal ఉదర సంబంధి
abduct అపహరించు, ఎత్తుకొనిపోవు, లేవదీసుకొనిపోవు
abducted అపహృత, ఎత్తుకొనిపోయిన, లేవదీసుకొనిపోయిన
abduction అపహరణ, ఎత్తుకొని/లేవదీసుకొని పోవడం, శరీరమధ్యభాగంనుంచి కదిలించటం
abductor అపహర్త
abena శ్వాసావరోధం
aberrance అసాధారణత, అస్వాభావికత
aberrant అసాధారణ, అస్వాభావిక, అపసవ్య, అపగామి
aberration అసాధారణత, అస్వాభావికత; అపగామిత, పథభ్రష్టత, విపథనం, మతిభ్రమ; దారి తప్పటం/తొలగటం
abet ప్రేరేపించు, దుష్ప్రేరణచేయు, అపరాధాన్ని ప్రోత్సహించు
abetment దుష్ప్రేరణ, ప్రేరేపణ, ప్రోత్సాహం, మద్దతు
abettal దుష్ప్రేరణ
abetter ప్రేరకుడు, ప్రేరేపకుడు, దుష్ప్రేరకుడు
abetting (అపరాధ) ప్రేరేపణ
abettoir కబేళా, వధ్యస్థానం
abeyance అనిర్ణీతత్వం, ఎటూతేల్చని స్థితి; నిలుపుదల
abeyant అనిర్ణీత
abhor తిరస్కరించు, ఏవగించుకొను, రోతపడు
abhorence జుగుప్స, ఏవగింపు, రోత; అసంగతత్వం
abhorrent తిరస్కృత, అసంగత, అసహ్యకర
abide స్వీకరించు, కట్టుబడి ఉండు
abiding స్థిర, కట్టుబడి ఉండే, దృఢ
abiding conviction దృఢవిశ్వాసం
abidingly స్థిరంగా, దృఢంగా, కట్టుబాటుతో
abilitative సామర్థ్యార్థకం
ability సామర్థ్యం, సమర్థత
ability grouping సామర్థ్యసమూహనం
ab-initio మొదటినుంచీ, ఆదినుంచీ, ఆరంభం నుంచి
ab invito బలవంతంగా
abiogenesis అకస్మాజ్జననం
abiogenic అజీవజన్య
abject నికృష్ట, హీన
abjection నీచత్వం, నికృష్టత, హైన్యం
abjectness నీచత్వం, నికృష్టత
ab judicatio న్యాయస్థానానికి దూరంగా
abjuration మాట తప్పటం, ప్రమాణపూర్వకంగా నిరాకరించటం/పరిత్యజించటం
abjurer మాట తప్పిన వ్యక్తి; పరిత్యాగి
ablation తొలగింపు, హిమక్షయం
ablative పంచమీ విభక్తి, అపాదానకారకం
ablator ఉష్ణనిరోధక(కవచం)
able సమర్థ, తాహతుగల, శక్తిగల
able-bodied శరీరసామర్థ్యంగల, శక్తుడైన, స్వస్థుడైన
ablemoschus esculentes బెండ
ablepsy గుడ్డితనం, అంధత్వం
ablution పవిత్రస్నానం, ప్రక్షాళనం, కడుక్కోవటం
abnegate అధికారం త్యజించు/తిరస్కరించు
abnegation (ఆత్మ) త్యాగం, ఆత్మతిరస్కారం; ప్రత్యాఖ్యానం
abnormal అసామాన్య, అసాధారణ, వికృత, అస్వాభావిక, నియమవిరుద్ధ, విపరీత
abnormal action విపరీతచర్య
abnormality వైపరీత్యం; విపరీతతత్వం, అస్వాభావికత, అసామాన్యత, అసాధారణత, అపసామాన్యత
aboard విమానంలో, నావలో, రైలుమీద
abode నివాసం
abolish రద్దుచేయు, ఎత్తివేయు, అంతం చేయు, నిర్మూలించు
abolisher నిర్మూలకుడు, రద్దుచేసే వ్యక్తి
abolishionist నిర్మూలనవాది
abolishment రద్దు, తొలగింపు, ఎత్తివేత
abolition రద్దు, అంతం, నిర్మూలన, నివారణ
abominable అసహ్యకర, హేయ
aboriginal ఆది(మ)వాసి
aborigines ఆది(మ)వాసులు
abort గర్భస్రావం చేయు/అగు; ఫలితం లేకపోవు
aborted computer file transfer వ్యర్థ గణకయంత్ర శ్రేణీపరివర్తన
aborticide గర్భస్రావకం
abortifacient గర్భస్రావకం
abortion గర్భవిచ్ఛిత్తి, గర్భస్రావం, రక్తస్రావం
abortive నిష్ఫల, అకాల, ఫలించని, సఫలంకాని, విఫల
abortus అకాలశిశువు
abound నిండిన, పర్యాప్త
about గురించి; ఇంచుమించు, దాదాపు, రమారమి, సుమారు
above మీద, పైన; సదరు, అధిక
above board నిష్కల్మష, ఊహాతీత
above-par మించిన, ఎక్కువ వెల గల, అధిమూల్య, అధిగమించిన
abovesaid ఉపర్యుక్త, పైన చెప్పిన/రాసిన, సదరు
abraded అరిగిపోయిన
abrasion రాపిడి, ఒరపిడి, అరిగిపోవడం, (చర్మం) గీచుకుపోవటం
abrasive కరకు, మొరటు; ఒరపిడి రాయి
abreaction భాషణ చికిత్స
abridge సంక్షేపించు, క్లుప్తీకరించు, సంగ్రహించు, తగ్గించు, కుదించు
abridged notation క్లుప్త/సంక్షిప్త లేఖనం
abridgement క్లుప్తీకరణ, సంక్షేపణం, తగ్గింపు, కుదింపు, సంగ్రహ(ణం)
abroad విదేశాల్లో, దేశాంతరంలో; పరదేశం, విదేశం, పరప్రాంతం, బయట
abrogable రద్దుచేయదగిన
abrogate రద్దుచేయు, నిరాకరించు
abrogation నిరాకరణ, రద్దు (చేయటం)
abrogative రద్దుచేయగల
abrogator నిరాకర్త, రద్దుచేసే వ్యక్తి
abrosia ఉపవాసస్థితి
abrupt ఆకస్మిక, అర్థాంతరమైన
abruptly హఠాత్తుగా, ఆకస్మికంగా, అర్థాంతరంగా, అకస్మాత్తుగా, సంబంధం లేకుండా
abrus గురివింద
abscess గడ్డ, కురుపు, వ్రణం, పుండు, దద్దు
abscissa ప్రథమ నిరూపకం
abscission (పుండు) కోత, కర్తనం
abscond కనపడకుండు, పారిపోవు, పలాయనమగు, తప్పించుకొనిపోవు, పరారగు, చెప్పకుండా పోవు
absconded పరారైన, పలాయిత
absconder పరారీ, పలాయితుడు
absconding పరారీ కావటం
absconsion తప్పించుక పోవటం, పారిపోవటం, పలాయనం, పరారీ
absence అనుపస్థితి, గైర్హాజరీ, పరోక్షం; లోపం; హాజరుకాని, లేని; అభావం
absent హాజరుకాని, హాజరులోలేని, గైర్హాజర్, అనుపస్థిత
absent-minded అన్యమనస్క, మతిమరుపుగల, స్థిమితంలేని, పరధ్యానంలో ఉన్న
absentee అనుపస్థితుడు, అనుపస్థిత, అన్యత్రవాసి, హాజరుకాని వ్యక్తి
absentee capitalism పరోక్ష పెట్టుబడిదారీ విధానం
absentee landlord పరోక్ష భూస్వామి, అనుపస్థిత భూస్వామి
absenteeism అనుపస్థితి, హాజరుకాకపోవటం, అన్యత్రవాసం
absente reo ప్రతివాది గైర్హాజరీ
absolute పరమ, కేవల, శుద్ధ, పూర్తి, సంపూర్ణ, నిరపేక్ష
absolute majority పూర్తి/నిరపేక్ష మెజారిటీ
absolute monoply పూర్తి/సంపూర్ణ గుత్తాధిపత్యం
absolute privilege పూర్తిహక్కు, పూర్ణాధికారం
absolute temperature పరమోష్ణత
absolute trust సంపూర్ణవిశ్వాసం
absolute truth పరమసత్యం
absolute zero పరమశూన్యం
absolutely (సం)పూర్తిగా, (సం)పూర్ణంగా, నిరపేక్షంగా, కేవలం
absolution విమోచన
absolutism నిరపేక్షతావాదం, నిరంకుశత్వం
absolve తప్పించు, నిర్దోషిగా భావించు, వదిలించు, (నేరంనుంచి) విముక్తునిచేయు
absolved (నేరంనుంచి) విముక్త
absolvent విమోచకం
absolver విమోచకుడు
absorb పీల్చుకొను, లీనం చేసుకొను, చేర్చుకొను, కలసిపోవు, శోషించు
absorbance గ్రహణం
absorbent శోషకం, (ద్రవ) గ్రాహకం
absorber శోషకం
absorption శోషణం, ద్రవగ్రహణం, ఐక్యం కావటం, ఏకీభవనం
abstain హాజరు కాకుండు, పాల్గొనకుండు; విముఖంగా ఉండు, పథ్యంగా ఉండు
abstemious మితాహారి
abstention గైర్హాజరీ, దూరంగా/వేరుగా ఉండటం; పథ్యం, విముఖత, దూరత
abstinence పరిత్యాగం, సంయమం, ఉపవాసం, లంఖణం (లంఘనం)
abstract adj అమూర్త, అరూప, సంక్షిప్త, గూఢ, శుద్ధ n సంక్షేపం, సారం, సారాంశం v సంక్షేపించు, సంగ్రహించు, పరిగ్రహించు
abstract art నైరూప్యకళ
abstract goal అమూర్తగమ్యం
abstract language అమూర్తభాష
abstract noun భావనామం
abstracted గూఢమైన
abstracter సంగ్రహలేఖకుడు, సంక్షేపకుడు
abstraction సారగ్రహణం, సంక్షేపణం
abstruse గూఢ, గుప్త, కఠిన, అర్థంకాని
abstrusity గూఢత, గోప్యం, కఠినత్వం
absurd అర్థరహిత, నిరర్థక, అర్థంలేని, అసంగత
absurdity నిరర్థకత, అసంగతత్వం
abulia నిర్ణయరాహిత్యం
abundance సమృద్ధి, పుష్కలత
abundant పుష్కల, సమృద్ధ, అధిక
abuse n నింద, తిట్టు, దుర్భాష; దుర్వినియోగం v నిందించు, తిట్టు, దుర్భాషలాడు; దుర్వినియోగించు
abut ఆనుకొని ఉండు, (హద్దులదగ్గర) కలిసి ఉండు
abutilon asiaticum తుత్తురు
abutment ప్రతిక్రియాస్థానం; దన్నుగోడ
abuttals సరిహద్దులు
abuttor సరిహద్దుదారు
abuzz ముసురుకొన్న, వ్యాపించిన
abysmal అగాధ; న్ఈచ
abyss నరకం, పాతాళం; అగాధం, సముద్రగర్భం
acacia arabica నల్లతుమ్మ
acacia planiformis సాలెం
acacia suma తెల్లచండ్ర
acacia sundra చండ్ర
academic విద్యాసంబంధి, విద్యావిషయక
academic counselling విద్యావిషయక సలహా సమావేశం
academic discussion గోష్ఠి, (విద్యావిషయక) చర్చ
academic library విద్యాలయ గ్రంథాలయం
academic year విద్యాసంవత్సరం
academician విద్యావేత్త
academy పరిషత్తు, విద్యాసంస్థ, అకాడమి
acapnia రక్తంలో బొగ్గుపులుసు వాయువు (కార్బన్ డయాక్సైడ్)
acaricide క్రిమిసంహారకం
acaudal వాలిడి, తోకలేని (కోతి)
accede to స్వీకరించు, అంగీకరించు, సమ్మతించు, ప్రవేశించు, చేరు
accelerate త్వరితం చేయు, వేగం పెంచు
acceleration త్వరణం, వేగవృద్ధి, త్వరితత్వం
accelerator వేగకారి, ఆక్సిలేటర్
accent (ఉచ్చరిత) స్వరం, నొక్కి చెప్పటం
accentuate పెంచు, తీవ్రీకరించు, తీవ్రం చేయు; స్వరితంచేయు
accentuation ప్రబలత, తీవ్రీకరణ, పెంచటం; స్వరణం
accept ఆమోదించు, అంగీకరించు, సమ్మతించు, స్వీకరించు, ఒప్పుకొను
acceptability స్వీకార్యత, అంగీకార/ఆమోద యోగ్యత, గ్రహణీయత, గ్రాహ్యత
acceptable గ్రాహ్య, అనుకూల, స్వీకార్య, అంగీకార్య, ఒప్పుకోదగ్గ, ఆమోదయోగ్య
acceptance ఒప్పుదల, స్వీకారం, అంగీకారం, ఆమోదం
acceptaness స్వీకృత వినిమయపత్రాలు
acceptation అంగీకరించిన అర్థం
acceptor గ్రహీత, స్వీకర్త
accesory ఉపసాధనం, సహాయకం, విడిభాగం, ఉపకరణం
access ప్రవేశం, (ప్రవేశ) సౌలభ్యం/సాధ్యత, దారి
accessary సహాయకుడు, సహాయకారి, తోడుదొంగ/సహాపరాధి
accessibility సులభత, సుగమత, ప్రవేశయోగ్యత, దర్శనసౌలభ్యం
accessible సులభ, సుగమ, ప్రవేశయోగ్య, సాధ్య
accessing సాధించే, సాధక
accessio (ఆస్తి మొ.) అనువృద్ధి
accession గద్దె ఎక్కటం, రాజ్యస్వీకారం, విలీనత, పదవీస్వీకారం, ప్రవేశం, అనువృద్ధి, పదారోహణం
accessories విడిభాగాలు, ఉపకరణాలు
accessory సహాపరాధి, తోడుదొంగ; అనుబంధం
accidence తాత్కాలిక ధర్మం
accident ప్రమాదం, దుర్ఘటన, ఆగంతుకం
accident story ప్రమాదవార్త
accidental ఆకస్మిక, అకాల, యాదృచ్ఛిక, ప్రామాదిక
accidentalism యాదృచ్ఛికతావాదం
accidentally అకస్మాత్తుగా, ప్రమాదవశాత్తు, యాదృచ్ఛికంగా, ఆకస్మికంగా
acclaim ప్రకటించు, పొగడు
acclamation పొగడ్త, ప్రకటన, హర్షధ్వానం; మూజువాణీ ఓటు, ఏకగ్రీవామోదం
acclimatization దశానువర్తనం, (వాతావరణ పరిస్థితులకు) అలవాటు పడటం, అనుకూలనం
acclimatize (వాతావరణ పరిస్థితులకు) అలవాటుపడు/సహించు
acclivity మిట్ట, ఎగుడుదిగుడు(తనం)
accolade ప్రశంస, పొగడ్త
accommodate సర్దుకొనిపోవు, స్థానం కల్పించు
accommodating అనుకూల, సరిపెట్టుకొనే
accommodation వసతి, సర్దుబాటు, సవరణ, స్థానకల్పన, జాగా, అనుకూలనం
accommodatum సరుకు బదులివ్వటం
accompaniment తోడ్పాటు, సహకారం; వంతపాట
accompany అనుసరించు, తోడ్పడు, సహకరించు; వంతపాటపాడు
accomplice తోడుదొంగ, సహాపరాధి
accomplish సాధించు, నెరవేర్చు, పూర్తిచేయు
accomplished నెరవేరిన, పూర్తి అయిన, సిద్ధించిన; నిష్ణాత
accomplishment సిద్ధి, సాఫల్యం, సమాపనం, సంపూర్ణత, సిద్ధహస్తత, నిర్వహణ
accord n సమ్మతి, ఒప్పందం, ఒడంబడిక, అన్వయం v సమ్మతించు, గుర్తింపునిచ్చు, ఇచ్చు, అన్వయించు
with one accord ఏకగ్రీవంగా, ఏకాభిప్రాయంతో
accordance అనుకూలత, అనురూపత, ఏకీభావం
in accordance with అనుసరించి, విధంగా, ప్రకారంగా, అనుగుణంగా
accordant ఏకీభావంగల
accordingly అదేవిధంగా, ఆ ప్రకారం(గా), తదనుసారం
according to విధంగా, ప్రకారంగా, అనుగుణంగా
accost పిలుచు, సంబోధించు, హెచ్చరించు, పలకరించు
accouchement కాన్పు, ప్రసూతి
account n ఖాతా; వివరణ, వృత్తాంతం, సంగతి v.లెక్కపెట్టు, లెక్కించు, పరిగణించు, వివరించు
capital account మూలధనం ఖాతా
credit account అరువు ఖాతా
current account వాడకం/చాలూ ఖాతా, కరెంట్ ఖాతా
debit account ఖర్చుఖాతా, డెబిట్ ఖాతా
open an account ఖాతా తెరచు/మొదలుపెట్టు
render an account లెక్కచెప్పు
rough account చిత్తు/కచ్చా లెక్క
accountability జవాబుదారీతనం
accountable బాధ్యతాయుత, జవాబుదారు
accountancy గణనశాస్త్రం, లెక్కల తనిఖీ
accountant గణకుడు, గణకాధికారి, అకౌంటెంట్
accountant general ప్రధాన గణకుడు, మహాగణకుడు, అకౌంటెంట్ జనరల్
accounterments (సైనిక) సాధన సామగ్రి, సేనాసామగ్రి
accredit స్వీకరించు, సమ్మతించు; నియమించు, నియోగించు; జమచేయు, జమ అయినట్లు గుర్తించు
accreditation గుర్తింపు, ప్రాతినిధ్యం
accredited నియమిత, నియోజిత, అధికృత
accredition గుర్తింపు, ప్రాతినిధ్యం
accretion వృద్ధి
accrimination దోషారోపణ
accrual ప్రాప్తి, పెరుగుదల
accrue ప్రాప్తించు, జమఅగు, సమకూడు, లాభించు
accrued ప్రాప్త, జమ అయిన
acculturation (ప్రాబల్య) సంస్కృతీకరణ(ణం)
accuminate మొనదేరిన
accumulate కూడబెట్టు, సంచయించు, పోగుచేయి, జమచేయు; కూడుకొను, పెరుగు; సమీకరించు
accumulated సంచిత, కూడిన, జమ అయిన, పెరిగిన; సమీకృత
accumulation సంచయం, సంచితం; సమీకరణ
accumulator సంచాయకం, సమీకృతం
accuracy నిర్దుష్టత, సరి, యథార్థత, ఖచ్చితత్వం
accurate నిర్దుష్ట, యథార్థ, ఖచ్చితమైన, సిసలు
accurately సరిగా, ఖచ్చితంగా, నిర్దుష్టంగా, సిసలుగా
accurse శపించు, దూషించు
accusation నిందారోపణ, నింద, ఆరోపణ
accusative ద్వితీయావిభక్తి, కర్మకారకం
accuse నిందించు, నిందమోపు, నేరం మోపు/ఆరోపించు
accused నిందితుడు
accuser ఫిర్యాది, నేరారోపకుడు
ace ఆసు (ముక్క); మేటి, సమర్థ
acellulor అకణనిర్మిత
acephalous తల(కాయ)లేని; నాయక(త్వ)రహిత
acerbity తీవ్రత, కటుత్వం, కరకుదనం
acerous కొమ్ముల్లేని, శృంగరహిత
acetabulum సదుగుపల్లం
ache నొప్పి, వేదన
achieve సాధించు, జయించు
achievement జయం, (కార్య) సిద్ధి/సాధన, సాధించటం, ప్రగతి
achievement test సాధన/ప్రగతి నికష/పరీక్ష
Achilles heel దుర్బల/అరక్షిత స్థానం/స్థలం
achlorhydria జఠర-అనామ్లత
achloropsia అంధత్వం, గుడ్డితనం
achromatic అవర్ణ, రంగులేని
achylia gastrica నిరామ్లస్థితి, జఠరరసం లేకపోవటం
acicular సూచ్యాకార, సూదిలాంటి
acid ఆమ్లం
acid-base ఆమ్ల-క్షార
acid-fast ఆమ్లనిరోధక
acid-rain ఆమ్లవర్షం
acidic ఆమ్లాధార, ఆమ్లీయ
acidification ఆమ్లీకరణ(ణం)
acidified ఆమ్లీకృత
acidifier ఆమ్లీకారకం
acidimeter ఆమ్లమాపకం
acidimetry ఆమ్లమితి
acidity ఆమ్లత, ఆమ్లత్వం
acidosis ఆమ్లరక్తత, ఆమ్లపిత్తం
acid test కఠినపరీక్ష, అంతిమపరీక్ష
acidulant ఈషదామ్లకారి
acidulated ఈషదామ్లితం
acidulous ఈషదామ్లవంత
acknowledge ఒప్పుకొను, గుర్తించు, రసీదిచ్చు, అంగీకరించు, స్వీకరించు
acknowledgment (తిరుగు) రసీదు; స్వీకారం, అంగీకారం, గుర్తింపు
acme పరాకాష్ఠ, చివరిదశ, చరమదశ, చరమాగ్రం
acnode అసంభావ్య సంపాతం
acorn సిందూర కాయ/ఫలం
acoustic ధ్వని/శ్రవణ సంబంధి
acoustic phonetics ధ్వని(లక్షణ)శాస్త్రం, అనురణనశాస్త్రం
acoustics ధ్వనితరంగశాస్త్రం
acqua నీరు, జలం
acqua lung జలశ్వసనం
acquaint పరిచయమగు, పరిచయం చేయు, తెలుపు, తెలియబరచు, పరిచయం చేసికొను
acquaintance పరిచయం, తెలివిడి
acquainted పరిచిత
acquarium జలచరాలయం
acquatic weeds నీటి కలుపుమొక్కలు
acquiesce నిరాక్షేపణగా సమ్మతించు
acquiescence నిరాక్షేప సమ్మతి, రాజీ, మౌనాంగీకారం, తృప్తి, మౌనసమ్మతి
acquifer జలాశయం
acquifers జలమయస్తరాలు
acquire సంపాదించు, గడించు, ఆర్జించు, పొందు
acquired ఆర్జిత, సంపాదిత, గడించిన, పొందిన
acquirement ఆర్జన, సంపాదన, గడన
acquisition అధికారపూర్వక స్వాధీనం, ప్రాప్తి, ఆర్జన, సంపాదన, గడన
land acquisition భూస్వాధీనత
acquit వదిలిపెట్టు, విడుదలచేయు, విముక్తుని చేయు
acquittal విడుదల, విముక్తి
acquittance రుణవిముక్తి; చెల్లుచీటి; వేతనాల వివరం
acquitted (రుణ)విముక్త
acre ఎకరం/ఎకరా (౪౮౪౦ చ.గ. భూమి)
acreable (per acre) ఎకరం ఒక్కంటికి
acreage (ఎకరాల్లో) విస్తీర్ణం, ఎకరాల మొత్తం
acrid వగరు, కటు, తీక్ష ; కుపిత, తీవ్రస్వభావం గల; చేదైన
acrimony కటుత్వం, తీవ్రత
acromegaly అతికాయత్వం
acromion అంసకూటం
acronym (ఆద్యక్షర) సంక్షిప్తపదం
across అడ్డంగా, అటునుంచి ఇటు
act n చట్టం, శాసనం, విధానం, కార్యం, అంకం, పని, చర్య v అమలుపరచు, పనిచేయు
act of hostility అమిత్రచర్య, శత్రుచర్య
act on చర్య తీసుకొను, వ్యవహరించు
act on one’s own సొంత బాధ్యతమీద చర్యతీసుకొను/వ్యవహరించు
act under instructions ఆదేశాల ప్రకారం వ్యవహరించు
Acterner శంతనుడు
acting adj తాత్కాలిక పనిచేస్తున్న, స్థానాపన్న n అభినయం, నటన; అవిశ్రాంతి; బదులు వ్యక్తి, చర్య
actinometer కిరణమాపకం, (సూర్య)కాంతిమాపకం
actiology రోగనిదాన(శాస్త్రం)
action చర్య, వ్యాజ్యం, క్రియ, అభినయం, పోరాటం, చేత
action automatic స్వయంచాలిత చర్య/క్రియ
action cumulative సంచయిత క్రియ/చర్య
action delayed విలంబిత క్రియ/చర్య
action direct ప్రత్యక్ష చర్య/క్రియ
action involuntary అసంకల్పిత చర్య/క్రియ
action local స్థానిక చర్య/క్రియ
action mycosis గవదవాపు
action-noun చర్యార్థక నామ(వాచకం)
action reflex అసంకల్పిత ప్రతీకారచర్య
action specific నిర్దిష్ట చర్య/క్రియ
action voluntary ఐచ్ఛిక క్రియ/చర్య
action word చర్యావాచక శబ్దం
take action చర్య తీసుకొను
actionable దావా వేయదగ్గ, చర్యతీసుకోదగిన
activate క్రియాత్మకంచేయు, ఉత్తేజపరచు
activated ఉత్తేజిత, క్రియాత్మక
activated carbon సక్రియ కర్బనం
activation ఉత్తేజనం, సక్రియాకరణం
activator ప్రేరేపకుడు, ప్రోత్సాహకుడు; ఉత్తేజ కారకం
active క్రియాశీల, కార్యశీల, సక్రియ, చురుకైన
active-construction కర్తరి ప్రయోగం/వాక్యరచన
active participation క్రియాశీల భాగస్వామ్యం/సహభాగిత్వం
active partner సక్రియ భాగస్థుడు/భాగస్వామి
active service క్రియాశీలసేవ, యుద్ధసేవ
active voice కర్తరి ప్రయోగం
active volcano జ్వాలాముఖి, సజీవాగ్నిపర్వతం
actively క్రియాశీలంగా, చురుకుగా, చైతన్యవంతంగా
activise అనుకూలపరచు, ఉత్తేజపరచు, చురుకుపరచు
activist క్రియాశీలి
activities కార్యకలాపాలు, కార్యక్రమాలు
activity క్రియాశీలత, చురుకుదనం, చైతన్యం
activity level క్రియాశీలతాస్థాయి
activity method కృశ్యాధారపద్ధతి
actor కర్త; నటుడు, (నాటక) పాత్ర(ధారి); కక్షిదారు, వకీలు, వాది; సంరక్షకుడు, వ్యవహర్త, నిర్వాహకుడు
actor-action-goal కర్త-కర్మ-క్రియ
actress నటి, అభినేత్రి
actual అసలు, వాస్తవిక, యథార్థ, నిజమైన
actualist వాస్తవికతావాది
actually వాస్తవంగా, యథార్థంగా, వాస్తవానికి, నిజంగా, అసలుకు
actuals వాస్తవిక గణాంకాలు, అసలు అంకడాలు
actuary బీమా గణకుడు, ఆక్చ్యువరీ
actuate ప్రేరేపించు, ఉత్తేజపరచు
actus reus చట్టవిరుద్ధచర్య
acuity తీక్ష త, తీవ్రత
acumen చతురత, నిశిత బుద్ధి/దృష్టి, బుద్ధితీవ్రత
acupuncture సూదిపొడుపు వైద్యం
acute తీవ్ర, ఉదాత్త
acute accent ఉదాత్తస్వరం
adamant కఠోర, కఠిన, దృఢ
Adam’s apple కంఠమణి
adapt అనుకూలమగు, అనుకూలింపజేయు, రూపాంతరీకరించు, అనుసరించు
adaptability అనుసరణీయత, అనుకూలత, ఆనుకూల్యం
adaptable అనుసరణీయ
adaptation అనుకూలనం, రూపాంతరణం, పొందిక, అనుకూలత, సర్దుబాటు, అనుసరణ
adapted అనుకూలిత
adapter సంయోజకం, అనుకూలానుసరణకర్త
adaptive అనుకూల, అనుసారి
adaxial కేంద్రాభిసార
add కలుపు, పెంచు, ఎక్కువచేయు, సంకలనం చేయు
addend సంకలితం
addendum అనుబంధం, పరిశిష్టం
addict n వ్యసని, వ్యసనదాసుడు v వ్యసనానికి లోబడు/లోనగు
addiction వ్యసనం, దురలవాటు
Addison's disease నిస్సత్తువ, నిస్త్రాణ
add(ition) అనుబంధం
addition కూడిక, సంకలనం, అదనపుచేర్పు
additional అదనపు
additive సంకలితం, ఆదేశం, ఆదేశాత్మకం
additivity సంకలనశీలత
address n చిరునామా; సంబోధన, ప్రసంగం, అభిభాషణ; స్వాగత/వినతిపత్రం v ఉపన్యసించు, ప్రసంగించు, సంబోధించు, అభిభాషించు
presidential address అధ్యక్ష ప్రసంగం, అధ్యక్షోపన్యాసం
president’s address రాష్ట్రపతి/సభాపతి ప్రసంగం
welcome address స్వాగతోపన్యాసం
addressable position గణనీయస్థానం
addressee చిరునామాదారు, జాబు పొందే వ్యక్తి, సంబోధితుడు
addressograph చిరునామా లేఖకుడు; చిరునామాలు రాసే యంత్రం
adduce నివేదించు, ఆరోపించు, ఇచ్చు, నిరూపించు, దృష్టాంతరీకరించు, ఎదటబెట్టు
adduction శరీరంమధ్యకు చేర్చటం
adductor అభివర్తని
adeem ఉపసంహరించు
ademption ఉపసంహరణ, వీలునామా మార్పు/రద్దు
adenanthera aculeata జాన
adept చతురుడు, నిపుణుడు, ప్రవీణుడు, దక్షుడు
adequacy చాలటం, సరిపోవటం, సరిపడటం, పర్యాప్తత, సముచితత్వం, పర్యాప్తి
adequate చాలినంత, పర్యాప్త, తగిన(నంత), కావలసినంత, యథోచిత, సముచిత
adfected equation సంకర సమీకరణం
adhere అనుసరించు, అంటిపెట్టుకొను, అవలంబించు, అనువర్తించు
adherence అనుసరణ, అనువర్తన, అవలంబన, అంటిపెట్టుకొనటం
adherent అనుయాయి, సహచరుడు, అతికిన, అంటిపెట్టుకొని ఉన్న
adherents అనుసారులు, సహచరులు, అవలంబితాలు, అంటుకొని ఉండేవి
adhesion అతుకు, అసంజనం, అంటుకొని ఉండటం
adhesive అతుక్కొని ఉండే, జిగురయిన
adhesives అతుకుడు పదార్థాలు, జిగురులు, బంకలు
ad hoc తాత్కాలిక, తదర్థ
ad hoc committee తాత్కాలిక సంఘం, విశేష సంఘం
ad hocism తాత్కాలికనిర్ణయ విధానం
adiabatic స్థిరోష్ణక
adiathermanous అధమోష్ణవాహక
adina cordifolia బండారు
ad-infinitum యావదనంతరం
adipose కొవ్వు సంబంధమైన
adiposis కొవ్వెక్కటం
adipsia దప్పికలేమి
adjacency సామీప్యం, దగ్గరితనం
adjacent ఆసన్న, సమీప(స్థ), సమీపవర్తి, దగ్గరి, ఆనుకొని ఉన్న
adjacent angle ఆసన్నకోణం
adjacent side ఆసన్నభుజం
adjective విశేషణం; ప్రక్రియా సంబంధి
adjoining సమీపవర్తి, సమీప(స్థ), అంటిఉన్న, ఆనుకొని ఉన్న, కలిసి ఉన్న
adjourn వాయిదావేయు
adjourn sine-die అనిర్ణీతంగా వాయిదాపడు/వాయిదా వేయు
adjournment వాయిదా
adjournment motion వాయిదా తీర్మానం
adjudge (న్యాయం) నిర్ణయించు, ఫైసలా చేయు, న్యాయనిర్ణయం చేయు
adjudged న్యాయనిర్ణయం చేసిన
adjudicate (న్యాయం) నిర్ణయించు, న్యాయబద్ధంగా తీర్పునిచ్చు
adjudication (న్యాయ) నిర్ణయం, ఫైసలా
adjudicator (న్యాయ) నిర్ణేత
adjunct సంయుక్త, సమ్మిళిత, సంలగ్న, కలిసి ఉన్న
adjuration ప్రమాణపూర్వక నిరాకరణ
adjure ప్రమాణం చేయించు, ఒట్టుపెట్టించు, అభ్యర్థించు
adjust సర్దు, సరిచేయు, కుదుర్చు, చక్కదిద్దు, సర్దుబాటుచేయు, సరిపుచ్చు
adjustable సర్దదగిన, కుదిరే, సరిచేయదగిన
adjuster సర్దుబాటుదారు, సర్దుబాటు పరికరం
adjusting screw సరిచేసే మర
adjustment సర్దుబాటు
adjustment of accounts లెక్కల సర్దుబాటు
adjutant సహాయకుడు, సహాయకాధికారి
adjuvant సహాయకౌషధం, అనుపానం; అనుబద్ధ
adlegation వాదం/దావా నిమిత్తం, రాయబార వర్గంతో పంపటం
ad lib(ition) యథేచ్ఛ, ఇష్టానుసారం
ad-litem దావాకోసం
admeasurement భాగనిర్ణయం
adminicle సహాయక సాక్ష్యం, బలపరిచే సాక్ష్యం
adminicular సహాయకం
administer పరిపాలించు, నిర్వహించు, అమలు జరుపు, వ్యవహరించు, వ్యవస్థీకరించు, ప్రమాణం చేయించు, (మందు, విషం మొ.) ఇచ్చు, న్యాయపాలన చేయు
administer an oath శపథం/ప్రమాణం చేయించు/స్వీకరింపజేయు
administer justice న్యాయం చేయు; న్యాయ పరిపాలన చేయు
administration పరిపాలన, పరిపాలన సంబంధి
administration of justice న్యాయపరిపాలన
administrative పరిపాలక, పరిపాలన సంబంధి, సర్కారీ
administrator పరిపాలకుడు, అధికారి, వ్యవహర్త, నిర్వాహకుడు, వ్యవస్థాపకుడు
administratrix పరిపాలకురాలు, అధికారిణి, నిర్వాహకురాలు, వ్యవస్థాపకురాలు
admirable ప్రశంసనీయ, ప్రశంసాయోగ్య, గ్రాహ్య, స్వీకార్య
admiral నౌకాదళాధిపతి, అడ్మిరల్
admirality నౌకాదళ కార్యాలయం, నౌకాదళాధి కారం, నౌకాదళశాఖ; సముద్రయాన సంబంధి
admiration ప్రశంస, మెప్పు, మెచ్చుకోలు
admire ప్రశంసించు, మెచ్చుకొను
admissibility అనుమతి/స్వీకార యోగ్యత
admissible స్వీకరించదగ్గ, గ్రాహ్య, స్వీకార్య
admissible motion స్వీకరించదగ్గ తీర్మానం
admissible solution గ్రాహ్య సాధనం/పరిష్కారం
admissible value గ్రాహ్యమానం, అంగీకరించ దగ్గ విలువ
admission స్వీకరణం, స్వీకారం, ఒప్పుకోలు, ఒప్పుదల, అంగీకారం, గ్రహణం, ప్రవేశనం
admission number ప్రవేశసంఖ్య
admit అనుమతించు, అంగీకరించు, చేర్చుకొను, ప్రవేశమిcహ్చు
admittance ప్రవేశానుమతి, స్వీకృతి, చేపట్టడం
admitted స్వీకృత, దాఖలైన, చేర్చుకున్న, ప్రవేశించిన
admixture సమ్మిశ్రణం, కలగలుపు
admonish మందలించు, నిందించు, బెదరించు, బుద్ధిచెప్పు
admonition మందలింపు
ad nauseam విసిగించే
adolescence కౌమారం, కిశోరప్రాయం, యౌవనం; అపరిపక్వత
adolescent అపరిపక్వ, కిశోరావస్థలోని, యౌవన (పూర్వకౌమార)దశలో ఉన్న
adopt దత్తు తీసుకొను, దత్తస్వీకారం చేయు; అంగీకరించు
adoptation పరిసరానువర్తనం
adopted స్వీకృత, అంగీకృత
adopted son దత్తపుత్రుడు
adopter దత్తస్వీకర్త
adoption దత్తత, దత్తస్వీకారం; అంగీకారం
adorable పూజనీయ, ఆరాధనీయ
adoration ఆరాధన, పూజనం
adore ఆరాధించు, పూజించు, సమ్మానించు
adorn అలంకరించు, సజ్జీకరించు
ad-promiser సహవాగ్దాత
adrenal అధివృక్క
adrift కొట్టుకొనిపోవు; అసహాయ, కొట్టుకొనిపోతున్న
cast adrift/cut adrift లంగరులేని, లంగరు తెగిన
adrogation ఒకరకం దత్తత
adroit నిపుణ, చతుర
adsorbent అధిశోషకం
adularia చంద్రకాంతం
adulation ముఖస్తుతి, చాటుకారిత
adult వయోజనుడు
adult education వయోజనవిద్య
adult franchise వయోజన వోటింగు (హక్కు)
adult suffrage వయోజన వోటింగు హక్కు
adulterant కల్తీచేసే వస్తువు/పదార్థం
adulterate కల్తీచేయు, దూషితం చేయు
adulteration కల్తీ
adulterer వ్యభిచారి, మిండగాడు
adulterine నకిలీ; అక్రమసంతానం
adultery వ్యభిచారం, మిండరికం
adultress వ్యభిచారిణి, మిండగత్తె
adumbrate రేఖామాత్రంగా చూపు
ad valorem విలువనుబట్టి
advance n బయానా/బజానా, సంచకారం; (జీతభత్యాల్లో) అగావు చెల్లింపు; అభ్యుదయం, ప్రగతి, (సేనా) పురోగమనం v బయానా ఇచ్చు, అగావు చెల్లించు, ముందంజ వేయు, ముందుకు పంపు, (అభిప్రాయం) ప్రకటించు
advance guard సేనాముఖం, అనిమొన, సేనాగ్రం
advance landing ground సేనాముఖం దిగేచోటు, రణముఖం
advance party సేనాగ్రభాగం, పురోగామిదళం, ముందు(కు)పోయే దళం
advance payment ముందు/ముందస్తు చెల్లింపు
advance story పూర్వ/పూర్వాగమ వార్త
advanced పురోగమించిన, ముందు చెల్లించిన, ఉన్నత, పురోగామి, అభివృద్ధ, అభివృద్ధిచెందిన
advanced base అగ్రస్థావరం
advanced naval base నౌకాదళ-అగ్రస్థావరం
advancement పురోగమనం, అభివృద్ధి (సాధన)
advantage లాభం, ప్రయోజనం, వృద్ధి, పెంపు, ఉన్నతి
advantageous లాభకారి, లాభసాటి, లాభప్రద, అనుకూల, ప్రయోజనకారి
adventitious ఆగంతుక, ఆకస్మిక; అబ్బురపు
adventure సాహసకృత్యం, సాహసవ్యాపారం, దుస్సంఘటన
adventurer సాహసి(కుడు)
adventures సాహస కార్యాలు/కృత్యాలు
adverb అవ్యయం, క్రియావిశేషణం
adversary విరోధి, శత్రువు, ప్రతిస్పర్ధి
adverse ప్రతికూల, విరుద్ధ, వ్యతిరేక
adverse balance of trade ప్రతికూల వర్తకశేషం
adversity ప్రతికూలత, విపత్తి
advertise (వాణిజ్య) ప్రకటన చేయు, ప్రకటించు
advertisement (వాణిజ్య) ప్రకటన, వ్యాపార ప్రచార ప్రకటన
advices సలహాలు, సూచనలు, ఉపదేశాలు, లిఖితసూచనలు
advise సలహా ఇచ్చు, సూచించు, ఉపదేశించు, హితంచెప్పు
advisedly సలహాప్రకారం, ఆలోచనాపూర్వకంగా
adviser. advisor సలహాదారు, హితవరి
advisory committee సలహాసంఘం
advocacy పక్షవాదం, న్యాయవాదం, వకీలుపని
advocate n న్యాయవాది, వకీలు, ప్లీడరు v సమర్థించు, వాదించు
advocate general (ప్రభుత్వ) ప్రధాన న్యాయవాది, అడ్వకేట్ జనరల్
adytum గర్భగుడి, గర్భాశయం
aegiceras corniculatum గుగ్గిలం
aegis గొడుగునీడ/ఛత్రచ్ఛాయ, సంరక్షణ, కాపుదల
under the aegis of గొడుగునీడలో, రక్షణలో, ఆధ్వర్యంలో
aegle marmelor మారేడు
aeon నూరుకోట్ల సంవత్సరాలకాలం
aequitas/equity సమ ధర్మం/న్యాయం
aerated వాయుపూరిత
aerated water వాయుపూరిత జలం, సోడా నీరు
aeration వాయుపూరణం
aerial adj వైమానిక, వాయుసంబంధి, వాయుగత (తంతి) n తరంగగ్రాహకం
erial-root ఊడ
aerial-rope అంతరిక్ష రజ్జుమార్గం
aerial-stem వాయుగత కాండం
aerial-survey విహంగావలోకనం, విమాన/వైమానిక పరిశీలన
aerobe వాయుసహిత జీవి
aerobic వాయుస్అహిత"
aerodrome విమానాశ్రయం
aero-dynamics వాయుగతిశాస్త్రం
aerolic respiration వాతశ్వాసక్రియ
aeromagnetic survey విహంగాయస్కాంత పరిశీలన
aero-medical unit వైమానిక వైద్యదళం
aerometa వాయురూపకం
aerometer వాతభారమాని
aeronaut వైమానికుడు, రోదసీయాత్రికుడు
aeronautical వైమానిక
aeronautics విమానశాస్త్రం, వైమానికశాస్త్రం
aeroplane విమానం
aerosol గాలితుంపర
aesophagus ఆహారనాళిక
aesthesia రసానుభూతి
aesthete సౌందర్యోపాసకుడు, రసజ్ఞుడు, రసజ్ఞాని
aesthetics సౌందర్యశాస్త్రం, రసజ్ఞానవిద్య
aestivation పుష్పభాగవిన్యాసం
aetiology కారణవిజ్ఞానం
affable ప్రియభాషి, స్నేహమర్యాదలుగల
affair విషయం, వ్యవహారం, కార్యం
affect ప్రభావం చూపు, ప్రభావితం చేయు, మనసు కలిగించు/పుట్టించు
affection వాత్సల్యం, ప్రేమ, అనురాగం
affective భావనాత్మక, ప్రభావశాలి
affective domain ప్రభావశాలి పరిధి
affectivity ప్రభావ(కత్వం)
afferent అభివాహి
affiance నిశ్చితార్థం
affiant ప్రమాణకర్త, ప్రమాణ ప్రకటన చేసిన వ్యక్తి, అఫిడవిట్ దాఖలుచేసిన వ్యక్తి
affidavit ప్రమాణపత్రం, హలఫ్నామా
affiliate అనుబంధించు, అనుసంధించు; దత్తస్వీకారం చేయు; తండ్రిగా నిర్ణయించు; అనుబద్ధ
affiliation అనుబంధం, అనుబద్ధత; దత్తత; జారజశిశువును తండ్రిపరం చేయటం
affinity దాయాదిత్వం, బంధుత్వం; అపేక్ష, ప్రీతి, పోలిక, ఆకర్షణశక్తి
affirm స్థిరీకరించు, దృఢపరచు, ధ్రువపరచు, రూఢిపరచు, ప్రమాణపూర్వకంగా వాగ్దానం చేయు
affirmance ధ్రువీకరణం
affirmant ధ్రువీకర్త
affirmation ధ్రువీకరణం, ప్రమాణపూర్వక కథనం; ప్రతిజ్ఞాత(కం), ప్రతిజ్ఞ, ప్రమాణం
affix అంటించు, తగిలించు, చేర్చు, (సంతకం) పెట్టు, (ముద్ర) వేయు; ప్రత్యయం
affixation (సంతకం, వేలిముద్ర మొ.) పెట్టు/వేయు; కూర్చటం, కలపటం; ప్రత్యయాలు చేర్చటం
affixing language ప్రత్యయాత్మక భాష
afflict బాధించు, పీడించు, సతాయించు, వేధించు
aflicted బాధిత, పీడిత, వ్యథిత
affliction బాధ, వేదన, ఆపద, పీడ, విపత్తి, మానసికవ్యథ
affluence సమృద్ధి, సంపత్తి
affluent సమృద్ధ, సంపన్న, ప్రవాహశీల; ఉపనది
afflux ప్రవాహం
afforce బలపరచు, గట్టిపరచు
afforcement బలపరచటం
afford భరించగలుగు, సమర్థత కలిగి ఉండు
affordable భరించగల, అందుబాటులోని
afforestation అటవీకరణం, అడవిపెంపకం, వనమహోత్సవం
afforestment అటవీకరణం
affranchise వోటింగు హక్కిచ్చు, మతాధికార మిచ్చు, దాస్యనివృత్తి చేయు
affray జగడం, దొమ్మీ, కొట్లాట
affreight (నౌకను) అద్దెకు తీసుకొను
affreightment (నౌకను) అద్దెకు తీసుకోవటం
affricate స్పృష్టోష్మ
affront n తిరస్కారం, నిరాదరం, అవమానం, అవజ్ఞ, అమర్యాద v తిరస్కరించు, నిరాదరించు, అవమానించు, అమర్యాద చేయు, అవజ్ఞ చేయు
afloat (నీటిపై) తేలియాడు/తేలు
afoot కాలినడకన; అమల్లో ఉన్న, చాలూ
aforementioned పూర్వోక్త
aforesaid సదరు, పూర్వోక్త
afortiare బలపరచటం
afraid భయపడ్డ, పిరికి అయిన, భయభీత
aft అవరం, పడవవెనకభాగం
after all (ఏది) ఏమైనా, అంతా, తరువాత, ఎన్నో చెప్పినా, అన్నీ ఆలోచించిన/జరిగిన తరవాత
after-care అనంతర సంరక్షణ, తరవాతి జాగ్రత
aftermath పరిణామం, ఫలితం
afternoon అపరాహ్ణం
after-sales service విక్రయానంతరసేవ
after-thought తరవాతి ఆలోచన, పునరాలోచన
against ప్రతికూలంగా, ఎదురుగా, విరుద్ధంగా
agamogenesis అలైంగికపునరుత్పత్తి
agate గోమేదం
agave (Americana) కిత్తనార
age వయస్సు; యుగం, కాలం
age-group వయోవర్గం
age limit వయఃపరిమితి
age of consent న్యాయసమ్మత వయస్సు
age of retirement ఉద్యోగ/పదవీ విరమణ వయస్సు
agency ముక్తియారీ, ఏజెన్సీ; కారకత్వం
agenda కార్యక్రమ/విషయ/చర్చనీయాంశ పట్టిక
agenesis అవికసితావయవాలు, అవయవా లేర్పడకుండటం
agent ప్రతినిధి, ఏజెంటు; కర్త; సాధకం; కారకం
agent-provocateur రెచ్చగొట్టే శత్రుగూఢచారి, శత్రుపక్షం వ్యక్తి
agentive కర్తృ; సాధక
ageusia అరుచి
agglomerate సమీకరించు, సంయోజించు
agglomeration నగరపరిధి
agglutination సంయోజనం, గుమిగూడటం
agglutinin సమూహనం, గుమిగూడునట్లు చేయటం
agglutinogen సమూహజనకం
aggrandize అధికం చేయు, వృద్ధిపరచు; (బల సంపదలు) పెంచు
aggrandizement (బలసంపదల) వృద్ధి, వర్ధనం
aggravate తీవ్రతరం/గురుతరం చేయు, పెంచు
aggravation పెంపు(దల), తీవ్రీకరణం
aggregate adj సమష్టి, మొత్తం, వెరశి; సముచ్చయం, సముదాయం n వెరశి, మొత్తం, సమష్టి; అన్నీ, సమస్తమూ
aggregation సమూహ(నం), సముదాయం
aggression దురాక్రమణ
aggressive కలహశీల; దౌర్జన్యపూర్వక; జగడాలమారి; దురాక్రమించే
aggressive party ఆక్రమణకారి పక్షం
aggressor దురాక్రమణ దారు/కర్త
aggrieved ఆర్త, పీడిత; బాధపడ్డ, నష్టపోయిన, వేదనపొందిన
aggrieved party నష్టపడ్డ వ్యక్తి/పక్షం; పీడిత వ్యక్తి/పక్షం, పీడితుడు
aghast భయభీత; త్వరిత; చపల, చంచల
agility చాపల్యం, చంచలత; క్రియాశీలత; త్వర; త్వరితత్వం
aging వయస్సు పెరుగుతున్న; వయోవృద్ధ
agio తరుగు, వట్టం
agiotage కరెన్సీ క్రయవిక్రయాలు
agist పుల్లరి తీసుకొనే
agister పుల్లరిదారు, పుల్లరి తీసుకొనేవ్యక్తి
agistment పుల్లరి (తీసుకోవటం)
agitate ఆందోళన చేయు/పడు
agitation ఆందోళన
agitational approach ఆందోళన పద్ధతి/విధానం/మార్గం
agitator ఆందోళనకారి, ఆందోళనచేసేవ్యక్తి
agnate తండ్రి బంధువు, తండ్రితో బంధుత్వంగల
agnation తండ్రి(తో) బంధుత్వం
agnosticism అజ్ఞేయతావాదం
agony యాతన, దుఃఖం
agraphia అలేఖకత, రాయలేకపోవటం
agrarian భూ/కృషి సంబంధి, వ్యావసాయిక
agree ఒప్పుకొను, సమ్మతించు, ఏకీభవించు
agreeable సమ్మతమైన, ఒప్పుకోదగ్గ; అనుకూల, యోగ్య; రుచికర
agreement ఒడంబడిక, ఒప్పందం, ఖరారునామా; సమ్మతిపత్రం; అన్వయం
agribusiness వ్యావసాయిక పరిశ్రమ
agricultural వ్యావసాయిక, వ్యవసాయ సంబంధి
agricultural commodities వ్యవసాయ వస్తువులు
agricultural labour వ్యవసాయ కార్మికులు, వ్యావసాయిక కూలీ/మజూరి
agricultural prices వ్యవసాయ ధరలు
agricultural produce or productio వ్యవసాయోత్పత్తులు; ఫలసాయం; పంట
agricultural year వ్యవసాయ సంవత్సరం
agriculture వ్యవసాయం, సేద్యం, కృషి
mechanised agriculture యంత్ర వ్యవసాయం
agriculturist వ్యవసాయదారు, రైతు, సేద్యగాడు, కర్షకుడు
agrobased వ్యవసాయాధారిత
agroclimatic environs వ్యవసాయ వాతావరణ పరిసరాలు
agronomic వ్యావసాయిక
agronomist (వ్యవసాయ) క్షేత్రశాస్త్రవేత్త; వ్యవసాయశాస్త్ర నిపుణుడు
agronomy వ్యవసాయశాస్త్రం
agrosti linearis గరిక
agrostologist తృణశాస్త్రవేత్త
ague (కఫ) జ్వరం, చలిజ్వరం
ahead ముందు, మొదట
aid n సహాయం, మద్దతు; చికిత్స v సహాయం చేయు, మద్దతిచ్చు
aid. first ప్రథమచికిత్స
aid. hearing శ్రవణ సహాయకం, వినికిడి సాధనం
aide-de-camp అంగరక్షకుడు; సహాయకుడు
aide-memoire చర్చానివేదిక; సంధిపత్రం; జ్ఞాపనపత్రం
aids ఉపకరణాలు; ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి
ailment వ్యాధి, రోగం, జబ్బు
aim n ధ్యేయం, లక్ష్యం, గురి, ఉద్దేశ్యం; v గురి పెట్టు/చూచు; లక్ష్యంగా పెట్టుకొను
aims and objects లక్ష్యాలూ ధ్యేయాలూ
air గాలి, వాయువు; వైమానిక
air attack విమాన యుద్ధం, వైమానిక చర్య
air base విమానస్థావరం
air blast వాయువిస్ఫోటనం
air-borne assault ఆకాశయుద్ధం
air-chamber గాలిగది, వాయుకోశం
air cover వైమానిక సంరక్షణ, విమానాల తోడ్పాటు
air evacuation విమానాలద్వారా తరలింపు
air field విమానాశ్రయం
air force వైమానికదళం, వాయుసేన
air-gunner వైమానిక తోపుదారు
air-hunger వాయుక్షుధ, వాయులోపం
air lift విమానాల్లో తరలింపు
air line విమానమార్గం; విమానసంస్థ
air liner ప్రయాణీకుల విమానం
air-mail విమాన తపాలా
air marshall వైమానిక దళాధిపతి, ఎయిర్ మార్షల్
air masses వాయుసమూహాలు
air navigation విమానయాన (మార్గదర్శనం)
air navigator విమాన మార్గదర్శకుడు
air oven గాలిపొయ్యి
air photo వైమానిక ఛాయాచిత్రం
air pressure గాలి ఒత్తిడి, వాయుపీడనం
air raid విమానాలదాడి
air-reconnaissance వైమానిక పరిశీలన
air services వైమానికోద్యోగి వర్గం/బృందం
air-ship విమానం; గాలి ఓడ
air-sinus వాయుకుహరం
air space వాయుప్రదేశం; గగనతలం
air task force ప్రత్యేక వైమానికదళం
air-way వాయుపథం
airconditioning వాతానుకూలనం, అనుకూల శీతోష్ణత
aircraft విమాన సముదాయం
aircraft carrier విమానవాహక నౌక
air defences విమాన/వైమానిక రక్షణలు
airing ఆరవేయటం, ఆరబెట్టడం
air line companies విమానయాన సంస్థలు
airman వైమానిక సైనికుడు, విమానదళ సైనికుడు
airport/airstrip విమానాశ్రయం
airways ఆకాశమార్గం, వాయుమార్గం; విమానాల రహదార్లు
airy గాలితో నిండిన; తేలికైన, సూక్ష్మ
aisle నడవా; పక్కగది
akinesia చలనరాహిత్యం
alacrity సజీవత; ప్రసన్నత; హుషారు
alae పక్షదళం
alarm n హెచ్చరిక, భయసూచన; బెదురు, కలవరం v హెచ్చరించు, భయపెట్టు
alarm chain అలారం తీగ/గొలుసు
alarming భయంకర
alarmist భయవాది, భయవ్యాపకుడు
alba తెల్లని, శ్వేత
albedo కాంతి నిష్పత్తి; పరావర్తితకాంతి శాతం
albinism బొల్లి
albino తెల్లని; పాండు (రోగి)
albumin తెల్లసొన, శ్వేతధాతువు
albuminarea శ్వేతమేహం
albuminuria మూత్రంలో తెల్లసొన పోవటం
alchemist రసవాది
alchemy రసవాదం
alcohol మద్యం, సారాయి, మద్యసారం
alcoholic తాగుబోతు
alcoholisation మద్యసారీకరణం
alcoholism తాగుబోతుతనం, మద్యపాన వ్యసనం
alcoholometer మద్యసార మాపకం
alcove వేసవికుటీరం; తోటమధ్య ఖాళీజాగా
aldebaran రోహిణి
alderman పౌరముఖ్యుడు, నగరవృద్ధుడు
ale సారా
aleatory జూదపు సట్టా
alert adj జాగరూక, అప్రమత్త, చురుకైన n అప్రమత్తత, చురుకుదనం, జాగరూకత
alertness జాగరూకత, అప్రమత్తత, చురుకుదనం
alexia లేఖాంధత్వం, మాటలు చదవలేకపోవటం
algebra బీజగణితం
algesia బాధానుభూతి, బాధను గుర్తించగలగటం
algorithm పరిష్కారం
algulose పాచిపిప్పి
alias ఉరఫ్; మారుపేరు/ప్రతినామం
alibi (మారుపేరున్నట్లు) వంక; అన్యత్రస్థితి, స్థలాంతరస్థితి
alien పరదేశి, విదేశీయుడు
alienate అన్యాక్రాంతంచేయు
alienation అన్యాక్రాంత(త్వం)
alienation act మారకపు చట్టం
alienee అన్యాక్రాంతమైన ఆస్థిని పొందినవ్యక్తి
alienism పరదేశీయత, విదేశీయత
alienness పరాయితనం
alienor అన్యాక్రాంతం చేసేవ్యక్తి
aliens విదేశీయులు, విజాతీయులు
alignment సమలేఖనం, సరళరేఖారచన
aliment భరణం, భృతి, మనవర్తి
alimentary పోషణం/ఆహార సంబంధి
alimentary canal అన్నవాహిక, జీర్ణవాహిక
alimony మనోవర్తి, భరణం
aliquot ఏకాంశం
aliquot part ఏకాంశభాగం
alive సజీవ; తెలిసిన
be alive to తెలుసుకొను, తెలిసి ఉండు
alkahest సర్వద్రావకం
alkalaemia క్షారరక్తత
alkali క్షారం
alkali reserve క్షారనిధి
alkali soda సోడియం క్షారం
alkali soil బీడునేల, క్షారభూమి
alkalimeter క్షారమాపకం
alkalimetry క్షారమితి
alkaline క్షార, క్షారీయ
alkalinity క్షారత్వం
alkaliser క్షారకారి, క్షారీయకం
alkaloid క్షారమయ(యం)
alkalosis క్షారమయత, క్షారీయత
all అందరు, అంత, అన్ని; సర్వం, సకలం, సమస్తం
all along మొదటినుంచీ, ఎప్పుడూ
all and sundry అందరూ, వ్యష్టిగా సమిష్టిగా
all around అన్నివైపులా
all at once ఒక్కసారిగా, ఒక్కటిగా
all in all అంతటా, సర్వే సర్వత్ర; సమస్తం
all India అఖిల భారత
all India Institute of medical scie అఖిల భారత వైద్యవిజ్ఞాన సంస్థ
all India variety programme of A. ఆకాశవాణి వివిధభారతి కార్యక్రమం
all of a sudden హఠాత్తుగా, అకస్మాత్తుగా
all over అంతటా, అన్ని ప్రదేశాల్లో, సర్వత్రా
all-pervasive సర్వవ్యాప్త
all-seeing అన్నీ చూసే, అంతా చూసే; సర్వసాక్షి
be all over అంతమగు, సమాప్తమగు, పూర్తి అగు, అయిపోవు
allay తేలికపరచు, తగ్గించు; తొలగించు; శాంతింపజేయు
allegation ఆరోపణ, అభియోగం, ఆపాదన, (నేరం మొ.) మోపటం
allege ఆరోపించు, ఆపాదించు, మోపు; (సాకు) చెప్పు
alleged ఆరోపిత, ఆపాదిత
allegiance ప్రభుభక్తి, స్వామిభక్తి; విశ్వాసం, అధీనత
allegory రూపకం, దృష్టాంతం; కథారూపక వివరణ
allergic వికట, విపరీత, విరుద్ధ, వ్యతిరేక; వేదనాత్మక, ప్రతికూల; వికటించే
allergy వైపరీత్యం, విపరీతం; అసహనీయత; వేదన; ప్రతికూలత, వికటత్వం
alleviate తగ్గించు, ఉపశమింపజేయు; పైకెత్తు, ఉద్ధరించు
alleviation ఉపశమనం; ఉద్ధరణ
alliance మైత్రి, సంబంధం; వివాహం, పెఌ; సమాశ్రయం
allied మైత్రిగల, స్నేహశీలి; సంబంధంగల
allied forces మిత్రరాజ్య సేనలు
allied powers మిత్రరాజ్యాలు
allies మిత్రమండలి
allium cepa నీరుల్లి
allium sativum వెల్లుల్లి
allocable కేటాయించదగ్గ
allocate కేటాయించు
allocation కేటాయింపు
allograph ఉపసంకేతం
allomorph సపదాంశం
allonge అనుబంధ స్థలం
allopathy అలోపతి, ఇంగ్లీషు వైద్యం
allophone సవర్ణం
alloprope రూపాంతరం
alloseme అర్థాంశ భాగం
allot కేటాయించు; భాగమిచ్చు, వంతు నిర్ణయించు, వాటా నిర్దేశించు
allotment (వాటాల/వంతుల) కేటాయింపు; (నౌకాదళంలో) వేతనభాగం; విధినిర్దేశం
allotrophy బహురూపత
allotropic రూపాంతరిత
allottee వాటాదారు
allow అనుమతించు
allowance బత్తా, బత్తెం, భత్యం; అనుమతి; మాఫీ, రెమిషన్; తలసరి బరువు/భారం
make allowance for స్థానమిచ్చు; గుర్తుపెట్టు
alloy మిశ్రధాతువు, లోహమిశ్రం
alloyage మిశ్రలోహవిద్య
all round development సర్వతోముఖ వికాసం/అభివృద్ధి
allude జాడచెప్పు, సూచించు; స్మరించు; ఉల్లేఖించు; సంకేతించు
allure ప్రలోభపెట్టు
allurement ప్రలోభ(నం)
allusion ఐతిహ్యం; పూర్వకథ; సూచిత విషయం
alluvial ఒండలి, ఒండ్రు
alluvial plain ఒండ్రునేల
alluvial soil ఒండ్రుమట్టి నేల
ally మిత్రుడు, బంధువు; సంబంధి
almanac పంచాంగం
almond బాదం
almost దరిదాపుగా, దాదాపు; ప్రాయశః
alms ముష్టి; బిచ్చం, భిక్ష
alod litoralis చిన్నకలమంద
aloe కలబంద
along (వెను)వెంట; పక్క(న); కూడా
alopecia జుట్టు ఊడటం, కేశధ్వంసం
alphabet వర్ణమాల, వర్ణసమామ్నాయం, అక్షరమాల
alphanumeric display అక్షర సంఖ్యాప్రదర్శన
alpine సమున్నత
already (ఇంతకు) మునుపే, ముందే; మొదటి నుంచీ
altar బలిపీఠం; దైవపీఠం
alter మార్చు; దిద్దు
alteration దిద్దుబాటు, పరివర్తనం, మార్పు
altercation వివాదం, పోట్లాట, వాక్కలహం
alternando ఏకాంతర నిష్పత్తి
alternant పర్యాయరూపం
alternate adj వికల్ప, వైకల్పిక; బదులైన; ప్రత్యామ్నాయ; ఏకాంతర v వికల్పించు; బదులుగా వాడు
alternate current ఏకాంతర ప్రవాహం, ఎ.సి. కరెంటు
alternate delegate ప్రత్యామ్నాయ ప్రతినిధి
alternater పరివర్తకం
alternating పరివర్తిత; పక్షాంతర(రం), వైకల్పిక(కం)
alternation పరివర్తనం; పర్యాయరూపత
alternative ప్రత్యామ్నాయ(యం); బదులు, వికల్ప(పం)
alternative sources ప్రత్యామ్నాయ వనరులు
altitude ఎత్తు, ఉన్నతాంశం, ఉన్నతి
altogether మొత్తంమీద, అన్నీకలిపి; అందరూ/అన్నీ కలిసి
altruism పరహితవాదం, పరహితత్వం; పరార్థపరత్వం
altruist పరహితకారి
altruistic పరహిత ప్రధాన, పరహితాత్మక
alum పటిక
alum. burnt కాల్చిన పటిక
alum. neutral తటస్థమైన పటిక
alumnus (pl-alumni) పోషితపుత్రుడు, సంరక్షితుడు; స్నాతకుడు, పూర్వవిద్యార్థి; పట్టభద్రుడు
alveolar దంతమూలీయ; వాయుకోశ సంబంధి
alveolus దంతమూలం; వాయుకోశం
alveo-palatal దంతమూలతాలవ్య
always ఎప్పుడూ, నిత్యం, సదా, హమేషా
amalgam రసమిశ్రం, (పాదరస) మిశ్రమం, సమ్మేళనం, సంలీనం
amalgamate కలుపు, సమ్మేళనం/సమ్మిళితం చేయు; మేళవించు; సంలీనం చేయు
amalgamating language సంలీన భాష
amalgamation సమ్మేళనం, విలీనీకరణం; రసమిశ్రణం
amaranth పెరుగుతోటకూర
amastia అస్తనత, చనుకట్టు లేకపోవటం
amateur కుతూహలి, ఔత్సాహికుడు; ఔత్సాహిక
amaurosis అంధత్వం, గుడ్డితనం
amaze ఆశ్చర్యం కలిగించు, వింతపుట్టించు
amazement ఆశ్చర్యం; దిగ్భ్రమ, దిగ్భ్రాంతి
ambassador రాయబారి; (రాజ) ప్రతినిధి
ambassador extra-ordinary and అసాధారణ రాయబారి
amber జేగురు; కాషాయ (వస్త్రం), సీమగుగ్గిలం
ambidexter ఉభయపక్ష వంచకుడు
ambidextrous సవ్యసాచి, రెండు చేతులతో పనిచేయగల
ambiguity సందిగ్ధత, అస్పష్టత
ambiguous సందిగ్ధ, అస్పష్ట
ambit పరిధి
ambitious లాలస, అత్యాశగల; తాహతుకు మించిన; గాఢవాంఛగల
ambivalence ద్వైధీభావం, ద్వివేగసంస్థితి
ambiversion మధ్యేవర్తనం
ambivert ఉభయవర్తి, ఉభయముఖి
amblyopia దృష్టిమాంద్యం
ambrosia అమృతం
ambulance రోగివాహనం; సంచారౌషధాలయం; ఆంబులెన్స్
ambulance corps ఆంబులెన్స్ దళం
ambulant చలనసమర్థ
ambush n దొంగదెబ్బ; ఆకస్మికదాడి v దొంగదెబ్బ తీయు/కొట్టు; ఆకస్మికంగా దాడిచేయు
amelia అంగహీనత
ameliorate బాగుపరచు, మెరుగుపరచు; ఉపశమింపజేయు
amelioration బాగు, మెరుగు; ఉపశమనం, ఉపశాంతి
amenable అనుకూల
amend సవరించు, సవరణచేయు
amended form సవరించిన రూపం
make amends నష్టపరిహార మిచ్చు
amende honourable గౌరవప్రద క్షమాభిక్ష
amendment సవరణ
amendment act సవరణ చట్టం
amends (నష్ట) పరిహారం
amenities వసతులు, సదుపాయాలు
amenity వసతి, సదుపాయం
amenorrhoea బహిష్ఠు కాకుండటం
amentia స్మరణలోపం, స్మృతిలోపం; క్షీణమనస్కత
amethyst గరుడపచ్చ
amiable స్నేహప్రద, స్నేహపూర్వక; రసిక
amicable అన్యోన్య, సమరసమైన
amicably కలసిమెలసి, అన్యోన్యంగా, విహితంగా
amicron అతిసూక్ష్మాణువు
amicus curiae న్యాయపరామర్శకుడు
amity మైత్రి
amlivalent ఉభయ(పక్ష)విరుద్ధ
ammnion ఉల్బం
ammonia అమోనియా
ammunition యుద్ధ సామగ్రి, మందుగుండు సామాను
amnesia స్మృతిలోపం, విస్మృతి; స్మృతినాశం, విస్మరణం
amnesty దండన విమోచనం, (సంపూర్ణ) క్షమ; (ఖైదీల) విడుదల; క్షమాభిక్ష
amoeba వికారిణి
amorality సదాచారదూరత; కాముకత్వం
amorous కాముక
amorphophallus కంద
amorphous నిరాకార, రూపహీన, ఆకారంలేని; అస్ఫాటిక
amortisation రుణవిమోచన
amount మొత్తం, వెరశి
AM paper పూర్వాహ్ణపత్రిక
amphibian ఉభయచరం, ఉభయజీవి
amphibious animal ఉభయచరజీవి
amphibious operations జల స్థల యుద్ధచర్యలు
amphipneustic ఉభయశ్వాసావయవ
ample కావలసినంత; పుష్కల, విపుల
amplification విస్తరణం; విపులీకరణం; వర్ధనం, శబ్దబృహదీకరణం
amplifier (ధ్వని)వర్ధకం
amplify విపులీకరించు; ధ్వని పెంచు/విస్తరించు
amplifying విస్తరణం
amplitude కంపనపరిమితి; విస్తారం; ఆయామం, ఆవర్తనం
amputate అంగచ్ఛేదం చేయు; ఛేదించు
amputation అంగచ్ఛేదనం
amuck. amok ఉన్మాదంతో, దుందుడుకుగా
amuse వినోదింపజేయు; పరిహసించు
amusement వినోదం; పరిహాసం
amyotonia కండరాలు సడలటం
anabolism (జీవ) నిర్మాణక్రియ; ఉపచయం
anachronism కాల(గణన)దోషం
anaemia పాండురోగం, రక్తహీనత
anaemic రక్తహీన
anaerobe వాయునిరపేక్ష, నిర్వాత
anaerobes నిర్వాతాలు
anaerobic వాయురహిత, నిర్వాత
anaerobic respiration నిర్వాత శ్వాసక్రియ
anaesthesia చైతన్యరాహిత్యం; మత్తు కలిగించటం; మత్తుమందు; వేదనాభావం; స్మృతిహీనత
anaesthesiology వేదనాపహరణ శాస్త్రం
anaesthetic adj. n వేదనాపహారి; స్మృతిహీన; మత్తుమందు
anaesthetist చైతన్యహర్త, వేదనాహరణ విజ్ఞాని
anageissus latifolia చిరుమాని
anal గుద/ఆసన సంబంధి
anal fin గుదవాజం
anal stage పాయు దశ
analgesia వేదనారాహిత్యం
analgesic బాధానివారిణి
analog సమధర్మి
analog computer సమధర్మి గణకయంత్రం
analog convertor సమధర్మి పరివర్తకం
analogism సాదృశ్యవాదం
analogous సదృశ, పోలిన
analogous term సదృశ పదం
analogue సదృశం; సమధర్మి
analogy సాదృశ్యం, సామ్యం, పోలిక
analyse విశ్లేషించు, వ్యాకరించు
analyser విశ్లేషకం; విశ్లేషకుడు
analysis విశ్లేషణ; పరీక్ష
analyst విశ్లేషకుడు, విశ్లేషకం, వ్యాకర్త
analytical విశ్లేషాత్మక, వైశ్లేషిక
analytical chemistry విశ్లేషణరసాయనశాస్త్రం
analytic method విశ్లేషణపద్ధతి
anaphase చలనదశ
anaphora అన్యాదేశం
anaphylaxis తీవ్రప్రక్రియ
anaplasia అవికసనం
anaptyxis స్వరభక్తి, విప్రకర్ష
anarchic అరాజక
anarchism అరాజకత్వం, అరాజకవాదం
anarchist అరాజకవాది
anarchy అరాజకత్వం; అవ్యవస్థ
anasarca నంజు, ఉబ్బు
anastomosis అనుసమ్మేళనం
anathema ఆంక్ష, బహిష్కరణ, వెలివేయటం
anatomical శరీరనిర్మాణ సంబంధి
anatomist శరీర (నిర్మాణ) శాస్త్రజ్ఞుడు
anatomy శరీర నిర్మాణ(శాస్త్రం)
ancestor పూర్వుడు, పూర్వీకుడు
ancestors పూర్వులు, పితాళ్ళు
ancestral పూర్విక, పూర్వార్జిత; పైతృక
ancestry వంశపారంపర్యం
anchor n లంగరు v లంగరు వేయు/దించు
anchor picture ప్రధానచిత్రం
anchorage లంగరు పన్ను/సుంకం; లంగరు వేసే చోటు
ancient ప్రాచీన, పురాతన
ancillary ఆనుషంగిక, సహాయక
androecium కేసరావళి
androphore కేసరవృంతం
andropogon sorghum తెల్లజొన్న
androsporangia పురుషసిద్ధబీజాశయాలు
androspores పురుషసిద్ధబీజాలు
anecdotal record ఉపాఖ్యాన/జీవిత సంఘటన పత్రావళి
anecdote పిట్టకథ, ప్రస్తావన, ఉపాఖ్యానం
anemia పాండురోగం
anemometer వాయువేగ మాపకం
anencephaly అమస్తిష్కత
aneroid అనార్ద్ర
aneroid-barometer అనార్ద్ర భారమితి
angeissus latifolia వెలమసంధి
angel దేవత, అస్పరస
anger కోపం, క్రోధం, రోషం
angina గుండెపోటు
angina pectoris హృదయవేధ
angiosperm సంవృతబీజవృంతం
angle n కోణం v చేపలు పట్టు; గాలం వేయు
angle of incidence పతనకోణం
angle of reflection పరావర్తనకోణం
Anglican Church ఆంగ్లికన్ (క్రైస్తవ) మతం
angling చేపలు పట్టడం
Anglo Indians ఆంగ్లో ఇండియన్లు
angor animi ఆసన్నమరణ జ్ఞానం
anguish (మానసిక) క్షోభ; వ్యథ
angular కోణీయ
anharmonic pencil అహరాత్మక శలాక
anharmonic ratio అహరాత్మక నిష్పత్తి
anhydride నిర్జలం
anhydrous నిర్జల
anil నీలిమందు
animal breeding పశుసంవర్ధన, పశుసంరక్షణ
animal fat కొవ్వు, వస
animal husbandry పశుపోషణ, పశుపాలన
animal manure పచ్చిపెంట ఎరువు
animate సజీవం చేయు; ప్రాణివాచకం
animated సజీవ, చైతన్యవంతమైన; ఉత్సాహప్రదమైన
animated cartoon సజీవ వ్యంగ్యచిత్రం
animation చైతన్యకల్పన
animism జీవవాదం
animosity పగ, ద్వేషం, అసూయ, శత్రుత్వం, విరోధం
animus తలంపు, ఉద్దేశం, అభిప్రాయం; దురుద్దేశం, అసూయ, ద్వేషం, దురభిప్రాయం
anisi సోపుగింజలు
anisocytosios అసమకణస్థితి
anisomeric విషమావయవ
ankle చీలమండ
ankyloslassia జిహ్వాబద్ధత
ankylostoma కుంకిపురుగు; అంకుశక్రిమి
ankylostomiasis అంకుశక్రిమి/కుంకిపురుగువ్యాధి
annals (అను) సంవత్సర/వార్షిక సంఘటనలు
annates ప్రథమ ఫలసాయం
annex కలుపుకొను, చేర్చుకొను, అనుసంధించు; స్వాధీనం చేసుకొను
annexation స్వాధీనీకరణం; కలుపుకోవడం; చేర్చుకోలు, అనుబంధించటం
annexe పరిశిష్టం; అనుబంధం; ఉపగృహం, ఉపభవనం
annexure అనుబంధం
annihilate రూపుమాపు, ధ్వంసంచేయు, నిర్మూలించు
annihilation నిర్మూలనం, విధ్వంసం; సర్వనాశం, నిర్ధూమధామం
anniversary వార్షికోత్సవం, జయంతి
Anno Domini (A.D) క్రీస్తు శకం
annotate వివరించు, టీక రాయు, వ్యాఖ్యానించు
annotated bibliography వివరణాత్మక గ్రంథపట్టిక
annotation టీక, టిప్పణి, వ్యాఖ్య, వివరణ
annotator వ్యాఖ్యాత, వివరణకర్త, టీకాకారుడు
announce ప్రకటించు, దండోరా వేయు
announcement ప్రకటన, దండోరా
announcer ప్రకటనకర్త, వాచకుడు
annoy సతాయించు, చికాకుపెట్టు, హైరానపెట్టు; చిరాకు పడు/పెట్టు
annoyance చిరాకు, చికాకు; ఉపద్రవం; తొందర, పరేశానీ; సతాయింపు, హైరానా
annual వార్షిక, సాంవత్సరిక, సాలుసరి
annual eclipse కంకణగ్రహణం
annual recharge సాలుసరి పునరావేశం
annual return వార్షిక వివరణ/నివేదిక
annuitant వార్షిక స్వీకర్త
annuities వార్షికాలు
annuity వార్షికం
annul రద్దుచేయు, కొట్టివేయు
annular solid వలయిత ఘనపదార్థం
annular vessel వలయిత వాహిక
annulment రద్దు, శూన్యీకరణ
annulus వలయం
annunciation ఘోషణ, ప్రకటన
anode ధనధ్రువం
anodyne ఉపశమనకారి, బాధా నివారిణి/నివారకం
anomalous క్రమరహిత, అసంగత; విపరీత
anomaly అసంగతి; వికారం; క్రమరాహిత్యం; వైపరీత్యం
anonymous అనామక, అజ్ఞాత, నామరహిత; ఆకాశరామన్న
anorexia ఆకలిలేకపోవటం, క్షుధారాహిత్యం; క్షుద్ర సాహిత్యం
anosmia వాసనలేమి, వాసనారాహిత్యం
anoxia ఆమ్లజనిహీనత
answer n సమాధానం, ఉత్తరం, జవాబు; ఉత్తరవాదం v జవాబు/సమాధానం చెప్పు
answer-scoring సమాధాన/ప్రత్యుత్తర పరిగణన
decisive answer నిశ్చితమైన జవాబు, నిశ్చిత సమాధానం
definite answer స్పష్టమైన జవాబు/సమాధానం
evasive answer డొంకతిరుగుడు జవాబు
plain answer తిన్నని/స్పష్టమైన జవాబు
answerable జవాబుదారు
ant చీమ
antacid ప్రత్యామ్లం; ఆమ్లవిరోధి
antagonise వ్యతిరేకించు, శత్రుత్వం వహించు, విరోధించు
antagonism వైరం, విరోధం, శత్రుత్వం
antagonist విరోధి, శత్రువు, వ్యతిరేకి
antagonistic విరుద్ధ, వ్యతిరిక్త
antarctic circle దక్షిణధ్రువ వృత్తం/వలయం
antarctic ocean అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం
antarctic region దక్షిణధ్రువ ప్రాంతం
Antares జ్యేష్ఠ
ante వెనకటి, పూర్వ
antecedent adj పూర్వ, వెనకటి; మునుపటి n పూర్వ/గత చరిత్ర; పూర్వాంగం; పూర్వవర్తి, పూర్వగామి; పూర్వగతం; పూర్వవృత్తాంతం/ప్రవర్తన
antedate వెనకటి తేదీ వేయు
antediluvian ప్రళయపూర్వ, అతిపురాతన; బూజుపట్టిన
antenatal ప్రసవపూర్వ; పుట్టుకకు ముందునాటి
antenatal care ప్రసవపూర్వోపచారం
antenatus వివాహపూర్వ సంతానం
antenna స్పర్శశృంగం
antennule స్పర్శశృంగిక
ante partum ప్రసవపూర్వ
antepenultimate ఉపధాపూర్వ
anterior పూర్వ, ఎదుటి
anterior fissure పురోవివరం
anterior part పూర్వభాగం
antero-lingual పూర్వజిహ్వీయ
anthelmintic జీర్ణాశయ క్రిమిసంహారక(కం)
anthem గీతం, గానం
anther పరాగకోశం
antheridium పురుషబీజాశయం
antherozoid చలన పురుషబీజం
anthology సంకలనం
anthrax దొమ్మరోగం
anthromorphism మానవరూపకల్పన
anthropic principle మానవకేంద్రిత సూత్రం
anthropoid ప్రాచీనమానవ (సంబంధి)
anthropologist మానవ శాస్త్రజ్ఞుడు/శాస్త్రవేత్త
anthropology మానవ(విజ్ఞాన)శాస్త్రం
anthropometry మానవ ప్రమాణ గ్రాహ్యత/మితి
anthropomorphic సగుణవాది
anthropomorphism (దేవుడికి) మానవరూపా రోపణం
anti ప్రతి
anti-aircraft విమానవిధ్వంసక
anti-air gun విమానవిధ్వంసక శతఘ్ని
antibacterial సూక్ష్మజీవి/క్రిమి సంహారక
anti-biotic సూక్ష్మజీవినాశక
anti-cathode ప్రతి రుణధ్రువం
anti-character విరుద్ధప్రకృతి
anti-clockwise అపసవ్య, అప్రదక్షిణ(ణం)
anti-corruption అవినీతినిరోధక(కం)
anti-erosion క్రమక్షయనిరోధక; (మట్టి) కోత ఆపే(ది)
anti-gas respirator శ్వాసనిరోధక
anti-infective సంక్రమణనిరోధక
anti-inflammatory బాధానివారక; తాపనివారక
anti-inflationary ఉల్బణనిరోధక, ద్రవ్యోల్బణ నిరోధక
anti-matter ప్రతిద్రవ్యం
anti parallel అసమానాంతర
anti-particle విరుద్ధకణం; కణప్రతిరూపం
anti-rabies కుక్కకాటు మందు
anti-septic adj. n క్రిమి/విష సంహారక(కం)
anti-tank టాంకు విధ్వంసక
anti-tank gun టాంకు విధ్వంసక శతఘ్ని
anti-trade (winds) ప్రతి వ్యాపారపవనాలు
antibodies ప్రతిజీవులు, ప్రతిరక్షకాలు
antibody ప్రతిజీవి, ప్రతిదేహం, ప్రతిరక్షకం
antichlor హరితహారిణి
anticipate ఎదురుచూచు, ముందుగా గ్రహించు
anticipated news సంభావితవార్త
anticipation అపేక్ష; నిరీక్ష; దీర్ఘసూత్రత
anticyclone ప్రతిచక్రవాతం
antidote విరుగుడు (మందు)
antifebrile జ్వరనిరోధక
antigen (శరీర) రక్షకపదార్థ జనకం
antihemorrhagic రక్తస్రావనిరోధి
antilogarithm వ్యతిరేక సంవర్గమానం
antilysin విచ్ఛిన్నతానిరోధి
antilysis విచ్ఛిన్నతానిరోధం
antimalarial మలేరియానిరోధి
antimetabolic జీవక్రియానిరోధి
antimicrobic సూక్ష్మజీవినిరోధి
antimonial lead అంజనసీసం
antimoniate అంజనితం
antimony అంజనం
antinational జాతివ్యతిరేక
antineuritic శోథనిరోధక
antinode స్పందనస్థానం
antinomy (శాసనాల/నియమాల) పరస్పర విరోధం
antiparasitic పరాన్నజీవి నిరోధి
antipathy అయిష్టం, (సహజ) వైరం
antiperistalsis ఆంత్రచలన తరంగ నిరోధం
antipodal cell ప్రతిధ్రువ జీవకణం
antipodes ప్రతిధ్రువాలు
antipolio శిశుపక్షవాత నిరోధి/వ్యతిరేకి
antiprotozal పురాజీవనిరోధి
antipruritic దురద/కండూతి నిరోధి
antipuarian పురాతన, ప్రాచీన, పూర్వకాలిక
antipyretic జ్వరనిరోధి
antiquarian adj. n పురాతన(నం), ప్రాచీన(నం)
antique adj. n ప్రాచీన/పురాతన (వస్తువు), తాతలనాటి; వికారమైన
antiquities ప్రాచీన/పురాతన వస్తువులు, పురావస్తువులు
antirabis రాబిస్ నిరోధి
antirheumatic (కీళ్ళ) వాతనిరోధి
antiscorbutic స్కర్వి నిరోధి, నంజువ్యాధి నిరోధి
antisepsis మాలిన్యనిరోధం
antiseptic క్రిమి/విష నివారక(కం)
antiserum రక్తస్రావ నిరోధి/ప్రత్యర్థి
antisocial elements సంఘవిద్రోహశక్తులు
antispasmodic ముకుళన/దుస్సంకోచ నిరోధక(కం)/నివారక(కం)
antisterility వంధ్యతానిరోధి
antisyphilitic సవాయి నిరోధి/నిరోధకం
antithesis ప్రతివాదం
antitoxic జీవవిషనిరోధి
antitoxin విషవినాశక(కం)
antitussive కాసనిరోధి
antivenom సర్పవిషనిరోధి
antiviral వైరస్ నిరోధి
antlia pneumatica వమ్రీ మండలం
antonym విరుద్ధార్థకం, వ్యతిరేకార్థకం
antrum కుహరం
anuclear జీవకణరహిత
anuria అమూత్రత, మూత్రబంధనం
anus గుదం, పాయువు
anvil దాగలి (ఎముక)
on the anvil ఆలోచనలో, తయారీలో
anxiety ఆతురత, వ్యాకులత, ఆదుర్దా, ఆత్రం
anxious ఆతుర, వ్యాకుల
anxiously ఆతురతతో, వ్యాకులంగా
aorist అనిర్దిష్టకాలం
aorta బృహద్ధమని
apart వేరుగా, విడిగా, ప్రత్యేకంగా
aparthied జాతివిచక్షణ
apartment గృహభాగం; గది; వసతి
apathetic ఉపేక్షిత, ఉదాసీన; నిర్లక్ష్యమైన
apathy ఉపేక్ష, ఉదాసీనత
ape n వాలిడి, తోకలేని కోతి v అనుకరించు, అనుసరించు, వెక్కిరించు, కాపీకొట్టు
apenthesis మధ్య నిహితం/నిష్ఠం
aperient మృదువిరేచక
aperture రంధ్రం; ద్వారం
apex శిఖరం, శీర్షం, అగ్ర(భాగం); ప్రధాన(నం)
aphakia నేత్రకటకరాహిత్యం
aphanamixis polystachya సోమి
aphasia వాగ్బంధనం
aphesia భాషావిస్మృతి
aphesis ఆదిస్వరలోపం
aphonia స్వరరాహిత్యం
aphorisms సూత్రాలు
aphorodisiac ఉత్తేజకారి
aphthae నంజుకురుపు; నారికురుపు
apiarist మధుపారిశ్రామికుడు, తేనె తయారీచేసే వ్యక్తి
apical శీర్ష/శిఖర సంబంధి; దంత్య(యం)
apiculture మధుమక్షికాపాలనం; తేనెటీగల పెంపకం
aplasia అవికసనం
aplastic అవికసితం
apnea (apnoea) ఊపిరిలేమి, శ్వాసరాహిత్యం
apocarpus విభక్త
apocentre అపకేంద్రం
apocope అంత్యలోపం
apocryphal ప్రక్షిప్త, సందిగ్ధ, అనుమానాస్పద; అప్రసిద్ధ
apocymum alinnoeus నల్తీగ
apologetic క్షమార్హ, క్షమాపణ చెప్పుకొనే, క్షమ యాచించే
apologize క్షమాపణ చెప్పు/కోరు/వేడు
apology క్షమాపణ, క్షమార్పణ
apophony (స్వర) దీర్ఘత
apoplexy రక్తఘాతం; రుద్రవాతం
apostasy మత/ధర్మ త్యాగం
apostle ధర్మదూత
apostolic internuncio క్రైస్తవదూత, పోపుదూత
apothecary ఔషధ విక్రేత; మందులమ్మే వ్యక్తి; వైద్యుడు
appal భయపెట్టు, వ్యాకులపరచు
appalling ఘోర, భయానక, భయంకర, భీకర
apparatus సామగ్రి, పరికరం, ఉపకరణం; సాధనావళి
apparel దుస్తులు, వేషభూషలు
apparent దృశ్య(మాన), కనబడుతున్న; స్పష్ట; స్థూల
apparently చూపులకు, బయటికి; స్పష్టంగా
apparition దివ్యదర్శనం; ఆవిర్భావం; ఆభాస; దయ్యం, భూతం, పిశాచం
appeal అపీలు; ప్రార్థన, విజ్ఞప్తి, పై అధికారికి నివేదన; పునర్విమర్శ
appear కనబడు, హాజరగు; స్ఫురించు
appearance హాజరు; (స్వ)రూపం, ఆకారం; వేషభాషలు; ఉపస్థితి; సాక్షాత్కారం
keep up appearances నటించు, పైకి కనబడు
put in an appearance హాజరగు, ఉపస్థితుడగు
save appearances నటించు, పైకి కనబడు
appease సంతుష్టిపరచు, శాంతపరచు, శాంతింపజేయు
appeasement తృప్తిపరచటం
appellant అపెలెంట్, అపీలుదారు, మనవిదారు; పునర్విమర్శకోరిన వ్యక్తి
appellate court అపీలు కోర్టు; హైకోర్టు; ఉన్నత న్యాయస్థానం
appellate jurisdiction పునర్విమర్శనాధికారం; అపీలు అధికారపరిధి
appellation నామం, పదవి; అనుబంధం
append జోడించు, జతపరచు, అనుబంధించు
appendage అనుప్రయుక్తం; ఉపాంగం; జోడింపు
appendant అనుబద్ధత, అనుబంధం
appendices అనుబంధాలు, పరిశిష్టాలు
appendicitis అపెండిసైటిస్; ఆంత్రప్రవాహ(రోగం)
appendix ఆంత్రం; అనుబంధం, పరిశిష్టం
apperception అంతర్బోధ
appertain సంబంధించు
appetite ఆకలి; క్షుధ, ఇచ్ఛ
appetizer క్షుత్కారకం, ఆకలి పుట్టించేది
applaud ప్రశంసించు, మెచ్చుకొను; చప్పట్లు కొట్టు
appliances పరికరాలు, ఉపకరణాలు
applicability అనువర్తనీయత
applicable వర్తించదగ్గ, వర్తించే, అనువర్తించే
applicant దరఖాస్తుదారు
application దరఖాస్తు, అర్జీ, వినతి(పత్రం); అన్వయం, అనువర్తనం, అనుప్రయోగం; వినియోగం
application context వినియోగసందర్భం
application form దరఖాస్తు ఫారం
application oriented అనువర్తనాధారిత
application software వినియోగ మృదు సామగ్రి
applied అనువర్తిత
applied economic research అనువర్తిత – అర్థశాస్త్ర పరిశోధన
applied linguistics అనువర్తి(త) భాషాశాస్త్రం
applied mathematics వినియుక్త గణితశాస్త్రం, అనువర్తి(త) గణిత(శాస్త్రం)
apply అనువర్తించు, అర్జీపెట్టు, దరఖాస్తుచేయు; వినియోగించు, వర్తించు; అన్వయించు
appoint నియమించు, ఉద్యోగమిచ్చు, నియోగించు
appointee నియుక్తుడు, నియోజితుడు, నియమితుడు
appointment నియామకం, ఉద్యోగం, కొలువు; బాధ్యతల పంపిణీ
apportion పంచి ఇచ్చు, భాగమిచ్చు; కేటాయించు
apportionment భాగనిర్ణయం, పంపకం, పంపిణీ; కేటాయింపు
apposite యోగ్య, ఉచిత, సంగత, తగిన
apposition అన్వయం; యుక్తత; సమానాధికరణం
appraisal విలువకట్టడం, మదింపు చేయటం, వెలకట్టడం
appraise వెలకట్టు, మదింపుచేయు, ధరనిర్ణయించు
appraisement విలువల నిర్ణయం
appraiser మూల్యనిర్ణేత, వెలకట్టే వ్యక్తి; షరాబు
appreciable పెరిగిన, నచ్చిన; వెలకట్టదగిన
appreciably బాగా, గుర్తించదగినట్లు
appreciate మెచ్చుకొను, ప్రశంసించు; పెరుగు
appreciation ప్రశంస, మెప్పు; విలువపెంపు; గుణగ్రహణం
appreciation of money ద్రవ్యం విలువ పెంపుదల
apprehend పట్టుకొను, నిర్బంధించు, అరెస్టు చేయు; తెలుసుకొను; సంకోచించు
apprehension పట్టుకోవటం, నిర్బంధం, అరెస్టు; భయం, దడుపు; సంకోచం
apprendre గ్రాహ్యం, లాభం; ఫీజు
apprentice శిక్షణలో ఉన్న వ్యక్తి, ఉమీద్వార్, పని నేర్చుకొనే వ్యక్తి
apprenticeship శిక్షణ(కాలం)
appricot జళరుపండు
apprise తెలియజెప్పు
approach n అందుబాటు, ఉపగమనం, చేరిక; చేరేదారి, సమీపమార్గం; ప్రవేశం v దగ్గర పడు/చేరు, సమీపించు; ఉపగమించు
approach-avoidance ఆకర్షణ-వికర్షణ(లు)
approachable చేరే, సమీపించదగ్గ, ప్రవేశించగల
approbate (అధికారపూర్వకంగా) అంగీకరించు/సమ్మతించు
approbation సమ్మతి, ఆమోదం; మెప్పు
appropriate adj తగిన, సముచిత, సరైన v వినియోగించు
appropriated వినియోగించిన, సొంతం చేసుకున్న, అనుమతిలేకుండా తీసుకున్న
appropriation వినియోగాధికారం; నిర్దేశం
appropriation bill వినియోగాధికారమిచ్చే చిత్తుచట్టం
approval ఆమోదం, సమ్మతి
approve సమ్మతించు, ఆమోదించు
approver ఎదురుతిరిగిన నిందుతుడు, సాపరాధ సాక్షి, సర్కారు సాక్షి, సాక్షిగా మారిన నిందితుడు, నేరం ఒప్పుకొన్న నిందితుడు
approximate దాదాపు, రమారమి, సుమారు, అందాజు, ఉజ్జాయింపు; స్థూల
approximation ఉజ్జాయింపు, స్థూలత; దగ్గరకు చేరటం
apron మురికికాపు (దుస్తు)
apsis ఉచ్చరేఖ
apt తగిన, యోగ్య, సరైన
aptitude అభిరుచి, ఇష్టం; స్వభావం, ప్రత్యేక/సహజ సామర్థ్యం; వైఖరి
aptitude test అభిరుచి పరీక్ష/నికష
Apus ప్రహ్లాదుడు
aqua నీరు, జలం
aqua fortis నత్రికామ్లం
aqua regia ద్రవరాజం
aqua tofani తాలయుత జలం
aqua veja కాలికి మంత్రజలం
aqua vitae సుర, మద్యం
aquarium జలజీవశాల; కృత్రిమజలాశయం
Aquarius కుంభరాశి
aquatic జలసంధి
aquatic plant నీటిమొక్క"
aqueduct జలవాహకమార్గం; కృత్రిమ జలమార్గం
aqueous సజల
Aquila గరుడుడు, గరుత్మంతుడు
aquiline వక్ర; గద్దముక్కువంటి
arable వ్యవసాయయోగ్య, సాగుకు లాయకీ అయిన, దున్నదగ్గ, సాగుచేయదగ్గ
arbiter/arbitrator మధ్యవర్తి, పంచాయితీదారు
arbitrage ధరలతేడా బేరం
arbitrament మధ్యవర్తి తీర్పు
arbitrarily అనియతంగా, నిర్హేతుకంగా; యాదృచ్ఛికంగా; స్వచ్ఛందంగా, తోచినట్లు, తనకు తానుగా; అకారణంగా
arbitrate (మధ్యవర్తిగా) పరిష్కరించు, రాజీచేయు
arbitration పంచాయతీ, మధ్యవర్తిత్వం
arbitration tribunal మధ్యవర్తి న్యాయస్థానం, రాజీచేసే కోర్టు
arbitrator మధ్యవర్తి, పంచాయితీదారు
arbordianx రౌప్యతరువు
arboreal వృక్షవాసి
arborescent వృక్షవత్, చెట్టులాంటి
arboriculturist చెట్ల పెంపకందారు; వృక్ష పోషకుడు
arbuscule వృక్షకం, మొక్క
arc చాపం, విల్లు
arc coordinate చాప నిరూపకం
arc lamp ఆర్కుదీపం; చాపదీపం
arc light ఆర్కుదీపం వెలుతురు/ప్రకాశం; చాపదీపం
arcade తోరణం
arch చాపం, కమాను, విల్లు, ఆర్చి
archaeological పురావస్తు (శాస్త్ర) సంబంధి
archaeologist పురావస్తుశాస్త్రజ్ఞుడు, పురాతత్వ శాస్త్రజ్ఞుడు
archaeology పురా వస్తు/తత్వ శాస్త్రం
archaic పురాణ, (అతి)ప్రాచీన, పురాతన
archbishop ఆర్చిబిషప్, మతాచార్యుడు
archegonium స్త్రీ బీజాశయం
arch enemy పరమశత్రువు, గర్భశత్రువు
archenteron ప్రధాన జీర్ణకుహరం/జీర్ణాశయం
archespurium సిద్ధబీజ ప్రథమాంకురం
arche type మూలరూపం
archimorpheme పదాంశాయితం
archipelago ద్వీపసమూహం
archiphoneme వర్ణాయితం
archis hypogaea వేరుసెనగ
architect వాస్తుశిల్పి, భవనశిల్పి, స్థపతి
architecture వాస్తుశాస్త్రం, భవన నిర్మాణశాస్త్రం; వాస్తుకళ, నిర్మాణశిల్పం
archive కవిలె; భద్రపరచు
archives కవిలె భాండాగారాలు; కవిలెకట్టలు, పాత దస్తావేజులు; ప్రాచీన గ్రంథాలయం
archivist పురాతనపత్ర నిపుణుడు
archway కమానుద్వారం, చాపద్వారం
arctic ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతీయ; ఆర్కిటిక్ మహాసముద్ర (సంబంధి)
arctic region ఉత్తరధ్రువప్రాంతం
Arcturus స్వాతి
arcuate చాపాకారంగల
ardent పట్టుదలగల; ప్రచండ, తీవ్ర
ardour ఆతురత, ఉత్సుకత
arduous ఆతుర, ఉత్సుక
area ప్రాంతం, ప్రదేశం; వైశాల్యం, విస్తీర్ణం, విస్తృతి
area attribute ప్రాంతీయారోపితం
area buffer ప్రాంత/ప్రాంతీయ తాటస్థ్యం
area merging ప్రాంత మిశ్రణం/సమ్మేళనం
areal linguistics ప్రాదేశిక భాషాశాస్త్రం
areas ప్రదేశాలు, ప్రాంతాలు
areca nut పోక, వక్క
arena మైదానం; రంగస్థలం; రణరంగం
arenaceous rock వాలుకామయశిల
areola పరివేషం
argemone బల్రక్కసి
argemone mexicana బ్రహ్మదండి
argentiferous రజతమయ
argentum రజతం
argil మృత్తిక
argo navis దైవనావ, వైవస్వతనౌక
argue వాదించు, తర్కించు
argument వాద(నం), తర్కం; అవలంబం
argumentation తర్కం, తర్కవాదం
arid జలశూన్య, మరు, నిర్జల
arid land ఎండిననేల, నిర్జలస్థలం, మరుభూమి; నిర్జీవస్థలం
arid zone శుష్కమండలం
aridity శుష్కత, నిర్జలత
aril బీజపుచ్ఛం
arinum pratense తెల్లపులి
Aris మేషం
aristocracy కులీనపాలన, కులస్వామ్యం; శిష్టపాలన; ధనికస్వామ్యం
aristocrat కులీకుడు, శిష్టుడు, సంపన్నుడు
aristocratic కులీన, శిష్ట, సంపన్న
aristolochia గాడిదగడప
aristolochia indica ఈరాసె
arithmetic operation అంకగణితపరికర్మ
arithmetic progression అంకశ్రేణి
arithmetics అంకగణితం
arkose ఇసుకరాయి
arm n భుజం, బాహువు; ఆయుధం; సేనాశాఖ v ఆయుధం పట్టు/పట్టించు
bear or take up arms ఆయుధాలు ధరించు, యుద్ధానికి సిద్ధమగు
be up in arms సాయుధంగా తిరుగుబాటుకు దిగు
lay down arms ఆయుధ విసర్జనచేయు
with open arms స్నేహపూర్వకంగా, మనస్ఫూర్తిగా
armada యుద్ధనౌకాసమూహం; నౌకాదళం
armaments యుద్ధసామగ్రి; యుద్ధసన్నాహం; సైన్యం
armature కవచం
armed సాయుధ; సైనిక
armed forces సాయుధ సైనికులు, సాయుధబలం
armed neutrality సాయుధ తాటస్థ్యం
armed uprising సాయుధ తిరుగుబాటు
armistice యుద్ధవిరమణ (సంధి), యుద్ధ విరామసంధి
armlet దండకడియం; చిన్నశాఖ, శాఖిక
armour కవచం
armour-plated సాయుధ కవచ(యుక్త)
armoured కవచిత, కవచధారి
armoured strength సాయుధ కవచబలం
armoured vehicle సాయుధ కవచశకటం
armourer ఆయుధోత్పాదకుడు, కవచోత్పాదకుడు
armoury ఆయుధాగారం, ఆయుధశాల
arms ఆయుధాలు
arms act ఆయుధ చట్టం
army సేన, సైన్యం
army chief of staff (పదాతి) సేనాధ్యక్షుడు
army head quarters (పదాతి) సేనా ప్రధాన కార్యాలయం
aroma సుగంధం, సువాసన
aromatic సుగంధిల
arpentator భూమికొలతదారు, సర్వేయర్
arquebus జానకితాడు తుపాకి
arraign నిందారోపణచేయు, నిందమోపు, నేరం ఆరోపించు
arraigner నిందారోపకుడు
arraignment నిందారోపణ
arrange అమర్చు, ఏర్పాటుచేయు, సర్దు
arrangement ఏర్పాటు; సన్నివేశం; విన్యాసం; సర్దుబాటు; సిద్ధపరచటం
array n వ్యూహం, విన్యాసం, మోహరింపు, వ్యూహరచన v మోహరించు, విన్యసించు, వ్యూహం రచించు, మొనకట్టు
arrears బకాయీ(లు), బాకీలు
in arrears బకాయీలో, బాకీలో
arrest అరెస్టు, నిర్బంధం; సంరోధం, ఖైదుచేయు, నిర్బంధించు, అరెస్టుచేయు
arret తీర్పు, శిక్ష, డిక్రీ
arrival రాక, ఆగమనం, చేరిక
arrive వచ్చు, విజయంచేయు, చేరు
arrogance అహంకారం, గర్వం, డాబు, దర్పం
arrogant అహంకృత, గర్విత, దర్పిత; అహంకారి, గర్వి, దర్పి
arrogate అనర్హంగా ఆశించు, లేని హక్కులకోసం/అధికారంకోసం దావావేయు; ఆడంబరం ప్రదర్శించు
arrow శరం, బాణం
arsenal ఆయుధశాల, ఆయుధాగారం
arsenic పాషాణం
arsenious acid శంఖవిషం
arson (ఆస్తి/గృహ) దహనం
art కళ, శిల్పం, వృత్తి, పని, శాస్త్రం
art gallery కళామందిరం
art objects కళాత్మక వస్తువులు
arts and crafts కళాత్మక వస్తువులు; వస్తుశిల్పం
art silk కృత్రిమ పట్టు
arts faculty కళా విభాగం/శాఖ
art treasures కళాఖండాలు, కాణాచి
liberal arts స్వతంత్రకళలు
arterial ధమని సంబంధి
arterial vein ధమని సిర
arteriogram ధమని లేఖ(నం)/చిత్రం
arteriography ధమని చిత్రణం
arteriolar ధమనికా సంబంధి
arteriole ధమనిక
arteriosclerosis ధమని కాఠిన్యం
arteriosclerotic ధమని కాఠిన్యయుక్త
arteriovenous ధమని సిరలకు సంబంధించిన
artery ధమని
artesian well నీటిబుగ్గ, ఆర్టీజియన్ బావి
arthralgia కీళ్ళనొప్పులు
arthritis కీళ్ళవాతం
article వస్తువు; వ్యాసం, భాగం, అనుచ్ఛేదం, రాజ్యాంగ సూత్రం/నిబంధన; ఉపపదం
articles of association సంఘనిబంధనలు
articles of faith మత సూత్రాలు/నిబంధనలు
articulate ఉచ్చరించు, భావం ప్రకటించు, మాట్లాడు
articulate number ఉచ్చార్య సంఖ్య
articulation ఉచ్చారణ; కీలనం; సంధి
articulator కరణం
articulatory disorder ఉచ్చారణదోషం
articulatory phonetics ఉచ్చరిత ధ్వనిశాస్త్రం
artifacts/(artefacts) కళాకృతులు
artifice తంతు; నేర్పు; పన్నాగం
artificer నేర్పరి
artificial కృత్రిమ
artificial earth satellite కృత్రిమ భూమ్యుపగ్రహం
artificial fertilizer కృత్రిమ ఎరువు
artificial insemination కృత్రిమ గర్భ్ఆదానం; కృత్రిమ గర్భధారణ
artificial intelligence కృత్రిమ వివేకం/జ్ఞానం
artificial limb కృత్రిమావయం
artificial respiration కృత్రిమ శ్వాసక్రియ
artificial wages కృత్రిమ వేతనాలు
artificiality కృత్రిమత్వం
artillery శతఘ్నిదళం, ఫిరంగిదళం
artisan చేతిపనివాడు, చేతివృత్తులవాడు
artist కళాకారుడు, చిత్రకారుడు
artistic and aesthetic appeal కళాసౌందర్య దృష్టి
artistic presentation కళాత్మక సమర్పణ/వితరణ/విధానం
artistic work కళాత్మక గ్రంథం; కళాత్మక కార్యం
artocarpus integrifolia పనస
asbestos రాతినార
ascaris humbricoides ఎలికపాము
ascend ఎక్కు, పైకి పోవు, ఆరోహించు
ascendance ఆరోహణ, ఎక్కడం
ascendancy ప్రాబల్యం, ప్రాధాన్యం, గౌరవం; ప్రభుత్వం
ascendant పూర్వికుడు
ascending ఎక్కుతున్న, ఆరోహిస్తున్న; పెరుగుతున్న, ప్రబలమవుతున్న
ascent ఆరోహణ; పూర్వుల పరంపర
ascertain రాబట్టు, నిశ్చయంగా తెలుసుకొను, నిర్ధరించు
ascertainment నిర్ధారణ
ascetic తపస్వి, సన్యాసి
asceticism తాపసం, తపస్విత; సన్యాసిత
ascissa ప్రథమ నిరూపకం
ascitis జలోదరం
asclepias gigantea జిల్లేడు
ascription ఆరోపణ
asepsis మాలిన్యరాహిత్యం, చీముపట్టకపోవడం
aseptic మాలిన్యరహిత, చీముపట్టని
asexual అలైంగిక, నిర్లింగ
ash బూడిద, భస్మం
ask అడుగు, ప్రశ్నించు
ask for trouble కష్టాలాహ్వానించు
asparagus శతమూలి
aspect అవస్థ; దశ, పక్షం; ఆకృతి, రీతి; ప్రకారం, దృష్టికోణం; రూపం
as per contra విరుద్ధంగా
aspermia అశుక్రత; నిర్వీర్యత
aspersion (నీలాప)నింద, అపవాదం; కళంకం
asphalt తారు, డాంబరు
asphyxia శ్వాసావరోధం, శ్వాసస్తంభనం, ఊపిరాడకపోవటం, ఊపిరి ఆగిపోవటం
asphyxiation శ్వాసస్తంభనం, ఊపిరాడక పోవటం
aspirate మహాప్రాణం
aspiration మహాప్రాణత్వం; ఆశ, అభిలాష; ఆకాంక్ష
aspirator వాయుచోషకం
aspire ఆకాంక్షించు, అభిలషించు
assail దౌర్జన్యంచేయు, ఆక్రమించు, పైబడు; ఆక్షేపించు, ప్రతిహతంచేయు
assailable ఆక్షేపయోగ్య, ఆక్రమణీయ, భేద్య
assailant ఆక్రమణకారి, పైబడిన వ్యక్తి, దౌర్జన్యకారి
assassin హంతకుడు, ఖూనీకోరు
assassinate హత్యచేయు, ఖూనీచేయు
assassination హత్య, ఖూనీ
assault n దౌర్జన్యం, కొట్లాట; దాడి, ముట్టడి v (పైనబడి) కొట్టు, దౌర్జన్యం చేయు; దాడిచేయు, ముట్టడించు
criminal assault ఘోర దౌర్జన్యం
assay (లోహాది) వస్తుపరీక్ష; నిర్ధారణ
assayer (లోహాది) వస్తుపరీక్షకుడు; నిర్ధారకుడు
assaying వస్తుపరీక్ష చేయటం; నిర్ధరించటం
assemblage జోడింపు; సమూహ(నం), గుంపు
assemblage of train పెట్టెలతో రైలుబండిని సిద్ధం చేయటం
assemble కూడు, కూర్చు, జోడించు, (ఒకటిగా) చేర్చు; సమావేశమగు, సమీకరించు
assembly శాసన/విధాన సభ; (అక్రమ) సమావేశం; సభ
assembly plant యంత్రపరికరాల కర్మాగారం
assent అనుమతి, సమ్మతి, మంజూరు
assert నొక్కిచెప్పు, వక్కాణించు, నిశ్చితంగా చెప్పు
assertion నిశ్చితవాక్యం, వక్కణం, వక్కాణింపు
assess విలువకట్టు, మదింపుచేయు, వెలకట్టు, అంచనావేయు
assessee పన్ను కట్టే/చెల్లించే వ్యక్తి
assessment (నిర్ధారితమైన/నిర్ణయించిన) పన్ను; (మూల్య) నిర్ధారణ
assessor నిర్ధారకుడు, విలువకట్టే వ్యక్తి, మదింపుదారు; పన్ను/శుల్క నిర్ణేత
assets ఆస్తులు, సంపద, సొత్తు
assets and liabilities ఆస్తులూ అప్పులూ, ఆస్తిపాస్తులు
assets side ఆస్తుల పక్షం
asseverate ప్రమాణంచేసి చెప్పు; ప్రమాణ పూర్వకంగా ప్రకటించు
asseveration ప్రమాణపూర్వక ప్రకటన; ప్రమాణోక్తి, ప్రమాణ వచనం
assibilant స్వర్శధ్వని, ఊష్మ
assibilation ఊష్మీకరణం
assidiuous నిరంతర, స్థిర; శ్రద్ధాపూర్వక
assign ప్రత్యేకించు, నియతీకరించు, అప్పగించు; నియోగించు
assigned reading నియోజిత/నియుక్త పఠనం
assignee (కార్య)నియుక్తుడు, అప్పగించుకొన్న వ్యక్తి; గ్రహీత
a ssigner అప్పగించిన వ్యక్తి, దాత
assignment పూర్తి హక్కు కలిగించటం; అర్పణ, అప్పగింత, సమర్పణ; నియమితకార్యం; అభ్యాసం, నియోజనం
assimilate జీర్ణం చేసుకొను, కలుపుకొను, స్వాయత్తం చేసుకొను; ఏకీకరించు, సమీకరించు
assimilation కలుపుకోవటం, స్వాయత్తీకరణం, ఆత్మీయీకరణం; స్వాంగీకరణ, ఒంటబట్టడం; ఏకీకరణ, వర్ణసమీకరణ
assimilation. contiguous అవ్యవహిత సమీకరణ(ణం)
assimilation. distant వ్యవహిత సమీకరణ(ణం)
assimilation. progressive పురోగామి సమీకరణ(ణం)
assimilation regressive తిరోగామి సమీకరణ(ణం)
assist సాయపడు, తోడ్పడు, సహాయంచేయు
assisted instruction సహాయకబోధన
assistant సహాయకుడు
assize న్యాయసభ
associate adj సహచారి, సహకారి, సహచరిత, సహచర, సహవాసి n సహవాసి, సహకారి, సహచరుడు; సహసభ్యుడు v సహకరించు, సహవసించు
associate delegate సహప్రతినిధి, తోటి ప్రతినిధి
associated సహ(చరిత), సహసంబంధి
association సంస్థ, సమితి, సమాజం, సంఘం; సహవాసం, సాంగత్యం, సంబంధం, సంసర్గం
memorandum of association సంఘ/సంస్థ నియమావళి
associationism సాహచర్యవాదం
associationist సాహచర్యవాది
associative సహయోగి
assonance స్వరావృత్తి
assort క్రమబద్ధం చేయు; శ్రేణీకరించు; వేరుచేయు
assorted క్రమబద్ధ, శ్రేణీకృత; వేరుచేసిన
ill-assorted క్రమరహిత, క్రమహీన, క్రమశూన్య
assume ఊహించు, కల్పించు, భావించు; వహించు; తీసుకొను, అనుకొను
assumption ఊహ, కల్పన; స్వీకరణ, భావన; ప్రమేయం; పూనిక; సిద్ధత; ప్రతిపాదన
assurance పూచీ, హామీ, ధీమా; బీమా; నమ్మకం, విశ్వాసం, అభయం, అన్యాక్రాంత ధ్రువపత్రం
assure హామీ ఇచ్చు; నమ్మించు; బీమాచేయు
assured బీమా చేసిన
assurer బీమా చేయించే వ్యక్తి
assylabic అనక్షరికం
aster పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు
asterisk నక్షత్ర (చిహ్నం), నక్షత్రం గుర్తు; ప్రత్యేకితం
asteroid లఘుగ్రహం
asthenia దుర్బలత, నిస్త్రాణ, బలహీనత
asthenic దుర్బల, బలహీన, నిస్త్రాణమైన
asthma ఉబ్బసం
astigmatism అసమదృష్టి
astir సచేతన, జాగృత, గతిశీల; అస్థిర
astonish ఆశ్చర్యపరచు, విస్మయపరచు
astonishing విచిత్ర, ఆశ్చర్యజనక, విస్మయకారి
astonishment ఆశ్చర్యం, వైచిత్రి, విస్మయం
astound చకితపరచు; స్తబ్ధపరచు, స్తంభింపజేయు
astray క్రమదూర, సత్యదూర; పథభ్రష్ట
be led astray దూరీకృతుడగు, పథభ్రష్టుడగు
led astray దూరీకరించు, పథభ్రష్టుని చేయు
astringent కషాయ(యం); సంకుచిత, సంకోచశీల
astringent cartoon కషాయిత వ్యంగ్యచిత్రం
astrol body సూక్ష్మశరీరం
astrol ray ఖగోళ కిరణం
astrology జ్యోతిశ్శాస్త్రం, ఖగోళశాస్త్రం; జోస్యం
astronaut రోదసీయాత్రికుడు
astronomer ఖగోళశాస్త్రజ్ఞుడు
astronomical ఖగోళ (శాస్త్ర) సంబంధి
astronomical distances ఖగోళదూరాలు, అనంత/అపరిమిత దూరాలు
astronomical figures ఖగోళ/అనంత/అపరిమిత సంఖ్యలు
astronomy ఖగోళశాస్త్రం
astrophysical ఖగోళ-భౌతిక (శాస్త్ర సంబంధి)
astrophysicist ఖగోళ-భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుడు
astute చతుర, నిపుణ, ధూర్త; కార్యదక్ష
asylum ఆశ్రయం, శరణాలయం; మానసిక (రోగ) వైద్యశాల
asymmetrical అసుష్ఠు
asymmetry అసౌష్ఠవం
asymptomatic వ్యాధిలక్షణ రహిత
at దగ్గర, సమీపంలో
at-home స్వాగత సత్కారం
at last ఆఖరికి, చివరికి
at present ఇప్పుడు, ఈ సమయంలో, వర్తమానకాలంలో
at random అక్కడక్కడ, ఇష్టం వచ్చినట్లు, యాదృచ్ఛికంగా
at times అప్పుడప్పుడు
at war యుద్ధపరిస్థితిలో/వ్యతిరేకంగా (ఉండు)
at worst కడపటికి, మహా అయితే; హీనస్థితిలో
ataxia అస్థిరత
atelectasis ముడుచుకపోవటం
atheism నాస్తికవాదం, నాస్తికత
atheist నాస్తికుడు
atheromanous అసుష్ఠు
atherosclerosis ధమనీకాఠిన్యం, రక్తనాళాలు గట్టిపడటం
athlete క్రీడాకారుడు
athletic వ్యాయామశీల; క్రీడాసంబంధి
athletics వ్యాయామక్రీడలు
atlantic charter అట్లాంటిక్ సంధి/ఒప్పందం
atlas రేఖాపటాలు; మెడపూస
atmosphere వాతావరణం
atmospheric phenomenon వాతావరణ దృగ్విషయం
atmospheric pressure వాతావరణ పీడనం
atmospheric scattering వాతావరణ పరిక్షేపం
atmospheric window వాతావరణ గవాక్షం
atmospherics వాతావరణధ్వనులు
atoll పగడాలదీవి, ప్రవాళద్వీపం
atom పరమాణువు
atomic పరమాణు సంబంధి; తానరహిత
atomic action పరమాణుక్రియ
atomic age పరమాణుయుగం
atom(ic) bomb అణ్వస్త్రం, అణుబాంబు, పరమాణ్వస్త్రం
atomic calendar పరమాణు పంచాంగం
atomic device పరమాణుసాధనం
atomic energy అణుశక్తి; పరమాణుశక్తి
atomic energy commission పరమాణు/అణు శక్తి సంస్థ
atomic nucleus పరమాణు కేంద్రకం
atomic plane అణు/పరమాణు విమానం
atomic power plant అణువిద్యుత్కేంద్రం
atomic reactor పరమాణు రియాక్టర్/ఉత్ప్రేరకం
atomicity పరమాణుకత, పరమాణుత్వం
atomizer పరమాణుకారకం; అణ్వీకర్త
atone ప్రాయశ్చిత్తం చేయు; (తప్పు) సరిపెట్టుకొను/సరిదిద్దు
atonement ప్రాయశ్చిత్తం; పరిహారం; పశ్చాత్తాపం
atonia బిగువులేని
at par సమమూల్యం(లో/గా)
atresia అవికసిత ద్వారం/రంధ్రం
atrium కర్ణిక
atrocious క్రూర, ఘోర, పాశవిక, నిర్దయ, భయంకర
atrocity దురాగతం, భయంకర కార్యం/చర్య
atrophic క్షీణించిన
atrophy క్షీణత
atrophy. muscular కండరాలక్షీణత
atrophy. optic దృష్టిక్షీణత; దృష్టితంత్రిక
attach చేర్చు, తగిలించు, అతికించు; జప్తుచేయు
attache సహచారి, అటాషీ
attahed జప్తయిన, జప్తుచేసిన
attachment జప్తు; అనుబంధం
attack n దాడి, ఆక్రమణ; ఆక్షేపణ; ఘాతం, తగలడం v దాడిచేయు, ఆక్రమించు; ఆక్షేపించు
attack. cerebral మస్తిష్కఘాతం, మెదడుపోటు
attack. heart హృద్ఘాతం, గుండెపోటు
attain పొందు, సంపాదించు, సాధించు
attainable పొందదగిన, సాధ్య
attainment time సాధనసమయం
attaint n కళంకం, కాలుష్యం v కళంకపరచు, కలుషితంచేయు
attempt n (ప్ర)యత్నం v (ప్ర)యత్నించు
attend హాజరగు, ఉపస్థితుడగు; శ్రద్ధగా గమనించు
attendance హాజరీ, హాజరైనవారి సంఖ్య, హాజరు పట్టిక
attendant పరిచారకుడు, సేవకుడు, అనుచరుడు
attention అవధానం, శ్రద్ధ, సావధానత
attention deficit అవధానలోపం
attention span అవధానవిస్తృతి
draw attention దృష్టికి తెచ్చు, దృష్టినాకర్షించు
pay attention శ్రద్ధచూపు, దృష్టిపెట్టు
attenuate బలహీనపరచు, విలువ తగ్గించు, దుర్బలపరచు; తగ్గించు, క్షీణించు
attenuation తగ్గింపు, క్షీణత; దుర్బలీకరణ
attest ధ్రువీకరించు, ప్రమాణీకరించు; (సాక్షి) సంతకం చేయు
attestation ధ్రువీకరణ, ప్రమాణీకరణ
attested ధ్రువీకృత, ప్రమాణీకృత
attested copy ధ్రువీకృత/ప్రమాణీకృత ప్రతి; సాక్షిసంతకం చేసిన ప్రతి/నకలు
attestor ధ్రువీకర్త, సాక్షిసంతకం చేసిన వ్యక్తి
attitude వైఖరి, దృక్పథం, తీరు, దృష్టి, భావం
attornment కౌలు ఒప్పందం
attorney న్యాయవాది, వకీలు; ముఖ్తియారు; అధికారదత్తుడు
attorney general అటార్నీ జనరల్, ప్రభుత్వ ప్రధాన న్యాయవాది
power of attorney ముఖ్తార్నామా
attract ఆకర్షించు
attraction ఆకర్షణ
attractive news ఆకర్షకవార్త
attributable ఆరోపణీయ, ఆరోపించదగ్గ
attribute n గుణం, ధర్మం, లక్షణం; విశేషణం, విధేయం, ఆరోపితం; v ఆరోపించు, కారణం చెప్పు
attribute dimension లక్షణపరిమితి
attribute value ఆరోపణమూల్యం
attribution ఆరోపణ
attributism ఆరోపణవాదం, పరహితవాదం
attrition ఘర్షణ, ఘర్షణపూర్వక బలహీనత
attune స్వరం కలుపు, గొంతుకలుపు; ఏకాత్మికమగు
auction వేలం, హర్రాజు
auctionariae వేలం పట్టీ
auctioneer n వేలంవేసే వ్యక్తి v వేలం వేయు
audacious సాహసిక, నిర్లక్ష్యంగల, లెక్కచేయని
audacity సాహసం, నిర్లక్ష్యం
audibility శ్రవ్యత, శ్రుతిగ్రాహ్యత; శ్రవణీయత; వినబడ(గలగ)టం
audible శ్రవ్య, వినిపించే
audience శ్రోతలు, ప్రేక్షకులు, వీక్షకులు, సభ్యులు; సున్వాయీ, ఆలన; (రాజ)దర్శనం
give audience దర్శనమిచ్చు
audio శ్రవణ సంబంధి
audio aid శ్రవణోపకరణం
audio frequency శ్రవ్యావృత్తి
audio meter శ్రవ్యతామాపకం
audio-visual education దృశ్య శ్రవ్య విద్యావిధానం/విద్య; దృష్టిశ్రవణ గోచర విద్య
audiological rehabilitation శ్రవణ పునరుద్ధరణ
audit n (లెక్కల) తనిఖీ v (లెక్కలు) తనిఖీ చేయు
auditing (లెక్కల) తనిఖీ
audition (కంఠ) స్వరపరీక్ష; వినుకలి
auditor లెక్కల తనిఖీదారు; సంప్రతి
auditor general ప్రధాన సంప్రతి
auditorium సభాభవనం
auditory శ్రవణ (సంబంధి)
auditory aphasia శ్రవణ వచోఘాతం
auditory canal శ్రవణకుల్య
auditory pathway శ్రవణపథం
auditory training శ్రవణశిక్షణ
augment హెచ్చించు, పెంచు, పెరుగు, హెచ్చు; ఆగమం
augmentation వృద్ధిచేయటం, వర్ధనం
augmentative ఆగమాత్మక
augmenter వర్ధకుడు, పెంచే/హెచ్చుచేసే వ్యక్తి
augur శకునం, పూర్వసూచన, భావిసూచన; శకునం చెప్పు/సూచించు
augury శకునం, లక్షణం, సూచన
aura కాంతిమండలం, ప్రకాశం; ప్రత్యేక వాతావరణం/పరిస్థితి; పూర్వజ్ఞానం
aural శ్రవ్య, శ్రవణ సంబంధి, శ్రుతి సంబంధి
auricle కర్ణిక, చెవి పైభాగం; కోష్ఠం
auriculate కర్ణికాకార(రం గల)
auriferous స్వర్ణమయ
Auriga సారథిమండలం
aurora మేరుజ్యోతి
aurora australis దక్షిణధ్రువ ప్రకాశం
aurora borealis ఉత్తరధ్రువ ప్రకాశం
aurum బంగారం
auscultation అంగశ్రవణం
auspicies (pl) పోషణ, దయాధర్మం; శుభసమయం
under the auspices of ఆధ్వర్యంలో, ఆధిపత్యంలో
auspicious శుభ, మంగళప్రద, పుణ్య; మంచి, అనుకూల
austere ఆడంబరశూన్య, మితవ్యయి
austerity మితవ్యయం; సంయమం; నిష్ఠ
austerity measures మితవ్యయ చర్యలు
autarchy నిరంకుశపాలన
authentic వాస్తవిక, ఆధికారిక, ప్రామాణిక; అసలు; విశ్వసనీయ
authenticate రూఢిపరచు, ప్రమాణీకరించు; అధికారమిచ్చు
authentication ప్రమాణీకరణ
authenticity ప్రామాణ్యం, ప్రామాణికత; వాస్తవికత
author (గ్రంథ)కర్త; ధర్మదాత; రచయిత
author-publisher రచయిత-ప్రచురణకర్త
authorisation అధికారమివ్వటం
authorise అధికారమిచ్చు
authorised అధికారంగల, సాధికార
authorised capital అధికృత మూలధనం
authorised version అధికారపాఠం, ప్రామాణికపాఠం
authoritarian అధికార (తత్వ) వాది
authoritarianism అధికారతావాదం
authoritation నిరంకుశత్వం
authoritative అధికారపూర్వక, సాధికార
authority అధికారం, అధికారి; అధికార సంస్థ; ప్రమాణం
letter of authority అధికారపత్రం
authorization అధికారమివ్వటం; అధికారపత్రం
authorship కర్తృత్వం, గ్రంథకర్తృత్వం
autism పగటికలలు కనే స్వభావం
autobiography ఆత్మ/స్వీయ కథ/చరిత్ర
autocatalysis స్వయంప్రవర్తక-ఉత్ప్రేరణం
autocracy నిరంకుశ పాలన, అధిరాజ్యం
autocrat నిరంకుశుడు, అధిరాజు; కులీనుడు
autoerotism స్వయంకామన
autogenesis స్వయంసృష్టి
autogramy (self pollination) ఆత్మపరాగ సంపర్కం
autograph సొంత దస్తూరి, చేవ్రాలు, సంతకం; స్వదస్తూరి
auto-instruction స్వయంశిక్షణ
automatic స్వయం(చాలక); స్వయంప్రవర్తక; స్వయంచలిత; నిత్య
automatic mapping స్వయం నిర్మిత/కారిత మానచిత్రణం
automatic registration స్వయంప్రవర్తితా రోపణ
automatic typewriter స్వయంచాలక ముద్రాలేఖిని
automatic weapons స్వయంచాలకాయుధాలు
automatically యాంత్రికంగా, స్వతస్సిద్ధంగా
automation స్వయంచాలక యంత్రవిధానం
automatism స్వయం గమనం/చలనం
automobile స్వయంచాలకం; స్వయంచలిత శకటం, మోటారు (కారు)
autonomous స్వయంపాలిత; స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల; స్వయం వర్తిత/ప్రేరిత; అనాశ్రిత; యంత్రంవంటి
autonomous body స్వతంత్ర/స్వయంపాలిత సంస్థ
autonomy స్వయంపాలనం; స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి
autopsy శవపరీక్ష
auto-suggestion స్వయం సూచన; స్వామంత్రణం
autotroph స్వయంపోషకం
autotrophic స్వయంపోషక, స్వపోషి
autumn శరత్తు, శరత్కాలం
autumnal equinox శారద విషువత్తు, శరత్కాల విషువత్తు
auxiliary సహాయక, గౌణ, అనుబంధ; అప్రధాన
auxiliary angle సహాయక కోణం
auxiliary circle సహాయక వృత్తం
avail ఉపయోగపెట్టుకొను, సహాయం పొందు, ప్రయోజనం పొందు, లాభసాటి
of no avail నిష్ఫల, విఫల, వ్యర్థ
availability ప్రాప్తి, ప్రాప్యత, దొరకటం
available ప్రాప్య, దొరికే
avalanche హిమప్రవాహం/సంపాతం, మంచునది, హిమాని
avenge పగదీర్చుకొను, బదులుకు బదులుచేయు
avenue దారి, మార్గం, వీధి; చౌరస్తా, శృంగాటకం, కూడలి; ఉపాయం, పద్ధతి; సాధనం
aver సత్యప్రమాణం చేయు, నొక్కి చెప్పు, గట్టిగా చెప్పు
average సగటు, సరాసరి; సాధారణ; (నౌకా విషయాల్లో) ఆకస్మిక నష్టం; దామాషా నష్టపంపిణీ
averment సత్యప్రమాణం, దృఢవచనం; ఉద్ఘాటన, దృఢవాదన
averse విరక్త, విముఖ, ప్రతికూల
aversion విరక్తి, విముఖత, ప్రతికూలత; విముఖ ప్రవృత్తి
avert నివారించు, తప్పించు; విముఖం చేయు
avian పక్షి సంబంధి
aviation విమానయానం, విమానచాలనం; ఎగరటం
aviceinnia మడ
avidity ఆసక్తి; తీవ్రమైన ఆకాంక్ష, గాఢవాంఛ, లోలుపత
avirulent తీవ్రంకాని, ఉగ్రంకాని
avitaminosis విటమినులలోపం
avocation వృత్తి, వ్యావృత్తి, వ్యాసంగం; ఉపవృత్తి; వ్యాపకం
avoid తప్పించు, తొలగించు; తొలగు, తప్పించు కొను, ఠలాయించు; తప్పించుకోటానికి యత్నించు
avoidable తప్పించుకోదగ్గ, ఠలాయించదగ్గ
avoidance ఠలాయింపు, తప్పించుకోవటం; వికర్షణ
avoirdupois భారవస్తు తులామానం
avouterer వ్యభిచారి
avow ఒప్పుకొను, స్వీకరించు, ప్రకటించు
avowal ఒప్పుదల, స్వీకారం, ప్రకటన
avowedly స్పష్టంగా, బాహాటంగా, ప్రకటంగా
await ఎదురుచూచు, వేచి ఉండు, ప్రతీక్షించు, కాచుకొని ఉండు, నిరీక్షించు
awakening మేలుకొల్పు, జాగృతి; జాగర(ణం), నిరీక్ష(ణ); (నిద్ర నుంచి) లేవటం
award మధ్యవర్తి తీర్పు, పంచాయితీ తీర్పు; నిర్ణయం; బహుమానం, బహుమతి, పురస్కారం v తీర్పు చెప్పు
aware పరిచిత, అభిజ్ఞ, తెలిసిన
awareness ఎరుక, స్పృహ, జాగృతి; బోధ; పరిచితి, అభిజ్ఞ
awe భయభీతి, భక్తిపూర్వక భయం; విస్మయం
awful భీషణ, భయంకర, తీవ్ర; అనిష్టకర; ఆమోదరహిత
awkward వికార, వికృత; అనుపయుక్త
awning గిడుగు, పైకప్పు, రక్షకం
awry విపరీత, విరుద్ధ; వ్యతిరిక్త, ఉల్టా; అపసవ్య
axe గొడ్డలి, కుఠారం
an axe to grind స్వార్థప్రయోజనంగల
axial అక్షీయ
axil అక్షం, ఇరుసు; కక్ష్య
axilla చంక, బాహుమూలం
axiology మూల్యశాస్త్రం, మూల్యాంకనశాస్త్రం
axiom స్వయంసిద్ధసూత్రం/సత్యం, స్వతస్సిద్ధాంశం; స్వయంసిద్ధ న్యాయం, విస్పష్ట న్యాయం; ప్రతిపాదక సిద్ధాంతం
axis లక్ష్యం; అక్షం; ఇరుసు; అక్షరాజ్యాలు
axis of the earth భూమి ఇరుసు/అక్షం
Axis powers అక్షరాజ్యాలు
axle ఇరుసుకర్ర/అక్షదండం
axon అక్షం
ayes అంగీకర్తలు, ఔననేవాళ్ళు
azadirahta indica వేప
azimuth దిగంశం, దిక్కోణం
azonal soil మండలరహితమృత్తిక
azoospermia అశుక్తాణుత
azote (nitrogen) నత్రజని
aztometer నత్రజనిమాపకం
azure ఆకాశనీలం
azygotes అసంయుక్త సిద్ధబీజాలు