I

Adhunika Vyavahara Kosham (ఆధునిక వ్యవహారకోశం)Boodaraju Radhakrishna

పదం అర్థం
iatro chemists (= medical chemists) వైద్యరసాయనశాస్త్రజ్ఞులు
iatrogenic చికిత్సాప్రేరిత
ice మంచు (గడ్డ)
cut no ice ప్రభావితం చేయలేకపోవు
ice age ice period హిమయుగం
iceberg మంచుకొండ
icecap హిమవేష్టనం
icicle మంచుముక్క హిమఖండం
icing పంచదారపూత
icon ప్రతిమ
iconic experience దృశ్యానుభవం
iconoclasm విగ్రహభంజనం విగ్రహారాధన వ్యతిరేకత
iconoclast ప్రతిమా/విగ్రహ భంజకుడు విగ్రహారాధన వ్యతిరేకి
iconography ప్రతిమాశాస్త్రం
iconolatry దైవప్రతిమాపూజ
icterus పచ్చకామెర్లు
icterus neonatorum ప్రసవానంతరం శిశువుకు పచ్చకామెర్లు
id పశుప్రత్పత్తి
idea భావం అభిప్రాయం భావన ఆలోచన
idea-motor భావచాలన కేంద్రం
ideal adj ఆదర్శవంతమైన n ఆదర్శం ధ్యేయం లక్ష్యం
ideal time-lag లక్షిత కాల/సమయ విలంబం
idealism భావవాదం ఆదర్శవాదం
ideation భావన
ideational material భావసామగ్రి
identical సరూప సమాన అభిన్న తుల్య; నమూనా తాదాత్మ్యం
identical twins సమరూపయుతులు/కవలలు
identification ఆనవాలు గుర్తింపు; నిర్ధారణ రుజువు; అభిజ్ఞానం; తాదాత్మీకరణం
identification mark గుర్తింపు చిహ్నం పుట్టుమచ్చ
identification parade గుర్తింపు ప్రదర్శన
identifier నిర్దేశకం
identify గుర్తించు నిర్ధరించు ఆనవాలుపట్టు
identify oneself with ఏకమని గుర్తించు
identify with oneself తనకు భిన్నం కాదను
identity గుర్తింపు; విలక్షణత; అనన్యత్వం
identity card గుర్తింపుపత్రం
ideogram భావలిపి
ideolect వ్యక్తి/వైయక్తిక భాష
ideological సిద్ధాంత సంబంధి సైద్ధాంతిక
ideology సిద్ధాంతం ఆదర్శం
idiocy జడత్వం మూఢత్వం తెలివితక్కువతనం
idiom నుడికారం జాతీయం
idiopathic కారణం తెలియని
idiosyncrasy విపరీత ప్రవృత్తి
idiot మూర్ఖుడు తెలివితక్కువవ్యక్తి జడుడు బుద్ధిహీనుడు
idle adj పనిలేని సోమరి వ్యర్థ v పనిలేకుండు సోమరిగా ఉండు ఊరకనే ఉండు
idol విగ్రహం మూర్తి ప్రతిమ; ఆరాధ్య వస్తువు/వ్యక్తి; ఆదర్శం
idolater విగ్రహారాధకుడు మూర్తిపూజకుడు
idolize పూజించు దేవతగా భావించు
igneous ఆగ్నేయ అగ్ని సంబంధి
ignite కాల్చు పేల్చు ముట్టించు మండించు
ignition మంట ముట్టింపు జ్వలనం
ignominious అవమానకర గౌరవహీన నీచ
ignominy అవమానం అగౌరవం అపకీర్తి
ignorance అజ్ఞానం అమాయకత్వం
ignorant తెలివితక్కువ అజ్ఞానపూర్వక; అజ్ఞాని
ignore ఉపేక్షించు అలక్ష్యం చేయు
ileum చిన్నపేగు చివరిభాగం
ileus ఆంత్రావరోధం
ileus paralytic ఆంత్రవాతం పేగులకదలిక ఆగిపోవటం
ilium తుంటిఎముకమీది వెడల్పయిన భాగం
ill adj చెడు చెడ్డ తప్పయిన adv చెడ్డగా తప్పుగా n రోగం చెరుపు చెడ్డతనం; దురదృష్టం; హాని
ill-advised చెడు సలహాపొందిన పొరపాటైన
ill affect చెడుప్రభావం దుష్పరిణామం
ill-considered చెడ్డతప్పయిన అనాలోచిత
ill fated దురదృష్టవంతమయిన
ill feeling మనోవైకల్యం వైమనస్యం శత్రుభావం
ill gotten అన్యాయార్జిత(తం)
ill health అస్వస్థత అనారోగ్యం రోగం
ill starred అభాగ్య దురదృష్టపూర్వక
ill-timed అకాల అకాలిక; అశుభ
ill-treat అగౌరవించు అమర్యాదగా చూచు
ill-treatment అగౌరవం అమర్యాద
ill-will దుర్భావం ద్వేషం
illegal న్యాయవిరుద్ధ శాసనవిరుద్ధ చట్టవ్యతిరేకమైన
illegal gratification లంచం అక్రమసంపాదన
illegible అస్పష్ట చదవటానికి వీలుపడని
illegitamacy జారత్వం అక్రమసంబంధం
illegitimate న్యాయవిరుద్ధ; జారజ; దొంగచాటు; నిషిద్ధ
illegitimate child అక్రమసంతానం జారజుడు
illicit అక్రమ దొంగ(చాటు) న్యాయ/శాస్త్ర విరుద్ధ
illiteracy నిరక్షరాస్యత
illiterate నిరక్షరాస్య; నిరక్షరాస్యుడు
illness వ్యాధి రోగం జబ్బు అస్వస్థత
illogical అతార్కిక తర్కవిరుద్ధ
illuminance ప్రదీప్తత ప్రదీప్తి; ఘనత్వం
illuminant దీపకం
illuminate ప్రకాశింపజేయు వెలిగించు; తెలియజెప్పు వ్యాఖ్యానించు
illuminated map (ప్ర)దీప్తపటం
illumination ప్రకాశం వెలుగు వెలుతురు దీపనం
illuminometer ప్రదీపనమాపకం
illurivant ప్రకాశకం
illusion భ్రమ భ్రాంతి; ఆభాస
illusive భ్రమాత్మక భ్రమపెట్టే; ఆభాసపూర్వక
illusory భ్రాంతిజనక మిథ్యా; బూటకమైన
illustrate బొమ్మలువేయు; తేటపరచు
illustration చిత్రపటం బొమ్మ; ఉదాహరణ నిదర్శనం
illustrous ప్రఖ్యాత ప్రసిద్ధ ప్రముఖ
image n మూర్తి బొమ్మ ప్రతిబింబం ప్రతిమ ప్రతికృతి రూపం బింబం v కల్పించు కల్పించి చెప్పు
image back drop ప్రతిబింబనేపథ్యం
image based storage ప్రతిబింబాధారిత భండారం
image processing ప్రతిరూప నిర్మాణం
image real యథార్థ ప్రతిబింబం
image virtual మిథ్యాప్రతిబింబం
imager ప్రతిబింబకం
imagery ప్రతిబింబనం; భావన సంకల్పం వాసన; (ఉప)లక్షణం
imaginary కాల్పనిక భావిత ఊహాత్మక అవాస్తవిక
imagination ఊహ కల్పన భావన
imaginative ఊహత్మక భావనామయ
imagine ఊహించు భావించు
imaging ప్రతిబింబనం
imaging detector ప్రతిబింబ శోధకం/శోధని
imbalance అసమతౌల్యం అసమానత్వం; నిలకడలేమి
imbecile అశక్త దుర్బల (మనస్క) బలహీన మూఢ బుద్ధిహీన
imbecility అశక్తత మనోదౌర్బల్యం దుర్బలత (మానసిక) బలహీనత; మూఢత్వం
imbibe స్వీకరించు స్వాయత్తం చేసుకొను
imbibition అంతర్గ్రహణం
imbricate చిక్కయిన
imbroglio క్లిష్ట/విషమ పరిస్థితి
imitate అనుకరించు
imitation అనుకరణ
imitation jewellery నకిలీనగలు
immanence (అంతర్)వ్యాప్తి వ్యాపకత అంతర్వర్తనం
immanent అంతర్వర్తిత
immaterial అప్రస్తుత అప్రధాన అముఖ్య అనావశ్యక; ప్రయోజనరహిత
immature అపరిపక్వ అపరిణత అపరిపూర్ణ యుక్తవయసుకు రాని
immediate తక్షణ అవ్యవహిత సమీపతమ; పక్కనున్న అంటిఉన్న
immediately తక్షణం వెనువెంటనే; అవ్యవహితంగా సమీపంలో; ఆనుకొని
immemorial అనాది స్మృతికందని
immense గొప్ప మహా విస్తృత తీవ్ర తీక్ష
immigrant వలసదారు
immigrate వలసవచ్చు
immigration వలస(రావటం)
imminent ఆసన్న సమీప; జరగనున్న
immobile నిశ్చల స్త్హిర
immobilization నిశ్చలీకరణ స్థిరీకరణ కదలకుండా చేయటం
immoral నీతిబాహ్య అవినీత
immortal అమర శాశ్వత
immovable స్థిర కదిలించటానికి వీలులేని/వీలుపడని
immovable property స్థిరాస్తి
immune నిరోధక(కం); లోబడని రక్షిత విముక్త
immunity (వ్యాధి)నిరోధక/రక్షణ శక్తి; విముక్తి; రక్షణ; మినహాయింను
immunity from tax పన్నులనుంచి మినహాయింపు
immunization రక్షణ విమోచన(నం) విముక్తి; వ్యాధినిరోధం
immunology వ్యాధినిరోధక చికిత్సావిధానం
immunotherapy వ్యాధినిరోధక చికిత్స
immutable మారని మార్పులేని పరివర్తనలేని
impact n తాకిడి ప్రభావం అభిఘాతం v ఢీకొను; ప్రభావితం చేయు
impact analysis ప్రభావవిశ్లేషణ
impact assessment తాకిడి అంచనా
impact statement ప్రభావ/అభిఘాత వివరణ
impaction అంతర్ఘటన
impair బలహీనపరచు చెడగొట్టు చెరచు; విలువతగ్గించు
impairment వైకల్యం
impale కొరతవేయు
impart ఇచ్చు చెప్పు విశదీకరించు
impartiable property అవిభాజ్యాస్తి
impartial నిష్పాక్షిక పక్షపాతరహిత
impartially నిష్పాక్షికంగా నిష్పక్షపాతంగా
impassable ప్రవేశించరాని అగమ్య దుర్గమ దుస్తర
impasse జటిలసమస్య కఠిన పరిస్థిత విషమ స్థితి సంకటం ఇక్కట్టు
impassioned plea నిష్పాక్షిక/ఆవేశరహిత విజ్ఞప్తి
impatient సహనంలేని వికల అవిశ్రాంత
impeach అభిశంసించు దోషారోపణచేయు నేరం మోపు; సాక్షి కాక తప్పదని హెచ్చరించు
impeachment అభిశంసన దోషారోపణ
impecunious పేద ధనశూన్య
impedance నిరోధం అవరోధం ఆటంకం అడ్డంకి
impede ఆటంకపరచు అడ్డుపెట్టు అవరోధించు నిరోధించు
impediment ఆటంకం అవరోధం అడ్డంకి
impel ప్రేరేపించు
impend ఆసన్నమగు దగ్గరలో ఉండు
impending ఆసన్న సిద్ధ
impending danger ఆసన్న/పొంచిఉన్న ప్రమాదం
impenetrability అభేద్యత
impenetrable అభేద్య చొరరాని; అభేద్యం
imperative ఆజ్ఞాపూర్వక విధివిహిత తప్పనిసరి అనివార్య; విధ్యర్థ(కం) ప్రార్థనాద్యర్థ(కం)
imperceptible అస్పష్ట కనబడని అవ్యక్త; అతీంద్రియ
imperceptible difference అతిసూక్ష్మవిభేదం
imperfect అపరిపూర్ణ అసంపూర్ణ కొరతగా ఉన్న అమలుకు వీలుగాని
imperfection అసంపూర్ణత
imperforate రంధ్రం/ఛిద్రం లేని
imperial సామ్రాజ్య/రాజవంశ సంబంధి
imperial preference సామ్రాజ్యాభిమానం సామ్రాజ్యాభిరుచి
imperialism సామ్రాజ్యవాదం
imperialist సామ్రాజ్యవాది
imperil అపాయం కలిగించు
imperious గర్వంగల దర్పం గల
imperishable చెడిపోని నాశ(నం)కాని
imperium in imperio సమున్నత స్వాతంత్ర్యం
impermeable అప్రసార్య
impersonal వ్యక్తినిరపేక్ష వ్యక్తిగతం కాని
impersonal mood భావార్థకం
impersonal verb భావక్రియ
impersonate మరొకవ్యక్తిగా వర్తించు ప్రతిరూపంగా ప్రవర్తించు వంచించు మోసగించు
impersonation ప్రతిరూపణ(ణం) మరొకరుగా వర్తించటం వంచన మోసం; ప్రతిరూపవ్యవహారం
impersonator ప్రతిరూప వ్యవహర్త/ధారి
impertinence అమర్యాద అసంబద్ధత
impertinent మర్యాదలేని అసంబద్ధ
impervious అభేద్య చొరలేని ప్రవేశించలేని చొరశక్యంగాని
impetus ప్రేరణ ఉత్సాహం ఉత్తేజం
impiety ధర్మరాహిత్యం పాపం
impinge తాకు మోదు డీకొను కొట్టుకొను సంఘర్షించు అతిక్రమించు
impious ధర్మదూర పాపదృష్టిగల అధర్మశీల
implacable శాంతించని రాజీపడని
implant నాటు
implantation నాటడం
implement n పరికరం ఉపకరణం పనిముట్టు కొర్రముట్టు సాధనం v నెరవేర్చు అమలు పరచు ఆచరించు ఆచరణలో పెట్టు
implementation అమలు ఆచరణ
implicate ఇరికించు చిక్కుల్లో పెట్టు
implication అంతర్భావం అంతస్సూచన; చిక్కు పేచీ
implicative అంతర్భావ(క)
implicit గర్భిత అంతర్గత అస్పష్ట సూచనప్రాయమైన అవ్యక్త
implicit homogeneous polygon అస్పష్ట సజాతీయ బహుభుజి
implicitly అస్పష్టంగా గూఢంగా గర్భితంగా సూచనగా
implied సూచిత గర్భిత అంతర్నిహిత వివక్షిత
implied meaning వివక్షితార్థం
implore వేడుకొను ప్రార్థించు
implosion అంతర్ముఖ(త్వం); అంతస్స్ఫోటనం
implosive అంతస్స్ఫోట(కం)
imply సూచించు
imponderable అనూహ్య
import n వివక్ష భావం అర్థం అభిప్రాయం; v దిగుమతి చేసుకొను; తెలియజెప్పు; తేటపరచు
import cognitive జ్ఞేయార్థం
import emotive భావార్థం
importance ప్రాముఖ్యం ప్రాధాన్యం ప్రముఖత్వం
important ప్రముఖ ప్రధాన
importation దిగుమతి (చేసుకోవటం)
importer దిగుమతిదారు
importing country దిగుమతి చేసుకొనేదేశం
importunate విసిగించు యాచించు పీడించు వెంటబడు
importunity పట్టుదల; హఠం
impose విధించు భారం వేయు
imposition భారం; దండన; అపరాధం పన్ను
impossibility అసాధ్యత అసంభవత
impossible అసాధ్య అసంభవ
impost సుంకం పన్ను
imposter వంచకుడు మోసగాడు; మరొకడుగా/ప్రతిరూపంగా వ్యవహరించేవాడు
imposture వంచన మోసం కపటం
impotence నపుంసకత్వం
impound తొక్కిపెట్టు దాచిపెట్టు బంధించు; బందెలదొడ్డిలో పెట్టు; (దస్తావేజును) కోర్టులో భద్రపరచు
impoverish దారిద్ర్యం కలిగించు శక్తిహీనం చేయు క్షీణింపజేయు
impracticable ఆచరణసాధ్యంకాని అశక్యమైన
impregnable అభేద్య దుర్భేద్య దుర్గమ అజేయ్య
impregnate ప్రవేశించు చొరబడు; నింపు భర్తీచేయు; గర్భాదానం చేయు
impregnation చొరబాటు ప్రవేశం గర్భం/గర్భాదానం చేయటం
impress n ముద్ర గుర్తు v ప్రభావితంచేయు నచ్చజెప్పు; ముద్రవేయు
impression ప్రభావం ముద్ర గుర్తు చిహ్నం; అభిప్రాయం మనోభావం; ముద్రణ
impressionable age ప్రభావంలోపడే వయసు
impressionistic ప్రభావాత్మక
imprint అచ్చు ముద్ర గుర్తు చిహ్నం
improbable అసంభవ నమ్మశక్యంగాని అసంభావ్య
impromptu తక్షణ హఠాత్తుగా తోచిన; ఆశు
improper అసంబద్ధ తగని అనుచిత అధర్మ
impropriety అనౌచిత్యం అధర్మం అసంబద్ధత అనుచితత్వం
improve మెరుగు పడు/పరచు బాగు పడు/పరచు (అభి)వృద్ధి చెందు
improvement (అభి)వృద్ధి ఔన్నత్వం పెంపు
improvidence పొదుపులేమి దూరదృష్టి శూన్యత/రాహిత్యం
improvident దూరదృష్టిలేని
improvise ఆశుకవిత్వం చెప్పు; పని జరుపుకొను; ప్రత్యామ్నాయం కల్పించుకొను
imprudent మర్యాద/బుద్ధి లేని అవివేక
impugn అభ్యంతరపెట్టు వ్యతిరేకించు ఖండించు
impulse ప్రేరేపణ ప్రచోదనం సహజాతోద్వేగం; ప్రేరణ ఉత్సాహశక్తి ఆవేశం; ప్రేరకం; తాకిడి
impulse cardiac గుండెతాకుడు
impulse nerve నాడీప్రేరేపణ
impulsivity ప్రచోదనం
impunity శిక్ష/నష్టం లేమి
with impunity శిక్షలేకుండా నిర్భయంగా
impure మలిన కల్మష
impurity మాలిన్యం కల్మషత్వం
imputation ఆపాదన ఆరోపణ అభియోగం (నేరం)మోపటం
impute ఆరోపించు (నేరం)మోపు
in లో లోపల
be in for తయారుగా ఉండు పాల్గొను
in absentia పరోక్షంగా గైర్హాజరులో
in accordance with అనుసరించి అనుగుణంగా
in camera రహస్యంగా చాటుగా
in-charge ఉత్తరాధికారి కార్యనిర్వాహకుడు బాధ్యుడు; స్వాధీనంలో అధికారంలో
in connection with సందర్భంలో సంబంధించి
in default లోపకారణంగా చేయనందువల్ల
in difference to దృష్టిలో ఉంచుకొని
in discretion విచక్షణలో
in fact నిజానికి వాస్తవంలో
in force అమల్లో (ఉన్న)
in good faith విశ్వాసంతో నమ్మకంతో
in lieu of బదులుగా స్థానంలో
in memoriam జ్ఞాపకార్థం స్మృతిచిహ్నంగా
in official capacity అధికారం పురస్కరించుకొని సాధికారంగా
in one’s own right హక్కులు పురస్కరించుకొని
in order that in order to ఇందువల్ల ఎందుకనగా
in public interest ప్రజాహితదృష్టితో ప్రజోపయోగార్థం
in quest of అన్వేషణలో
in respect of సంబంధించి
in spite of అయినప్పటికీ
in status quo యథాస్థితిలో ఉన్నదున్నట్లుగా
in the event of జరిగినట్లయితే సంభవించినప్పుడు
in toto పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మొత్తంమీద
in transit దారిలో మార్గమధ్యంలో
in view of ఈ దృష్టితో
inability అసమర్థత ఆశక్యత అసామర్థ్యం
inaccessible అందుబాటులో లేని; చొరరాని దుర్గమ
inaccuracy సరికామి కచ్చితంకామి
inaccurate సరికాని కచ్చితంగాని
inactive మంద చేష్టలుడిగిన స్తబ్ధ నిష్క్రియ చలనరహిత చురుకుదనంలేని మందకొడి
inactive voice అకర్తరి ప్రయోగం కర్తరీతర ప్రయోగం
inactivity జడత్వం మందకొడితనం
inadequacy అసమగ్రత చాలమి కొరత
inadequate చాలని సరిపోని అసమగ్ర
inadmissible స్వీకారయోగ్యంగాని
inadvertence inadvertency పొరపాటు అజాగ్రత; నిర్లక్ష్యం అశ్రద్ధ ఏమరుపాటు
inalienable మార్చగూడని ఇవ్వదగని; అన్యాక్రాంతం చేయగూడని; అవిచ్ఛేద్య
inalienable right పూర్తి/మార్చే అధికారంలేని హక్కు
inane నిరర్థక మూర్ఖ; ఖాళీ
inanimate అచేతన జడ నిర్జీవ ప్రాణంలేని
inanititon అన్నపానరాహిత్యం
inappreciable ఎన్నదగని గమనించదగని; కొంచెం కొద్ది
inapt తగని అయుక్త
inaugural మొదటి ప్రారంభపు
inaugurate మొదలుపెట్టు ఆరంభించు ప్రారంభోత్సవం చేయు
inauguration ప్రారంభోత్సవం; ప్రారంభం
inauspicious అమంగళకర అశుభ
inborn జన్మసిద్ధ పుట్టుకతో వచ్చిన సహజసిద్ధ స్వాభావిక
inbreeding అంతఃప్రజననం (రక్తసంబంధికుల కలయికవల్ల సంతానోత్పత్తి)
incalculate అగణనీయ అగణిత లెక్కించరాని అంచనాలకు అందని/మించిన
incandescence ప్రజ్వలనం; దీప్తి ప్రకాశం
incandescent ప్రజ్వలన(నం); ఉజ్వల దీప్త ప్రకాశవంతమైన
incantation మంత్ర(పాదం) ఆవాహన(నం)
incapable అశక్త అసమర్థ
incapacitate అశక్తుని/అసమర్థుని చేయు
incapacity అశక్తి అసమర్థత
incarcerate బంధించు ఖైదు చేయు
incarnate అవతరించిన అవతారమెత్తిన
incendiarism గృహదహనం దాహకత్వం ఆతతాయిత్వం
incendiary దాహక కొంపలంటించే; ఆతతాయి
incendiary bomb మంటల బాంబు
incense n పరిమళం ధూపం; అగరుబత్తి; మిథ్యా ప్రశంస దొంగపొగడ్త v ఉద్రేకపరచు కోపం తెప్పించు; పుట్టించు
incentive adj ప్రోత్సాహక ప్రేరక పురికొల్పే n ప్రోత్సాహం ప్రేరకం
incentre అంతఃకేంద్ర(ద్రం)
inception మొదలు ఉపక్రమణ ప్రారంభం; తొలిదశ
incers దాగిలి
incertitude సందేహాస్పదత అనిశ్చితి
incessant ఎడతెగని విడవని నిరంతర
incestuous వావివరసల్లేని
in-charge బాధ్యుడు
inchoate ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైన/వికసిస్తున్న; అసంపూర్ణ అస్థిర
incidence సంభవం; పతనం పాటు తాకిడి
angle of incidence పతనకోణం
incidence of tax పన్ను(ల) తాకిడి/భారం
incident adj జరిగే సంభవించే n ఘటన పతనం సంగతి సంభవం; పరిణామం
incident energy పతన శక్తి
incidental ఆనుషంగిక అముఖ్య గౌణ అప్రధాన; అనుకోని; అనుబంధ
incidental charges అనుకోని ఖర్చులు/ఛార్జీలు
incidentally అనుకోకుండా ఆకస్మాత్తుగా ఆనుషంగికంగా
incinerate భస్మం చేయు
incineration భస్మీకరణం
incinerator భస్మీకారి
incipient ఆరంభదశలో ఉన్న తొలి మొదటి
incircle అంతర్వృత్తం
incise గాటుపెట్టు కొరుకు నరుకు
incision గాటు గంటు కోత
incisive ఖండితమైన తీవ్రమైన స్పష్టమైన
incisor కత్తెరపన్ను; ముందరి పన్ను
incisors పళ్లు దంతాలు కత్తెరపళ్లు
incite పురికొల్పు ప్రేరేపించు రెచ్చగొట్టు ప్రోత్సహించు ఉత్తేజపరచు
incitement పురికొల్పటం ప్రేరేపణ రెచ్చగొట్టడం ప్రోత్సాహం ఉత్తేజం
inclination ఇష్ట(పడటం); వాలు వంపు వంగటం; పూర్వాశ్రయత; నతి ప్రణతి
incline నతమగు వంగు వాలు; ఇష్టపడు
inclined నత వంగిన వాలిన; ఇష్టమైన
include కలుపు చేర్పు సంఘటించు
inclusion చేరిక కలయిక చేర్పు సంఘటన; అంతర్గ్రహణం
inclusive కలిసిన చేరిన కూడిన; అంతర్గ్రాహ్య
inclusive morph సంసక్త సపదాంశం
inclusive pronoun సహార్థక సర్వనామం
inclusiveness అంతర్గ్రాహకత; చేరిక కూడిక కలయిక చేర్పు
incognito adj adv రహస్యంగా అజ్ఞాతంగా ప్రచ్ఛన్నంగా మారువేషంలో ఛద్మంగా n మారువేషం ఛద్మవేషం
incoherent అసందర్భ అప్రస్తుత అసంబద్ధ
incombustible మండని నిప్పంటని అదాహ్య
income ఆదాయం
income-tax ఆదాయప్పన్ను
income-tax officer ఆదాయప్పన్ను అధికారి
incoming radiation అంతర్గామి వికిరణనం
incommensurable అపరిగణనీయ
incomparable అసదృశ పోల్చరాని
incompatibility పొందిక/పొంతన లేమి అసంగతత్వం
incompatible పొందిక/పొంతన లేని; విరుద్ధ ప్రకృతి గల
incompetence incompetency అసమర్థత అనర్హత అయోగ్యత అశక్తత
incompetent అసమర్థ శక్తిహీన అయోగ్య అశక్త అనర్హ
incomplete అసంపూర్ణ అసమగ్ర పూర్తికాని
incomplete verb అసంపూర్ణక్రియ
incompressibility అసంపీడ్య అసంకోచనీయత
incompressible అసంపీడ్య అసంకోచనీయ
inconclusive అసంపూర్ణ ముగియని అసమాప్త
inconclusive debate/discussion అసంపూర్ణ/అసమాప్త చర్చ
incongruent/incongreous అప్రస్తుత అయోగ్య నిరుపయోగకర అసమంజస
incongruity అసమంజసత్వం అయోగ్యత
inconsiderate అవివేక నిర్దయ అవిచారిత
inconsistency (పరస్పర) వైరుధ్యం పొసగమి
inconsistent పొసగని పరస్పర విరుద్ధ
inconstant అస్థిర చంచల చపల; పరివర్తనీయ
incontestable వాదాతీత నిర్వివాద నిస్సందేహ చర్చకు అవకాశంలేని
incontinence నిగ్రహరాహిత్యం
incontrovertible వాదాతీత నిర్వివాద నిస్సందేహ చర్చకు అవకాశంలేని
inconvenience n అసౌర్యం ఇబ్బంది v ఇబ్బంది పెట్టు అసౌకర్యం కలిగించు
inconvenient ఇబ్బంది పెట్టే/కలిగించే
inconvertible మార్చ వీలుగాని/వీలులేని
incoordination సమన్వయరాహిత్యం
incorporate చేర్చుకొను కలుపుకొను; చట్టబద్ధ సంఘంగా ఏర్పడు
incorporating language కర్మబోధక/క్రియా భాష
incorporation నమోదు
incorrect తప్పయిన సరిగాని అసాధు దుష్ట
incorrigible బాగుపరచ వీలులేని సరిదిద్ద వీలుపడని
incorruptible చెరచరాని చెడగొట్టరాని లంచగొండిగాని; అప్రలుబ్ధ
increase n పెంపు(దల) పెరుగుదల వృద్ధి ఉన్నతి v పెరుగు పెంచు వృద్ధి చెందు
increasing utility పెరుగుతున్న ప్రయోజనం/ఉపయోగిత
incredible వింత అపురూపమైన విడ్డూరమైన నమ్మరాని
increment పెరుగుదల పెంపు వృద్ధి; ఉపచయం; ఉపవిభక్తి
incriminate దోషారోపణ చేయు నేరం ఆరోపించు
incrimination దోషారోపణ అభియోగం
incriminatory evidence అభియోగాత్మక సాక్ష్యం/నిదర్శన నిరూపక సాక్ష్యం
incrustation పటలీకరణం
incubation పొదగటం
incubation period పొదిగే కాలం/సమయం
incubator పొదిగే సాధనం
incubus గాలి దయ్యం భూతం బూచి; బాధాకర వ్యక్తి/వస్తువు
inculcate నేర్పు బోధించు; అలవరచు (మనసులో) నాటు
inculcation బోధన ఉపదేశం; అలవరచటం
inculpable నేరం కాని
inculpate నేరం మోపు దోషారోపణ చేయు
inculpatory నేరం కిందికి వచ్చే నేరగాణ్ణి చేసే; నిందాత్మక అభియోగాత్మక
incumbent అధికారి ఉద్యోగి; విధి కర్తవ్యం
incumbency కార్యభారం కర్తవ్యం
incur పడు పొందు పాత్రుడగు భరించు వహించు
incurable కుదరని నయంకాని మానని
incursion (ఆకస్మిక) దండయాత్ర దాడి పైబడటం
incursionist ముట్టడిదారు ఆకస్మికాక్రమయిత
indebted రుణగ్రస్త
indebtedness రుణగ్రస్తత
indecency అశ్లీలత అసభ్యత అమర్యాద
indecent అశ్లీల అసభ్య అనుచిత; సిగ్గులేని
indecision అనిశ్చయత్వం అనిర్ణయం నిర్ణయరాహిత్యం
indecisive అనిశ్చిత అనిర్ణీత సందిగ్ధ
indeclinable అవ్యయం
indecorous అనుచిత మర్యాద లేని/తప్పిన
indefeasible ఓటమిలేని అజయ్య అజేయ; అర్థంగాని రద్దుచేయటానికి వీలుపడని
indefensible సమర్థించరాని అరక్షణీయ; రద్దుపరచ వీలులేని
indefinable అనిర్వచనీయ
indefinite అనిశ్చిత అనిర్ణీత నిరవధి(క) గడువులేని
indefinite article అనిశ్చాయకోపపదం
indefinitely నిరవధికంగా గడువు చెప్పకుండా/పెట్టకుండా
indelible చెరగని చెరపరాని నశించని
indemnification నష్టపరిహారం చెల్లించు; భద్రత కలిగించు
indemnify నష్టపూర్తి చేయు నష్టపరిహారం చెల్లించు; భద్రత కలిగించు
indemnity నష్టపూర్తి నష్టపరిహారం
indent n కావలసిన వస్తువుల పట్టిక ఇండెంట్ v కావలసిన వస్తువులు తెప్పించు ఇండెంట్ చేయు
indentation గంటు పడటం/పెట్టడం
indenture ఒప్పందపు పత్రం
indentured labour ఒప్పందంతో కుదుర్చుకొన్న పనివాళ్లు
independence స్వాతంత్ర్యం స్వతంత్రత
independent స్వతంత్ర
independent member స్వతంత్రసభ్యుడు
independent variable స్వతంత్ర చలరాశి
independently స్వతంత్రంగా
indestructibility అవినాశత
indestructible అవినాశ్య
indeterminancy అనియతత్వం అనిశ్చితి
indeterminate అనిశ్చిత అనియత అనిర్ణీత; నిర్ణయించలేని/వీలుగాని
indeterminism అనియతివాదం
indetiscent అవిదారకం
index సూచి(క) అనుక్రమణిక; పట్టిక ఘాతాంకం
index blood రక్తాధిసూచిక
index cardiac హృదభిసూచిక
index colour వర్ణసూచిక
index finger చూపుడు వేలు
index number of prices ధరల సూచీసంఖ్య
indian air force భారతీయ వైమానికదళం
indianisation భారతీయీకరణ
indicate సూచించు తెలుపు
indication సూచన లక్షణం
indicative mood నిశ్చయార్థకం
indicator సూచకం
indict (నేరం) ఆరోపించు/మోపు
indictment దోషారోపణ
indifference అలక్ష్యం ఉదాసీనత ఉపేక్ష
indifferent ఉదాసీన తటస్థ అనాసక్త
indifferent demands నిష్ప్రయోజనకరమైన కోరికలు/డిమాండులు
indigeneous దేశీయ స్వదేశీ/దేశవాళీ స్థానిక ప్రాదేశిక
indigeneous production దేశీయోత్పాదన స్వదేశీ/దేశవాళీ ఉత్పాదన
indigent (నిరు) పేద నిర్ధన
indigestible అరగని జీర్ణం కాని/చేసుకోలేని
indigestion అజీర్తి అజీర్ణం
indignant దుష్ట క్రుద్ధ అగ్రహం/క్రోధం/అసూయ గల
indignation ఆగ్రహం రోషం కోపం క్రోధం
indignity అగౌరవం అమర్యాద అవమానం తృణీకారం
indigo నీలి (మందు)
indirect పరోక్ష; సూటికాని; కుటిల
indirect aspect పరస్మై ప్రకారం
indirect election పరోక్ష ఎన్నిక
indirect income పరోక్షాదాయం
indirect object పరోక్ష కర్మ
indirect speech పరోక్ష సంవాదం
indirect taxation పరోక్ష పన్నులు
indiscipline క్రమశిక్షణరాహిత్యం; అమర్యాద అవ్యవస్థ
indiscreet అవివేక బుద్ధిహీన అనాలోచిత అవిచారమూలక వివేకశూన్య
indiscretion నిరాలోచన అవివేకం తెలివితక్కువ (తనం) బుద్ధిహీనత
indiscriminate సిద్ధాంతరహిత భేదం/అంతరం చూడని
indiscriminately పక్షపాతరహితంగా నిర్ణయ శూన్యంగా అవిచారితంగా అనాలోచితంగా భేదదృష్టి లేకుండా
indispensable అపరిహార్య అనివార్య ఆవశ్యక తప్పనిసరి
indispersable చెదరగొట్టరాని
indisposed అస్వస్థ; అనిష్ట విముఖ విరుద్ధ నలతగా ఉన్న
indisposition అస్వస్థత నలత; అనిష్టత విముఖత విరుద్ధత
indisputable నిర్వివాద అచర్చనీయ అప్రశ్ననీయ; నిశ్చిత నిరపేక్షణీయ
indistinct అస్పష్ట
indistinct boundary అస్పష్టసీమ
individual adj వ్యక్తిగత వైయక్తిక; ప్రత్యేక విశిష్ట n వ్యక్తి వ్యష్టి ప్రాణి జీవి
individual interest వైయక్తికాభిరుచి; వ్యక్తి ప్రయోజన దృష్టి
individualism వ్యష్టివాదం వ్యక్తివాదం వైయక్తికత
individualist వ్యష్టివాది వ్యక్తివాది
individuality వ్యక్తిత్వం; ప్రత్యేకత విలక్షణత
indivisibility అవిభాజ్యత
indivisible అవిభాజ్య విభజించవీలుగాని
indolent ఒళ్లు వంగని; మానని నయంకాని
indoor ఇంటిలోపలి గృహాంతర్గత
indoor patient మంచంపట్టిన రోగి ఇంట్లో ఉన్న రోగి
indoors ఇంట్లో లోపల
indubitable సంశయరహిత అసందిగ్ధ; సునిశిత పక్కా
induce ప్రేరేపించు ప్రోత్సహించు సిద్ధపరచు ఉన్ముఖుని చేయు ప్రలోభపెట్టు; సమ్మతింపజేయు
induced ప్రేరిత
inducement ప్రలోభం ప్రేరణ ప్రేరేపణ ప్రోత్సాహం
induct (పదవి/ఉద్యోగంలో) నియమించు/నియోగించు; పరిచయం చేయు
inductance ప్రేరకత్వం
induction ప్రేరణ సమీకరణం; అనుమానం; ప్రవేశం నియామకం
inductive method ఆగమన పద్ధతి
indulge చనువిచ్చు గారాబంచేయు ముద్దు చేయు; సొంత కోరికలు తీర్చుకొను
indulgence చనువు గారాబం అనుగ్రహం కోరికలు తీర్చుకోవటం; అతిలాలసత్వం
indulgences పాపపరిహార పత్రాలు
induration గట్టితనం కాఠిన్యం
Indus బాణాసురుడు; సింధునది
Indus valley సింధునది పరివాహప్రాంతం
industrial పారిశ్రామిక
industrial conflict పారిశ్రామిక సంఘర్షణ
industrial crisis పారిశ్రామిక సంక్షోభం
industrial depression పారిశ్రామిక మాంద్యం
industrial dispute పారిశ్రామిక వివాదం
industrial estate పారిశ్రామిక వాడ/వాటి(క)
industrial finance corporation పారిశ్రామిక ఆర్థికసహాయ సంస్థ
industrial housing పారిశ్రామిక గృహవసతి/కార్మిక గృహవసతి (కల్పన)
industrial lockout పరిశ్రమ మూసివేత
industrial peace పారిశ్రామికశాంతి
industrial relations పారిశ్రామిక సంబంధాలు
industrial statistics పారిశ్రామిక గణాంకాలు
industrial tribunal కార్మిక/పారిశ్రామిక న్యాయస్థానం
industrial truce తాత్కాలిక పారిశ్రామిక శాంతి
industrial undertakings పారిశ్రామిక సంస్థలు
industrial unrest పారిశ్రామిక అశాంతి
industrialisation పారిశ్రామికీకరణ పరిశ్రమల స్థాపన/విస్తరణ
industrialism పారిశ్రామికవాదం (భారీ పరిశ్రమలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే) పారిశ్రామిక సమాజ వ్యవస్థ
industrialist పారిశ్రామికవేత్త
industrialize పారిశ్రామికం చేయు పరిశ్రమలు స్థాపించు/విస్తరించు
industrious శ్రమశీల శ్రద్ధాళు పాటుపడే కష్టపడి పనిచేసే
industry పరిశ్రమ
small scale cottage industry చిన్నతరహా కుటీరపరిశ్రమ
small scale industry లఘు పరిశ్రమ
inebriation మత్తు మైకం
ineffective ineffectual నిరర్థక నిరుపయోగకర నిష్ప్రయోజనకర వ్యర్థ అప్రయోజక ప్రభావశూన్య
inefficiency అసమర్థత చేతగానితనం అయోగ్యత అప్రావీణ్యం
inefficient అసమర్థ వ్యర్థ అప్రయోజక చేతగాని
inelastic స్థిర అనిబద్ధ అవ్యాకుచిత; మార్పు/హెచ్చుతగ్గులు లేని
inelastic demand సడలని గిరాకీ
inequalities అసమానతలు
inequitable అన్యాయ అనుచిత అక్రమ న్యాయవిరుద్ధ
inequity అన్యాయం అధర్మం అక్రమం న్యాయవిరుద్ధత
inert జడ మంద(కొడి)
inertia జడత్వం మాంద్యం మందకొడితనం
inertness స్తబ్ధత
inevitable అనివార్య అవశ్యంభావి తప్పనిసరి
inexorable కనికరంలేని కఠిన క్రూర నిర్దయ నిష్ఠుర
inexpensive చౌకఅయిన ప్రియంకాని
inexperience అనుభవ రాహిత్యం/శూన్యత
infalliability అమోఘత్వం
infalliable అమోఘ తప్పని
infamous అప్రతిష్ఠాకర అపకీర్తి పాలైన; హేయ గర్హనీయ అసహ్య
infamy అపఖ్యాతి అప్రతిష్ఠ అపయశస్సు అపకీర్తి
infancy శైశవం శైవవావస్థ బాల్యదశ
infant శిశువు
infant premature నెలలునిండని శిశువు/బిడ్డ
infanticide శిశుహత్య
infantile శైశవ శిశు సంబంధి
infantilism పసితనం వదలక/వీడక పోవడం
infantry పదాతిదళం కాల్బలం
infect రోగం అంటించు; బాధించు; మూగు ముసురు; పీడించు వ్యాపించు
infection అంటురోగం; అంటువ్యాధి; క్రిమి దోషం సంక్రమణ
infections అంటురోగాలు
infectious disease అంటురోగం సాంక్రామిక వ్యాధి
infectivity రోగకారకత
infer ఊహించు అనుమానించు
inference అనుమతి ఊహ్యం ఊహ ఊహా సంబంధి; రాబట్ట దగినది
inferential ఊహా సంబంధి ఊహాత్మక అనుమితి(సంబంధి) ఊహ్యం
inferior కింది తక్కువైన అవర నీచ నిమ్న; అంతర; కింది ఉద్యోగి
inferiority న్యూనత నీచత హీనత
inferiority complex ఆత్మన్యూనతాభావం
infernal యాతనామయ వేదనామయ నరకంలాంటి
infertile గొడ్డుమోతు వంధ్య గొడ్రాలయిన; బంజరు పండని
infertility వంధ్యత్వం
infestation క్రిమిబాధితత్వం పురుగులతో బాధ పడటం
infidel అవిశ్వాసి నాస్తికుడు; (క్రైస్తవ) మత విశ్వాసంలేనివ్యక్తి
infidelity అవిశ్వాసం విశ్వాసరాహిత్యం విశ్వాస ద్రోహం నమ్మకద్రోహం దాంపత్యద్రోహం
infiltrate చొరబడు అక్రమంగా ప్రవేశించు
infiltra tion చొరబాటు అక్రమ ప్రవేశం; ప్రసరణం
infinite అనంత అసంఖ్యాక అగణిత అపార అనిర్దిష్ట
infinite dilution అనంత జలీకరణం
infinite mood తుమర్థకం
infinitesimal అత్యల్ప అత్యంత సూక్ష్మ చాలాకొద్ది; సూక్ష్మరాశి
infinity అనంత(త్వం)
infirm అశక్త దుర్బల అస్థిర
infirmary వైద్యశాల
infirmity అశక్తత దుర్బలత అస్థిరత అంగవైకల్యం
infix మధ్యప్రత్యయం
inflammable దహనశీల; మండే; పురికొల్పే; ఉద్రేకపరిచే
inflammation దాహం శోథ దహనగుణం; మంట తాపం బాధ
inflammatory బాధాకర తాపకారి; దహనశీల ఉద్రేకజనక
inflate గాలి ఊదు ఉబ్బించు పెంచు విస్తరించు; (కృత్రిమంగా ధరలు)పెంచు
inflated mileage పెంచిన/పెరిగిన ప్రయాణదూరం
inflated price పెంచిన/పెరిగిన ధర
inflater వాయుపూరకం
inflation వాపు ఉబ్బు పొంగు; ద్రవ్యోల్బణం నోట్ల ముమ్మరం ధరల పెరుగుదల
inflation of currency నోట్ల ముమ్మరం
inflationary ఉల్బణాత్మక ఉల్బణపూర్వక
inflationary period ఉల్బణకాలం
inflationist ద్రవ్యోల్బణవాది
inflection (నామ) విభక్తి
inflict (శిక్షలు కష్టాలు మొ.) కలిగించు/కల్పించు విధించు; (శ్ఇక్ష) విధించు మోపు రుద్దు
infloresence పుష్పగుచ్ఛం పుష్పీకరణం
influence n పలుకుబడి ప్రభావం ప్రాబల్యం v ప్రభావితం చేయు ప్రాబల్యం ఉపయోగించు
influential పలుకుబడిగల ప్రబల
influenza విష పడిసెం శీతల జ్వరం
influx (భారీ ఎత్తు) రాక/ప్రవేశం; (మహా)ప్రవాహం
inform తెలియజేయు సూచించు
informed sources అభిజ్ఞవర్గాలు
informal ఇష్టాగోష్ఠి లాంఛనప్రాయం/ఔపచారికం కాని అసాంప్రదాయక అనిర్ణీత అనిశ్చిత
informant (interviewer subject) వ్యవహర్త; సూచకుడు వార్త అందించే/సమాచారంచెప్పే వ్యక్తి
information సమాచారం వార్త
information bureau సమాచార శాఖ/విభాగం
information centre సమాచార కేంద్రం
information officer సమాచారశాఖాధికారి
information service సమాచార సేవ
information service of India భారత సమాచార విభాగం
information technology సమాచార సాంకేతికశాస్త్రం
information theory వార్తా/సమాచార సిద్ధాంతం
informer ఆచూకీదారు సమాచార సూచకుడు
infract ఉల్లంఘించు అతిక్రమించు; (అధికారం) అపహరించు
infraction ఉల్లంఘన అతిక్రమణ అపహరణ
infrared rays పరారుణ కిరణాలు
infrastructure అవస్థాపన
infrequent విరళ
infringe ఉల్లంఘించు అతిక్రమించు; నిరసించు నిరాదరించు; లక్ష్యపెట్టకుండు
infringement ఉల్లంఘన అతిక్రమణ నిరాసం వ్యాఘాతం నిరాదరణ అలక్ష్యం
infringing copy అతిక్రామక/ఉల్లంఘిత ప్రతి
infuriate రెచ్చగొట్టు ఉద్రేకపరచు ఉత్తేజపరచు కోపం తెప్పించు
infuse కలిగించు పుట్టించు కల్పించు
infusion కషాయం; శరీరంలోకి ద్రవమెక్కించటం
ingenious చతుర కుశల మేధాశాలి
ingenuity చాతుర్యం కుశలత మేధాశాలిత్వం
ingenuous అమాయిక సరళ భోళాభాళీ సీదాసాదా నిష్కపట
ingestion మింగటం అంతర్గ్రహణం
ingot పాళం/పాళా (లోహం కరిగించి చేసిన) కడ్డీ
ingrained అంతర్నిహిత అభ్యస్త సహజ స్థిత గత
ingratiate అనుగృహీతుడగు
ingratitude విశ్వాసద్రోహం కృతఘ్నత నమక్హరామీ
ingredient అంశం భాగం; మసాలా (దినుసులు); వస్తుగతాంశం; చేర్చిన పదార్థం
ingress ప్రవేశం ప్రవేశాధికారం; ప్రవేశించు
inguinal గజ్జకు సంబంధించిన
inhabit ఉండు నివసించు స్థావరం చేసుకొను
inhabitant నివాసి వాస్తవ్యుడు పౌరుడు దేశస్థుడు
inhalation నిశ్వాసం ఊపిరి పీల్చటం
inhale పీల్చు విశ్వసించు
inhaler పీల్చటానికివాడే సాధనం
inherent నైసర్గిక సహజసిద్ధ స్వాభావిక ప్రాకృతిక స్వతస్సిద్ధ స్వయంసిద్ధ నైజమైన
inherent right జన్మసిద్ధమైన హక్కు స్వతస్సిద్ధమైన/కులక్రమానుగతమైన హక్కు
inherit వారసత్వంగా పొందు ఉత్తరాధికారంగా సంక్రమించు
inheritance వారసత్వం సంక్రమణం
inhibit నిరోధించు ఆటంకపరచు అడ్డుపడు ఆపు
inhibition నిరోధం ఆటంకం అడ్డు ఆపుదల; అవరోధం; చురుకుదనం తగ్గించటం
inhibitor నిరోధం అవరోధకం; చురుకుదనం తగ్గించేది
inhuman అమానుష పాశవిక
inimical శాత్రవ విరుద్ధ విపరీత హానికర అపకారి నష్టదాయక
iniquitous న్యాయవిరుద్ధ అన్యాయపూరిత దుష్ట
iniquity న్యాయవిరుద్ధత అధర్మం అన్యాయం
initial adj తొలి మొదటి ప్రథమ ప్రాథమిక ఆది పదాది n తొలిది; చేవ్రాలు సంతకం v చేవ్రాలు చేయు సంతకం పెట్టు; ఆరంభించు
initiate మొదలుపెట్టు ఆరంభించు; నేర్పు దీక్ష ఇచ్చు
initiative ప్రథమ యత్నం ప్రారంభం ఉపక్రమం; చొరవ ప్రేరణ ప్రోత్సాహం
initiative step ప్రారంభసోపానం
initiator ప్రారంభకం
injection సూదిమందు; సూది మందివ్వటం
injection-intravenous నరాల్లోకిచ్చే సూది మందు
injunction (కోర్టు) నిషేధాజ్ఞ/ఉత్తరువు; ఆదేశం
injunctive mood విధ్యర్థకం
injure గాయపరచు చెరుపుచేయు హాని చేయు నష్టపరచు
injurious హానికర
injurious falsehood హానికర అసత్యరచన
injury దెబ్బ గాయం; హాని నష్టం
injury grievous తీవ్రమైన/గాయపరిచే దెబ్బ
injury simple సామాన్యమైన దెబ్బ/గాయం
injustice అన్యాయం అధర్మం అపకారం
ink సిరా
inkling జాడ సూచన
inland adj దేశీయ దేశస్థ దేశంలోని n లోతట్టు దేశాంతర్గతం దేశమధ్యగతం స్థలాంతర్గతం
inland bill of exchange దేశీహుండీ
inland telegram దేశీ(య) తంతి
inland transport దేశీయ రవాణా
inland waterway system దేశీయ జలమార్గ వ్యవస్థ
inlet ప్రవేశద్వారం
inlet-pelvic కటివలయ ద్వారం
innate సహజ (సిద్ధ) స్వభావసిద్ధ జన్మసిద్ధ
innate ability అంతర్గత సామర్థ్యం
inner లోని లోపలి దాగిన గుప్త; నిజమైన అసలీ అంతర్ (గత)
inner logic అంతర్గత తర్కం
innervation నాడీప్రసరణ
inning సముద్ర ప్రాప్తభూమి పరశురామక్షేత్రం
innocence అమాయకత్వం నిష్కపటత్వం నిర్దోషిత్వం నిరపరాధిత నిష్పాపం
innocent అమాయక నిష్కపట నిరపరాధి నిర్దోషి నిష్పాపి; తెలియని వ్యక్తి
innocuous అపాయకరంగాని హాని చేయని
innovation పరివర్తన నవప్రవర్తనం నవీకరణం; కొత్త మార్పు; ఆచార నవీకరణ
innovative నవప్రవర్తక
innovative capacity నవప్రవర్తన సామర్థ్యం
innumerable అగణిత అసంఖ్యాత లెక్కలేని
inoculation టీకాలు (వేయటం)
inoffensive హానిచేయని అసహ్యకరం కాని కోపం పుట్టించని
inoperable శస్త్రచికిత్స వీలుకాని; అకరణీయ అప్రవృత్త అనాచరణీయ
inopportune అకాలిక అసమయ; అసందర్భమైన
inordinate అమిత మితిమీరిన అధిక
inorganic నిరింద్రియ కర్బనేతర (సంబంధి)
inorganic salt నిరింద్రియ/నిరంగారక లవణం
inorganic manure రసాయనిక/కృత్రిమ ఎరువులు
inoxidizable అదాహ్య అదహనీయ
input నివిష్టం; ఉత్పాదకం సాధకం
inquest విచారణ శవపంచాయితీ దుర్మరణ కారణ విమర్శ
inquire విచారించు ప్రశ్నించు అడుగు పరిశీలించు పరిశోధించు
inquiry విచారణ ప్రశ్న పరిశీలన పరిశోధన; దర్యాప్తు; అన్వేషణ
inquisition న్యాయ/ఆధికారిక విచారణ అన్వేషణ పరిశోధన
inquisitive ఉత్సుక జిజ్ఞాసు ఉత్సాహశీల
inquisitor పరీక్షకుడు విచారణాధికారి
inroad దురాక్రమణ ఆకస్మిక దాడి; ముట్టడి; అవాంతరం చెరుపు భంగం
insane పిచ్చి వెర్రి అవివేక
insanitary అశుభ్ర అపరిశుభ్ర దుర్గంధపూరిత
insanity పిచ్చి వెర్రి అవివేకత
insatiable అసంతుష్ట అసంతృప్త; అత్యాశ/దురాశ/వ్యామోహం గల
inscribe చెక్కు చిత్రించు లిఖించు; కృతి ఇచ్చు అంకితం చేయు
inscribed చెక్కిన గండరించిన; అంతర్లిఖిత
inscription (శిలా)శాసనం; కృతి; అంకితం
insect పురుగు కీటకం క్రిమి
insect-borne కీటకవాహిత
insect-repellant కీటక సంహారి/నిరోధకం
insecticide క్రిమి సంహారి/సంహారకం
insecure భద్రతలేని క్షేమ(కరం)కాని అపాయకర
inseminate (వృక్షాదులకు) విత్తు; గర్భాదానం చేయు
insemination బీజారోపణం గర్భాదానం; శుక్ర/వీర్య నిక్షేపణ(ణం)
artificial insemination కృత్రిమ గర్భధారణ/బీజారోపణం
insensible అతీంద్రియ అచేతన అగోచర స్మృతి లేని మూర్ఛనొందిన స్పృహ తప్పిన; అర్థం లేని/కాని తెలియని; నిర్దయ కఠిన క్రూర కఠోర
insensitive మొద్దుబారిన జడ మందబుద్ధి అనుభూతి రహిత/శూన్య
insert చొప్పించు ప్రవేశపెట్టు దూర్చు ఎక్కించు గుచ్చు; (ఉద్యోగంలో) ప్రవేశపెట్టు; ప్రవిష్టి
insertion ప్రవేశనం చేర్చటం గుచ్చటం దూర్చటం
in-service ఉద్యోగంలో ఉన్న వృత్తిలో ఉన్న
in-service teacher ఉపాధ్యాయోద్యోగి
in-service training వృత్తిగతశిక్షణ
inset n నివిష్టం అంతర్నిహితం v లోపల ఉంచు/పెట్టు
inside లోపలి(పక్క) లోతట్టు; కడుపు గర్భం
insidious ప్రచ్ఛన్న కపట కృత్రిమ మోసకారి
insight అంతర్దృష్టి పరిజ్ఞానం లోచూపు; తెలివి; ప్రావీణ్యం
insignia బిరుదు (అధికార) చిహ్నం/లాంఛనం
insignificant ప్రాముఖ్యంలేని అప్రయోజక నిరర్థక వ్యర్థ అల్ప
insinuate పుల్లలుపెట్టు వ్యంగ్యంగా దూషించు; క్రమంగా/నేర్పుగా ప్రవేశపెట్టు సూచించు ఆరోపించు
insinuation సూచన వ్యంగ్యదూషణ దురారోపణ బుజ్జగింపు లాలన
insipid చప్పని రుచిలేని నిస్సార; చురుకుదనంలేని
insist నొక్కిచెప్పు పట్టుబట్టు హఠం చేయు బలవంత పెట్టు పిడివాదం చేయు
insistence పట్టు హఠం బలవంతం
in situ సహజస్థితిలో యథార్థస్థానంలో
insolence అవమానకర ప్రసంగం/కార్యం; కొవ్వు తలపొగరు అహంకారం గర్వం
insolent పొగరుబోతు కొవ్వెక్కిన తలబిరుసు; మర్యాద తప్పిన
insoluble ద్ఱ్^ఇఢ పరిష్కరించరాని; (నీటిలో) కరగని అద్రావణ
insolvency దివాలా(కోరుతనం)
insolvency petition దివాలా దరఖాస్తు
insolvent దివాలాకోరు
insomnia నిద్రలేమి అనిద్ర; నిద్రపట్టని రోగం
inspect తనిఖీచేయు సోదాచేయు పరీక్షించు పరిశీలించు
inspection తనిఖీ పరిశీలన సోదా
inspector తనిఖీదారు పరిశీలకుడు
inspector of explosives పేలుడు పదార్థాల తనిఖీదారు
inspectorate తనిఖీ/పరిశీలక కార్యాలయం
inspiration స్ఫూర్తి ఉద్దీపనం ఉత్తేజం ప్రేరణ; దైవావేశం; శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస
inspire ఉచ్ఛ్వసించు; ప్రేరేపించు ఉత్తేజపరచు ఆవేశపెట్టు స్ఫూర్తినిచ్చు ప్రభావితం చేయు
inspissated చిక్కబడిన ఘనీభూత
inspissation చిక్కబడటం ఘనీభవనం
instability అస్థిరత నిలకడలేమి చంచలత
install నెలకొల్పు స్థాపించు ప్రతిష్ఠాపించు/ప్రవేశపెట్టు; పట్టం కట్టు
installation పట్టాభిషేకం రాజ్యాభిషేకం; స్థాపన నియామకం అధినియామకం ప్రతిష్ఠాపన
installations కర్మాగారాలు (పారిశ్రామిక) నిర్మాణాలు/స్థావరాలు
instalment వాయిదా కంతి కిస్తీ
instalment story ఆంశికవార్త
instance ఉదాహరణ దృష్టాంతం నిదర్శన మచ్చు; సంకేతం; వ్యాజ్యం; ప్రేరణ ప్రోత్సాహం
at the instance of ప్రేరణతో ప్రోత్సాహంవల్ల
instant క్షణం; నడుస్తున్న నెలలో (తేదీ); ప్రస్తుత అగత్యమైన అతిముఖ్యమైన
instant history తక్షణ చరిత్ర
instantaneous తక్షణ; వెంటవెంటనే
instantly వెంటనే తక్షణం
instead బదులుగా ప్రతిగా
instigate పురికొల్పు ప్రోద్బలం/బలవంతం చేయు; దుష్ప్రేరణచేయు ఉత్తేజపరచు; (హత్య) చేయించు
instigation దుష్ప్రేరణ పురికొల్పటం ఉత్తేజనం
instil(l) నింపు (క్రమంగా) మనసులో చొప్పించు నేర్పించు
instillation (మందు) చుక్కలు వేయటం
instinct సహజజ్ఞానం (స్వాభావిక) ప్రవృత్తి; ప్రకృతి సహజబుద్ధి అంతఃప్రేరణ పశుబుద్ధి; సహజాతం
institute n సంస్థ; శాస్త్రం సిద్ధాంతం v ప్రారంభించు స్థాపించు; నియమించు నియోగించు నిర్ణయించు మొదలుపెట్టు (విచారణ) ఆరంభించు
institute of oriental studies ప్రాచ్యవిద్యా సంస్థ
institution సంస్థ (ధర్మ) సత్రం; ఆరంభం; నియమం నిబంధన
institutional evaluation సంస్థాగత మూల్యాంకనం
institutionalism వ్యవస్థావాదం
institutionalize వ్యవస్థీకరించు
instruct నేర్పు బోధించు ఉపదేశించు శిక్షణ ఇచ్చు; ఆదేశించు ఆజ్ఞాపించు ఉత్తరువిచ్చు
instruction ఉపదేశం బోధన చదువు; సూచన ఉత్తరువు ఆజ్ఞ ఆదేశం
instructional card సూచనపత్రం
instructional factor బోధన (సంబంధి) కారకం
instructional system బోధనవ్యవస్థ
instructor బోధకుడు శిక్షకుడు అధ్యాపకుడు గురువు
instrument పరికరం పనిముట్టు సాధనం ఉపకరణం; యంత్రవాద్యం; ఆయుధం దస్తావేజు అధికారపత్రం
instrument of accession విలీనపత్రం
instrument of ratification ధ్రువీకరణపత్రం
instrumental సాధక సాధ్యమైన; కారణమైన హేతువైన
instrumental case తృతీయా విభక్తి కరణకారకం
instrumental music వాద్యసంగీతం
instrumental phonetics ప్రాయోగిక ధ్వనిశాస్త్రం
intrumentality సహకారిత సాధ్యంగా ఉండటం
instrumentation సాధననిర్మాణం
insubordination అవిధేయత అవినయం ఆజ్ఞాధిక్కారం
insufficient చాలని సరిపోని తక్కువైన అల్ప
insufflation గాలికొట్టడం
insular సంకీర్ణ; ద్వీపసంబంధి
insulation వ్యాప్తినిరోధకం; విద్యుద్బంధనం; రక్షణకవచం; పృథక్కరణ ఏకాకిత్వం వేర్పాటు
insulator విద్యుద్బంధకం
insult n అవమానం అనాదరణ తిరస్కారం నింద పరాభవం v అవమానించు అనాదరించు దూషించు తిరస్కరించు
insuperable అలంఘ్య అసాధ్య దాటరాని
insurance బీమా
insurance policy బీమాపాలసీ
insure బీమా చేయు/చేయించు
insurgence తిరుగుబాటు విద్రోహం
insurgent adj తిరగబడే విద్రోహకర n విద్రోహి తిరుగుబాటుదారు
insurrection తిరుగుబాటు విద్రోహం విప్లవం; ఎదిరింపు దొమ్మి
intact చెక్కుచెదరని అంటని తాకని; అఖండ
intake అంతర్గ్రహణం; చిమ్మనగ్రోవి వంపుకొస; (గదిలోకి) గాలి వచ్చే ద్వారం; లోపలికి తీసుకోవటం
intake capacity అంతర్గ్రహణసామర్థ్యం
intangible అస్పష్ట అగ్రాహ్య నిరాకార అతిసూక్ష్మ; తాకరాని స్పర్శజ్ఞానంలేని
integer పూర్ణాంకం
integral పూర్ణాంక ప్రమేయం అభిన్నాంకం; పూర్ణ(ణం) మొత్తం; ముఖ్య(యం) అంగభూత(తం)
integrally మొత్తంమీద
integrate ఏకీకరించు జోడించు కలుపు
integrated ఏకీకృత సమాకలిత
integrated approach సమగ్ర/ఏకీకృత విధానం
integrated child development scheme సమగ్ర శిశువికాస పథకం
integrated circuit ఏకీకృత విద్యుద్వలయం
integrated programme సమగ్ర/ఏకీకృత పథకం/కార్యక్రమం
integrated projects సమగ్ర/ఏకీకృత ప్రణాళికలు
integration ఏకీకరణ; విలినీకరణం విలీనత సమైక్యం; సమన్వయం సంఘటన
integration of services (ప్రభుత్వ) సేవల ఏకీకరణ
integration phase సమైక్య/విలీన దశ
integrative సమగ్ర ఏకీకారక విలీనక
integrity న్యాయవర్తన నైతిక నిష్ఠ చిత్తశుద్ధి సరళత నిష్కాపట్యం సజ్జనత్వం నీతి
integument పొర త్వచం స్తరం అండచ్ఛదం
intellect తెలివి బుద్ధి వివేకం మేధ జ్ఞానం ప్రతిభ; గ్రహణశక్తి
intellectual బౌద్ధిక మేధాసంబంధి; బుద్ధిజీవి మేధావి
intellectual centre బౌద్ధికకేంద్రం
intellectual creation బౌద్ధికకల్పన
intellectual deviates ప్రజ్ఞావిచలితులు
intellectual property బౌద్ధిక సంపద
intellectually superiors ప్రజ్ఞాధికులు
intelligence తెలివితేటలు తెలివి జ్ఞానం వివేకం చాతుర్యం; రహస్యసమాచారం; ప్రజ్ఞ
intelligence bureau రహస్యసమాచార విభాగం
intelligence quotient ప్రజ్ఞాలబ్ధి
intelligent బుద్ధిశాలి మేధావి వివేకి చతురుడు సూక్ష్మబుద్ధి; తెలివిగల
intelligentsia బుద్ధిజీవులు మేధావివర్గం
intelligible విశదమైన అర్థమయ్యే స్పష్ట సుగమ
intemperance అతివ్యామోహం; తాగుబోతుతనం; అ(పరి)మితత్వం మితిలేమి
intemperate మితిలేని అ(పరి)మిత
intend ఉద్దేశించు అభిలషించు కోరు ఆలోచించు ఇష్టపడు
intending ఉద్దిష్ట అభిలషిత కోరే ఇష్టపడే
intense అతి మహా ప్రబల అధిక అత్యంత తీవ్ర తీక్ష కఠిన సాంద్ర
intensify పెంచు తీవ్రీకరించు సాంద్రతరం చేయు
intensive తీవ్ర (తర) ఉగ్ర సాంద్ర; లోతైన దట్టమైన
intensive and extensive cultivation సాంద్ర విస్తృత వ్యవసాయం
intensive cultivation సాంద్రవ్యవసాయం
intensive education సాంద్ర విద్యావిధానం
intent adj స్థిర కేంద్రీకృత n ఉద్దేశం సంకల్పం ఆశ్రయం భావన తాత్పర్యం
intention అభిప్రాయం భావం ఉద్దేశం సంకల్పం అభిమతం ఇష్టం
intentional బుద్ధిపూర్వక ఉద్దేశపూర్వక
intentional meaning ఇష్టార్థం అభిప్రేతార్థం
intentionally ఉద్దేశ/బుద్ధి పూర్వకంగా
inter అంతర్/అంతర
inter cultivation అంతర కృషి/వ్యవసాయం
inter-dialectal అంతర్మాండలిక మండలాంతర
inter-digital వేళ్ల మధ్య
inter disciplinery బహుశాస్త్రాంతర
inter-sex ఉభయలింగత
inter-state అంతర్రాష్ట్ర/అంతారాష్ట్ర
inter-vocalic అజ్మధ్య
interact ప్రవేశకం విష్కంభం; ప్రతిస్పందించు ప్రభావితం చేయు
interaction అన్యోన్య/పరస్పర క్రియ/చర్య సహచర్య; ప్రతిస్పందన; మిథశ్చేష్ట
interactive అన్యోన్య/పరస్పర ప్రభావశాలి/ప్రభావశీలి; పారస్పరిక
intercaste marriage కులాంతర/వర్ణాంతర వివాహం
intercede (ఒకరికి) అడ్డుపడు; (ఒకరికోసం) బతిమాలు (మరొకరి కోసం) సిఫారసుచేయు
intercellular కణాంతర
intercept అంతరఖండం అంతఃఖండం; అడ్డుకొను దారిలో పట్టుకొను మధ్యలో ఆపివేయు నిలిపివేయు నిరోధించు
interception అవరోధం అడ్డుపడటం నిరోధం
intercession ఒకరికి అడ్డుపడటం; మధ్యస్థం మధ్యవర్తిత్వం; రాయబారం; మనవి వేడుకోలు
interchange వినిమయం ఆదాన ప్రదానాలు ఇచ్చిపుచ్చుకోలు మార్పిడి పాటా బేరం
intercoastal పక్కఎముకలమధ్య; తీరాంతర
intercontinental ballistic missile ఖండాంతర క్షిపణి
intercourse లావాదేవీ; సంపర్కం సంసర్గం; రాక పోకలు సంబంధం; వాణిజ్యం; సమాగమం సంభోగం
intercourse sexual మైథునం/సంభోగం
interdental అంతర్దంత్య
interdependence పరస్పరాలంబనం పరస్పరాధీనత అన్యోన్యాశ్రయం
interdict నిషేధించు వెలివేయు; నివారించు అడ్డుపడు
interest అభిరుచి/ఆసక్తి స్వార్థం/లాభం ప్రయోజనం/ప్రమేయం
vested interests స్వార్థపరులు స్వప్రయోజనాలు స్వార్థాలు
interested అభిరుచి/ఆసక్తి గల స్వార్థం/లాభం గల ప్రయోజనం/ప్రమేయం గల
interesting ఆసక్తిదాయక సంతోషప్రద
interface మధ్యవర్తి వినిమయసీమ
interfere అడ్డంవచ్చు జోక్యం చేసుకొను జోలికిపోవు మధ్య(లో)ప్రవేశించు
interference జోక్యం అడ్డంకి అడ్డుబాటు అంతరాయం
interferometer వ్యతికరణ మాపకం
interflow అంతఃప్రవాహం; కలిసి ప్రవహించు
intergraph అంతర్లేఖ
interim adj తాత్కాలిక మధ్యకాలిక/మధ్యంతర n అవకాశం అవసరం మధ్యకాలం
interim relief తాత్కాలిక సహాయం
interim report తాత్కాలిక నివేదిక
interior adj లోపలి లోతట్టు; దేశీయ దేశవ్యవహారాల n లోతట్టు/లోపలి భాగం మధ్యభాగం గర్భం
interjection ఆశ్చర్యార్థకం
interlink రెంటిని కలుపు జోడించు సంధించు; అంతస్సంబంధం
interlock ఒకదానితో మరొకటి కలుపు/జోడించు ఒకచోట కలిపివేయు
interlocutory మధ్యకాలిక మధ్యంతర (తాత్కాలిక)
interloper అక్రమప్రవేశం/అన్యాయాక్రమణ చేసే వ్యక్తి అనుమతిలేకుండా వ్యాపారంచేసే వ్యక్తి
interlude విష్కంభం విశ్రాంతి విరామ (సమయం); (నాటకంలో) రెండంకాలమధ్య ప్రదర్శనం ఉపనాట్యం
intermarriage ఇతరేతర/వర్ణాంతర/జాత్యంతర వివాహం వియ్యం ఇచ్చిపుచ్చుకోళ్లు
intermeddle (మధ్యలో) తలదూర్చు
intermediary మధ్యస్థ మధ్యవర్తి నడిమి; మధ్యస్థుడు మధ్యవర్తి మధ్యస్థితుడు
intermediate నడిమికాలపు మధ్యంతర మధ్యస్థ
intermediate range weapon దేశాంతరగామి క్షిపణి (౧౫౦౦ కి.మీ. పోగల క్షిపణి)
interminable అనంత అనవరత తుదిముట్టని ఎడతెగని తీరని
interministerial committee వివిధ మంత్రి వర్గాల (సమన్వయ) సంఘం
intermittent సవిరామ విడిచివిడిచి వచ్చు మధ్య మధ్య ఆగే
intermolecular అంతరణు
intern స్థానబద్ధం చేయు కాందిశీకులుగా ఉండు; (ఆసుపత్రిలో పనిచేసే) వైద్యవిద్యార్థి
internship వైద్యశిక్షణ(లో ఒక దశ)
internal అంతర అభ్యంతర అంతర్గత లోని ఆంతరంగిక దేశీయ
internal assessment అంతర్గత పరీక్షణం
internal change అంతర్విపరిణామం
internal command అంతర్గతాదేశం
internal exam(ination) అంతర్గత పరీక్ష
interal sandhi పదమధ్య సంధి
internalisation అంతరీకరణ
internally అంతర్గతంగా
international అంతర్జాతీయ
international atomic energy agency అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ
international bank world bank అంతర్జాతీయ (ప్రపంచ) బ్యాంకు
international bank for reconstruction and అంతర్జాతీయ పునర్నిర్మాణ అభివృద్ధి బ్యాంకు
international city అంతర్జాతీయ నగరం
international civil aviation organisation అంతర్జాతీయ పౌరవిమానయాన సంస్థ
international committee of the red cross అంతర్జాతీయ రెడ్క్రాస్ సంస్థ సమితి
international court of justice అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం
international geophysical year (IGY) అంతర్జాతీయ భూభౌతిక సంవత్సరం
international labour organisation అంతర్జాయ కార్మికసంస్థ
international law commission అంతర్జాతీయ న్యాయ సంఘం
international monetary fund అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి
international telecommunication union అంతర్జాతీయ టెలీకమ్యూనికేషన్ సంస్థ
international union of official travel organi అంతర్జాతీయ ఆధికారిక యాత్రాసంఘసమాఖ్య
international waterways అంతర్జాతీయ జలమార్గాలు
international zone అంతర్జాతీయ మండలం
internationalise అంతర్జాతీయం చేయు
internecine పరస్పర విధ్వంసక/వినాశకారి
internet అంతర్జాలకం
internet technology అంతర్జాలక సాంకేతికత
internment (గృహ) నిర్బంధం; స్థానబద్ధత
internode కణుపులమధ్యనున్న
internship శిక్షణ దశ/స్థితి
interparliamentary వివిధ పార్లమెంటులకు/చట్టసభలకు చెందిన
interpellate (పార్లమెంటులో మంత్రిని) ప్రశ్నించు/సంజాయిషీ అడుగు సమాధాన మడుగు అవాంతరంగా ప్రశ్నించు
interpellation అదనపు సమాచారంకోసం (చట్ట సభలో) వేసే (అనుబంధ) ప్రశ్న
interpersonal relations మానవ సహ సంబంధాలు
interpetiolar అంతరపత్రరంధ్రం
interplanetary గ్రహాంతర భిన్నగ్రహమధ్య
interplead (హక్కుదార్ల) నిర్ధారణకోసం దావా వేయు
interpleader నిర్ధారణ దావా/వ్యాజ్యం వేసిన వ్యక్తి
interpolate మధ్యలో చేర్చు ప్రక్షిప్తం చేయు
interpolation ప్రక్షిప్తం ప్రక్షిప్తాంశం; చేర్పు
interpose కలగజేసుకొను అడ్డుపడు విఘ్నం కలిగించు (వాదం మధ్య) జోక్యం చేసుకొను
interpret వివరించు వ్యాఖ్యానించు అర్థం చెప్పు అర్థ నిర్ణయం చేయు బోధపరచు అనువదించు
interpretation నిరూపణ(ణం) వ్యాఖ్యానం వివరణ గూఢార్థం చెప్పటం; భాషానువాదం; ప్రతిక్షేపణ
interpretor దుబాసీ; వ్యాఖ్యాత వివరణకర్త భాష్యకారుడు
interprovincial అంతర్రాష్ట్రీయ (అంతారాష్ట్రీయ)
interregnum అరాజకసమయం రాజులేని కాలం రాజ్యాధికార విరామకాలం
interrelation పరస్పర/అన్యోన్య సంబంధం
interrogate ప్రశ్నించు (ప్రశ్నలద్వారా) పరీక్షించు/విచారించు సమాచారం సేకరించు
interrogation ప్రశ్న విచారణ సమాచార సేకరణ
interrogative ప్రశ్నవాచకం
interrogatory ప్రశ్నార్థక(ధ్వని); (న్యాయ విచారణ సందర్భంలో వేసే) ప్రశ్న
interrupt భంగం చేయు అడ్డుపడు అడ్డగించు అభ్యంతరం చెప్పు ఆటంకపరచు విఘ్నం కల్గించు విచ్ఛేదం చేయు
interruption విఘ్నం విఘాతం అవరోధం అడ్డంకి ఆటంకం విచ్ఛేదం
intersect విభజించు ఛేదించు కోయు; అడ్డుగీత గీయు
intersection కూడలి; విభజన ఖండం
interspace అంతరవకాశం
intersperse కలిపివేయు వెదజల్లు విరజిమ్ము
interstetial space అల్పాంతరాళ స్థలం
interval ఎడం విరామం అంతరం అవకాశం ఎడబాటు వ్యవధానం మధ్యకాలం వ్యవధి
interval and ratio variables వ్యవధినిష్పత్తి చలరాశులు
interval lucid నిరున్మాద స్థితి; సంధివిరామ స్థితి
intervene కలిగించుకొను; మధ్యలో జోక్యం వచ్చు
intervene in the discussion చర్చలో కల్పించుకొను
intervention ప్రమేయం మధ్యవర్తిత్వం; అంతరాయం అడ్డంకి జోక్యం
interventionist అంతరాయవాది; జోక్యం కల్పించుకొనే వ్యక్తి
intervertebral ఉపాస్థి
interview n భేటీ సమావేశం పరిపృచ్ఛ సందర్శన v భేటీ చేయు సమావేశమగు సందర్శించు
interviewee (subject informant) వ్యవహర్త
interweave కలిపివేయు కలుపు జోడించు కూర్చు; లోనేత నేయు
interzonal movement అంతర్మండల ప్రయాణం/వ్యాపారం/గమనం/చలనం
intestable వీలునామాలేని
intestate వీలునామా రాయని; వీలునామా రాయకుండా మరణించిన (వ్యక్తి)
intestate succession వీలునామాలేని వారసత్వం/పారంపర్యం
intestinal ఆంత్ర సంబంధి
intestine పేగు ఆంత్రం
intestine large పెద్ద పేగు
intestine small చిన్న పేగు
intestines పేగులు ఆంత్రం
intimacy సాన్నిహిత్యం ఆత్మీయత దగ్గరి పరిచయం స్నేహం మైత్రి; అన్యోన్యత ఒద్దిక
intimate adj సన్నిహిత సుపరిచిత ఆంతరంగిక n ఆప్తుడు ఆంతరంగికుడు ఆత్మీయుడు
intimation జాడ ఎరుక; సూచన సంకేతం; సమాచారం; ప్రకటన
intimation slip సమాచార పత్రం/ప్రక్అటన
intimidate జడిపించు దడిపించు బెదిరించు భయపెట్టు
intimidation దడుపు జడుపు బెదురు భయం బెదిరింపు
intolerable సహించరాని అసహనీయ దుర్భర ఓర్వలేని
intolerance అసహనం అసహిష్ణుత ఓర్వలేనితనం
intonation తానకల్పన; (ఉదాత్త)స్వరం ఉచ్చారణ తానం
in toto సంపూర్తిగా సాకల్యంగా
intoxicant adj మాదక మత్తు పుట్టించే n మద్యం మాదకపదార్థం మత్తు పదార్థం
intoxicate మత్తెక్కించు సొక్కించు సోలించు మైమరిపించు
intoxication మత్తు సొక్కు సోలుడు మైమరపు
intra స్థ అంతర్గత అంతః లోని లోపలి
intra-abdominal కడుపులోని గర్భస్థ
intra-cardiac గుండెలో హృదయస్థ
intra-cellulor అంతఃకణ కణాంతర్గత
intra-cranial కపాలాంతర్గత
intra-nasal ముక్కులోని నాసికాంతర్గత
intractable తేలని లొంగని దోవకురాని స్వాధీనం కాని అవిధేయ కఠిన మూర్ఖ
intracutaneous చర్మంలోపలి(కి)
intradermally చర్మాంతర్గతంగా
intramolecular అణ్వంతర్గత
intramuscular కండరంలోనికి (ఇచ్చే)
intransigence రాజీలేమి సయోధ్యలేమి; బద్ధ వ్యతిరేకత/శత్రుత్వం
intransitive అకర్మక
intraocular కంటిలోని
intrasentential వాక్యగత
intrastate రాష్ట్రంలోపలి
intrauterine గర్భాశయంలోని
intravascular రక్తనాళంలోని
intravenous సిరలోని(కి)
intra vires న్యాయవిహిత శాసనబద్ధ చట్టసమ్మతమైన; నియమిత
intrepid నిర్భయ నిర్భీక శౌర్యవంత సాహసంగల
intricacy చిక్కు జటిలత సంకటం క్లిష్ట పరిస్థితి
intrigue n కుట్ర కుతంత్రం ఎత్తుగడ; కృత్రిమత; (రచన విషయంలో)సరణి చమత్కారం
intrinsic సహజ స్వాభావిక నిజ స్వతస్సిద్ధ ముఖ్య అంతర్గత; నికరమైన
intrinsic value వాస్తవిక/స్వతస్సిద్ధ మూల్యం నిజమైన/సహజమైన విలువ
intro (=lead) పరిచయం
introduce ప్రవేశపెట్టు చొప్పించు; పరిచయం చేయు వాడుకలో పెట్టు ప్రారంభించు
introduction పరిచయం ఉపోద్ఘాతం ఆముఖం ప్రవేశిక అవతారిక ప్రస్తావన ప్రతిపాదన; మున్నుడి తొలి పలుకు ముందుమాట; పీఠిక
introductory ప్రాస్తావిక; పరిచయపూర్వక ప్రవేశపెట్టే
introitus యోనిద్వారం
introspection ఆంతర్ముఖత్వం అంతర్దర్శనం అంతర్దృష్టి ఆత్మనిరీక్షణ
introspective అంతర్ముఖ
introversion అంతర్ముఖత
introvert అంతర్ముఖుడు క్రియాశూన్యుడు
intrude చొరబడు బలవంతంగా/అధికారం లేకుండా ప్రవేశించు ఆహ్వానం లేకుండా వచ్చు చొచ్చుకొనిపోవు
intruder చొరబడే వ్యక్తి అనాహూతుడు అనధికారవిష్టుడు చొరబాటుదారు
intrusion చొరబాటు అనధికార ప్రవేశం అనుచిత ప్రవేశం అనాహూత ప్రవేశం
intrusive ఆగంతుక అనాహూత అనుచిత
intubation గొట్టం వేయటం
intubation endotracheal శ్వాసనాళంలో గొట్టం వేయటం
intuition సహజ జ్ఞానం అంతర్దృష్టి; దివ్యజ్ఞానం; అంతర్బుద్ధి
intuitionism సహజజ్ఞానవాదం
intuitive సహజజ్ఞానం ద్వారా/సులభంగా తెలుసుకొనే
intuitive stage అంతర్బుద్ధిదశ
intumescence ఉబ్బు
intussuception అంతరాంతర ప్రవేశం
inunction మర్దన
inundate ముంచు ముంచివేయు ముంచెత్తు జలమయం చేయు
inundation (నీటి) ముంపు వరద వెల్లువ పొర్లు; జలప్రళయం
invade ముట్టడించు దండెత్తు దాడిచేయు ఆక్రమించు
invader ముట్టడిదారు దండెత్తిన/దాడిచేసిన వ్యక్తి ఆక్రమయిత
invagination అంతర్వర్తనం
invalid adj చెల్లని; దుర్బల సారహీన; నిరుపయోగ(కర) రద్దయిన n బలహీనుడు దుర్బలుడు రోగి; చెల్లమి సారహీనం చెల్లుబాటు లేమి
invalidate చెల్లకుండా చేయు రద్దుచేయు; అశక్తుని చేయు దుర్బలీకరించు
invalidism అశక్తత దౌర్బల్యం
invaluable అమూల్య వెలకట్ట లేని/రాని; గొప్ప ఘనమైన శ్రేష్ఠ
invariable అచల అవికారి స్థిర
invariant స్థిరరాశి
invasion ప్రసారం; దండయాత్ర దురాక్రమణ ముట్టడి దాడి
invective పరుషోక్తి నింద దూషణ
inveigle వంచించు మోసగించు ప్రలోభపెట్టు; దారి మళ్లించు (బుజ్జగించి) మోసపుచ్చు
invent కనుగొను కల్పించు స్పష్టించు ఆవిష్కరించు
invention నవకల్పన సృష్టి ఆవిష్కరణ
inventory జాబితా పట్టిక లిస్టు శోధిక
inventory phonemic వర్ణసమామ్నాయ పరిగణన
inverse విలోమ తలకిందులు విపరీత
inverse ratio విలోమానుపాతం
inverse spelling విలోమాక్షరక్రమం
inversely విలోమంగా తలకిందులుగా విపరీతంగా
inversely proportional విలోమానుపాతంలో
inversion విలోమత తలకిందులుగా ఉండటం/ఉంచటం
invert బోర్లించు తలకిందులు చేయు వెనుక ముందులు చేయు విలోమీకరించు
inverted pyramid గరాటా/మిఠాయి పొట్లం (రూపం)
inverted sentence తలకిందులు వాక్యం
inverted speech విపరీత భాషణం
invertebrate అకశేరుక(కం)
invertebrator అకశేరుకం
inveryendo విలోమానుపాతక్రియ
invest (పెట్టుబడి) పెట్టు; అధికారమిచ్చు; పట్టం కట్టు; ఆవరించు చుట్టుముట్టు
investigate దర్యాప్తు చేయు ఆరా/ఆచూకీ తీయు; విచారించు విమర్శించు పరిశీలించు పరిశోధించు
investigation దర్యాప్తు ఆరా/ఆచూకీ తీయటం విచారణ
investment పెట్టుబడి
investor పెట్టుబడిదారు
inveterate మొండి (బారిన) ముదిరిన సుదృఢ స్థిరపడ్డ; దీర్ఘ (కాలిక) అనాదిసిద్ధ
invidious ఇమడని ఈర్ష్య/ద్వేషం పుట్టించే విరోధించే అసూయాజనక
invigilate పర్యవేక్షించు నిఘా ఉంచు/పెట్టు
invigorate సత్తువనిచ్చు ప్రాణం పోయు పుష్టి నిచ్చు; త్రాణ/బలం ఇచ్చు
invincible అజేయ అసాధ్య జయించరాని
inviolable దాటరాని మీరరాని అలంఘ్య అనుల్లంఘనీయ; చెరచరాని విడవగూడని
invisible కానరాని కనిపించని మాయమైన అదృశ్య అగోచర
invisible export కానరాని ఎగుమతి
invisible import కానరాని దిగుమతి
invisible trade అదృశ్యవ్యాపారం
invitation ఆహ్వానం ఆమంత్రణం పిలుపు
invite పిలుచు ఆహ్వానించు ఆమంత్రించు ఆశపుట్టించు ఆకర్షించు
invocation ఆవాహన ఆమంత్రణం ప్రార్థన ఆహ్వానం; ధ్యాన/మంగళ శ్లోకం నాందీ శ్లోకం; యాచన
invoice చెలానా ధరలపట్టీ సరుకులజాబితా; బీర్జ
invoke వేడుకొను; ప్రార్థించు విన్నవించు ఆమంత్రించు
involuntary అసంకల్పిత అనైచ్ఛిక అనిచ్ఛుక అప్రయత్న బుద్ధిపూర్వకం/ఇచ్ఛాపూర్వకం కాని; మనసులేని అసమ్మత
involution మెలి తిరగటం; అవయవం సహజ పరిమాణానికి రావటం; ఘాతక్రియ
involve చిక్కుకొను చిక్కించుకొను; కలుపు లోబరచు
involvement సంబద్ధత సంలగ్నత
inward లోపలివైపు
inwardness అంతర్ముఖత్వం అంతర్దృష్టి
ionisation అయనీకరణం
ionize అయనీకరించు
ionosphere అయాన్ ఆవరణం
ions-ionisation ఆయాన్ల అయనీకరణం
ipso facto స్వతహాగా వాస్తవాన్నిబట్టి వ్యవహార స్వభావాన్నిబట్టి; స్వయంగా ఆ విషయం/చర్య వల్లనే
iridectomy కృష్ణపటల విచ్ఛేదనం
iridescence బహువర్ణ ప్రకాశం
iridiscent బహువర్ణయుక్త ఇంధ్రధనురాకారి
iridotomy కృష్ణపటలచ్ఛేదనం
iris కనీనికా (పటలం) కృష్ణ (పటలం) నల్లకనుగుడ్డు
iritis కృష్ణపటల శోథ
irksome విసిగించే ఏహ్య అసహ్యకర చీదరపెట్టే పీకులాటమారి కష్ణదాయక
iron లోహం ఇనుము; ఇస్త్రీపెట్టె
iron age లోహయుగం అయోయుగం
iron cast పోత ఇనుము
iron curtain ఇనపతెర (రష్యా తదితర కమ్యూనిష్ఠు రాజ్యాలు)
too many irons in the fire పని ఒత్తిడి ఊపిరాడని పని
irony వక్రోక్తి నిందాస్తుతి
irony of fate విధివిపాకం దురదృష్టం హతవిధి
irradiated కిరణీకృత
irradiation కిరణీకరణం ఉద్ద్యోతనం; ప్రభ దీప్తి కాంతిప్రసారం; (ఆత్మ) జ్ఞానం; రోగ నివారణకు ఎక్స్రే వాడుక
irrational అవివేక హేతురహిత నిర్హేతుక అసంబద్ధ
irreconcilable పొసగని విరుద్ధ వ్యతిరేక సమాధాన పరచటం సాధ్యంకాని
irreducible తక్కువలో తక్కువ తగ్గించ వీలుగాని మార్చరాని సూక్ష్మ
irregular అ(ప)క్రమ క్రమరహిత నియమ విరుద్ధ అవ్యవస్థిత అస్తవ్యస్త; అదుపులేని వేళ తప్పిన
irregular point sampling క్రమరహిత బిందు సంచయనం
irregularity అ(ప)క్రమం నియమరాహిత్యం అవ్యవస్థ అస్తవ్యస్తత
inrrelevant అసందర్భ అసంబద్ధ అసంగత; విరుద్ధ అనవసర పొసగని
irreligious మత/ధర్మ విరుద్ధ అధార్మిక అనాచారమైన నియమనిష్ఠలు లేని అవినీత భక్తిరహిత
irreparable మరమ్మత్తు సాధ్యంకాని లోటు తీర్చ వీలుపడని కుదరని తీరని చక్కబడని పూరించ శక్యంగాని
irrepressible అణగని అణచటం వీలుపడని అదమ్య
irreproachable అనింద్య అదూష్య నిర్దుష్ట నిష్కళంక; దూషణలేని
irresistible అన్ఇవార్య ఎదురులేని ఎదిరించరాని తిరుగులేని వ్యతిరేకించలేని నిరోధించటం కుదరని; ప్రబల
irresolvable అవిభజనీయ
irrespective (of) నిరపేక్ష; సంబంధం లేకుండా మాత్రమే కాకుండా
irresponsible బాధ్యతారహిత పూచీలేని; నిరంకుశ స్వతంత్ర
irretrievable తిరిగిపొందలేని చక్కబెట్టరాని దారికి రాని దిద్దకూడని కుదరని
irreversible అనుత్క్రమణీయ; తిప్పివేయటానికి వీలుగాని
irrevocable తిరుగులేని తిరగని తిప్పరాని మార్చరాని ఉపసంహరించరాని రద్దుచేయరాని; ఖండితమైన
irrigate తడుపు; నీరు పట్టు/పారించు నీరు కట్టు
irrigation నీటిపారుదల సేచన; కడగటం ధావన(నం) నీరుకట్టు
irritability క్షోభ్యత ప్రకోపన శక్తి
irritable రేగే కోపం తెప్పించే ప్రకోపింప జేసే క్షోభపెట్టే; చిటచిటలాడే చిర్రుబుర్రుమనే చిరచిరలాడే మండిపడే
irritant ప్రకోపకం
irritating కోపం తెప్పించే రేగే రెచ్చగొట్టే ప్రకోపింప జేసే
irritation ఆగ్రహం క్రోధం రోషం; ఉద్వేగం ఉద్విగ్నత; క్షోభ; మంట కందటం కమలటం
irruption పగలటం పేలటం విరిగిపడటం; దౌడు దండెత్తటం
ischaemia రక్తప్రసరణహీనత రక్తక్షయం
island లంక దీవి ద్వీపం
island arc ద్వీపచాపం
island fortress ద్వీపదుర్గం
islet ద్వీపిక చిన్న దీవి/లంక
isobar సమభారరేఖ
isobaric సమభారరేఖా(సంబంధి)
isochore పీడనోష్ణోగ్రతారేఖ
isochronic సమకాలిక సమకాలీన
isochronism సమకాలీనత సమకాలికత
isoclinic సమదిక్పాత సమాయస్కాంతనతిక
isoelectric సమవిద్యుత్
isogamete సమరూప బీజకణం
isogloss వ్యవహారభేదక రేఖ
isogon సమకోణాత్మక
isohyets సమవర్షపాత రేఖలు
isolable పృథక్కరణీయ
isolate వేరుపరచు ప్రత్యేకించు పృథక్కరించు ఒంటరిగా ఉంచు ఏకాకిని చేయు ఇతర సంబంధాలు లేకుండా చేయు
isolates ఒంటరులు ఏకాకులు
isolation పార్థక్యం పృథక్కరణ(ణం) ఒంటరితనం ఏకాంతత్వం ఒంటరిపాటు వేరుపరచటం
isolation hospital అంటురోగాల వైద్యశాల (రోగులను) దూరంగా/విడిగా ఉంచే ఆసుపత్రి
isoline సమభారరేఖ
isologous సమజాతీయ
isomerism సమావయవత్వం
isomerous సమసంఖ్యా
isometric సమపరిమాణ
isomorph సజాతీయ సపదాంశం
isomorphism సమరూపత
isomorphous సమరూప
isopach సమమందరేఖ
isoperimetrical సమపరిరేఖావృత
isophone సజాతీయధ్వని
isopleth సమమానరేఖ
isosceles సమద్విభుజ
isoseismal సమభూకంప(న) రేఖ
isotherm సమోష్ణరేఖ సమోష్ణోగ్రతారేఖ
isothermal సమోష్ణ సమోష్ణోగ్రతా
isotone సజాతీయతానం
isotonic సమగాఢ
isotope సమస్థానీయ(యం)
isotype సజాతి
issue n అంశం విషయం; సమస్య ప్రశ్న; సంచిక ప్రచురణ; పరిణామం ఫలితం; సంతానం; వాదాంశం ఫలితాంశం తీర్పు; ముగింపు అవసానం తుద తేరుగడ v జారీచేయు వెలువడు ప్రచురించు ఇచ్చు బయటికి పంపు; ద్రవించు
issued capital జారీ చేసిన మూలధనం (విడుదల చేసిన) పెట్టుబడి సొమ్ము
issue department జారీ విభాగం
issue price విడుదల ధర
isthmus భూసంధి కంఠభూమి; గ్రీవం
itch దురద
item ప్రత్యేకపద్దు; విషయం వస్తువు; వార్త సమాచారం; ఎరుక
item analysis విషయవిశ్లేషణ
item by item అంశతః అంశాలవారీగా ఒక్కొక్కటిగా
item wise అంశం అంశంగా
iterate పునరుక్తి చేయు; తిరిగి చెప్పు పునరావృతం చేయు
iteration పునరుక్తి పునరావృత్తి చర్వితచర్వణం
interative ఆమ్రేడితం
itinerary యాత్ర యాత్రా కార్యక్రమం/మార్గం/పథకం
itinerant school సంచారపాఠశాల
ivory దంతం
ivory tower ఒంటరితనం ఏకాకిత్వం ఏకాంతం; రహస్యస్థలం ఏకాంతప్రదేశం ఒంటరిచోటు
ixora రాంబాణం