S

Adhunika Vyavahara Kosham (ఆధునిక వ్యవహారకోశం)Boodaraju Radhakrishna

పదం అర్థం
save appearances నటించు పైకి కనబడు
ship’s boat డింగీ చిన్న పడవ
suspension bridge వేలాడే వంతెన ఊయల వంతెన
surplus budget మిగులు బడ్జెట్
share capital వాటా మూలధనం
subscribed capital చందావేసిన మూలధనం
sure card తురుపుముక్క
show cause కారణం చూపు/చూపించు
stand a chance నమ్మకం కలుగు/ఉండు
saving clause తప్పించే/రక్షించే మార్గం
stand clear దూరంగా/తొలగి ఉండు
steer clear తప్పించుకొను
select committee విశిష్టసమితి
standing committee స్థాయీసంఘం
steering committee సారథ్యసంఘం
solitary confinement ఏకాంతవాస శిక్ష
sessions court సెషన్సు కోర్టు
subordinate court కిందికోర్టు అధీన న్యాయస్థానం
supreme court సర్వోన్నత న్యాయస్థానం
soft currency సులభ కరెన్సీ
solar day సౌరదినం
self-defence ఆత్మరక్షణ
spot delivery అక్కడికక్కడ బట్వాడా
score a direct hit గెలుచు జయించు
statement of disposition వాస్తవికస్థితి (విశదీకరణ)
stamp duty స్టాంపు పన్ను/సుంకం ముద్రాశుల్కం
succession duty ఉత్తరాధికార శుల్కం వారసత్వపు పన్ను
social economy సామాజికార్థిక వ్యవస్థ
save face మాట నిలబెట్టుకొను
set one’s face against ఎదిరించు ఎదుర్కొను
sit on the fence గోడమీది పిల్లిలాగుండు తటస్థంగా ఉండు తమాషా చూచు
set fire to/set on fire ముట్టించు తగల బెట్టు నిప్పంటించు
second hand పాతపడ్డ కచ్చా; పరోక్ష
strong hand దృఢవ్యక్తి; దృఢత్వంగల
set one’s heart on మనసు పెట్టు/లగ్నంచేయు
small scale cottage industry చిన్నతరహా కుటీరపరిశ్రమ
small scale industry లఘు పరిశ్రమ
skilled labour నిపుణ కార్మికులు
simple majority సామాన్య/సాధారణ ఆధిక్యం
steady market స్థిమిత విపణి
s.o.s. message ప్రమాద సందేశం/సంకేతం/సూచన
speak one's mind మనసులోని మాటచెప్పు స్పష్టీకరించు
solar month సౌరమాన మాసం
second nature అలవాటు స్వభావం
set at naught లెక్కచేయకుండు అంగీకరించక పోవు
stiff neck బిర్రబిగిసిన మొండిబారిన
sharp as a needle సూదిమొనలాంటి పదునైన
short notice స్వల్పవ్యవధి
strike oil నూనె గని/నిక్షేపం బయటపడు
standing order స్థాయీ ఉత్తరువు/ఆదేశం
send in one's papers రాజీనామాచేయు రాజీనామాపత్రం పంపు
sleeping partner పెట్టుబడి పెట్టిన భాగస్వామి నిర్వహణబాధ్యతలు తీసుకోని భాగస్వామి
spare parts విడిభాగాలు
strike a bad patch దురదృష్టకరదినాలు గడుపు
swing of the pendulum రాజ్యాధికార పరివర్తన
smell of powder యుద్ధానుభవం
set price on person's head (చంపినందుకు ప్రతిఫలంగా) తల వెల నిర్ణయించు/పేర్కొను
scattered heavy rainfall చిత్రకుంభవృష్టి
smell a rat శంకించు సందేహపడు
statutory rationing శాసనబద్ధ పరిమితి నిర్ధారణ
s.e.a.t.o (south east asia treaty organi ఆగ్నేయాసియా ఒప్పందం దేశాలు
s.o.s. వెంటనే సహాయమందించమనే సూచన
sabbath విశ్రాంతి రోజు; ఆదివారం
sable శోకపూరిత; నల్లని
sabotage n వెన్నుపోటు విద్రోహం విధ్వంసక చర్య v వెన్నుపోటు పొడుచు విధ్వంసంచేయు నష్టపరచు పనిచెడగొట్టు
saboteur విధ్వంసకుడు విధ్వంసం
sabre పట్టాకత్తి కరవాలం
sabre rattling పోరాటపు బెదిరింపు యుద్ధ ప్రసంగం
sac తిత్తి
sac dental పంటి తిత్తి
sacculus సంచిలాగుండే
sacerdotal పౌరోహిత్య సంబంధి
sacerdotalism పౌరోహిత్యం
sachharum officinarum చెరకు
sack n గోనె గోతాం; తొలగింపు; దోపిడీ v తీసివేయు తొలగించు; లూటీచేయు దోచుకొను
sackcloth ముతకగుడ్డ; శోకసూచకవేషం
sacrament సంస్కారం ధార్మికానుష్ఠానం; యజ్ఞం; శపథం ప్రతిజ్ఞ
sacramental సాంస్కారిక పవిత్ర
sacramental marriage సాంస్కారిక వివాహం
sacred పవిత్ర పావన పుణ్య ధార్మిక పూజ్య; అనతిక్రమణీయ
sacrifice n బలి (హోమం/దానం) యజ్ఞం త్యాగం; బలి ఇచ్చు త్యాగం చేయు; నష్టపడు
sacrilege n దైవదూషణం పుణ్యదూషణం ధర్మోల్లంఘన అపవిత్ర కర్మ/శబ్దం; అవమానం v అపవిత్రం చేయు దేవతలను దూషించు ధర్మోల్లంఘనం చేయు
sacrosanct పవిత్ర అనుల్లంఘనీయ
sacrum త్రికాస్థి ముడి ఎముక
sad దుఃఖదాయక అశుభ
saddle గుర్రపుజీను
sadism హింసాప్రేమ పరపీడన కాముకత
safe adj భద్ర సురక్షిత n మందసం ఇనప్పెట్టె
safe conduct మార్గరక్షణ రక్షణపత్రం; క్షేమకర/రక్షిత ప్రయాణం
safe-period సురక్షిత/సురక్షా కాలం
safeguard n రక్షణ కాపు(దల) v రక్షించు కాపాడు
safety సురక్షత భద్రత క్షేమం
safety lamp భద్రదీపం
saffron కాషాయవర్ణం; కేసరి; కుంకుమపువ్వు
sag n తక్కువ (ధరల)తగ్గుదల v లొంగు తగ్గు; (ధరలు)పడిపోవు
sagging the market అంగడిని/వ్యాపారాన్ని పడగొట్టడం
saga వీరగాథ
sagacious వివేకంగల; సూక్ష్మగ్రాహి
sage adj వివేకంగల జ్ఞానంగల n రుషి ముని విజ్ఞాని
Sagitta వజ్రాయుధం
Sagittarius ధనుస్సు
sagittate బాణాకారంగల
sago సగ్గుబియ్యం సాబుదానా
sail n ఓడ తెరచాప v పడవ నడుపు సముద్రయానం చేయు
sail close to the wind ఆపద కొనితెచ్చుకొను
sailor నావికుడు
saint ముని రుషి సన్యాసి సాధువు సదాచారి
sainthood సాధుత్వం రుషిత్వం సన్యాసిత్వం
sal ఏగిస చెట్టు సాలవృక్షం
salary జీతం వేతనం
salaried office వేతనోద్యోగం
salaries a/c జీతాల ఖాతా
sale అమ్మకం విక్రయం
sale proceeds అమ్మకం(లో)రాబడి విక్రయలాభం
sales a/c అమ్మకం ఖాతా
salesman విక్రేత అమ్మకందారు
salesmanship విక్రయ కౌశలం/సామర్థ్యం
salient ప్రధాన ముఖ్య ప్రముఖ
saline/spils ఉప్పుగల ఉప్పని చవిటి
saline land క్షారభూమి చవిటినేల ఉప్పు చౌడునేల
salinity ఊషరత ఉప్పదనం లవణత లవణీయత
salinization లవణీకరణం ఊషరీకరణం
salinometer లవణమాపకం
saliva లాలాజలం
salivary లాలాజల (సంబంధి)
salivation ఎక్కువగా ఉమ్మి ఊరటం
sallow పసుపురంగు గల
sally n ఆకస్మికాక్రమణ v దాడిచేయు
salon గోష్ఠి; అందమైన దుకాణం
saloon గోష్ఠి; వసారా (ఓడలోని) పెద్ద గది; అన్ని హంగులూ ఉన్న రైలుపెట్టె
salpingitis అండవాహిక శోథ
salt adj ఉప్పని ఉప్పుగల n ఉప్పు లవణం v ఉప్పు పట్టించు ఊరబెట్టు
salt bile పిత్తలవణం
salt-pan ఉప్పు మడి
salt-pit ఉప్పు గని/మడి
saltpeter/saltpetre యవక్షారం సూరేకారం
salubrious ఆరోగ్య కర/ప్రద ఆరోగ్యవర్ధక
salutary హిత లాభప్రద ఆరోగ్యజనక
salutation అభివాదన నమస్కారం ప్రణామం
salute నమస్కరించు ప్రణమిల్లు
salute with reversed arms చరమవందనం చేయు
salvage n మిగిల్చిన సామాను; ఉద్ధరణశుల్కం నౌక ఉద్ధరణ మునిగిన నౌకనుంచి కాపాడిన సరుకు
salvage operations మునిగిన పడవను వెలికితీసే చర్యలు
salvation మోక్షం ముక్తి; రక్షణ
salve n లేపం ఔషధం మలామా v బాగుచేయు ఆరోగ్యవంతం చేయు సంతుష్టం చేయు శాంతపరచు
salvo శతఘ్నుల వందనం
samaritan దయాళువు
same ఏక; ఒకే రకమైన
samolina గోధుమరవ్వ
sample n మచ్చు మాదిరి మాసరా; రకం ఉదాహరణ v నమూనా పరీక్షించు/తయారుచేయు
sample location సంచయ స్థానం/స్థానీయత
sample number సంచయ/సంచయిత సంఖ్య
sample population సంచయ/సంచయిత (జన)సంఖ్య
sample random యాదృచ్ఛిక సంచయనం/నమూనా
sample survey నమూనా సర్వేక్షణ
sampled locality సంచిత స్థానం
sampling నమూనా సేకరణ మాదిరి/మాసరా/ మచ్చు తీయటం; ప్రతిచయనం సంచయనం
sanatorium ఆరోగ్యకేంద్రం క్షయచికిత్సాస్థానం
sanctify పవిత్రీకరించు పాపవిముక్తి చేయు
sanction n ఆంక్ష అనుమతి స్వీకృతి; ప్రామాణికాధారం; సమర్థన నియమం విధి శాసనం; శిక్ష నిర్బంధచర్య ఆదేశ బలం v అనుమతించు స్వీకరించు ఆమోదించు; ఆంక్షలు విధించు
sanctioned అనుమతించిన స్వీకరించిన మంజూరయిన
sanctity పరిశుద్ధత పవిత్రత మాన్యత
sanctity of human life మానవజీవిత మాన్యత/పవిత్రత
sanctuary ఆశ్రయం శరణ్యం పవిత్రస్థలం మందిరం పుణ్యస్థలి
sanctum sanctorum పరమపవిత్రస్థానం గర్భగుడి
sand ఇసక
sand-bag n ఇసక సంచి v రక్షణ కల్పించు
sand bank ఇసకతీరం
sandglass గాజు గడియారం
sandpaper ఉప్పుకాగితం
sandal wood చందనం మంచిగంధం
sands మరుభూమి ఎడారి ఇసకనేల
sandstone ఇసకరాయి
sandstorm ఇసకతుఫాను గాలిదుమారం
sandwich రెంటిమధ్యన ఉంచి నొక్కు; మాంసపూర్ణం
sandy ఇసకతోనిండిన ఇసకలాంటి
sane స్వస్థచిత్తంగల బుద్ధిమత్తగల స్థిరచిత్తంగల; పిచ్చిలేని
sang-froid చల్లని మనసు శాంతి నిశ్చింతత
sanguinary రక్తపిపాసి; క్రూర ఘాతుక ఘోర
sanguine విశ్వాస/ఆశా పూర్ణ; ఆశావాది ఎర్రని రక్తసమృద్ధ; ఎరుపు రక్తవర్ణం
sanguis రక్త
sanitary ఆరోగ్యకర ఆరోగ్యవర్ధక ఆరోగ్య సంబంధి పరిశుద్ధ స్వచ్ఛ
sanitary inspector పారిశుధ్య పరీక్షకుడు
sanitary land fill ఆరోగ్యరక్షక/పారిశుధ్య భూపూరణ
sanitation స్వచ్ఛత పారిశుధ్యం ఆరోగ్యరక్షణ
sanity బుద్ధిమత్త స్వస్థచిత్తత; ఆరోగ్యం
Sanskritization సంస్కృతీకరణ(ణం)
sap n రసం సారం; పోషకరసం v సారంపిండు; బలహీనపరచు నష్టపరచు; ప్రాణం తోడు మూలచ్ఛేదం చేయు
sap-tube పోషకరస నాళిక
sapience వివేకం బుద్ధిమత్వం
sapling చిన్న మొక్క నారు
sapper సొరంగం/రోడ్డు వేసే సైనికుడు
sappers and miners సైనిక ఇంజనీర్ల దళం
sapphire ఇంద్రనీలమణి
saprophyte పూతికాహారి
sarcasm వ్యంగ్యం ఎత్తిపొడుపు అపహాస్యం కటూక్తి
sarcastic వ్యంగ్యపూరిత అపహాస్యపూర్వక ఎత్తిపొడిచే
sarcophagus (శిలానిర్మిత) శవపేటిక
sardonic వ్యంగ్య/ద్వేష పూరిత కుటిల తీక్ష
sardonyx గోమేధికం
sartorian దర్జీ కుట్రపువాడు
sash పట్టుదట్టీ పెట్టె కిటికీచట్రం
satchel (పుస్తకాల)సంచీ బస్తా దస్త్రం
satellite ఉపగ్రహం; అనుచరుడు ఆశ్రితుడు
satethite ఆనుషంగి విధేయం
satiability తృప్తి కలిగించటం
satiate తృప్తిపరచు
satin సిల్కువస్త్రం
satire వ్యంగ్య (కావ్యం)
satirical వ్యంగ్య/పరిహాస పూర్వక
satirist వ్యంగ్యరచయిత
satisfaction సంతృప్తి సంతుష్టి; పరిష్కారం
satisfactory సంతృప్తికర సంతుష్ట
satisfy తృప్తి పరచు/పడు సరిపడు నమ్మకం కలిగించు ఆదాచేయు
saturant సంతృప్తికారి
saturated సంతృప్త
saturated solution సంతృప్తద్రావణం
saturation సంతృప్తీకరణం సంతృప్తత
Saturn శనిగ్రహం
saturnine ఉదాసీన నిర్లిప్త
sauce పచ్చడి నంజుడు వ్యంజనం; పొగరు(బోతు)మాట
saucer చిన్నపళ్ళెం
saucy సిగ్గుమాలిన; పొగరుబోతైన
saunter తాపీగా నడవటం
sausage (మాంసంవేసి వండిన) నంజుడు కూర
savage ఆటవిక అనాగరక క్రూర నిర్దయ అసభ్య
savannah ఉష్ణమండల పచ్చికబయళ్ళు
savant జ్ఞాని పండితుడు విద్వాంసుడు
save కాపాడు రక్షించు; విముక్తంచేయు; పొదుపు చేయు కూడబెట్టు
save the situation విపత్తునుంచి రక్షించు
saving ఆదా పొదుపు; మినహాయింపు అపవాదం; మిగులు సంచయం
savings bank పొదుపు బ్యాంకు
savings certificate పొదుపుపత్రం
saviour రక్షకుడు ముక్తిదాత
savory కమ్మని రుచి/వాసన గల
savour n రుచి గంధం విలక్షణత v రుచి కలిగి ఉండు సుగంధిలమగు
saw n రంపం; సూక్తి సామెత v రంపంతో కోయు
sawdust రంపం పొట్టు
sawmill రంపంమర కోతయంత్రం
say n మాట పలుకు అభిప్రాయం; సలహాచెప్పే అవకాశం/అధికారం v తెలుపు చెప్పు అభిప్రాయ మిచ్చు
saying సూక్తి లోకోక్తి సామెత
scabbard కత్తి ఒర
scabicide గజ్జినిర్మూలకం
scaffold n పరంజా; ఉరికంబం v ఉరితీయు
scalar అదిశ (రాశి)
scald బొబ్బ
scale n కొలత ప్రమాణం పరిమితి; కొలబద్ద తాసు; మానం శ్రేణి; పొలుసు బెచ్చె; నిచ్చెన v దాటు కొలుచు నిచ్చెనతో ఎక్కు ఒలుచు
scale distortion మాన/ప్రమాణ/పరిమితి విరూపణం/వికృతి/వక్రత
scale of pay వేతనశ్రేణి
scale pan తూనిక పళ్ళెం
scalene విషమభుజం
scalp నెత్తిచర్మం
scalpel శస్త్రవైద్యుడి కత్తి
scamp n ధూర్తుడు వంచకుడు తుంటరి v పని ఎగవేయు తాత్సారం చేయు
scamper త్వరగా పరిగెత్తు
scan దృష్టిపెట్టు నిరీక్షించు చూచు; పదాలు/మాత్రలు లెక్కించు
scandal అపవాదు నింద కళంకం; లజ్జాకర విషయం
scandal monger దుష్ప్రచారకుడు
scandalize నిందించు కళంకంతెచ్చు అపఖ్యాతి పాలుచేయు
scandalous అశ్లీల లజ్జాకర అపఖ్యాతికర
scanner శోధకం నిరీక్షకం నిరూపకం
scant adj చాలని సరిపోని v తగ్గించు మితపరచు
scapegoat బలిపశువు
scaphoid (నౌకాకారంగల) చేతి ఎముక
scapula అంశఫలకం భుజపుటెముక
scapular రెక్క ఎముక
scar n (గాయపు) మచ్చ గుర్తు v గాయపరచు మచ్చపెట్టు
scarce కొరతగా ఉన్న అరుదైన కరువైన తక్కువయిన దుర్లభ
scarcity కొరత ఎద్దడి కరువు చాలమి
scarcity areas కొరతప్రాంతాలు
scare n భయం భీతి v భయపెట్టు భీతిగొల్పు
scarf కాశె గుడ్డ మెడపట్టీ
scarify గాయపరచు కష్టపెట్టు
scarlatina రక్తజ్వరం
scarlet ఎరుపు సిందూరవర్ణం
scatheless సక్రమ ఆరోగ్యకర
scathing తీవ్ర కటువైన
scatter వ్యాపించు వ్యాపింపజేయు చెదరగొట్టు చెదరిపోవు వెదజల్లు చిందరవందరచేయు
scatterbrain పిచ్చివాడు ఆలోచనాశూన్యుడు
scattered వికీర్ణ
scattered rain చెదురుమదురు వాన
scattering పరిక్షేపం
scavanger ఊడ్పువాడు పాకీవాడు; శుద్ధికారకుడు
scenario దృశ్య వివరణ
scene (నాటకంలో ఒక) దృశ్యం నాటక రంగస్థలం; తమాషా
scenery (ప్రకృతి) దృశ్యం; రంగస్థలాలంకరణ
scenic రమణీయ నాటకీయ నాటక సంబంధి
scent సుగంధం అత్తరు (సు)వాసన(ద్రవ్యం); జాడ ఆనవాలు పొడ
sceptic నాస్తికుడు శంకితుడు విశ్వాసహీనుడు సంశయాళువు
sceptical సంశయాత్మక సందేహపూరిత
scepticism సంశయవాదం
sceptre రాజ దండం/చిహ్నం/లాంఛన రాజాధికారం
schedule n పట్టీ సూచి నామావళి కాలపట్టిక కార్యక్రమ వివరణ పట్టిక అనుసూచి v సూచించు జాబితా రాయు
scheduled castes హరిజనులు షెడ్యూల్డ్ తరగతులు
scheduled flight నిర్దిష్ట(విమాన)యానం
scheduled time (of a train etc.) నిర్ధారిత/సూచిత సమయం
scheduled tribes గిరిజనులు షెడ్యూల్డ్ తెగలు
scheduling అనుకూలనం
schematic ప్రణాళికాపూర్వక వ్యూహాత్మక
schematic mention ప్రణాళికారూప ప్రస్తావన
schematic representation వ్యూహాత్మక ప్రాతినిధ్యం
scheme n ప్రణాళిక యుక్తి ఉపాయం పథకం; కుట్ర పన్నాగం v పథకం/పన్నాగం పన్ను
scheme of elicitation నిష్కర్షణ ప్రణాళిక
scheming పన్నుగడ; మోసకారి
schicksal విధినిర్ణయం
schism అంతశ్ఛిద్రం మతభేదం సంఘభేదం (వి)భేదం
schizont మలేరియాక్రిమిదశ(ల్లో ఒకటి)
schizophernia మనోవైకల్యం విఖండ్ఇత మానసికవ్యాధి
scholar పండితుడు విద్యావంతుడు; విద్యార్థి
scholarship పాండిత్యం; ఉపకార/విద్యార్థి వేతనం
scholastic పాండిత్య/విద్యా సంబంధి
scholasticism ఛాత్రవాదం
scholiast భాష్యకారుడు
school n విద్యాలయం పాఠశాల; సిద్ధాంతం సంప్రదాయం శాఖ v చదువు నేర్పు/నేర్పించు విద్య నిచ్చు
school broadcast పాఠశాలా విద్యార్థుల రేడియో కార్యక్రమం
school health project పాఠశాల ఆరోగ్య పథకం
school of thought సిద్ధాంతం అభిప్రాయం మతం సంప్రదాయం
sciatic తుంటికి సంబంధించిన
sciatica తుంటినరం నొప్పి
science విజ్ఞాన(శాస్త్రం) శాస్త్రం
science fair విజ్ఞానశాస్త్రప్రదర్శన
science kit శాస్త్రసామగ్రి
science story శాస్త్రవార్త
scientific శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక
scientific ethos శాస్త్రాభిరుచి శాస్త్రాభిమానం
scientific temper శాస్త్ర/శాస్త్రీయ దృష్టి
scientist శాస్త్రజ్ఞుడు విజ్ఞాని
scilla indica నక్కనరం
scimitar అరబ్బుల వంపుకత్తి కరవాలం
scintillate ప్రకాశింపచేయు
scion వారసు సంతానం వంశ్యుడు; చిగురు చిన్న కొమ్మ
scirpus bispicatus కూసితుంగ
scirpus grossus పుల్లతుంగ
scissors కత్తెర కర్తరి
scissors and paste work అతుకులబొంత పని
sclera కంటిలోని శ్వేతపటలం
sclerosis గట్టిపడటం
scoff పరిహాసం గేలి; వెక్కిరించు అధిక్షేపించు
scold గదమాయించు చీవాట్లుపెట్టు తిట్టు
scolex బద్దెపురుగు తల
scoliosis పక్క గూనె
scoop n (ఇతర పత్రికల్లో రాని) ప్రత్యేకవార్త; చెంచా గరిటె పెద్ద తెడ్డు v తవ్వు; ప్రత్యేక వార్త సేకరించు
scooter (ఒక రకం) మోటారు సైకిలు
scope అవకాశం ఆస్కారం లక్ష్యం పరిమితి ఉద్దేశం ఆశయం
scope of enquiry విచారణపరిధి
scorbutic స్కర్వివ్యాధి సంబంధి
scorch కాల్చు తగలబెట్టు
scorched earth policy భూదగ్ధ విధానం భూదహన విధానం
score గణన లెక్క; ఫలితం
scoring పరిగణన
scoring key గణన సూచి
scorpio వృశ్చిక (రాశి)
scorpioid వృశ్చికాభాస(సం)
scorpion వృశ్చికం తేలు
scotland yard బ్రిటిష్ గూఢచారి (కార్యాలయం)
scotoma చీకటి మచ్చ
scoundrel ద్రోహి దుష్టుడు దుర్మార్గుడు
scour రుద్దు తోము; పరిగెత్తు
scourge ఆపద కష్టం; కొరడా దండన
scout n వేగువాడు గూఢచారి v జాడదీయు; నిరసించు పరిహసించు
scowl n బొమముడి కోపదృష్టి
scraggy పల్చని; చాలని; క్రమరహిత
scramble n తొక్కిసలాట; సంఘర్షణ v ఎగబడు పెనగులాడు
scramble for pennies డబ్బుకోసం పెనగులాడు
scramble for place స్థలంకోసం సంఘర్షించు
scrap n తునక (రద్దు)ముక్క తుక్కు తుంపు v వేరుచేయు తీసివేయు రద్దుచేయు
scrap book ఖాళీ పుస్తకం
scrap heap policy రద్దువాడే విధానం
scrap iron ఇనపముక్కలు తుక్కు ఇనుము
scrap metal తుక్కు లోహం/ధాతువు
scrape n రాపిడి; చిక్కు ఇబ్బంది v రుద్దు గోకు గీకు గోకి తీసివేయు; కూడబెట్టు మిగుల్చు
scrape through బయటపడు ఒడ్డుపట్టు
scraping గీకటం; గీకి తీసినది
scratch n చిన్నగాయం v గీయు గీకు చీరు తీసివేయు వేరుచేయు దక్కు
scratch one's head బుర్రగోక్కొను ఆలోచనలో మునిగిపోవు
scratch of the pen కలంపోటు
scratchy ఎగుడుదిగుడు అడ్డదిడ్డమైన
scrawl n కొక్కిరిబిక్కిరి రాత కుంటి అక్షరాలు v కొక్కిరిబిక్కిరిగా రాయు గొలుసుకట్టుగా రాయు
scream n అరుపు కేక ధ్వని v (కెవ్వున) అరచు కీచుమను గీపెట్టు
screech n అరుపు ధ్వని v గీపెట్టు అరుచు
screen n తెర పరదా; జల్లెడ v దాచు పరదా/గుడ్డ కప్పు; జల్లెడపట్టు
screening చిత్రీకరణ; (ఒక రకం) ఎక్స్రే పరీక్ష
screening method వడపోత విధానం
screw n మరమేకు; ఒత్తిడి v తిప్పు మరబిగించు పీడించు; సంభోగించు
screw-driver స్క్రూడ్రైవర్ మరలు బిగించే సాధనం
scribble n నిరర్థక రచన గిలికిరాత గజిబిజి/గొలుసుకట్టు రాత v గిలికిరాయు తొందరగా రాయు
scribbler అసమర్థ/అముఖ్య రచయిత
scribe రాయసగాడు లేఖకుడు; (పత్రికా) విలేఖరి
scrimmage పోట్లాట జగడం
scrip తాత్కాలిక అర్హతా/వాటాహక్కు పత్రం
script లిపి; రాతప్రతి; దస్తావేజు
script writer లేఖకుడు; సినీ/టీవీ రచయిత
scriptural ధర్మశాస్త్రానుసారి
scripture ధర్మ/పవిత్ర గ్రంథం (వేదం బైబిల్ ఖురాన్ లాంటివి)
scrivener రాయసగాడు దస్తావేజు లేఖకుడు
scroll కాగితపు చుట్ట
scrotum వృషణం తిత్తి
scrub రుద్దు తోము పొద గుల్మం
scrubbing అద్దటం
scrum తోమటం
scruple n ఆలోచన సంకల్పవికల్పాలు v ముందువెనక లాలోచించు
scruplous నమ్మకమైన నియమవర్తి పాపభీతిగల
scruplously నమ్మకంగా నిష్ఠతో
scrutator పరిశీలనకర్త విచారణకర్త
scrutinize పరిశీలించు పరీక్షించు
scrutiny సూక్ష్మ పరీక్ష/పరిశీలన
scud n గాలిదుమారం పలచని మేఘం v పరిగెత్తు పారిపోవు
scuffle పోట్లాట కుస్తీ దొమ్మీ ద్వంద్వయుద్ధం తొక్కిసలాట
scuita indica గరిక
sculptor శిల్పి
sculpture n శిల్పం శిల్పకళ మూర్తి/ప్రతిమా నిర్మాణకళ v శిల్పంచెక్కు బొమ్మలు చేయు
scum n మలినం; అలగాజనం v మాలిన్యం తొలగించు
scurrilous అశ్లీల బండబూతయిన మలిన
scurry పరిగెత్తు పారిపోవు
scurvy స్కర్వీ వ్యాధి (సి-విటమిన్లోప వ్యాధి)
scuttle n బుట్ట తట్ట; (నౌకలో) గూడు v పరిగెత్తు పారిపోవు
scylla సుడిగుండం ఆవర్తరాక్షసి
scythe కొడవలి
sea కడలి సముద్రం సాగరం
sea-bed సముద్ర భూతలం
seaboard సముద్రతీరం సముద్రతీర ప్రదేశాలు
sea-borne సముద్రవాహక
sea-borne trade సముద్రవ్యాపారం
sea customs సముద్రవ్యాపార శుల్కం
sea defences సముద్రరక్షణ
seafarer నావికుడు సముద్రయాత్రికుడు
seafaring adj n సముద్రయానం (చేసే)
sea-fight సముద్రయుద్ధం
sea floor సముద్ర భూతలం
sea girt చుట్టూ సముద్రంగల సముద్ర రశన
sea-gull సముద్రకాకం; సముద్రపు కొంగ
sea level సముద్ర/కడలి మట్టం
seaman నావికుడు
seamanship పడవనడిపే నేర్పు సముద్రయాన కౌశలం
sea sickness సముద్ర రుగ్మత/వికారం/జ్వరం
sea water intrusion సముద్రజల ప్రవేశనం
sea worthiness సముద్రయాన యోగ్యత
seaworthy సముద్రయాత్రాయోగ్య
seaworthy vessel సముద్రయాత్రాయోగ్య నౌక
seal n ముద్ర గుర్తు ప్రమాణం v ముద్రవేయు; మూసివేయు; తుదినిర్ణయం తీసుకొను
sealed ముద్ర/చీటీ వేసిన/అంటించిన; ప్రమాణిత
sealing wax లక్క
seam పొర
seaplane సముద్రవిమానం
seaport (సముద్ర) రేవు
search n సోదా అన్వేషణ వెతకులాట v వెతుకు అన్వేషించు సోదాచేయు
searching of heart ఆత్మపరీక్ష
searchlight దీపస్తంభం అన్వేషణదీపం
search warrant శోధనాజ్ఞ అన్వేషణ/సోదా ఉత్తరువు
season n రుతువు సమయం వేళ యుక్త సమయం v ఉపయోగంలోకి తెచ్చు; రుచికలిగించు/పోపుపెట్టు; పటిష్ఠం చేయు; సంపాదించు
season ticket సీజను టిక్కెట్టు
seasonable యుక్తకాలిక
seasonal రుతు సంబంధి సమయానుగుణ కాలిక
seasonal employment కాలికోద్యోగిత
seasonal winds రుతుపవనాలు
seasoning మసాలా/పోపు పెట్టడం పదును చేయటం
seasons రుతువులు
seat n ఆసనం పీఠం స్థానం పదవి హోదా v నిలుపు కూర్చోబెట్టు
secant ఛేదకం
secede విడిపోవు వేరుపడు వదలిపెట్టు
secession వేర్పాటు
seclude వేరుపరచు ఏకాంతంగా ఉంచు
secluded ఏకాంత ఏకాకి నిర్జన వేరుపడ్డ
seclusion ఏకాంతం ఒంటరిపాటు ఏకాకిత్వం
second adj రెండో ద్వితీయ సహాయక n సెకను క్షణం; రెండోది; (ద్వంద్వయుద్ధ) సహాయకుడు v బలపరచు సమర్థించు మద్దతిచ్చు
second ballot రెండోమారు ఎంపికలో
second class citizen ద్వితీయశ్రేణి పౌరుడు
second generation రెండోతరం
second hand పాత ఒకసారివాడిన కొత్తదికాని
second nature అలవాటు అభ్యాసం
second rate రెండోరకం; ద్వితీయశ్రేణి సామాన్య
second reading ద్వితీయపఠనం
second sight దూరదృష్టి
second to none అద్వితీయ
secondary రెండో; అప్రధాన గౌణ; అనంతర
secondary derivative తద్ధితాంతం
secondary education మాధ్యమిక విద్య
secondary employment గౌణ/అప్రధాన ఉపాధి
secondary school మాధ్యమిక పాఠశాల
secondary storage ఆనుషంగిక/గౌణ నిధి
seconding బలపరచటం
secrecy రహస్యం గోప్యం గుప్తత గుట్టు
secret adj రహస్య గుప్త గూఢ; ఆంతరంగిక n రహస్యం
secret ballot రహస్యవోటింగ్ (విధానం)
secret section రహస్య విభాగం
secretariat సచివాలయం
secretary కార్యదర్శి
secretary general ప్రధాన కార్యదర్శి
secretary of state (U.S.A.) (అమెరికాలో) విదేశాంగమంత్రి
secrete స్రవించు కారు; గుప్తపరచు రహస్య స్థలంలో దాచు; వేరుపరచి స్రవింపజేయు వేరుచేయు
secretion స్రావం
secretive గోప్య దాచిపెట్టే రహస్యప్రవర్తనగల గూఢ
sect తెగ దళం (వి)భాగం శాఖ మతభేదం
sectarian శాఖాభిమాని దురభిమాని
sectarianism సాంఘిక దురభిమానం
section n (వి)భాగం దళం శాఖ భేదం తునక v విభజించు కోయు ముక్కలు చేయు
section caesarean కర్తరీ శస్త్రచికిత్స
sector త్రిజ్యాంతరం వృత్తఖండం; క్షేత్రం రంగం
sectoroid వృత్తఖండాభాసం త్రిజ్యాంతరాభాసం
secular లౌకిక మతరహిత ప్రాపంచిక
secularism లౌకిక విధానం/వాదం
secure adj నిరపాయ సురక్షిత v పదిలపరచు సాధించు భద్రపరచు సంపాదించు కట్టు
securities రుణస్వామ్యాదులకు నిదర్శన హామీపత్రాలు
security హామీ పూచీ భద్రత
security council భద్రతామండలి
sedate శాంత స్థిర గంభీర
sedative (ఉప)శమనకారి
sedentary స్థానబద్ధ
sediment మడ్డి మస్టు అవక్షేపం
sedimentary మడ్డితేలే మస్టు
sedimentary basin అవక్షేపహరివాణం
sedimentary rocks అవక్షేపశిలలు
sedimentation మడ్డి తేర్చటం అవక్షేపణం
sedition రాజ/దేశ ద్రోహం విద్రోహం; తిరుగుబాటు
seditious విద్రోహకర రాజ/దేశ ద్రోహకర
seduce చెరుచు మరులుగొల్పు పరువుతీయు భ్రష్టంచేయు
seduction చెరుపు మరులు ప్రలోభం మోసం వంచన దగా
sedulous నిరంతరం శ్రమించే
see n క్రైస్తవమతాధిపతి పదవి/అధికార క్షేత్రం v చూచు పరికించు తెలుసుకొను యోచించు కలుసుకొను
see off సాగనంపు వీడ్కోలు చెప్పు
see the light తెలుసుకొను వెలుగులోకి వచ్చు ప్రకటితమగు
seed n విత్తనం విత్తు బీజం; మూలం వంశం సంతానం v మొలకెత్తు పండిపోవు
seed-farm బీజోత్పత్తి క్షేత్రం
seed-nursery బీజరక్షణ క్షేత్రం
seed-plot విత్తనాల మడి
seed-time విత్తే/విత్తనాలుచల్లే సమయం
seedling నారుమొక్క; అంకురం మొలక
seedy విత్తులుగల; మలిన కాంతిహీన
seek వెతుకు ప్రయత్నించు; కోరు అడుగు అభ్యర్థించు ప్రార్థించు వేడు
seem తెలియు కనిపించు అగుపించు
seeming పైకి కనబడే చూపులకు కనిపించే; ఆభాస
seemly ఉచిత (ఉప) యుక్త; సొంపైన
seep కారు పారు కురియు జాలువారు
seepage ఊట పారుడు పారుదల
seer ద్రష్ట యోగి జ్ఞాని
seesaw ముందువెనకలకూ పైకీ కిందికీ కదిలేబల్ల చలత్ఫలకం; ఆట
seethe నిండు పరిపూర్ణమగు
segment ఛేకం ఖండం తునక అంశం ముక్క (వి)భాగం
segment binary ద్విధాకృతాంశం
segmentation అంశీకరణ(ణం)
segregate ప్రత్యేకించు వేరుచేయు దూరంగా ఉంచు
segregated education వేర్పాటువిద్య పృథక్కృతవిద్య
segregation ప్రత్యేకనం పృథక్కరణ(ణం) ఖండీకరణం వేరుసేత
seigniorage టంకశుల్కం
seismic భూకంప(న) సంబంధి
seismic wave velocity భూకంపనతరంగవేగం
seismogram భూకంప రేఖాచిత్రం
seismograph భూకంప(న)లేఖిని/భూకంపసూచక (యంత్రం)
seismological భూకంప(న) విజ్ఞాన సంబంధి
seismology భూకంప(న) విజ్ఞానం
seismometer భూకంప(న) మాపకం
seismometry భూకంప(న)మితి
seismoscope భూకంప(న) దర్శకం/దర్శిని
seisure/seizure బలాత్కార స్వాధీనం; మూర్ఛ; ఆక్రమణ బలాత్కారం; జప్తు
seize పట్టుకొను జప్తుచేయు స్వాధీనం చేసుకొను
seldom అరుదుగా అప్పుడప్పుడు
select adj ఎంపికచేసిన ముఖ్య విస్పష్ట v ఎంపిక చేయు ఏరుకొను
select committee సెలెక్టు కమిటీ ప్రధాన సమితి
selection వరణం వివేచనం ఎంపిక ఏరుకోవటం; (ఏరి కూర్చిన) సంకలనం
selectionist వరణనిపుణుడు
selective వరణాత్మక
selectivity వరణసమర్థత
selenium సోమం
self ఆత్మ వ్యక్తి తాను స్వయం స్వతః; స్వతంత్ర
self activity method స్వయంక్రియాత్మక పద్ధతి
self-aggrandisement స్వబలసంపదాభివృద్ధి
self-assertion ఆత్మనిశ్చయం
self-centred ఆత్మాభిమాని
self-check స్వయంపరీక్ష
self-condemnation ఆత్మనింద
self-confidence స్వయం/ఆత్మ విశ్వాసం/స్థైర్యం
self-conscious ఆత్మచేతన
self-consciousness ఆత్మచైతన్యం
self-contained స్వయం(సం)పూర్ణ
self-contradiction ఆత్మవిరోధం స్వవిరుద్ధత
self-contradictory పరస్పర విరోధి/విరుద్ధ
self-control ఆత్మ నియంత్రణ/సంయమం
self-defence ఆత్మరక్షణ
self-denial ఆత్మత్యాగం వైరాగ్యం
self-determination ఆత్మ/స్వయం నిర్ణయం
self-discipline స్వయంశిక్షణ
self-evaluation స్వీయ/ఆత్మ మూల్యాంకనం
self-evident స్వతస్సిద్ధ స్పష్ట ప్రత్యక్ష
self-explanatory స్వయం వివరణాత్మక
self-expression స్వయంవ్యక్తీకరణ
self-feeling అహంభావం అహంకారం
self-governance స్వయంపాలన
self-governing స్వయంపాలిత
self-governing colony స్వతంత్రప్రాంతం
self-government రాజ్యం స్వపరిపాలన
self-help స్వయంసహాయం
self-induction స్వయంప్రేరణం
self-instructional స్వయంబోధక
self-interest స్వార్థపరత్వం
self-luminous స్వయంప్రకాశక
self-made స్వయంకృషిగల
self-pacing స్వీయగమనం
self-pollination ఆత్మపరాగసంపర్కం
self-possession సంయమం నిగ్రహం
self-rating స్వీయనిర్ధారణ మాపనం
self-realisation ఆత్మసాక్షాత్కారం
self-report స్వీయ/ఆత్మ నివేదనం/నివేదిక
self-respect ఆత్మగౌరవం స్వాభిమానం
self-scanning sensor స్వయంనిరీక్షక సంవేదకం
self-seeking స్వార్థపరాయణ
self-study స్వాధ్యయనం
self-styled స్వయంనియమిత
self-sufficiency స్వయంసమృద్ధి స్వావలంబనం
self-sufficient స్వయంసమృద్ధ స్వావలంబి
self-supporting స్వయం సహాయక/సమర్థక
self-sustaining స్వయం పోషక/రక్షక
self-willed స్వబుద్ధిగల మొండి
self-winding స్వయంవలయిత
selfish స్వార్థ (పర/పరాయణ)
selfishness స్వార్థపరత్వం స్వార్థం
sell అమ్ము విక్రయించు
sell one's life dearly చంపి చచ్చు
seller అమ్మేవాడు విక్రేత
selvedge/selvage అంచుబద్దె
semanteme/sememe అర్థాంశం
semantic అర్థసంబంధి
semantic change అర్థ (వి)పరిణామం
semantics శబ్దార్థశాస్త్రం
semaphore జెండాల సంకేతం
semblance సాదృశం సమానత పోలిక ఆకృతి ఆభాస
sememe అర్థాంశం
semen వీర్యం శుక్లం శుక్రం రేతస్సు ధాతువు
semi అర్ధ
semi-arid అర్ధశుష్క
semi-circle అర్ధవృత్తం
semi-circular అర్ధ వృత్తాకార/వర్తుల
semi coma అసంపూర్ణ స్మృతిరాహిత్యం
semi-conductor అర్ధవాహకం
semi-conscious అర్ధచేతన చేతనాచేతన
semi consonant అర్ధవ్యంజనం
semi-diameter వ్యాసార్ధం
semi-final ఉపధాస్పర్ధ చివరిపోటీకి ముందు పోటీ
semilunar అర్ధచంద్రాకార; అర్ధచంద్ర
semimetal అసంపూర్ణ లోహం/ధాతువు
semi-official అర్ధాధికార
semipermeable అర్ధప్రవేశ్య(శీల)
semisolid అర్ధ ఘన/గట్టి (ద్రవం కాని)
semi-transparent అర్ధపారదర్శక(కం)
semi-vowel అంతస్థం అర్ధస్వరం
seminal శుక్ర సంబంధి; ప్రభావశీల
seminar చర్చ గోష్ఠి సదస్సు చర్చాసభ; అభిప్రాయవేదిక
semination బీజారోపణ
semiosis సంకేతనం
semiotics సంకేతశాస్త్రం
semitic యూదులకు చెందిన
senate పాలకసభ; (అమెరికాలో) ఎగువసభ; ఉన్నతసభ
senator పాలకసభాసభ్యుడు
send పంపు పంపించు రవాణాచేయు
send for పిలువనంపు
send off వీడ్కోలు
sender ప్రేషకుడు; ప్రేషకం
senescence వార్ధకం ముసలితనం
senile వార్ధక్యజనిత ముసలితనపు
senility వృద్ధత్వం ముసలితనం
senior పెద్ద జ్యేష్ఠ ఉన్నత గరిష్ఠ అనుభవయుక్త
seniority (వయసు పదవి మొ. వాటిలో) పెద్దతనం/పెద్దరికం
sensary సంవేదన/జ్ఞాన సంబంధి
sensation సంచలనం సంవేదన ఉద్వేగం అనుభూతి ఉద్రేకం ఇంద్రియజ్ఞానం
sensational సంచలనాత్మక ఉద్వేగ/ఉద్రేక పూరిత/జనక
sensational news సంచలనవార్త
sensationalism ఇంద్రియజ్ఞానవాదం సంచలనాత్మకత
sense n జ్ఞానం అర్థం అభిప్రాయం ఆశయం భావం చైతన్యం ఇంద్రియం బుద్ధి వివేకం v గ్రహించు అవగతం/అర్థం చేసుకొను
sense of purpose ప్రయోజన బుద్ధి/జ్ఞానం
sense organ జ్ఞానేంద్రియం
senseless ఇంద్రియచైతన్యరహిత; జ్ఞాన శూన్య/హీన బుద్ధి హీన/శూన్య
sensibility ఇంద్రియ జ్ఞానం/గోచరత
sensible జ్ఞానంగల వివేకశీల
sensing system గ్రహణ/గ్రాహక వ్యవస్థ
sensitise సున్నితం చేయు చేతనవంతం చేయు
sensitive సున్నితమైన ఇంద్రియగ్రాహ్య
sensitiveness ఇంద్రియగ్రాహ్యత
sensitivity సున్నితత్వం సూక్ష్మగ్రాహ్యత
sensitized సున్నితం చేసిన
sensor సంవేదకం
sensory సంవేదనాత్మక జ్ఞానంగల
sensory motor stage ఇంద్రియచాలకదశ
sensory training జ్ఞానేంద్రియశిక్షణ
sensualist ఇంద్రియలోలుడు
sensuality ఇంద్రియలోలుపత విషయాసక్తి
sentence వాక్యం; శిక్ష ఉత్తరువు; శిక్షాప్రదానం
sentiency చైతన్యం
sentient సచేతన చేతనశీల
sentiment మనోరాగం ప్రవృత్తి
sentiments అభిమానాలు
sentinel కావలి(వాడు)
sepal రక్షకపత్రం
separate వేరు
separate a/c వేరు ఖాతా
separately వేరువేరుగా
separation (detachment) వేర్పాటు
separatists వేర్పాటువాదులు
sepsis పూతిక
sepsis peurperal ప్రసూతి పూతిక
septic కలుషిత
septum విభాజకం
sepulchre శ్మశానవాటిక
sequel తరువాయి శేషం; పరిణామం ఫలితం
sequence (అను)క్రమం వరుస పరంపర
sequence editionising అనుపూర్విక సంచికాప్రచురణ
sequencing అనుక్రమణం
sequential పరంపరా(ను)గత
sequential learning క్రమబద్ధాభ్యసనం
sequester/sequestrate వేరుచేయు ఏకాంతంలో ఉంచు; వశంలో ఉంచుకొను (వివాదగ్రస్తాస్తిని) మధ్యవర్తుల పరంచేయు; జప్తుచేయు
sequestrum కుఌన/చచ్చిన ఎముక
seraglio అంతఃపురం రాణివాసం
serene (ప్ర)శాంత ధీర స్వచ్ఛ నిర్మల గంభీర
serf బానిస దాసుడు కంబారి
serfdom దాస్యం బానిసత్వం
sergeant సార్జెంట్ రక్షకదళాధికారి
serial క్రమానుసార క్రమబద్ధ ధారావాహిక; క్రమం వరుస
serial publication ధారావాహిక ముద్రణ/ప్రచురణ
serial rights దఫాలవారీగా ప్రచురించే హక్కు
serialise ధారావాహికం చేయు
sericulture పట్టుపరిశ్రమ
series పరంపర శ్రేణి వరుస క్రమం
seriesonotor శ్రేణీచాలకం
serious గంభీర తీవ్ర క్లిష్ట వికట అపాయకర
sermon n మతోపన్యాసం ధర్మోపదేశం v ఉపదేశించు నేర్పు
seroloy రసివిజ్ఞానం
serpent పాము సర్పం
serpentine సర్పాకార సర్పిల వంకరటింకర; మొటువు రాయి
serrate రంపంలాగుండే క్రకచాకార
serried దట్టంగా/ఒత్తుగా ఉన్న
serum (నెత్తురు) రసి లసిక
servant నౌకరు పరిచారకుడు దాసుడు
serve సేవించు నౌకరీచేయు; వడ్డించు పనికి వచ్చు ఉపయోగించు; అందజేయు ఇచ్చు
serve a sentence శిక్ష అనుభవించు జైల్లో ఉంచు
serve one out పగదీర్చుకొను
serve the purpose ప్రయోజనం కలిగించు పనికివచ్చ్ఉ ఉపయోగపడు
serve time కాలం గడుపు(కొను)
service కొలువు సేవ ఉద్యోగం నౌకరీ; అర్చన ఉపాసన పూజ ఆరాధన అనుష్ఠానం మరమ్మతు
service conditions సేవానిబంధనలు ఉద్యోగ పరిస్థితులు
service postage stamp ప్రభుత్వ పోస్టేజి స్టాంపు
services delegation సైనిక ప్రతినిధివర్గం
social service సమాజసేవ
serviceable ప్రయోజనకర లాభదాయక
servile బానిసలాంటి అతివినయం చూపే నీచ
servitude దాస్యం బానిసత్వం ఉద్యోగకాలం అనుభోగభారం
sesamum నువ్వులు
sesamum cake నువ్వులపట్టీ
sesbania aculeate జీలుగు
sesbania grandiflora అవిసె
sessile leaf నిర్వృంతపత్రం
session సభ/సమావేశం (కొనసాగే కాలం); సంసర్గం
set adj స్థిర నిశ్చిత దృఢ n జట్టు జత జోడు; గుంపు సమూహం సమితి సముదాయం v నిశ్చయించు స్థిరపరచు సిద్ధం చేయు మునుగు; (రత్నాలు) పెట్టు/పొదుగు; గట్టిపడు; అస్తమించు
set apart ప్రత్యేకించు విడిగాపెట్టు వేరుగా ఉంచు
set aside ఉపేక్షించు పక్కకుపెట్టు; రద్దుచేయు
set at ease సరిచేయు ఊరట కలిగించు శాంతింపజేయు
set at naught లెక్కచేయకపోవు
setback పరాజయం అసఫలత
set down adj తిరుగులేని జవాబులేని v ఆలోచించు ఆరోపించు రాతలో/అచ్చులో నిలుపు
set in ప్రారంభమగు
set off n చెల్లు బదులు పోటీ పరిష్కారం v మొదలగు తీవ్రమగు; పేలిపోవు
set one's face to వ్యతిరేకించు మొండికెత్తు
set one's heart on మనసు లగ్నంచేయు
set one's house in order సొంత ఇల్లు చక్కదిద్దుకొను; సాంఘిక/రాజకీయ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టు
set one's seal అనుమతించు అధికారముద్రవేయు అంగీకారం సూచించు
setout n ప్రారంభం; ప్రదర్శన v బయలుదేరు అలంకరించు ప్రదర్శించు ప్రకటించు
set store by విలువ గుర్తించు గౌరవించు
set theory సమితి సిద్ధాంతం
set to (పని/యుద్ధం) మొదలుపెట్టు
setup n వ్యవస్థ v నిలబెట్టు ముందుకుతెచ్చు ప్రారంభించు
seta కాడ
setting పరిస్థితి వాతావరణం; అస్తమయం
settings సన్నివేశాలు దృశ్యాలు
settle స్థిర పడు/పరచు నిర్ణయించు పరిష్కరించు ముగించు నివాసం/బస ఏర్పరచుకొను; అడుగుకు చేరు
settlement పరిష్కారం నిర్ధారణ ఒప్పందం; ఆస్తి; కొత్తగా ఏర్పడ్డ గ్రామం; జనసంఖ్య బందోబస్తు
settlements జనావాసాలు
settlers వలసజనం
settling పరిష్కరణ; అవసాదన
settling tank అవసాదన తటాకం
sever (సంబంధం) తెంచుకొను వేరుచేయు
severable వేరుపరచదగ్గ
several అనేక విభిన్న వేరువేరు వివిధ కొన్ని ప్రత్యేక; కొందరు
several liability వేరువేరు బాధ్యతలు
severally విడివిడిగా
severe తీవ్ర కఠిన క్రూర తీక్ష దుస్సహ
severence వేర్పాటు వేరుపడటం; విభజన విచ్ఛేదం పంపకం
sewage మురుగు మురికినీరు
sewer మురికినీటి కాలవ/గొట్టం
sewing కుట్టుపని దర్జీపని
sex లింగభేదం స్త్రీపురుషభేదం లింగం; కామం
sex communism లైంగిక సామ్యవాదం
sex psychology లైంగిక మనోవిజ్ఞానం
sexagenarian షష్టిపూర్తి అయిన వ్యక్తి
sexagesimal షష్టిగుణిత అరవై రెట్లయిన
sexual లైంగిక
shabby చింకిపాతలు కుట్టిన క్షుద్ర నీచ దరిద్ర
shackle n సంకెల బేడి; అవరోధం అడ్డంకి v సంకెళ్ళు వేయు అవరోధం కలిగించు బంధించు
shade n చాయ ఛాయ నీడ చీకటి రంగు; ఆశ్రయం; తెర/దయ్యం v నీడ చీకటిపడు; తెరవేయు రంగువేయు; ఆశ్రయమిచ్చు
shades చాయలు నీడలు
shadow n నీడ జాడ అస్పష్టాకృతి ప్రతిబింబం ఆశ్రయం v నీడలో ఉంచు అస్పష్టంగా కనిపించు రహస్యంగా వెంబడించు
shadow cabinet భావి మంత్రివర్గం
shady నీడగల మసకగా ఉన్న సందేహంగా ఉన్న
shaft దండం కాండం బాణం; కమ్మిలాంటి యంత్రభాగం గుర్రపు బండి ఏరుకాలనే కర్ర
shaggy (జుట్టు) విరబోసుకున్న మొరటు
shake n కంపం కదలిక v కదిలించు వణికించు కలవరపెట్టు విదల్చు
shake off విముక్తమగు
shake up కలుపు మిశ్రమం cహేయు
shaky వణికే కదిలే; దుర్బల
shale నాపరాయి
shallow లోతులేని మిడిమిడి జ్ఞానంగల సారహీన అల్పబుద్ధి
sham adj మిథ్య బూటకమైన మోసకారి n మిథ్య మోసం బూటకం; సాకు v సాకు చెప్పు; మోసగించు
sham fight బూటకపు పోట్లాట లాలూచీ పోరు
shamble(s) కసాయి అంగడి; విధ్వంసం
shame n సిగ్గు లజ్జ అవమానం బిడియం v సిగ్గుపరచు అవమానించు
shamefaced బిడియంగల
shameful అవమానకర లజ్జాజనక
shanty గుడిసె
shape n ఆకారం రూపం ముఖం మాదిరి v ఆకారం/రూపం/మాదిరి ఏర్పరచు/నిర్మించు
shape calculation ఆకారగణన
shapely అంగసౌష్ఠవంగల సుందర
shaping ఆకృతీకరణ రూపకల్పన
share n వాటా వంతు భాగం అంశం v భాగం పంచు వాటా తీసుకొను పాల్గొను
share broker వాటాల దళారి
share capital వాటా మూలధనం
share certificate వాటా (మంజూరు) పత్రం
share holder వాటాదారు
share market వాటాల విపణి
sharks సొరచేపలు; యుద్ధోన్మాదులు
sharp పదునైన వాడిగల తీవ్ర తీక్ష చురుకైన స్పష్టమైన చతుర
sharpshooter గురికాడు
shatter పగలకొట్టు పగిలిపోవు ధ్వంసంచేయు ముక్కలగు
shave గొరుగు క్షౌరంచేయు
shavings పేడు పెచ్చు
sheaf కట్ట బొత్తి దొంతర
shearing కోత కత్తిరింపు కర్తనం
sheath(e) తొడుగు కోశం ఒర; (కత్తిని) ఒరలో పెట్టు
shed n పాక పందిరి గుడిసె సాల v పడగొట్టు పారవేయు రాల్చు; ప్రసారం జేయు
shedding రాల్చటం
sheen మెరుపు మెరుగు ప్రకాశం
sheep గొర్రె(లు)
sheep-skin గొర్రెతోలు
sheer adj శుద్ధ కేవల n పల్చనిగుడ్డ v తిరుగు దారి మళ్ళు వేరగు
sheet కాగితం రేకు పలక పత్రం పటం దుప్పటి (పరచినట్లు వ్యాపించిన నీరు)
sheet anchor పెద్దలంగరు చరమాధారం
sheet erosion జలధారాక్రమక్షయం
sheet rock పలకరాయి
sheikhdom షేకుల రాజ్యం
shelf (బీరువాలో) అర; (సముద్రంలో) మేట
shell n కర్పరం గుల్ల చిప్ప పెంకు; ఆవరణ; ఫిరంగి గుండు v తోలు/పొట్టు తీయు; గుండ్లవర్షం కురిపించు
shell fish గుల్ల చేప
shell out చెల్లించు స్వాధీనం చేయు
shellac లక్క
shelter n నీడ కప్పు ఆశ్రయం రక్షణ v రక్షించు ఆశ్రయమిచ్చు
shelter belt రక్షకమేఖల
shelve పక్కనపెట్టు స్తంభింపజేయు వాయిదావేయు
shibboleth ప్రధానచిహ్నం ఊతపదం సంకేత (పదం); నినాదం ప్రశంసావాక్యం
shield n డాలు కవచం v రక్షించు అడ్డగించు (కష్టసమయాల్లో) ఆదుకొను/సాయం చేయు
shift n స్థలం మార్పు పరివృత్తి; యుక్తి వంతు దఫా; బదిలీ v స్థలంమార్చు అడ్డదిడ్డంగా జవాబుచెప్పు యుక్తిచేయు
shifting స్థానాంతరణం బదిలీ
shifting cultivation బదిలీ సేద్యం
shifty మోసగాడు
silly-shally n సంకోచం సందిగ్ధత అనిశ్చయం v వెనుకాడు సంకోచించు
shine n ప్రకాశం మెరుపు v ప్రకాశించు మెరియు స్పష్టంగా కనిపించు ప్రసిద్ధమగు; పెద్ద పేరు సంపాదించుకొను అభివృద్ధిచెందు
shingle n గులకరాయి v తలవెంట్రుకలు తీయు
ship n నౌక ఓడ పడవ v పడవలో సరుకులు నింపు
ship-building నౌకానిర్మాణం
shipload పడవెడు (సామగ్రి) పడవలోని సరుకు ఒక్క పడవలో పట్టే సామాను
shipment ఓడ రవాణా/దిగుమతి (సరుకు)
shipper ఓడలో సరుకు ఎక్కించేవ్యక్తి/సామాను రవాణా చేసేవ్యక్తి
shipping నౌకాసముదాయం; ఓడ రవాణా; నౌకావ్యాపారం
shipping crew ఓడ సిబ్బంది
shipping development fund నౌకాయానాభివృద్ధి నిధి
shipping freight నౌక రవాణా ఖర్చులు
shipping route నౌకామార్గం
ship way ఓడచట్రం ఓడలు తిరిగే కాలవ
shipwreck నౌకాభంగం
shipyard నౌకానిర్మాణ కేంద్రం/శాల
shirk తప్పించుకొను
shiver n వణుకు v వణుకు
shivering వణుకు
shoal n (చేపల) గుంపు; నీటిలోని ఇసకదిబ్బ గాధం v ఇసక మేటవ్ఏయు
shock n దెబ్బ ఆఘాతం అదురు ఘాతం; విభ్రాంతి దిగ్భ్రాంతి కలత భయోత్పాతం v దెబ్బతిను కలతచెందు విభ్రాంతి/దిగ్భ్రాంతి చెందు భయపడు
shock tacticoot మొలక అంకురం; గురిపెట్టే వ్యక్తి
shoot n ప్రకాండం v మొలకెత్తు అంకురించు; బాణం వేయు తుపాకి కాల్చు; పైకి లేచు; ముందుకు వచ్చు
shoot apex కాండాగ్రం
shooting war నిజమైన యుద్ధం తుముల యుద్ధం
shop కొట్టు దుకాణం అంగడి
shorage తీరశుల్కం
shore తీరం తటం ఒడ్డు
shore-batteries తీరప్రాంత శతఘ్ని కేంద్రం
shorea గుగ్గిలం
short పొట్టి హ్రస్వ తక్కువ చిన్న; కొరత సంక్షిప్తి; అపర్యాప్త
short answer సంక్షిప్త సమాధానం
short hand హ్రస్వ/సంక్షిప్త లిపి
short loans అల్పకాలిక రుణాలు
short notice question స్వల్పవ్యవధి ప్రశ్న
short of hands శ్రామికుల/సిబ్బంది కొరత
short shift తక్కువ వ్యవధి; తాత్కాలిక శిక్ష
short-sight హ్రస్వదృష్టి
short-sightedness హ్రస్వదృష్టి
short-spoken మితభాషి
short-staple cotton పొట్టిపింజపత్తి
short-term course స్వల్పకాలిక పాఠ్యక్రమం
short vowel హ్రస్వాచ్చు
short-wave లఘు/హ్రస్వ తరంగం
shortage కొరత తరుగు
shortcoming కొరత లోపం దోషం; అపరాధం ప్రమాదం
shortfall తగ్గుదల లోటు
shortly త్వరలో; సంక్షిప్తంగా
shot వేటు; తుపాకిగుండు
snap shot త్వరగా పేల్చిన తుపాకిగుండు; త్వరగా తీసినచిత్రం
shotproof (తుపాకి) గుండు దెబ్బను నిరోధించే/గుండు చొరని
shoulder n భుజం; దాపు v (బాధ్యత) తీసుకొను సంబాళించు సహాయంచేయు వహించు భుజానికెత్తుకొను
shoulder to shoulder కలిసిమెలసి సంఘటితంగా భుజం భుజం కలిపి
shout n అరుపు కేక v అరుచు కేకపెట్టు నినదించు కోలాహలం చేయు
shout for joy సంతోషంగా అరచు
shove n తోపు నెట్టు v గెంటు ముందుకు నెట్టు
show n ప్రదర్శన డంబం; ప్రసవసూచక స్రావం v ప్రదర్శించు (డంబం)చూపు కనబడు నిరూపించు
show fight పోరాటానికి సిద్ధపడు
show off ప్రదర్శించు టెక్కుచూపు
show room ప్రదర్శనశాల
show up హాజరగు; ప్రకటించు
show-window ప్రదర్శన విభాగం
shower n జల్లు తుప్పర తుంపర వాన v జల్లుపడు వర్షంపడు ధారాళంగా ఇచ్చు; బాణాలు బాంబులు మొ. కురిపించు
showmanship ప్రదర్శన కళ
showy డాబయిన
shred n ముక్క చీలిక పేలిక v ముక్కలు చేయు చీలికలు పేలికలు చేయు
shreik n కీచుమనే అరుపు v కీచుమను
shrew చిట్టెలుక; గయ్యాళిగంప
shrewd నేర్పరి చతుర నిపుణ వ్యవహారదక్ష
shrill కీచు కర్కశ తీవ్ర
shrine దైవ మందిరం/పీఠం పుణ్యక్షేత్రం చైత్యం పుణ్యసమాధి; గర్భగుడి
shrink కుంగు ముడుచుకుపోవు తగ్గు మందగించు; వెనకాడు వెనుదీయు
shrinkage కుంగుదల మాంద్యం వెనుకబాటు
shrivel ముడతలుపడు ముడుచుకపోవు
shroud n కప్పు; శవాన్నికప్పే బట్ట; ఓడస్తంభం తాడు v కప్పు మరుగుపరచు
shrouded in mystery రహస్యమయ గూఢ
shrub తుప్ప చిన్నపొద
shudder n వణకు కంపం v వణుకు కంపించు
shuffle n కలపడం మార్పు; వ్యవస్థీకరణ v (పేకముక్కలు) కలుపు మార్చు వ్యవస్థీకరించు; యుక్తిచేసి తప్పించుకొను
shun వర్జించు వదులు తప్పించుకొను
shunt దారి తప్పించు
shunting దారిమార్పు దారి తప్పించటం
shut adj మూసిన; బహిష్కృత v మూయు ముడుచు వేరుచేయు
shut-down మూసివేత పనిమానివేత
shut in ఆపు నిరోధించు ఆంక్షపెట్టు వేరుపరచు బహిష్కరించు
shut out ఆపు నిరోధించు
shut up పూర్తిగా మూసివేయు; నిర్బంధించు; మాట్లాడటం మానివేయు
shutter తలుపు మూత
shuttle నాడె
shuttle train రెండు స్టేషన్ల మధ్య నడిచే రైలు
shy adj సిగ్గుపడే బెదిరే సంకోచించే; తక్కువ v సిగ్గుపడు బెదురు సంకోచించు
siamese twins అవిభక్త కవలలు అభిన్న మిత్రులు
sib సోదరుడు సోదరి
sibilant ఊష్మ
siblings రక్తబంధువులు ఏకోదరులు తోబుట్టువులు
sick జబ్బుతో ఉన్న దుఃఖంలో ఉన్న అస్వస్థ సరిగా పనిచేయని
sick-benefit అస్వస్థతాభత్యం
sick-leave అనారోగ్య సెలవు
sick-nursing రోగి పరిచర్య
sick room రోగి నుంచే గది
sickening విసిగించే బాధించే
sickle కొడవలి
sickly రోగిష్టి దుర్బల బలహీన
sickness అనారోగ్యం అస్వస్థత రోగం వ్యాధి
sickness motion ప్రయాణవికారం
sidakirta అడవితుత్తి
side n పక్క పార్శ్వం పక్షం భుజం; దిక్కు కోణం; పార్టీ ముఠా గుంపు v పక్షం వహించు సహాయం చేయు
side-effects అనుషంగ ప్రభావాలు
side industry ఉపపరిశ్రమ
side rule పార్శ్వరేఖ
sides భుజాలు పక్షాలు
sight చూపు దృష్టి
sign n సంజ్ఞ సంకేతం గుర్తు సైగ v సూచన చేయు గుర్తు పెట్టు; ఆనవాలు పట్టు లక్షణం తెలుసుకొను; సంతకం పెట్టు
sign and countersign (సైన్యంలో) సంకేత వాక్యం నిర్దేశించు; ధ్రువీకరించు
signal adj అపూర్వ విశిష్ట ప్రసిద్ధ గుర్తుంచుకో దగ్గ చెప్పుకోదగ్గ n సంకేతం సంజ్ఞ సూచన గుర్తు సూచకం చిహ్నం v సంకేతించు సూచించు హెచ్చరించు సైగచేయు
signal learning సంకేతాభ్యసనం
storm-signal తుఫాను హెచ్చరిక
signalize ప్రసిద్ధి/ఘనత కలిగించు
signalling సంకేతవ్యవస్థ
signatory సంతకం చేసినవ్యక్తి; సాక్షి
signature సంతకం చిహ్నం
signature tune ప్రారంభస్వరం
significance ప్రాముఖ్యం ప్రాధాన్యం సార్థకత మహత్వం అర్థం
significant ప్రముఖ సార్థక
significantly అర్థవంతంగా
signification సంకేతనం భావసార్థకత అర్థసూచన
signifier సంకేతకం
signify అర్థమిచ్చు సూచించు తెలుపు
signitory ఆమోదకర్త సంతకందారు
signpost దారిగుర్తులున్న స్తంభం
silence n విరామం నిశ్శబ్దం మూకీభావం మౌనం నీరవత v అణచివేయు మాట్లాడకుండచేయు
silent నిశ్శబ్ద; లక్షణహీన
silent film మూకీ (చిత్రం)
silent partner నిర్వహణలో ప్రమేయంలేని వాటాదారు
silent reading నిశ్శబ్ద పఠనం
silhoutte నీడబొమ్మ ఛాయాచిత్రం
silkworm పట్టుపురుగు
silky పట్టులాంటి మెత్తని మృదువైన
silly కొంటె తుంటరి తెలివిలేని మూర్ఖ
silt n ఒండ్రు/ఒండలి ప్రవాహంలోని బురద పూడిక ఇసుక v ఒండ్రు/ఇసక తొలగించు పూడిక తీయు; ఒండ్రు చేరు మేటవేయు
silver వెండి రజతం
silver fox తెల్లనక్క
silver screen వెండితెర
silver standard రజతప్రమాణం
silver-tongued తియ్యగా మాట్లాడే
silver wedding వివాహరజతోత్సవం
silvery తెల్లని వెండిలాంటి
silvi culture అటవీపరిరక్షణ
silvi pasture అటవీశాద్వలభూమి
similar సదృశ సరూప పోలిన తుల్య అనురూప
similarity పోలిక సామ్యం సాదృశ్యం సమరూపత సమత్వం సారూప్యం
simile పోలిక ఉపమ ఉపమాలంకారం
similitude ఉపమానం అనురూపత పోలిక ఏకరూపత
simmer n ఉడుకుతున్న (స్థితి/దశ) v నెమ్మదిగా ఉడుకు
simple సామాన్య మామూలు సాధారణ సరళ సహజ ప్రాథమిక; అమాయక నిష్కపట నిరాడంబర సులభ పనితనంలేని సీదాసాదా
simple fracture కేవలం ఎముక విరగటం
simple imprisonment విడిఖైదు సాధారణ కారాగార శిక్ష
simple-minded నిష్కపట సీదాసాదా
simpleton వెర్రిబాగులవాడు అమాయకుడు
simplicity నిరాడంబరత నిష్కాపట్యం అమాయకత్వం బోళాతనం సరళత
simplification సరళీకరణం సూక్ష్మీకరణం
simplify సరళీకరించు సూక్ష్మీకరించు సులభం చేయు చిక్కు తొలగించు
simply కేవలం నేరుగా సామాన్యంగా మామూలుగా
simulate సాకుచెప్పు అభినయించు నటించు విడంబించు
simulated విడంబిత అభినయిత
simulation సాకు నటన అభినయం కపటం విడంబన; కృత్రిమవాతావరణ కల్పన/సృష్టి
simulation model మిథ్యాప్రతిరూపం
simultaneous ఏకకాలిక అదే సమయంలోని
simultaneously ఏకకాలంలో
sin n పాపం ద్ఓషం అపరాధం v పాపం/దోషం/అపరాధం చేయు
since (అప్పటి) నుంచి ఎందుకంటే (ఈ) కారణంగా తరవాత
sincere హృదయపూర్వక చిత్తశుద్ధిగల విశ్వాసపాత్ర
sine జ్యా
sinecure (పనితక్కువ లాభమెక్కువగల) ఉద్యోగం
sine die నిరవధిక కాలనిర్ణయంలేని అనిర్ణీతావధి
sine qua non అవసరమైన షరతు ఆవశ్యకమైనది
sinew స్నాయువు; కండరం అంగం బలం
sing పాడు కీర్తించు
sing another tune మారిపోవు ఫిరాయించు
singe పైపై కాల్పు; పైపైన కాల్చు
single ఒంటరి ఏకాకి ఒక; అవివాహిత
single cell ఏకకణం
single consonant అద్విరుక్త హల్లు
single life అవివాహిత/ఒంటరి జీవితం/జీవనం
single-minded ఏకాగ్ర(దృష్టిగల) తన్మయ
single transferable vote ఒంటి బదలాయింపు వోటు
singular ఏక(వచనం) అద్వితీయ ఒంటరి; అద్భుత అసాధారణ విచిత్ర
singular number ఏకవచనం
singularity ఏకత్వం; విలక్షణత వైచిత్రి విశేషం
sinister అశుభ కుటిల కపట దుష్ట చెడ్డ
sink n మురికినీటి తొట్టి/కుండీ/కుండం/కాలవ v ముంచు మునుగు; తగ్గు తగ్గించు; క్షీణించు; అదుము అణుచు
sinking fund నిక్షిప్తనిధి (రుణం చెల్లించటానికీ పాత యంత్రాలస్థానంలో కొత్తవి కొనటానికీ ఏర్పాటు చేసిన) ప్రత్యేకనిధి
sink money డబ్బు పోగొట్టుకొను
sinnosity వక్రతాగణన
sinsodial వక్ర
sinuous వంకరటింకర మలుపు తిరిగిన; పరోక్ష
sinus సరణి
siphon అంకుశనాళిక
siren (హెచ్చరికచేసే) కూత; (మరులు గొలిపే) మహిళ
Sirius మృగవ్యాధుడు
sisal hemp కలబందనార
sister సోదరి; పరిచారిక ఉపచారిక
sisterhood స్త్రీ సంఘం/సమూహం; స్త్రీత్వం సోదరీత్వం
sit కూర్చొను (పదవిలో) ఉండు; సరిచేసుకొను
sit at home పనిలేకుండా ఉండు
sit down strike బైఠాయింపు సమ్మె
sit down under (insult etc.) ఊరకే సహించు
sit in judgement సహించు ఆలోచించు నిర్ణయించు
sit out పాల్గొనకుండు
sit tight విడవకుండు కదలకుండా కూర్చొను
sit up సచేతనంగా ఉండు; లేచి కూర్చొను
site స్థానం ప్రవేశం స్థలం తావు
sitting సమావేశ (సమయం)
sitting member వర్తమాన సభ్యుడు
situation పరిస్థితి సమయం; పదవి ఉద్యోగం
six ఆరు ఆరో
size ఉరువు పరిమాణం కొలత
sizing రూపొందించటం
skein గుత్తి ఉండ దారపుండ
skeleton అస్థిపంజరం; చట్రం రేఖాకృతి
skeletizing algorithm సంకుచిత/రేఖామాత్ర పరిష్కారం
sketch n రేఖాచిత్రం చిత్తు పటం/నమూనా రూపచిత్రణ నక్షా v చిత్తుపటం గీయు సంగ్రహంగా వర్ణించు
sketch-book రేఖాచిత్ర పుస్తకం
sketch-map రేఖాచిత్రం
skew-eyed వంకర చూపుల వక్రదృష్టిగల
skewness వైషమ్యం
skill నైపుణ్యం కౌశలం దక్షత చతురత ప్రావీణ్యం పనితనం
skill development నైపుణ్యాభివృద్ధి
skilled labour నిపుణకార్మికుడు
skim మీగడతీయు; పైపైన తాకు స్థూలదృష్టితో చూచు
skimmed milk మీగడతీసిన పాలు
skimming స్థూల పరిశీలన
skin n చర్మం తోలు (పండు) తొక్క పట్ట v చర్మం ఒలుచు
skin-deep లోతుగా ప్రవేశించని
skins and hides చర్మాలూ తోళ్ళూ
skip దూకు దుముకు విడిచిపెట్టు
skipper దళాధిపతి నాయకుడు ఓడ కెప్టెన్; నటుడు
skirmish n చిన్న దొమ్మి/యుద్ధం v పోట్లాడు
skirt n గౌను (కింది భాగం) అంచు; పొలిమేర v ఒడ్డున నడుచు పొలిమేరలో ఉండు
skirt board ఇస్త్రీ బల్ల
skit హేళన/వ్యంగ్య కావ్యం
skulk నక్కు దాక్కొను
skull పుర్రె కపాలం
skull-cap పుర్రె పైభాగం కపాలం
sky ఆకాశం; వాతావరణం
skyline క్షితిజం; ఆకాశంలో కనిపించే ఆకారం
sky line ఊర్ధ్వరేఖ
skyscrapper ఆకాశసౌధం అంబరచుంబి భవనం
skywritting ఆకాశలేఖనం
slab చట్టు పలక బురద; స్థాయి
slab-plaster పిండికట్టు
slabs of income ఆదాయ స్థాయులు
slab system of taxation స్థాయినిబట్టి పన్నువిధించే పద్ధతి
slack adj వదులైన మందమైన v వదులు చేయు మందంచేయు
slack season (of trade) (వ్యాపార) మాంద్యం రోజులు మందకొండికాలం
slack trade మందకొడి వ్యాపారం
slag చిట్టెం (లోహపు) మస్టు తెట్టు
slake (దాహం) తీర్చు చల్లార్చు శాంతింపజేయు; (సున్నంలా)విరియు
slaked lime విరిసిన సున్నం
slam దడాలున మూయు/కొట్టు
slander n అపవాదు అపనింద దూషణ v దూషించు అపనిందపాలు జేయు కళంకితం చేయు
slang యాస గ్రామ్యభాష అపభాష అశిష్టభాష
slant n ఏటవాలు v ఏటవాలుగా ఉండు/ఉంచు
slanting ఏటవాలుతనం
slap n చరుపు చెంపదెబ్బ లెంపకాయ v చరుచు చెంపదెబ్బ/లెంపకాయ కొట్టు
slapdash ఉన్న పాటున/పళాన తక్షణమే నిరాలోచనగా నిర్లక్ష్యంగా వెంటనే
slashing criticism తీవ్ర/కటు విమర్శ
slate పలక (రాయి)
slaughter n (చిత్ర) వధ హత్య సంహారం v వధించు సంహరించు హత్యచేయు
slaughter house కబేళా పశువధ్యశాల
slave బానిస దాసుడు
slave-driver బానిసల యజమాని పీడకుడు
slave-hunter బానిసలను పట్టి అమ్మే వ్యక్తి
slave-trade బానిసవ్యాపారం
slavering చొంగకార్చటం
slavery బానిసత్వం బానిసతనం
slaves బానిసలు
slavish బానిసలాంటి క్షుద్ర
slavishly బానిసలాగా; గుడ్డిగా నిరాలోచనగా అస్వతంత్రంగా
slay చంపు సంహరించు
sledge-hammer పెద్ద సమ్మెట
sledge hammer blow చావు దెబ్బ
sledging స్లెడ్జిబండి ప్రయాణం
sleek నున్నని నిగనిగలాడే; చతుర కుశల
sleep నిద్ర మత్తు అచేతనత్వం
sleeping accommodation పడుకునే స్థలం/వసతి
sleeping-drug నిద్రపుచ్చే/మత్తు మందు
sleeping partner నిష్క్రియ భాగస్వామి పెట్టుబడి పెట్టి పనిచేయని భాగస్థుడు
sleeping sickness అతినిద్రాజాడ్యం
sleep over (వెంటనే) నిర్ణయించకుండు పట్టించుకోకుండు
sleep-walking నిద్రలో నడవటం
sleeplessness (insomnia) నిద్రలేమి అనిద్రావ్యాధి
sleeve జుబ్బాచెయ్యి గొట్టం
slender స్వల్ప నాజూకయిన బక్కపలచని సన్నని
sleuth n గూఢచారి అపరాధ పరిశోధకుడు v జాడతీయు పసిగట్టు
slice n చీలిన బద్ద ముక్క భాగం అంశం v సన్న తునకలు చేయు చీల్చు ముక్కలు చేయు
slick నున్నని కుశల చతుర; నున్నగా తెలివిగా
slide n జారుడుదారి జారే కవాటం; చిన్న గాజు పలక v జారు జారవిడుచు; నిర్లక్ష్యం చేయు
slide fall శీఘ్రపాతం
slide-glass గాజుపలక
sliding scale నిమోన్నత వేతనశ్రేణి (బజారు ధరలనుబట్టి మారే వేతనం)
sliding wage scale ధరలనుబట్టి హెచ్చు తగ్గులుండే వేతనం; జారుడు వేతనం
slight adj కొద్ది చిన్న అల్ప n అశ్రద్ధ అలక్ష్యం v అశ్రద్ధ/అలక్ష్యం చేయు తక్కువచేయు
slim adj సన్నపాటి బక్కపలచని చాలీచాలని v పలచనగు బక్కపడు
slime బంక (మన్ను/మట్టి)
sling ఒడిసెల
slip n తప్పిదం పొరపాటు; సన్నతునక కాగితం ముక్క v జారు జారవిడుచు; తప్పుచేయు; ఊరికే ఇచ్చివేయు
slip out జారిపోవు తప్పుకొను
slippage ఖండపుట
slipshod అజాగరూక; పరిశుభ్రతలేని
slipway (పడవను నీటిలో దింపే) జారుడు దారి
slit n చీలిక పగులు బీట v నిలువునా చీల్చు ముక్కలు చేయు
slit fricative వివృతోష్మ
slit lamp (నేత్రపరీక్షకు వాడే) సూక్ష్మదీప (పరికరం) ఛిద్రదీపం
slogan నినాదం ఉద్ఘోష
slop n బురద మురికినీరు; రుచిలేని పానీయం; చౌకబారు గుడ్డ v తడుపు నీళ్ళు చిమ్ము/ చిందించు మురికినీళ్ళు ప్రవహింపజేయు
slope వాలు నిమ్నత ప్రవణత
slope gradient క్రమనిమ్నత ప్రవణత
slope map వాలుపటం ప్రవణతామానచిత్రం
slot గడి చట్రం/మూస; జాగా
slouch n అసమర్థవ్యక్తి v తల వంచు/వాల్చు
slough n కుఌన పుండు పాము కుబుసం; అడుసు బురదనేల v కుబుసం వదులు
slovenly పరిశుభ్రతలేని
slow adj మెల్లని మంద(గించిన) ఆలసించే adv మెల్లగా నెమ్మదిగా v మెల్లగా చేయు నెమ్మది చేయు
slow down వేగం తగ్గించు మందగింపజేయు
slow-motion film మందగతి చిత్రం
sludge రొంపి బురద అడుసు పంకం
slug n సోమరి మగతేనెటీగ; శీర్షిక; తుపాకిగుండు; హానికర కీటకం v క్రిమిసంహారం చేయు; తుపాకి పేల్చు
slug line నిర్దేశనపంక్తి
sluggish మందకొడి సోమరి చురుకుదనంలేని
sluice తూము ద్వారం
sluice gate sluice valve నీటి తూము జలద్వారం
slum n మురికి వాడ/పేట v మురికివాడల్లోకి వెళ్ళు/తిరుగు
slum clearance మురికివాడల తొలగింపు
slump n బురద; (ధరల) మాంద్యం v (ధరలు) తగ్గు/పడిపోవు
slumping హఠాత్తుగా పడిపోవటం
slur n కళంకం మచ్చ అపఖ్యాతి అవమానం v మచ్చతెచ్చు అపఖ్యాతి పాలుజేయు
slurred విచలిత అస్పష్టత
slurring అస్పష్టంగా పలకటం
slurry మలిన కలుషిత కళంకిత
slush n బురద కరుగుతున్న మంచు v బురద చల్లు
sly జిత్తులమారి ధూర్త చమత్కారి
smack n చెంప పెట్టు; గట్టి ముద్దు; వాసన v చెంపపెట్టు పెట్టు; వాసనచూచు
small చిన్న కొంచెం క్షుద్ర తుచ్ఛ నీచ; కోమల కొద్దిపాటి దుర్బల
small brain చిన్న మెదడు
small craft చిన్న పడవ
small holding చిన్న కమతం
small pox స్ఫోటకం మశూచికం
small savings చిన్నమొత్తాల పొదుపు
small savings scheme చిన్నమొత్తాల పొదుపు పథకం
small scale industry చిన్నతరహా పరిశ్రమ
still small voice అంతరాత్మ పిలుపు
smart adj చురుకైన n చురుకు నొప్పి మంట v తీవ్రంగా నొప్పి పుట్టు/కలిగించు
smart turn-out (for soldiers etc.) నేర్పుగల కవాతు
smash n దుర్ఘటన ప్రమాదం వినాశం; దివాళా v పగలగొట్టు ధ్వంసంచేయు; దివాలా తీయు
smasher పప్పుగుత్తి
smattering అల్ప/మిడిమిడి జ్ఞానం
smear n పూత పూయటం పులిమిన మచ్చ; లోపం v పులుము పూయు అలుకు
smear blood నెత్తురు పూత
smear vaginal యోనిపూత
smegma శిశ్నమలం
smell n సువాసన గంధం v వాసన చూచు/కొట్టు; కనిపెట్టు
smell a rat సందేహం/అనుమానం కలుగు
smelt కరిగించు (లోహాన్ని) కరిగించి శుద్ధిచేయు ప్రగలనం చేయు
smelter ప్రగలన యంత్రం/సాధనం కరిగించే సాధనం
smelting కరిగించటం ద్రవీకరణం
smile n చిరునవ్వు v చిరునవ్వు నవ్వు
smirch n మచ్చ కళంకం v మచ్చ తెచ్చు కళంకితం చేయు
smirk తెచ్చుకోలు నవ్వు వికటహాసం
smite కొట్టు చంపు నాశనం చేయు
smith లోహకారుడు
smithy లోహకర్మాలయం
smog పొగమంచు
smoke పొగ ధూమం
smoke-screen పొగతెర
smoking పొగతాగటం ధూమపానం
smoky పొగ చిమ్మే/చూరే/బట్టే
smooth adj నున్నని చదునైన సుగమ మృదుల v నున్నబరుచు చదును చేయు సుగమం చేయు
smooth conduct సుగమ నిర్వహణ
smooth-spoken మధుర/మృదు భాషి
smother ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసి చంపు (గొంతు) నులిమి వేయు అణచు
smoulder కుమిలి కాలిపోవు
smudge n మచ్చ కళంకం అపఖ్యాతి v మచ్చపడు కళంకితం చేయు; అపఖ్యాతి పాలుచేయు
smug తెలివిగల నీటయిన స్వయంతృప్త
smuggle దొంగరవాణాచేయు నిషిద్ధ వస్తువులు ఎగుమతి/దిగుమతి చేయు
smuggled దొంగరవాణా చేసిన
smuggler దొంగరవాణాదారు రహస్యవ్యాపారి
smuggling దొంగరవాణా రహస్యవ్యాపారం
smut మసి
smutty మసిబూసిన మురికి మలిన; అశ్లీల
snag n అడ్డు అవరోధం v త్వరగా లాక్కొను గుంజు(కొను)
snail నత్త; మందకొడి/సోమరి వ్యక్తి
snake పాము సర్పం
snake in the grass గుప్తశత్రువు
snap n చిటిక చెణుకు పుట్టుక్కున తెగిన చప్పుడు v పుట్టుక్కునతెగు తటాలున విరుచు/తెంచు
snap news ఆకస్మికవార్త
snap-shooting హఠాత్తుగా జరిపిన కాల్పులు
snap-shot క్షణచిత్రం క్షణంలో తీసిన చిత్రం
snap vote ఆకస్మిక ఎన్నికలు
snare n ఉచ్చు వల బోను v (వల మొ. వాటిలో) చిక్కేటట్లుచేయు
snatch n లాక్కోవటం గ్రహణం v తటాలున లాగు
snatch from the jaws of death మృత్యు ముఖంనుంచి తప్పించు
sneak n నీచుడు v నీచంగా ప్రవర్తించు దొంగతనంగా దూరు
sneaking నీచ
sneer n అపహాస్యం తిరస్కారం v తిరస్కార పూర్వకంగా అపహసించు
sneeze n తుమ్ము క్షుతం v తుమ్ము
sniff పీల్చు ఆఘ్రాణించు
snip కత్తిరించటం కర్తనం
sniper దాగి తుపాకిపేల్చే వ్య్అక్తి
sniping దాక్కొని తుపాకి పేల్చటం దొంగదెబ్బ తీయటం
snob గర్విష్ఠి ఆత్మాభిమాని (సమాజంలోని కింది అంతస్తువారిని) ఈసడించే వ్యక్తి
snobbery గర్వప్రదర్శన అహంభావం అహంకారం
snobbish పెద్దరికం ప్రదర్శించే గర్విత
snooping గూఢచర్యం
snort గుర్రు గురక; సకిలింత
snorter గుర్రుపెట్టు; సకిలించు; బలవంతంగా గాలి పీల్చు
snow మంచు హిమం
snow-blind హిమాంధ
snow-bound మంచులో కూరుకున్న
snow-fall హిమపాతం మంచు కురియటం
snow-field హిమక్షేత్రం
snow-line హిమరేఖ
snowman మంచుబొమ్మ
snow-storm మంచుతుఫాను
snub n గద్దింపు v గద్దించు కూకలు వేయు అవమానించు
snuff సస్యం; ముక్కులోకి పీల్చటం; దీపంకొడి
snuff out అర్పు ఆరిపోవు సమాప్తం చేయు మరణించు
snuffle ముక్కుతో మాట్లాడటం
snug adj అమరిన కుదిరిన సుకరంగా ఉన్న ముచ్చటగా ఉన్న; గుప్తపరచిన
soap సబ్బు
sociability కలుపుగోలుతనం
social సాంఘిక సామాజిక
social code సామాజిక నియమం
social conduct సామాజిక ప్రవర్తన
social education సామాజిక విద్య
social equity సామాజిక న్యాయం
social science సాంఘిక/సామాజిక శాస్త్రం
socialisation సంఘీకరణం సామాజికీకరణం సాంఘికీకరణం
socialism సమాజవాదం
socialist సమాజవాది
society సమాజం సంఘం
sociocracy సాంఘిక/సామాజిక పరిపాలన
sociogram సాంఘిక చిత్రం/లేఖ
sociological సామాజిక సాంఘిక
sociologist సమాజశాస్త్రవేత్త
sociology సమాజశాస్త్రం
sociology of education సమాజవిద్యాశాస్త్రం
sociometry సాంఘిక ప్రవృత్తి/మాపనం
socket గిన్నె ఒర గుంట గూడు
sodomy పుంమైథునం
soft మృదు(ల)
soft board మెత్త
soft currency సులభ చెలామణి
soft goods బట్టలు గుడ్డబొమ్మలు
soft palate మృదుతాలువు
soft question సూటిప్రశ్న
soft-spoken మృదు/మధుర భాషి
software మృదుసామగ్రి
soft water మంచినీళ్లు ఉప్పులేని/తియ్యని నీళ్లు
softness మృదుత్వం మార్దవం
soil n నేల మన్ను మట్టి మృత్తిక భూమి దేశం మురికి v మాపు కళంకపరచు
soil conservation భూసార(పరి)రక్షణ
soil erosion నేలకోత భూక్షయం
soil fertility మృత్తికాసార(తత్వం)
soil profile మృత్తికాకృతి మృత్తికారూపం
soil ridge నేలగట్టు వెన్నుపట్టి
soil science (pedology) మృత్తికాశాస్త్రం
soil stabilisation మట్టిపేరుకపోవటం
soiree (social evening) సాయం వినోదం
sojourn యాత్ర; తాత్కాలిక నివాసం విడిది బస
solace n ఓదార్పు ఊరడింపు సాంత్వనం v ఓదార్చు ఊరడించు శాంతపరచు
solar సౌర సూర్యసంబంధి; సౌరమాన
solar carona సౌరకిరీటం
solar day సౌరదినం
solar eclipse సూర్యగ్రహణం
solar month సౌరమాసం
solar system సౌరమండల వ్యవస్థ
solder n టంకం v టంకంతో అతుకు
soldier సిపాయి సైనికుడు
soldier of fortune సాహసికుడు
sole adj ఏకైక ఒక్కటే/ఒక్కడే అయిన ఒకే ఒక కేవలం n అరికాలు; చెప్పు అడుగట్ట; ఒక చేప
sole barrier ఏకైకావరోధం
sole trader ఏకైక వర్తకుడు
solecism చ్యుతసంస్కారం అపప్రయోగం భాషా/వ్యాకరణ దోషం
solemn గంభీర పవిత్ర
solemn and brief ceremony క్లుప్త గంభీరోత్సవం
solemn music గంభీర సంగీతం ధార్మిక సంగీతం శాస్త్రీయ సంగీతం
solemn promise దృఢప్రతిజ్ఞ
solemn war ఘోషిత/ప్రకటిత యుద్ధం
solemnity గంభీరత; మతవిధి కర్మ అనుష్ఠానం
solemnize విధివిహితంగా ఆచరించు
solemnly విధ్యుక్తంగా సత్యనిష్ఠతో గంభీరంగా
solicit కోరు బతిమిలాడు వేడుకొను ప్రార్థించు విన్నవించు మౡమౡ అడుగు
solicitor న్యాయవాది వకీలు; అర్థి
solicitous ఉత్సుక; అక్కరగల
solid adj గట్టి దృఢ ఘన స్థిర విశ్వసనీయ
solid consideration దృఢ పరిశీలన
solid waste ఘనవ్యర్థం
solidarity సంఘీభావం ఏకత్వం ఐక్యం
solidification ఘనీభవం ఘనీకరణం; గట్టి పడటం/పరచటం
solidify ఘనీభవించు ఘనీకరించు
solidity ఘనత్వం
soliloquy ఆత్మగత(భాషణం)
solitary ఒంటి ఒంటరి ఏకాకి ఏకాంత(వాసి)
solstice ఆయనం
summer solstice ఉత్తరాయణం
solubility కరిగే గుణం ద్రావణీయత
soluble ద్రావణీయక(కం) కరిగిపోయే
solunum indicum కాసు
solute ద్రావితం
solution ద్రావణం; పరిష్కారం; సాధనం
solution based పరిష్కారపూర్వక పరిష్కారాధారిత
solve సాధించు పరిష్కరించు
solvency పరపతి స్తోమతు
solvent ద్రావకం ద్రావణి; ఆర్థిక పుష్టికలవ్యక్తి
soma దేహం శరీరం
somatic శారీరక
somnambulism నిద్రాసంచారం
somnolence నిద్రమత్తు
son కొడుకు పుత్రుడు
son of heaven దేవుడి బిడ్డ
sonant సరళం నాద (ధ్వని/అక్షరం) ఘోషం
sonantization సరళీకరణం ఘోషీకరణం
sonic స్వర సంబంధి శబ్ద/ధ్వని సంబంధి
sonic bang/boom శబ్దతరంగ ధ్వని/ఘోష
sonnets గీతమాలిక సన్నుతులు
sonometer స్వర/ధ్వని మాపిని
sonorant సఘోషం
sonority శ్రావ్యత
sonorous శ్రావ్య ఖంగుమనే
soot పొగబొగ్గు
soothsayer జోస్యుడు సోదెగత్తె
sop n తడి; ప్రలోభం v తడియు నాను మునుగు
sophism కుతర్కం కూటతర్కం
sophistic కుతర్కవాది కూటవాది
sophisticate తప్పుదారి పట్టించు లౌక్యం వెలగబెట్టు
sophisticated కృత్రిమ ఆడంబరపూర్వక పరిష్కృత అధునాతన
soporofic నిద్రాకారి మత్తుపుట్టించే
sorcerer మాంత్రికుడు ఇంద్రజాలికుడు
sorcery ఇంద్రజాలం మంత్రవిద్య
sordid క్షుద్ర అసహ్యకర మలిన; నీతిబాహ్య
sore కురుపు పుండు వ్రణం; దుఃఖం
sore eye కంట్లో పుండు
sore eyes కళ్ళకలక
sore soft ఒక సుఖవ్యాధి
sorghum vulgare జొన్న
sorgos చెరుకుజొన్న
sorites న్యాయబంధం
sorption శోషణ
sorrow n దుఃఖం విచారం సంతాపం విపత్తు; పశ్చాత్తాపం v దుఃఖించు విచారించు సంతాపించు; విపత్తులోపడు పశ్చాత్తాపపడు
sorry విచారకర; దరిద్ర బాధామయ నీచ
sorry affair విషాద/దుఃఖకర వార్త
sort n విధం రకం ప్రకారం జాతి v రకాలవారీగా ఏర్పరచు సరికూర్చు వేరుచేయు
sorter సరికూర్చే వ్యక్తి
sortie దాడి ఆక్రమణ
sorting సరికూర్చటం
soul ఆత్మ జీవి; ప్రాణం సారం సర్వస్వం
soul sense ఆత్మజ్ఞానం
soul sight ఆత్మావలోకనం
soulful భావపూర్ణ
sound adj భద్ర సుష్ఠు స్వస్థ పటు చెడని n శబ్దం ధ్వని సంకేతం; సముద్రశాఖ; శస్త్రాయుధం v శబ్దించు సూచించు మోగించు లోతు చూచు
sound mechanics ధ్వనిశాస్త్రం ధ్వనిగతిశాస్త్రం
sound-proof ధ్వని/శబ్ద నిరోధక
sound recording ధ్వని ముద్రణ
sound spectrograph శబ్దగ్రాహకం
sound-track ధ్వని/శబ్ద మార్గం
sound wave ధ్వని/శబ్ద తరంగం
sounder ధ్వని/శబ్ద జనకం
sour adj పుల్లని పులిసిన; చిరచిరలాడే v పులియబెట్టు పులిసిపోవు; చెడిపోవు
sour grapes పుల్లద్రాక్ష; అందనిపండు
sour spot అనిష్ట విషయం
source మూలం ఆధారం ఉత్పత్తిస్థానం; ప్రవాహం
source book మూల/ఆధార గ్రంథం
source code ఆధార సంకేతం
source method వనరుల పద్ధతి
source of income ఆదాయ మూలం/ఆధారం రాబడిసాధనం
south దక్షిణ దిక్కు దక్షిణం
south east ఆగ్నేయం
south west నైరుతి
southern దక్షిణ దాక్షిణాత్య
souvenir స్మారకసంచిక స్మృతిచిహ్నం
souvereign adj సర్వస్వతంత్ర సర్వసత్తాక సార్వభౌమాధికారం గల n రాజు రాణి పాలనాధికారి; బంగారునాణెం
sovereign state సర్వసత్తాక/సార్వభౌమాధికారం గల రాజ్యం
sovereignity సార్వభౌమాధికారం సర్వసత్తాధికారం; రాజ్యాధిపత్యం సర్వస్వామ్యం
sow n ఆడపంది v విత్తు (లు చల్లు)
sow the wind and reap the whirlwind చెడ్డపనులుచేసి అంతకన్నా చెడ్డఫలితం అనుభవించు
soya సోయా చిక్కుడు
spa ఖనిజజలం ఊరే ప్రాంతం
spacial అంతరిక్ష/స్థల సంబంధి
spacial entity అంతరిక్ష/ప్రాదేశిక వస్తువు/పదార్థం
spacial information అంతరిక్ష/ప్రాదేశిక సమాచారం
spacial pattern అంతరిక్ష/ప్రాదేశిక విన్యాసం
spacial reasoning అంతరిక్ష తర్కం
spacial resolution అంతరిక్ష విశ్లేషణ/విభజన
space n ఆకాశం రోదసి అంతరిక్షం; అంతరాళం; వ్యవధి ఖాళీ; స్థలం తావు చోటు v (మధ్యలో) స్థలం వదిలిపెట్టు దూరదూరంగా ఉంచు
space craft అంతరిక్ష వాహనం
space floor నిమ్నస్థలం
space medicine రోదసీ వైద్య(శాస్త్రం)
space satellite అంతరిక్ష ఉపగ్రహం
space-time data కాలస్థల దత్తాంశాలు
space writer రచనాపరిమితినిబట్టి ప్రతిఫలం పొందే రచయిత
spacing అంతరాళ కల్పన
spacious విశాల విస్తృత
spade పార; (పేకాటలో) ఇస్పేటు
spade-work ప్రారంభకార్య(క్రమం)
span n జేన; కాలపరిమితి విస్తృతి v (జేనతో) కొలుచు; దాటు; వంతెనకట్టు
spanner కీలక(యంత్రం)
spar తెరకొయ్య
spare adj మిగిలిన మిత చాలని; బక్కచిక్కిన అల్ప v మిగుల్చు విడిచిపెట్టు మితంగా ఉపయోగించు వెనకవేయు; క్షమించు
spare parts విడిభాగాలు
spare time ఖాళీ సమయం పనిలేని సమయం
sparing మిత (వ్యయం చేసే)
spark స్ఫులింగం నిప్పుకణం మెరుపు తళుకు మిణుగురు; కొంచెం స్వల్పం కాముకుడు
sparkle n చిన్న నిప్పుకణం నెరుసు తళుకు v తళతళమెరియు
sparrow (ఊర) పిచ్చుక
sparse కొద్దికొద్ది అక్కడక్కడ దూరం దూరం
spasm బిగుతు ఈడ్పు; హఠాత్సంకోచం దుస్సంకోచం; ఆకస్మికపరిణామం
spasm arterial ధమని ఈడ్పు/దుస్సంకోచం
spasm bronchial శ్వాసనాళ దుస్సంకోచం
spasmodic ఈడ్చే హఠాత్తుగా సంకోచించే
spasmolytic (హఠాత్) సంకోచ నివారిణి
spasticity దుస్సంకోచ స్థితి
spate వరద; ఆకస్మిక వర్షపాతం
spathes పార దర్వి
spathulate దర్వీరూపి
spatial అంతరిక్ష/ప్రదేశ సంబంధి
spatula కొయ్య/కొమ్ము గరిట దర్వి
spawn గుడ్లు
spawning గుడ్లుపెట్టడం
speak మాట్లాడు సంభాషించు చెప్పు; నిర్వచించు ఉపన్యసించు వ్యాఖ్యానించు ప్రసంగించు
speak for ఒకరితరఫున మాట్లాడు
speak one's mind మనసువిప్పి మాట్లాడు
speak out/up స్పష్టంగా చెప్పు నిస్సంకోచంగా చెప్పు
speaker వక్త ఉపన్యాసకుడు; సభాపతి సభాధ్యక్షుడు; వ్యవహర్త
speaking మాట్లాడటం సంభాషణ; నిరూపించే
speaking aquaintance మాట్లాడే పరిచయం
strictly speaking కచ్చితంగా చెప్పాలంటే
spearhead n మొన సేన ముందుభాగం; v నాయకత్వం వహించు
special ప్రత్యేక ప్రధాన విశేష అసాధారణ విశిష్ట
special bench ప్రత్యేక ధర్మాసనం/న్యాయాసనం
special pleading ప్రత్యేక వాదం/అభ్యర్థన విశేషవాదం
special train ప్రత్యేక రైలు
specialist నిపుణుడు
speciality నైపుణ్యం ప్రత్యేకత విశేషం
specialization ప్రత్యేకీకరణం ప్రత్యేక నైపుణ్యం
specialize నైపుణ్యం సంపాదించు ప్రత్యేకంగా పరిశీలించు
specialized ప్రత్యేకిత
specialized agencies ప్రత్యేక ఏజన్సీలు
specie ముద్దబంగారం వెండి నాణేలు కలధౌతం
species రకం వర్గం జాతులు
specific adj వ్యక్తిగత నిర్దిష్ట నిర్ణీత నిశ్చిత n అమోఘౌషధం ప్రత్యేకౌషధం
specific application నిర్దిష్టానువర్తనం
specific conditions ప్రత్యేక పరిస్థితులు
specific embargo నిర్దిష్ట నిరోధం
specific heat విశిష్టోష్ణం
specific metallic alloy ప్రత్యేక మిశ్ర లోహం/ధాతువు
specification నిర్దేశం (వివర) నిరూపణం
specifications ప్రత్యేక లక్షణాలు/వివరణలు
specified నిర్దిష్ట
specify నిర్దేశించు వివరించు విశదీకరించు ఉల్లేఖించు
specimen నమూనా మాదిరి మాసరా
specious రమ్యంగా/న్యాయంగా కనిపించే; కృత్రిమ
spectacle దృశ్యం వినోదం; సులోచనం
spectacles సులోచనాలు కళ్ళద్దాలు ముక్కద్దాలు కళ్ళజోడు
spectacular దర్శనీయ అద్భుత విపరీత ప్రత్యేక విశేష
spectator ప్రేక్షకుడు సాక్షి
spectral వర్ణపటయుక్త
spectre దయ్యం భూతం
spectrogram వర్ణపటచిత్రం
spectrograph వర్ణపటలేఖిని
spectrography వర్ణపటశాస్త్రం
spectrometer వర్ణపటమాపకం
spectrometry వర్ణపట మాపనం/మితి
spectroscope వర్ణపటదర్శిని
spectroscopy వర్ణపటమాపనం
spectrum వర్ణపటం
specular ముకురాభ దర్పణాభ
speculate ఊహించు ఊహాకల్పనచేయు సట్టా చేయు; ఆలోచించు అనుమానించు మీమాంస చేయు; అధిక లాభాశతో ఊహలు చేయు
speculation సట్టా వ్యాపారం
speculative ఊహాకల్పిత భావుక
speculator సట్టావ్యాపారి; భావుకుడు
speculum వివృతి సాధనం (అవయవాన్ని తెరవటానికి వాడే పరికరం)
speculum ear కర్ణవివృతి సాధనం
speculum nasal నాసావివృతి సాధనం
speculum vaginal యోనివివృతి సాధనం
speech భాష సంభాషణ ప్రసంగం ఉపన్యాసం మాట; వ్యవహారం
speech from the throne రాజోపన్యాసం
speech pathology భాషాదోషలక్షణశాస్త్రం
speech story ఉపన్యాసవార్త
speech theraphy వాక్చికిత్స
speech training వాక్ శిక్షణ
speed n వేగం ద్రుతి వడి గతి తొందర v త్వరపెట్టు త్వరగాపోవు
speed method శీఘ్రపద్ధతి
speedy త్వరిత శీఘ్ర వేగవంతమైన
spell n మంత్రం మంత్రకట్టు వశీకరణం ఉచ్చారణ v వర్ణక్రమం చెప్పు; ఫలించు పరిణమించు
spellbound మంత్రముగ్ధ వశీకృత
spelling వర్ణ/అక్షర క్రమం అక్షరగుణితం; లేఖనం
sperm వీర్యం పురుషబీజకణం
sperm duct వీర్యనాళం
spermatocide వీర్యకణనాశిని
spermatogenesis వీర్యకణోత్పత్తి
spermatophyta బీజవృక్షం
spermatozoa వీర్యకణాలు
spermicides బీజహారి రసాయనాలు
sphere గోళం
spherical గోళాకార
spheriod గోళాభాసం
spheriodal గోళాకృతిగల
spherometer గోళమాపకం
sphincter సంవరిణి కండరం
sphygmomanometer రక్తపోటు మాపకం
spica ఒక రకం కట్టు
spice మసాలా
spices మసాలాదినుసులు
spicule చిన్నతునక
spider సాలెపురుగు లూత
spike కంకి
spikelet చిన్నకంకి
spillway స్రావణమార్గం
spin తిరుగుడు తిప్పట
spinach దుంపబచ్చలి
spinal వెన్నెముకకు సంబంధించిన
spinal cord వెన్నుపూస
spindle కదురు
spine వెన్నెముక మధ్యాస్థి; ముల్లు
spinning (నూలు) వడకటం
spinode స్కంధం
spinster అవివాహిత బ్రహ్మచారిణి; నూలువడికే స్త్రీ
spiracle శ్వాసరంధ్రం
spiral adj సర్పిల మరచుట్టులా తిరిగే మెలిదిరిగే n సర్పిలం సుడి; రేఖ
spirant/fricative ఊష్మ
spirantization ఊష్మీకరణం
spirit స్ఫూర్తి ఉత్సాహం సత్తువ; ఆత్మ చైతన్యం చిదాత్మ ప్రేతం దయ్యం; సారాయి మద్యం
spirit away ఎత్తుకొనిపోవు
spirit of undersanding and fraternity అర్థం చేసుకొనే ఉత్సాహం పట్టూ విడుపూ
spiritless నిర్జీవ నిరుత్సాహి
spiritual ఆత్మసంబంధి ఆధ్యాత్మిక
spiritual education ఆధ్యాత్మికవిద్య
spiritual head ఆధ్యాత్మికనేత
spiritualisation ఆధ్యాత్మీకరణం
spritualism ఆధ్యాత్మికవాదం; ఆదర్శవాదం ప్రేతాత్మవాదం
spiritualist ఆధ్యాత్మికవాది
spritiualize పవిత్రీకరించు ఆధ్యాత్మికరూప మిచ్చు
spiritus సారాయి కలిగిన
spiritus asper మహాప్రాణోచ్చారణ; కఠినశ్వాస
spiritus lenis అల్పప్రాణోచ్చారణ సులభశ్వాస
spirometer శ్వాసక్రియావ్యాపకం ఫుఫుసక్రియా మాపకం
spit ఉమ్మి ఉమ్ము
spit at/upon వ్యతిరేకించు ధిక్కరించు తిరస్కరించు
spite n పగ ద్వేషం వైరభావం v పగబట్టు ద్వేషించు వైరభావం పూను
spitfire పిచ్చికోపదారి; బాంబులు వేసే యుద్ధవిమానం
splanchnic ఉదర సంబంధి
splash n మచ్చ చిటపటమనే శబ్దం ద్రవాలు గుడగుడ మనటం v మచ్చపడు చినుకులుపడు బురదచిమ్ము
spleen ప్లీహం; పగ వైరం; క్షణికబుద్ధి
splendid ఉత్తమ వైభవోపేత దివ్య
splendour వైభవం శోభ దేదీప్యమానత
splenectomy ప్లీహోచ్ఛేదన(నం)
splenohepatomegaly ప్లీహకాలేయాల వృద్ధి
splenomegaly ప్లీహవృద్ధి
splint కొయ్యబద్ద
splinter చీలిక
splinter proof చీలని చీలిక సాధ్యంకాని
split n చీలిక పగులు బీట విభజన; ఎడబాటు v చీల్చు పగలగొట్టు విడదీయు విభజించు వేరుచేయు
split second క్షణం లిప్త
spoil n చెరుపు; దోచిన/కొల్లగొట్టిన సొమ్ము v పాడు చేయు చెరుచు లూటీచేయు
spoil system లూటీ వ్యవస్థ
spoilage చెడిపోవటం
spoilation లూటీ దోపిడీ నాశం
spoke బండిచక్రపు ఆకు; నిచ్చెన అడ్డకర్ర
spokesman ప్రతినిధి
spondylitis వెన్నెముక కండరాల శోథ
sponge స్పాంజి
sponge on పీల్చు
sponsor n బాధ్యత వహించే వ్యక్తి v బాధ్యత వహించు ముందుకు నెట్టు మద్దతిచ్చు; (ఇతరుల తీర్మానాన్ని) ప్రవేశపెట్టు తానుగా జోక్యం కలిగించుకొను
spontaneity అప్రయత్న సిద్ధత
spontaneous అప్రయత్నసిద్ధ సద్యోజనిత; స్వతస్సిద్ధ
spoon చెంచా
spoon-fed industries ఇతర సహాయంతో నడిచే పరిశ్రమలు
spoonerism ధ్వనివ్యత్యయం
sporadic చెదురుమదురు అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ ఒక్కటొక్కటిగా క్వాచిత్క
spore సిద్ధబీజం బీజాంశం
sport n ఆట క్రీడ వ్యాయామం; వేట; వినోదం ఎగతాళి పరిహాసం v ఆడు క్రీడించు; వేటాడు; వినోదించు పరిహసించు
sports day క్రీడోత్సవదినం
sports view క్రీడాసమీక్ష
sportsman ఆటగాడు క్రీడాకారుడు; వేటగాడు
sportsmanlike గెలుపోటములతో సంబంధంలేని/వాటిని పట్టించుకోని
spot n బిందువు మచ్చ చుక్క స్థానం ప్రదేశం లక్షణం v మచ్చపడు ఆచూకీ తీయు/దొరుకు గుర్తుపట్టు చూపించు
spot purchase అక్కడికక్కడే/తక్షణ కొనుగోలు
spot satellite ప్రాదేశికోపగ్రహం
spotless నిర్మల దోషరహిత
spotlight n లోకప్రసిద్ధి; అమితకాంతి పడ్డ ప్రదేశం; విరజిమ్మే సాధనం v కేంద్రీకరించు
spouse దాంపత్యభాగస్వామి; భర్త భార్య
spout n నీటిగొట్టం చెంబుకొమ్ము v ధార ఎగయు/చిమ్ము
sprager తుషారి
sprain బెణుకు
sprawl అడ్డదిడ్డంగా కూర్చొను అటూ ఇటూ విస్తరించు
spray n పిచికారి v చల్లు వెదజల్లు విరజిమ్ము పిచికారి కొట్టు
spread n విరివి వ్యాప్తి విస్తరణ రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం; పత్రికలో ప్రముఖంగా ప్రచురించిన విషయం v వ్యాపించు విస్తరించు పరచు చాపు ప్రసరించు ప్రచారం చేయు
sprightly ఉల్లాసంగా చురుకుగా
spring n వసంతం; ఊట బుగ్గ చెలమ; గెంతు గంతు v ఊరు ఎగయు మొలచు అంకురించు ఉద్భవించు
spring board ఆధారం
spring/vernal equinox ఉత్తరాయణ సూర్యుడు భూమధ్యరేఖను దాటే రోజు (మార్చి ౨౦-ఆనాడు రాత్రింబవళ్లు సమానం)
spring tide (నెలపొడుపు వేళలోని) సముద్రపు పోటు
spring water ఊటనీరు
sprinkler జల్లు చిలకరింపు; నీరు చిమ్మే సాధనం పిచికారీ
sprinkler irrigation చిలకరింపు/పిచికారీ నీరుకట్టు
sprinkling చిలకరింపు; కొద్ది కొన్ని
sprint n చిన్న పరుగు v పరిగెత్తు దౌడుతీయు
sprinter పరుగుపందెంలో పాల్గొనే వ్యక్తి ధావకుడు
sprout n అంకురం మొలక v మొలకెత్తు అంకురించు మొగ్గతొడుగు
spruce నీటయిన ఇంపైన
sprue భీతికలిగించే ఆంత్రవ్యాధి
spur n ముల్లు (గుర్రపు రౌతులు వాడే) ముళ్ళచక్రం v ఉసిగొల్పు పురికొల్పు దౌడుతీయించు
spur a willing horse చేసినట్లు నటించు
spurious నకిలీ క్ఱ్^ఇత్రిమ; అప్రామాణిక
spurious drugs నకిలీమందులు
spurt n పిచికారి; మహాప్రయత్నం v హఠాత్తుగా విరజిమ్ము
spurts తుఌపాటు
sputum కఫం కళ్ళె
spy n గూఢచారి వేగువాడు v జాడతీయు గూఢచారిగా వ్యవహరించు
spying గూఢచర్య గూఢచారితనం
squabble n కలహం జగడం v కలహించు జగడమాడు
squad దళం పటాలం
squad leader దళాధిపతి
squadron (వాయు) సేనాదళం (నౌకా) సైన్యవిభాగం; నౌకాసమూహం
squalid అశుభ్ర రోతపుట్టించే నీచ
squall పెనుగాలి; గొడవ
squander అమిత వ్యయంచేయు
square adj చదరమైన n చదరం చతురస్రం; వర్గం నాలుగింతల గుణకం సమకోణ చతుర్భుజం; (వడ్రంగి) మూలమట్టం v సరిపోవు సరిపెట్టు
square accounts with పగతీర్చుకొను
square deal సక్రమవ్యవహారం
square foot చదరపు అడుగు
square root వర్గమూలం
square-toed శిష్టాచారపరుడు
squared వర్గం
squared paper గళ్ళకాగితం
squash n రసం గుజ్జు v రసం తీయు గుజ్జు తీయు
squat కూలబడు నేలమీద కూర్చొను బైఠాయించు; గొంతు కూర్చొను; ఇతరుల భూమిని ఆక్రమించు
squatter ధర్నాచేసే/బైఠాయించే వ్యక్తి కబ్జాదారు
squeak n తుమ్ము; చిన్న గండం/అవకాశం v తుమ్ము
squeamish పిరికి పాపభీతుడు
squeeze పిండు నొక్కు అదుము పీల్చు
squib వ్యంగ్యరచన; బాణసంచా
squint n మెల్లచూపు v వంకరచూపులు చూచు
squint-eye మెల్లకన్ను
squirm గుంజుకొను
squirrel ఉడత
stab n కత్తిపోటు గాయం v కత్తితో పొడుచు
stab in the back వెన్నుపోటు పొడుచు
stability స్థిరత్వం నిలకడ
stabilization స్థీరీకరణ
stabilization of prices ధరల స్థిరీకరణ
stabilize prices ధరలు స్థిరీకరించు
stable adj స్థిర నిశ్చల దృఢ n కొట్టు; లాయం గుర్రపుసాల
stable a/c స్థిరమైన ఖాతా
staccato lead భ్రామక/అసంబద్ధ ప్రస్తావన
stack గడ్డివామి ధాన్యం కుప్ప
stacking రాశీకరణం; కుప్పవేయటం
staff సిబ్బంది ఉద్యోగులు; కర్ర కొయ్య ఆధారం దండం; పరిపాలన బాధ్యతలున్న సైనికోద్యోగి
staff college ఉద్యోగివర్గకళాశాల సైనికాధికారుల శిక్షణాలయం
stag చిట్టెం; దుప్పి
stage n దశ స్థితి దర్జా; అంతస్తు వేదిక రంగస్థలం; నాటకకళ v ప్రదర్శించు సమర్పించు చూపు
stage craft నాటకరచన ప్రదర్శనకళ
stage effect రంగస్థలాకర్షణ
stage fright సభాపిరికితనం
stage manager సూత్రధారుడు
stage whisper స్వగతం
stagger తూలు అధైర్యపడు
staggered distribution దఫాలవారీ పంపిణీ
staggering blow పెద్ద దెబ్బ
stagnant నిశ్చల ప్రవహించని పారని
stagnant water నిలవనీరు
stagnate నిశ్చల స్తబ్ధ
stagnation స్తబ్ధత నిశ్చలత్వం
stagy నాటకీయ
staid ప్రశాంత గంభీర స్థిర
stain మరక రంగు
staining రంజనం రంగు వేయటం
stainless నిష్కళంక; తుప్పుపట్టని
stainless steel తుప్పుపట్టని ఉక్కు
stair మెట్టు; నిచ్చెన
stake n గసిక; షరతు; పందెం పణం v తెగించు పందెం కట్టు/వేయు
stake out a chain అడ్డగించు
stale పాతబడ్డ చప్పబడ్డ మాసిపోయిన రుచిలేని
stale news చద్దివార్తలు
stalemate ప్రతిష్టంభన
stalk n తొడిమ కాడ కర్ర v పిల్లిలాగా నడుచు
stall n అర దుకాణం పశువుల కొట్టం v నిలిచిపోవు అడ్డుపడు వాయిదావేయు
stalwart ప్రముఖుడు ప్రసిద్ధుడు దృఢగాత్రుడు; ధైర్యస్థైర్యాలున్న
stamen కేసరం
stamina ఓపిక సహనం సహనశక్తి బలం ధైర్యం
stammer/stammering నత్తి
stamp n ముద్ర బిళ్ళ గుర్తు (తపాలా) చీటీ; రకం రంగు రూపు v ముద్రవేయు తపాలాబిళ్ళ అంటించు; తన్ను తొక్కు దంచు
stamp collector తపాలాబిళ్ళల సేకర్త
stamp out నష్టం కలిగించు ధ్వంసం చేయు తన్ను దట్టించు
stampede n తొక్కిసలాట గడబిడ గందరగోళం v తొక్కిసలాడు గడబిడ చేయు
stand n చోటు స్థానం అడ్డా ఆసనం ఆధ్ఆరం వైఖరి పక్షం v నిలబడు స్థిరంగా ఉండు; పక్షం వహించు కట్టుబడి ఉండు; అమలగు
stand by సమర్థించు సహకరించు; ఆశ్రయ మిచ్చు; స్థిరంగా ఉండు కట్టుబడి ఉండు
stand down (సాక్ష్యంనుంచి) తప్పుకొను (సాక్ష్య మిచ్చే బోనులోనుంచి) దిగు
stand no nonsense అర్థంలేని మాటలు సహించకుండు
stand-offish తప్పించుకొనే తొలగిఉండే
stand out నష్టం కలిగించు ధ్వంసం చేయు తన్ను; దట్టించు
stand point దృష్టికోణం అభిప్రాయం పక్షం వైఖరి స్థానం
stand-still నిశ్చలంగా ఉండు
standstill agreement యథాస్థితి ఒప్పందం
stand up for పక్షం వహించు సమర్థించు
standard (నిర్ణీత) ప్రమాణం తరగతి; పతాకం; రీతి చిహ్నం
standard bearer పతాకధారి మొనగాడు అగ్రణి నాయకుడు ఉద్యమ ప్రచారకుడు
standard of life/standard of living జీవన ప్రమాణం/స్థాయి
standard measurement unit ప్రామాణిక మాపన విభాగం
standard time ప్రమాణకాలం ప్రమాణితకాలం
standardise ప్రమాణీకరించు
standardization ప్రమాణీకరణం
standing స్థిరంగా ఉండే; స్థాయి
standing army స్థాయీసేన
standing committee స్థాయీసంఘం
standing crop నిలువు పైరు పొలంమీది పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పైరు/పంట
standing orders అమల్లో ఉన్న/స్థాయీ ఉత్తరువులు/నియమాలు స్థిరాజ్ఞలు
stanza పద్య(భాగం)
stapes కర్ణాంతరాస్థి
staple adj ప్రధాన ముఖ్య విశేష n ముఖ్యోత్పత్తి ప్రధానమైన పంట; బజారు; నాగవాసం
star adj ప్రసిద్ధ ప్రముఖ n నక్షత్రం; అదృష్టం; నటి నటుడు v ప్రకాశించు; నటించు
shooting star ఉల్క
star board నౌక కుడివైపు
star-gazer జ్యోతిష్కుడు
starch గంజి; పిండిపదార్థం
starching గంజిపెట్టడం
stare తేరిచూచు మిటకరించు రెప్పవాల్చకుండా/తేలకన్నులువేసి చూచు
stark adj కఠిన వంగని adv కేవలం పూర్తిగా
stars తారలు మేధావులు
start n ఆరంభం తుళ్ళుపాటు v బయలుదేరు ప్రయాణమగు మొదలిడు తుఌపడు
startle ఉలికిపడు బెరుకు బెదిరించు జడిపించు భయపెట్టు
starvation లంఘనం ఉపవాసం పస్తు ఆకలితో మాడటం
starve పస్తుండు ఆకలితో నకనకలాడు
stasis నిశ్చలత
state adj రాజ/రాజకీయ/రాజ్య సంబంధి ప్రభుత్వ సంబంధి n స్థితి అవస్థ; రాష్ట్రం రాజ్యం ప్రభుత్వం; ఘనత v చెప్పు వర్ణించు ప్రార్థించు వ్యక్తీకరించు
state capitalism ప్రభుత్వ పెట్టుబడిదారీ విధానం
state council ప్రభుత్వ సభ ప్రభువుల సభ
statecraft రాజనీతి రాజ్యనిర్వహణ
state department ( U.S.A.) (అమెరికా) విదేశాంగశాఖ
state dinner ప్రభుత్వ విందు
state employee ప్రభుత్వోద్యోగి
state funeral ప్రభుత్వలాంఛనాలతో అంత్య క్రియ(లు)
state guest ప్రభుత్వాతిథి
stateless persons ఏదేశపౌరసత్వమూలేని వ్యక్తులు
state-of-the-art అత్యంతాధునిక (స్థితి)
state-owned ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని
state prisoner రాజకీయఖైదీ
state/public enterprise ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమ
state public service commission రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్
state socialism ప్రభుత్వ సమాజవాదం
state trading ప్రభుత్వ వ్యాపారం
state trial ప్రభుత్వ విచారణ
state visit ఆధికారిక పర్యటన
stated ఉక్త నిర్దిష్ట నిర్ణీత ప్రకటిత
stately వైభవోపేత మాననీయ
statement ప్రతిపాదన నివేదిక వివరణ ప్రవచనం ప్రకటన కథనం వాఙ్మూలం
statement of policy విధానప్రకటన
statesman రాజనీతిజ్ఞుడు వ్యవహారకుశలుడు
statesmanlike రాజనీతిజ్ఞునివంటి
statesmanship రాజనీతి విజ్ఞత రాజకీయ కుశలత
static నిశ్చల స్థిర
static economic policies నిశ్చలార్థిక విధానాలు
statics స్థితిశాస్త్రం
statim మొదట మొదలుగా
station n స్థానం స్థావరం ప్రదేశం నివాసస్థలం; శిబిరం; పదవి అంతస్తు ఉద్యోగం; పోలీసు ఠాణా; రైలు నిలబడే చోటు v నిలబెట్టు స్థాపించు నియమించు
stationary స్థిర స్థావర
stationary reporter స్థావరవిలేఖరి
stationery లేఖనసామగ్రి కార్యాలయ సామగ్రి
statistical గణాంక సంబంధి సాంఖ్యక
statistical probability గణాంక సంభావ్యత
statistician సాంఖ్యక/గణాంక శాస్త్రజ్ఞుడు
statistics గణాంకశాస్త్రం సాంఖ్యకశాస్త్రం
stative verb స్థితిసూచక క్రియ
statuary శిల్ప/విగ్రహ/ప్రతిమా శాల
statue విగ్రహం ప్రతిమ
stature ఉన్నతి స్థాయి ఎత్తు పొడవు
status హోదా దర్జా అంత్తు స్థితి పదవి స్థాయి అవస్థ ప్రతిష్ఠ
status quo యథాపూర్వస్థితి
status symbol స్థాయిచిహ్నం హోదాగుర్తు
statute శాసనం చట్టం వ్యవస్థ విధానం నియమం
statute book చట్టాల సంపుటి/పుస్తకం
statute law సభాశాసనం లిఖితశాసనం
statutory చట్టబద్ధ శాసన సంబంధి శాసన ప్రోక్త/విహిత
statutory rationing శాసనవిహిత రేషనింగు
staunch స్థిర బలిష్ఠ దృఢ
stave (off) తోసివేయు దూరం చేయు రానీకుండు
stay n ఆపుదల నిలుపుదల అడ్డు; నిశ్చయం స్తంభనం v అడ్డగించు ఆపు నిలుపు; ఉండు
stay-in-strike పని ఆపే సమ్మె ధర్నా
stay order స్తంభనాజ్ఞ
stay put ఉన్నచోటనే ఉండు నిశ్చలంగా నిలచు
steadfast స్థిర నిశ్చల దృఢ
steady adj కదలని నిశ్చల స్థిర హెచ్చుతగ్గులు లేని నిదానమైన క్రమయుక్త జాగరూక v సరిచేయు ఆధారమిచ్చు; నిబ్బరంగా ఉండు
steal దొంగిలించు అపహరించు రహస్యంగా వచ్చు/వెళ్ళు
steal a march upon ముందుకుపోవు పురోగమించు
stealing దొంగతనం చౌర్యం
steam (నీటి) ఆవిరి
steam engine ఆవిరియంత్రం
steam oven ఆవిరిపొయ్యి
steam roller ఆవిరి రోలరు
steamer ఆవిరి/పొగ ఓడ
steel n ఉక్కు (పరికరం/ఆయుధం); గట్టిదనం v గట్టిపరచు కఠినం చేయు
steel-clad కవచధారి
steel iron గట్టిలోహం
steep adj నిట్రమైన ఏటవాలు n నిటారు నిట్రం ఏటవాలు ప్రదేశం v నిమగ్నమగు; తడుపు నానబెట్టు
steeple గుడిగోపురం
steer దోవచూపు; చుక్కాని తిప్పు ఓడ నడుపు; సారథ్యం వహించు
steering committee సారథ్యసంఘం
stellar నక్షత్ర సంబంధి
stellate నక్షత్రాకారంగల తారాకృతి
stem n కాండం కాడ బోదె; వంశమూలం; ఓడ ముందరి భాగం v అడ్డగించు బంధించు; పాలించు
stencil స్టెన్సిల్
stencilling ముగ్గులు పెట్టడం
sten gun స్టెన్ గన్
stenographer సంక్షిప్త లేఖకుడు
stenosis సంకీర్ణత
stenosis mitral ద్విపత్రకవాట సంకీర్ణత
stenosis tricusp త్రిపత్రకవాట సంకీర్ణత
steno thermal అలవణీయతాసహం
stenotypist స్టెనోటైపిస్టు సంక్షిప్తలేఖన ముద్రా పకుడు
step n అడుగు (గుర్తు); మెట్టు; సోపానం; అంతస్తు; యత్నం చర్య v అడుగువేయు ముందుకుపోవు నడుచు
step by step అంచెలంచెలుగా మెల్లమెల్లగా క్రమేపి క్రమంగా
step daughter సవతికూతురు
step father సవతితండ్రి మారుతండ్రి
step mother సవతితల్లి మారుతల్లి
step son సవతికొడుకు
step system of taxation సోపాన శుల్కవిధానం
step-up పైకిపోవు వృద్ధిచెందు ముందుకుపోవు
steppe గడ్డినేల పచ్చిక బయలు
stepped శ్రేణీకృత(తం)
stepping-stone మెట్టు పైకిపోయే ఆధారం
stereo plotter త్రిమితీయ నిర్దేశకం
stereoscope త్రిమితీయదర్శిని
stereotype మూసపోసిన రూపం; అచంచల రూపం
sterile వంధ్య గొడ్డుమోతు గొడ్డుపోయిన; బంజరు పండని ఫలించని
sterility వంధ్యత్వం గొడ్డుమోతుతనం
sterilization వంధ్యీకరణం; క్రిమిరాహిత్యకరణం; సంతాననిరోధక శస్త్రచికిత్స
sterilize వంధ్యీకరించు; శుభ్రపరచు; నిర్జీవం చేయు
sterilizer క్రిమిరాహిత్యకారి
sterling కల్తీలేని పరిశుద్ధ శ్రేష్ఠ; బ్రిటిష్ నాణెం
sterling balance స్టెర్లింగ్ నిలవ
stern adj కఠిన పరుష నిష్ఠుర క్రూర కుటిల n ఓడ వెనకభాగం
sternum ఉరోస్థి రొమ్ముటెముక
steth(oscope) హృదయ పరీక్షక (సాధనం)
stevedore రేవు కూలి సరుకు కళాసు
steward సేవాధికారి కార్యనిర్వాహకుడు
stewardess కార్యనిర్వాహకురాలు ప్రధాన పరిచారిక/ఉపచారిక
stick n కర్ర కొయ్య పుల్ల; పదిపంక్తుల మూసకట్టు v అంటించు అంటుకొను పట్టుకొని ఉండు వదలకుండు; గుచ్చు పాతు
stick by వెంటవచ్చు అనుసరించు
stick out సాగదీయు బయటకు నెట్టు
stickup for సమర్థించు పక్షం వహించు
sticky జిగురైన బంకలాంటి అతుక్కొనే అంటి ఉండే
stiff గట్టి వంగని లొంగని కఠిన
stifle ఊపిరాడకుండా చేయు; ఆర్పివేయు అణచి వేయు నిర్మూలించు
stigma కళంకం లాంఛనం; కీలాగ్రం; మచ్చ చురక నింద; వాత అపవాదు చిహ్నం
stigmatize కళంకపరచు నిందించు అపనింద వేయు
still adv అయినా అయినప్పటికీ ఇంకా adj నెమ్మది నిశ్శబ్ద n నిశ్శబ్దత; సారాయిబట్టీ v నిశ్శబ్దంగా ఉండు; నెమ్మదిపరచు
still birth నిర్జీవ జన్మ మృతజననం
still born నిర్జీవంగా పుట్టిన
stilts మరగాళ్ళు స్తంభాలు
stimulant ఉత్తేజకం ఉద్దీపకం ప్రేరేపకం ఉల్లాసకారి
stimulate ప్రేరేపించు ఉత్తేజపరచు ఉద్దీపనచేయు రేకెత్తించు
stimulated social skill ప్రేరిత సాంఘిక నైపుణ్యం
stimulating ఉత్తేజక ఉద్దీపక ప్రబోధక
stimulating environ ఉద్దీపక పరిసరం
stimulation ఉద్దీపనం ఉత్తేజనం ప్రేరేపణ ప్రబోధం
stimulation coital సంభోగోద్దీపనం
stimulation reciprocal పరస్పరోద్దీపనం
stimulus ప్రేరణ ప్రోత్సాహం ఉత్తేజం ఉద్దీపన ప్రబోధం
sting n కొండి; పోటు చురుకు నొప్పి బాధ v కుట్టు పొడుచు నొప్పించు బాధించు
stinginess పిసినారితనం లోభిత్వం పీనాసితనం
stingy పిసినారి లుబ్ధుడు పీనాసి
stipend జీతం విద్యార్థివేతనం నిర్ణీత వేతనం
stipendiary వేతనం పుచ్చుకొనే
stipulate పుచ్ఛపత్రం; స్పష్టంగా నిర్ణయించు ఖండితంగా చెప్పు; ఒప్పందం చేసుకొను; నిబంధించు నిర్దేశించు
stipulated నిర్ణీత స్పష్టంగా నిర్దేశించిన
stipulation ఒప్పందంలోని నిబంధన అనుబంధం
stipule వృంతపుచ్ఛం
stir n కదలిక సందడి సద్దు కలకలం గల్లంతు v కదిలించు కదుపు కుదుపు రేకెత్తించు
stirrup రికాబు
stitch n కుట్టు; పోటు v కుట్టు జోడించు
stock adj కూడబెట్టిన అమ్మకంకోసముంచిన పురాతన n వంశం కుటుంబం; చెట్టుబోదె; వ్యాపారభాగం వాటా; పశువులు; నిధిపత్రం నిలవ (సరుకు); వేరు మొక్క సమూహం v జమచేయు సరుకు నిలవచేయు చేర్చి ఉంచు
stock a/c నిల్వసరకు లెక్క
stock broker నిలవల దళారీ
stock character నియమిత పాత్ర
stock exchange సరకుల వినిమయస్థానం
stock-in-trade వ్యాపారవస్తు సంచయం వనరు
stock-market నిలవల/సరకుల విపణి
stock-pile వస్తుసంచయం
stock-returns సరకు(ల) వివరణ
stock-taking సరకు లెక్కింపు
stockist సరకు నిలవచేసే వ్యక్తి/వ్యాపారి
stoic విరాగి
stoical విరాగి మందబుద్ధి
stolid భావరహిత మందబుద్ధి నీరస కాంతిహీన
stoma పత్రరంధ్రం
stomach n జఠరం జీర్ణకోశం జీర్ణాశయం అన్నకోశం కడుపు పొట్ట v సహించు ఓర్చుకొను
stomatitis నోటిపూత నోటిపుండు
stone రాయి శిల; రవ్వ
stone age రాతి/శిలా యుగం
stone-blind పూర్తి గుడ్డి
stoniness శిలామయత్వం
stony కఠిన పాషణప్రాయ/మంకు రాయిలాంటి; రాళ్ళుగల; గతిహీన
stooge తొత్తు తోడుదొంగ
stool పీట పీఠం; మలం
stoop n గూని వంపు v తలవంచు ముందుకు వంగు; నీచకార్యానికి అంగీకరించు/సిద్ధపడు
stop n ఆపు నిలుపుదల విరామ (చిహ్నం); ప్రతిబంధకం v నిలుపు చాలించు ఆపు అడ్డగించు
stop-press అవ్యవధి సమాచారం
stop short of తగ్గిపోవు ఆగిపోవు పూర్తికాకుండు
stop watch ఆపవీలయ్యే గడియారం ఆపు గడియారం
stoppage ఆపుదల నిలుపుదల అడ్డగింపు ఆటకాయింపు విరామం
stopper బిరడా మూత; బెండు
storage నిలవ నిలవచేసే చోటు; భండారం; గోదాము అద్దె/బాడుగ; రాశి నిధానం నిధి
storage cell నిలవచేసే గిడ్డంగి గోదాము
store n కోశం ఖజానా; గోదాం గిడ్డంగి; కొట్టు v నిల్వచేయు జమచేయు సురక్షితంచేయు
set store by భరోసా ఇచ్చు ఆశపెట్టుకొను
storehouse ఉగ్రాణం కొట్టు గిడ్డంగి
store-keeper కొట్టు చూసేవాడు రక్ష్అకుడు
stores వస్తు నిలయం
storey (మేడ) అంతస్తు
storm n తుఫాను గాలివాన; ముట్టడి సంచలనం ప్రకోపం v ముట్టడించు; తుఫానువీచు; మండిపడు
storm and stress గడబిడ
storm-belt తుఫాను/వరద ప్రాంతం
storm-centre తుఫాను కేంద్రం; మూలకారణం
storm-cloud తుఫాను మేఘం; విప్లవ చిహ్నం
storm in a tea cup చిన్నమాటకు పెద్ద గొడవ చేయటం; టీ కప్పులో తుఫాను
storm signal తుఫాను సంకేతం/సూచన
storm troops ముట్టడి(డించే) సేన
storm water drain వరదనీటి కాలవ
story కథ వృత్తాంతం చరిత్ర వార్త
story method (కథా)కథన పద్ధతి
story-teller కథకుడు
stout గట్టి దృఢ స్థూల లావైన ఘాటైన; ఒక రకం మద్యం
stout-hearted రాతిగుండెగల సాహసం/ధైర్యం గల
stove కుంపటి
stow దొంతి/చేర్చి పెట్టు; కూర్చిపెట్టు పోగుచేసిపెట్టు; ఓడను సరుకుతో నింపు
stowage కొట్టు గిడ్డంగి గోదాము
stowaway గుప్త ప్రయాణికుడు
strafe (విమానంనుంచి) కాల్చు/పేల్చు/శిక్షించు
straight సరళ తిన్నని వంపులేని; నమ్మదగ్గ కల్తీలేని
straight forward ముక్కుసూటి ఖచ్చితమైన సరళ ప్రవర్తనగల
straight tip విశ్వసనీయ సంకేతం
strain n ప్రయాస అతిశ్రమ; రాగం స్వరం పాట; రీతి ధోరణి విధం ప్రకారం ప్రవృత్తి; వంశం కులం జాతి సంతతి ఏకవంశీయత; ప్రకృతి; క్లేశం; బెణుకు v ఆయాసపెట్టు శ్రమపడు బలవంతంగా సాగదీయు
strained relations బెడిసిన సంబంధాలు
strait adj ఇరుకైన సన్నని n సముద్రమార్గం జలసంధి; సూక్ష్మరేఖ; ఇబ్బంది కష్టదశ
strand n పోగు; ఒడ్డు గట్టు సముద్రతీరం v నిస్సహాయస్థితిలో వదలు ఓడను ఒడ్డు పట్టించు; మెరకపట్టు చిక్కుకొను
strange వింత విచిత్ర అసాధారణ; అన్యదేశపు పరాయి
stranger అపరిచితుడు కొత్తమనిషి పరాయివ్యక్తి అన్యదేశస్థుడు పరదేశి
strangle గొంతుపిసికి చంపు గొంతు నులుము
strangle hold ఉక్కిరిబిక్కిరి (చేసే) పట్టు
strangulate గొంతు నులిమి/పిసికి చంపు; ఊపిరి సలపనీకుండు
strangulation గొంతు నులమటం/పిసకటం
strangury నొప్పిగల మూత్రవిసర్జన
strap-lines పటకాలు
straps పట్టికలు
stratagem పన్నుగడ కపటోపాయం మాయోపాయం వ్యూహం యుక్తి; యుద్ధ కౌశలం/తంత్రం
strategic కీలక యుద్ధ తంత్ర/నీతి సంబంధి వ్యూహాత్మక
strategic materials యుద్ధ సామగ్రి
strategic view వ్యూహాత్మక దృష్టి
strategy యుద్ధతంత్రం వ్యూహం (యుద్ధ)కౌశలం/కళ వ్యూహరచనా విద్య
stratification వర్గీకరణం స్తరీకరణం
stratificational method స్తరణ విధానం/పద్ధతి
stratified వర్గీకృత స్తరీకృత/స్తరిత పొరపొరలుగా ఉన్న; అడుగున గడ్డకట్టిన
stratocracy సైనిక శాసనం/పరిపాలన
stratography స్తరితశిలాశాస్త్రం
stratosphere (భూమిపైన ౭ నుండి ౩౭ మైళ్ళ ఎత్తు వరకూ ఉండే) వాతావరణం రెండోపొర
stratum స్తరం పొర; అంతస్తు
straw ఎండుగడ్డి గడ్డిపరక వట్టిగడ్డి తృణం
straw-board అట్ట కార్డుబోర్డు
stray n తప్పిపోయిన వ్యక్తి/పశువు v తప్పుదారి/పెడదోవ పట్టు దారి తప్పిపోవు
streak n రేక గీత చార సొర v గీతలు/చారలు గీయు
stream n ప్రవాహం ఏరు వాగు ధార స్రోతస్సు v ప్రవహించు పారు
stream pattern ఏటితీరు
streamer (=banner) పతాకశీర్షిక; కాంతి పతాకం
streamline n మృదురూపం v జాలువారే రూపమిచ్చు
street వీధి బాట దోవ బజారు సందు మార్గం
street delivery ఇంటింటికి పంచే పద్ధతి
street file వీధి కవిలె
strength బలం శక్తి దార్యం సత్తువ పటుత్వం; సంఖ్య లెక్క
strength and weakness బలదౌర్బల్యాలు
strengthen బల పరచు/పడు మద్దతిచ్చు
stress n ఒత్తిడి భారం ప్రతిబలం ఊనిక; నొక్కు; ప్రాధానం ముఖ్యత్వం v ఒత్తిడి చేయు/పెట్టు నొక్కి చెప్పు; ప్రాధాన్యమిచ్చు
stress distribution ప్రతిబలవ్యాప్తి
stressed ఊనికగల నొక్కి చెప్పిన
stretch n సాగుడు వ్యాపనం అవధి v లాగు సాగదీయు విస్తరించు చాచు వ్యాపించు
stretch a point విషయాన్ని సాగదీయు
stretched ఆతతం
striated సూక్ష్మరేఖాంకిత
strict ఖండితమైన ఖచ్చితమైన నిష్కర్ష అయిన
strictly ఖండితంగా నిష్కర్షగా ఖచ్చితంగా
stricture నికోచం; ఆక్షేపణ ఖండన తీవ్రవిమర్శ
stride n పెద్ద అంగ v పెద్దపెద్ద అంగలువేస్తూ నడుచు
strident కర్కశధ్వని చేసే
stridor గరగరమనే చప్పుడు
stridulation ఘర్షణధ్వని
strife జగడం కలహం వివాదం ఘర్షణ విరోధం పోరాటం ప్రయత్నం
striga జొన్నమల్లె
strike n సమ్మె; అనుదైర్ఘ్యం v సమ్మెచేయు; కొట్టు తగ్గించు తట్టుకొను మనసుకు తగులు; నాణేలు వేయు ప్రారంభించు
sit-down strike బైఠాయింపు సమ్మె
strike at ఆక్రమణ/దాడి చేయు
strike bargain బేరం కుదురు/కుదుర్చు(కొను)
strike bound సమ్మె చేస్తున్న
strike-breakers సమ్మెను విచ్ఛిన్నంచేసేవాళ్ళు
strike home తిరిగి (స్వస్థలం) చేరు
strike out తొలగించు తుంచివేయు
strike pay సమ్మెకాలపు వేతనం
striking force దాడిచేసే సైన్యం/దళం; ప్రధానశక్తి ఆకర్షణశక్తి
striking power ఎదుర్కొనే/దాడిచేసే శక్తి
sympathetic strike సానుభూతి సమ్మె
string n దారం తీగ తంత్రి సూత్రం వింటినారి; వరస మాల పరంపర v దారానికి గుచ్చు జోడించు బంధించు తంతులు వేయు నారి తగుల్చు
string electrometer తంత్రీవిద్యున్మాపకం
string galvanometer తంత్రీగాల్వనోమాపకం
strings of bits అంశపరంపర
stringent కఠిన తీవ్ర ఖచ్చితమైన నిర్మొహమాటమైన యథార్థ
strip n బద్ద ఖండం పట్టం; పేడు పేలిక బెరడు ముక్క v బెరడు తీయు ఒలిచివేయు ఖాళీచేయు దోచుకుపోవు రిక్తహస్తం చేయు
strip cropping/plantation ఖండ సేద్యం/వ్యవసాయం
stripe నిలువు చార వాత లేఖ గీత; కొరడా దెబ్బ; పట్టీ పై తొక్క
strive శ్రమించు ప్రయత్నించు కష్టపడు ప్రయాసపడు పోరాడు
stroke దెబ్బ ఆఘాతం తట్టు; ఆపద
stroke of genius మహానైపుణ్యం మేధావిత్వం
stroke of luck ఆకస్మిక లాభం
stroking దెబ్బకొట్టడం; చిచ్చిగొట్టడం లాలన
stroll విహారం వాహ్యాళి షికారు
strolling players సంచార నాటకప్రదర్శకులు
strong దృఢ గట్టి సత్తువగల బలశాలి సుస్థిర గాఢ తీక్ష శక్త ప్రబల
strong-box ఇనప్పెట్టె
strong-drink మద్యం మత్తుపానీయం
stronghold కోట దుర్గ స్థావరం కేంద్రం
strong language తిట్టు ఘాటైన భాష
strong market స్థిరవిపణి
strong room సురక్షిత స్థలం/స్థానం
strongmen సమర్థులు బలశాలులు
structural నిర్మాణ సంబంధి నిర్మాణాత్మక నిర్మితీయ
structural discontinuity నిర్మితీయ విచ్ఛిన్నత
structural geology నిర్మితీయభూగర్భశాస్త్రం
structuralism నిర్మాణ (క్రమ)వాదం
structure ఆకృతి నిర్మాణం రచన వ్యవస్థ భావన కట్టడం; నిర్మాణక్రమం; నిర్మితి
struggle n పోరాటం సంఘర్షణ ప్రయత్నం పరిశ్రమ ప్రయాస వేదన v కష్టపడి ప్రయత్నించు తన్నులాడు తర్జనభర్జనపడు
struggle for existence జీవన సంఘర్షణ బతుకుకోసం పెనుగులాట జీవిత పోరాటం
stub దుబ్బు మొద్దు చెట్టుమొదలు; చుట్టముక్క
stubble గడ్డిదుబ్బు కొయ్యకాలు (వరి మొ.వాటి) మోడు
stubborn మొండిపట్టుగల హఠంగల మూర్ఖ
stucco పాలగచ్చు సున్నం
stud గుండీ బొత్తాము; గుబ్బమేకు; లాయం
stud bull ఆబోతు
stud farm పశుజనన శాల/క్షేత్రం
stud horse దాటించటానికివాడే జాతిగుర్రం
student విద్యార్థి శిష్యుడు
student teacher ఛాత్రోపాధ్యాయుడు శిక్షణార్థి
studies చదువు అధ్యయనం పరిశీలన
studio చిత్రశాల
studious శ్రద్ధాళు విద్యలో ఆసక్తిగల
study n చదువు అధ్యయనం ఆలోచన పరిశీలన ధ్యానం; పఠనగృహం v చదువు అధ్యయనం చేయు శోధించు ఆలోచించు ధ్యానించు
study for the ear న్యాయశాస్త్రం
study skill అధ్యయన నైపుణ్యం
study tour విజ్ఞానయాత్ర
stuff n పదార్థం వస్తువు సామగ్రి పనికిరాని ద్రవ్యం v నింపు కూరు కుక్కు బొక్కు
stultify వ్యర్థం చేయు నిరర్థకం చేయు మూర్ఖుని/బుద్ధిహీనుని చేయు
stumble తొట్రుపడు తట్టుకొని నడుచు తడబాటు పడు; తప్పు/పొరపాటు చేయు
stumbling block అడ్డంకి ఆటంకం అటకాయింపు
stump మొండి మొద్దు మోడు
stump oratory వ్యాఖ్యానం
stumpy మోడైన
stun ఆశ్చర్యపడు చకితమగు నిర్ఘాంతపోవు స్మృతితప్పించు రిమ్మెత్తించు
stunt n వింతచర్య తమాషా మోసప్పని ఎత్తు(గడ) v అడ్డగించు ఎదగనీకుండు గిడసబారు
stupefy అచేతనం చేయు స్తబ్ధుని చేయు సొమ్మసిల/స్మృతితప్ప జేయు
stupendous బ్రహ్మాండమైన ఆశ్చర్యజనక విభ్రమకారి అద్భుత మహనీయ
stupid మూఢుడు మందబుద్ధి జడ తెలివిలేని
stupidity మూఢత్వం మూర్ఖత్వం జడత్వం మాంద్యం
stupor మత్తు మైకం మూర్ఛ జడత్వం బుద్ధి జాడ్యం స్తబ్ధత
sturdy దృఢ బలిష్ఠ శక్తిశాలి
stuttering నత్తి
stye కంటికురుపు
style n శైలి రీతి విధం ఫక్కి పద్ధతి వైఖరి; పేరు వ్యవహారనామం; కీలం కాడ గంటంవంటి సాధనం v పిలుచు పేరుపెట్టు
stylistics శైలీశాస్త్రం
stylograph లిఖితరూపం
styptic రక్తస్తంభకి
suave నమ్ర సౌమ్య సరస మనోజ్ఞ రమ్య మధురభాషి
sub ఉప
sub-agent ఉపప్రతినిధి
sub-committee ఉపసంఘం
sub-conjunctival కంటి పైపొరలోని
sub-continent ఉపఖండం
sub-culture ఉపసంస్కృతి
sub-dialect ఉపమాండలికం
sub-division ఉపవిభాగం
sub-editor ఉపసంపాదకుడు
sub-field ఉపక్షేత్రం
sub-group ఉపసమూహం
sub-marginal standard of living నికృష్ట జీవనప్రమాణం
sub-marine n సముద్రతలం కింది జలాంతర్గత v జలాంతర్గామి
sub-mortgage మారు తాకట్టు
sub-mountainous పర్వతభూమి కొండచరియ లోయ
sub-ordinate adj కింది తక్కువైన అధీన అప్రధాన ద్వితీయ గౌణ ఆనుషంగిక సహాయక పార్శ్వక v అధీనమగు ఆధారపడు వశంలోకి తెచ్చుకొను
sub-phonemic సవర్ణ
sub-soil భూమి కిందిపొర
sub-soil drain నేలఅడుగున ఉండే కాలవ
sub-soil water భూమి అడుగు నీరు
sub-tropical ఉపోష్ణమండల
sub-unit ఉపప్రమాణం
subbing ఉపసంపాదకత్వం
subcutaneous చర్మంలోకిచ్చే
subdue జయించు అణుచు లోబరచుకొను నీచంగా చూచు
subdued colour తేలిక/తక్కువ రంగు
subdued effect తక్కువ ప్రభావం
subdued light మందకాంతి తక్కువ వెలుతురు
suberosa చిలకదుద్దుగు
subject adj అధీన లోబడిన n (=informant interviewee) వ్యవహర్త సూచకుడు సమాచార సంధాత విషయం కర్త కారణం కథావిషయం వాక్యప్రసంగం; పౌరుడు v జయించు వశపరచుకొను ఆధారం కల్పించు
subject formation రూపసిద్ధి
subject heading విషయశీర్షిక
subject matter విషయం అంశం
subject matter expert విషయ (సామగ్రి) నిపుణుడు
subject term విషయ పదం కర్తృపదం
subject to consent అనుమతి ఉంటే/ఉన్నప్పుడు
subjective వ్యక్తిగత ఆత్మగత ఆత్మాశ్రయ మనసులోని; కర్తృ సంబంధి/బోధక
subjective test విషయాత్మక పరీక్ష/నికష
subjectivism విషయవిజ్ఞానవాదం
subjectivity నైజవాదం; ఆత్మాశ్రయత; వస్తునిష్ఠత
subjects పాలితులు పౌరులు
sub judice న్యాయాధీన కోర్టు విచారణలో ఉన్న
subjugate లోబరచుకొను జయించు వశపరచుకొను
subjunctive సంభావనార్థక
subletting తిరిగి అద్దెకివ్వటం కిరాయిదారు మరొకరికి కిరాయి కివ్వటం
sublimate adj మహనీయ మహోత్కృష్ట ఉత్తుంగ n ఉత్పతనం చెందటం భావోత్కృష్టత v పరిష్కృతం/పరిశుభ్రం చేయు బాగుపరచు పవిత్రీకరించు
sublimation ఉదాత్తత; ఉత్పతనం; ఉదాత్తీకరణం
sublime ఉదాత్త లోకోత్తర మహనీయ శుద్ధ
sublime indiference పరిపూర్ణోదాసీనత వైరాగ్యం
sublingual నాలుకకింది అధోజిహ్వ
submember న్యూనఖండం
submerge మునుగు/ముంచు
submersible నిమజ్జక(కం)
subminimal కనిష్ఠకల్ప
submission దాఖలు నివేదన వినతి విన్నపం అధీనత సమర్పణ ఆజ్ఞానుకూలత లొంగుబాటు లోబడి ఉండటం విధేయత
submissive అణకువగల లొంగిన నమ్ర విధేయ
submit లోబడు నివేదించు దాఖలుచేయు ఆజ్ఞపాలించు ఇచ్చు అధీనం చేయు
submultiple ఉపగుణిజం
submuscular కండరాలకింది
subnormal ఉపలంబం; మామూలుకన్నా తక్కువ
subordinate adj అప్రధాన గౌణ కింది అధీన తక్కువైన ఆనుషంగిక సహాయక పార్శ్వక v అధీనమగు ఆధారపడు వశంలోకి తీసుకొను
subordination అప్రధానత పరతంత్రత
suborn తప్పు(డు) సాక్ష్యం చెప్పించు/సంపాదించు; నేరానికి పురికొల్పు
subpoena నియంత్రణ హాజరుకాకపోతే శిక్షిస్తామని న్యాయస్థానం సాక్షికి పంపే ఉత్తరువు
subrogation రుణదాత మార్పు
subsale మారు అమ్మకం
subscribe అంగీకరించు స్వీకరించు; సంతకం చేయు; చందా వేయు ఒప్పుదలతో వాటాకోరు
subscribe to some view ఒక అభిప్రాయంతో ఏకీభవించు
subscriber చందాదారు; సమర్థకుడు
subscription చందా; అవనిర్దేశం; విరాళం (చెల్లింపు)
subsection ఉపపరిచ్ఛేదం
subsequent తదుపరి తరువాయి దరిమిలా అనంతర వెనకటి అనువర్తి
subsequently ఆతరవాత ఆమీదట అనువర్తిగా
subservience పరాధీనత దాసోహమనటం లోబడిపోవటం స్వాధీనత
subset ఉపసముదాయం
subside మందగించు శాంతించు ఉపశమించు తగ్గు
subsidence అవతరణ నిమజ్జనం
subsidiary సహాయక అధీన
subsidiary industry ఉప/సహాయక/ఆశ్రిత/ఆధారిత పరిశ్రమ
subsidize ఆర్థిక సహాయం చేయు
subsidy ఆర్థిక సహాయం
subsist జీవించు బతుకు ఉండు నిర్వహించు
subsistence జీవనోపాధి బతుకు తెరువు జీవిక జీవనాధారం భృతి సహాయం మనుగడ భరణం ఆలంబం మనోవృత్తి చెలామణి
subsistence allowance జీవనభృతి
substance సారం సారాంశం; ద్రవ్యం పదార్థం
substandard అప్రామాణిక
substantial సారవంతమైన బలమైన గట్టి దృఢ ధనం గల వాస్తవ
substantially ప్రధానంగా గట్టిగా
substantiate దృఢపరచు ప్రమాణీకరించు నిరూపించు రూఢిపరచు సరిచూచు
substantive సంజ్ఞ విశేష్యం
substantive agreement ఖాయమైన ఒప్పందం
substantive law సిద్ధాంత న్యాయశాస్త్రం వాస్తవిక/హక్కులునిర్ణయించే న్యాయశాస్త్ర (విభాగం)
substantive rank స్థిరమైన పదవి
substantive real world సంజ్ఞాత్మక వాస్తవ ప్రపంచం
substantive structure విషయాత్మక/ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం
substitute n బదులు/ప్రత్యామ్నాయ వ్యక్తి; ప్రతిక్షేపం ఉపసర్జనం v బదులుగా ఇచ్చు మారుగా పెట్టు పూర్తిచేయు ప్రత్యామ్నాయం చూపు
substituted బదులుగా నిలిచిన/నిల్పిన ప్రత్యామ్నాయమైన
substitution బదులు ప్రత్యామ్నాయం ప్రతిక్షేపణం ఉపసర్జనత్వం
substratum అధస్తరం
subsystem ఉపవ్యవస్థ
subtangent ఉపస్పర్శరేఖ
subtend మధ్యకోణం ఏర్పడటం
subterfuge మోసం కపటం సాకు నెపం మిష
subterranean భూగర్భ
subtle సూక్ష్మ; కుటిల చతుర కపట జిత్తులమారి
subtract తీసివేయు తగ్గించు; వ్యవకలనం చేయు
subtraction వ్యవకలనం తీసివేత తగ్గింపు
subtrahend వ్యవకలితం
sub-tropical ఉపోష్ణమండల(లం)
subungulate ఉపఖురిత (జంతువులు)
suburb ఉపనగరం శివారు పొలిమేరలోని స్థలం నగరపరిసరం పట్టణభాగమైన పేట
suburban train ఉపనగరానికి పోయే రైలు(బండి)
subvention (ప్రభుత్వ) ఆర్థిక సహాయం
subversion కూలదోయటం విద్రోహం
subversive కూలదోసే విధ్వంసక విద్రోహి
subversive activity విద్రోహచర్య
subvert నష్టపరచు పాడుచేయు
succeed తరువాత వచ్చు ఉత్తరాధికారి అగు అధికారానికి వచ్చు అనుసరించు వచ్చు సఫలమగు ఫలించు జయించు సాధించు
success (వి)జయం సఫలత సిద్ధి
succession ఉత్తరాధికారం వారసత్వం అనుక్రమం పారంపర్యం వరస
second in the succession ఉత్తరాధికారంలో ద్వితీయస్థానం
succession certificate ఉత్తరాధికార (ధ్రువ) పత్రం
successive వరసగా వచ్చే క్రమాగత అనుయాయి అనుక్రమిక
successor వారసు ఉత్తరాధికారి
succinct సంగ్రహ సంక్షిప్త
succour n సహాయం మద్దతు రక్ష v సహాయం చేయు రక్షించు మద్దతిచ్చు
succumb లోబడు ఓడిపోవు వశమగు; చనిపోవు
such అటువంటి ఆప్రకారమైన అదే
suck తాగు పీల్చు చనుగుడుచు; లాభం తీయు
suck dry పూర్తిగా పీల్చు పీల్చి ఖాళ్ఈ చేయు
suckers పిలకమొక్క(లు)
sucking చనుబాలివ్వటం చనుగుడపటం
suction పీల్చు తాగటం
suction pump నీళ్ళుతోడే యంత్రం ఘటయంత్రం
sudden ఆకస్మిక హఠాత్ తక్షణం వెంటనే
sue దావా/వ్యాజ్యం వేయు ప్రార్థించు ఆర్థించు కోరు వేడు
suffer సహించు భరించు అనుభవించు కష్టపడు అనుమతించు
sufferance ఉపేక్షితాంగీకారం సహనపూర్వకాంగీకృతి ఓర్మి
sufferer బాధితుడు బాధితురాలు
suffering బాధ యాతన కష్టం వేదన దుఃఖం సహనం
suffice చాలు సరిపోవు; సంతృప్తిపరచు
sufficient చాలినంత తగినంత సరిపోయినంత
suffix (పర)ప్రత్యయం కిత్తు మాటచివర చేర్చిన పదభాగం
suffocate గొంతు పట్టుకొను ఊపిరాడకుండ చేయు అణచిపెట్టు
suffrage ఎన్నికహక్కు వోటు హక్కు
suffragette వోటు హక్కుకోసం ఆందోళనచేసే స్త్రీ
suffragist వోటు హక్కుకోసం పోరాడే స్త్రీ
suffuse నింపు ముంచెత్తు
sugar చక్కెర శర్కర పంచదార
sugar candy పటికబెల్లం
sugar cane చెరుకు
sugar mill పంచదార కర్మాగారం
suggest సూచించు సంకేతించు చూపు సలహా ఇచ్చు
suggestibility సూచనీయత
suggestio falsi తప్పుడు సూచన
suggestion సూచన సంకేతనం ఆలోచన సలహా
suggestive సూచక సూచిత సంకేతక సంకేతిత
suicidal ఆత్మ నాశక/ఘాతుక
suicide ఆత్మహత్య
suit n దావా అభియోగం వ్యాజ్యం; దుస్తులు v తగు సరిపోవు అనుకూలించు
suitability అనుకూలత అనురూపత యోగ్యత ఉచితత్వం సరిపడటం
suitable అనుకూల యోగ్య ఉచిత తగిన సరిపడ్డ
suite పరివారం పరిచారకులు; వరస పంక్తి పరంపర
suitor కక్షదారు
sulcus ఖనితాలు గాడులు
sulky ఒంటరి విచారగ్రస్త; రుసరుసలాడే కొరకొరలాడే చిరచిరలాడే
sullage మురికినీరు
sullen ఉద్విగ్న అప్రసన్న విషాదమయ
sully మాపు మరకచేయు కలుషితం/అపవిత్రం చేయు కళంకం తెచ్చు
sulphur గంధకం
sulphuric acid గంధకికామ్లం
sulphur kiln గంధకం బట్టీ
sultry ఉక్కబోసే ఉష్ణంగా ఉన్న చిరచిరమనే
sum (సంకలన) రాశి సమూహం మొత్తం వెరశి సారాంశం భావం ఆశయం; పరిమాణం తూనిక కొలత; డబ్బు
sum and substance సారాంశం తాత్పర్యం సంగ్రహం
summing up సారాంశం సంక్షేపం ఉపసంహారం
sum total పూర్తి మొత్తం
sum up సంక్షేపించి/సారాంశం చెప్పు
summability సంకలనీయత
summarily సంక్షిప్తంగా శీఘ్రంగా
summarization సారాంశీకరణ/సంక్షేపణం
summary adj శీఘ్ర సంగ్రహ సంక్షిప్త n సారాంశం సంక్షేపం భావం సంగ్రహం సారం
summary lead సారాంశ పరిచయం
summary trial శీఘ్ర/సంక్షిప్త విచారణ
summation సంకలనం (చేయటం)
summative సంకలిత
summative evaluation సంకలిత మూల్యాంకనం
summer వేసవి ఎండకాలం
summer-house చలివేంద్రం
summer school వేసవి పాఠశాల; ఒంటిపూట బడి
summer solstice ఉత్తరాయణం
summit శిఖరం చరమదశ పరాకాష్ఠ ఔన్నత్యం కొన
summon పిలుచు పిలిపించు ఆజ్ఞాపించు సమావేశపరచు
summons సమను తాకీదు ఫర్మానా నోటీసు ఆజ్ఞాపత్రిక
summum bonum గొప్ప మేలు ముఖ్యలాభం
sumptuary అతివ్యయం నియంత్రించే
sumptuous పరిపూర్ణ దివ్య సుఖప్రద విలువైన
sun సూర్యుడు
sun-bath ఆతపస్నానం
sunburnt ఎండకు మాడిన
sunflower పొద్దుతిరుగుడు/సూర్యకాంతం పువ్వు
sunstroke ఎండదెబ్బ వడదెబ్బ
sun worship సూర్యారాధన సూర్యనమస్కారం రవి పూజ
sunder వేరు చేయు విభజించు
sundial సూర్యఘంట నీడగడియారం
sundries చిల్లర వస్తువులు
sundry వివిధ చిల్లర
sundry assets చిల్లర ఆస్తులు
sunlight సూర్యరశ్మి
sunny side అధికపక్షం
sunrays సూర్యకిరణాలు
sunshine సూర్యరశ్మి/సుఖశాంతులు
suo motu స్వయంగా స్వబుద్ధితో
super ఉత్తమ అతీత ఉపరి
super-ego అధ్యహం (భావం) ఉపరిబోధాత్మ
super-fine అతి నాజూకు/సున్నితమైన మేలైన
supernatural అతీత అసహజ ప్రకృతిబాహ్య లోకాతీత
super position ఉపరిస్థాపనం
super power computer అత్యంత శక్తిశాలి గణకయంత్రం
super saturated అతిసంతృప్త
super-state అధిరాజ్యం
superannuation వయసుచెల్లటం వార్ధక్యం
superb దివ్య మహనీయ శ్రేష్ఠ
supercilious గర్వం/అహంకారం గల అసహ్య
superficial పైపై బాహ్య లోతులేని సారహీన
superfluous అత్యధిక అనవసర
superheated అధికంగా వేడిచేసిన
superhuman మానవాతీత అధిమానవ
superimpose పైనుంచి విధించిన అధ్యారోహిత
superimposition అధ్యారోపణ
superintend అజమాయిషీ చేయు పర్యవేక్షించు పై విచారణ చేయు
superintendence పర్యవేక్షణ పై విచారణ అజమాయిషీ
superintendent పర్యవేక్షకుడు విచారణకర్త
superior adj ఊర్ధ్వ మేలైన n పై అధికారి
superiority అధిక్యం
superlative అత్యుత్తమ సర్వోత్తమ
supernaturalism లోకాతీతవాదం
supernovae నవ్యోజ్వల తారలు
supernumerary సంఖ్యాధిక నియమిత/నిర్ణీత సంఖ్యకు మించిన అవసరానికి మించిన
superscription అధినిర్దేశం
supersede రద్దుచేయు మార్పుచేయు కొట్టివేయు స్వాధీనం చేసుకొను
supersonic ధ్వనివేగాధిక అతిధ్వానిక
supersonic jet అతిధ్వానిక విమానం
supersonics అతిధ్వానిక శాస్త్రం
superstition మూఢవిశ్వాసం గుడ్డినమ్మకం పొరపాటు అభిప్రాయం భ్రమ
superstratum ఊర్ధ్వస్తరం పై పొర
supertax పన్నుపై పన్ను అదనపు పన్ను
supervise పర్యవేక్షించు అజమాయిషీచేయు తనిఖీచేయు
supervised study method పర్యవేక్షితాధ్యయన పద్ధతి
supervision తనిఖీ పర్యవేక్షణ అజమాయిషీ
supervision evaluation పర్యవేక్షణ మూల్యాంకనం
supervisor పర్యవేక్షకుడు తనిఖీదారు
supervisory body పర్యవేక్షక సమితి తనిఖీ సంఘం
supination ఉత్తాననం
supine ఉత్తాన; ఉదాసీన సోమరి మందమైన; వెల్లకిల పడి ఉన్న
supplement n అనుబంధం పూరకం అదనం v అదనంగా చేర్చు కలుపు (లోప) పూరణం చేయు
supplemental అనుబంధ పరిపూర్తికోసం చేర్చిన
supplementary ఆనుషంగిక అనుబంధ పరిపూరక అదనపు చేర్చిన
supplementary question అనుబంధ ప్రశ్న
suppletion సర్వాదేశం
suppliant ప్రార్థించే నివేదించే వేడుకొనే కోరే
suppliers సరఫరాదారులు
supply n సరఫరా సామాను సరుకు సంచయం v ఇచ్చు సరఫరా చేయు లోపాలు పూరించు అందించు
short supply కొరత సరఫరా సరిగా లేకపోవటం
supply and demand ఉత్పత్తిగిరాకీలు సరఫరా గిరాకీలు
supply base సహాయకాశ్రయం ఆధారస్థలం ఉపాధికారకం పోషణాధారం
support n ఆధారం ఆలంబనం మోత ఊత(తం) ఆశ్రయం ఉపాధి సమర్థన v సాయపడు పోషించు భరించు బలపరచు పాలించు
supporting system ఆధార/సహాయక వ్యవస్థ
suppose ఊహించు అనుకొను; ఒకవేళ అనుకో
supposed కల్పిత భావిత ఆరోపిత ఊహించిన అనుకొన్న
supposition కల్పన ఊహ అనుమానం అంచనా; మాట వరస
suppress అణగదొక్కు అణచి వేయు/పెట్టు నొక్కు పైకి రానీకుండు తగ్గించు
suppression తగ్గింపు అణచివేత నిరోధం
suppressive నిరోధక అణచివేసే
suppuration చీము పట్టడం
suprasegmental అధ్యాంశిక
supremacy సర్వాధికారం పూర్ణాధిపత్యం సర్వోన్నతి; ప్రభుత్వం
supreme సర్వోన్నత సర్వోచ్చ సర్వాధికారి సర్వోత్కృష్ట
supreme commander సర్వసేనాధిపతి
supreme court సర్వోచ్చన్యాయస్థానం
supreme duty అంతిమ/పవిత్ర కర్తవ్యం
supreme soviet సోవియట్ పార్లమెంటు
supreme spirit పరబ్రహ్మ(హ్మం)
surcharge n అదనపు/అధిక పన్ను అతిభారం v అదనంగా/అధికంగా పన్ను వడ్డించు
surd పరుషం శ్వాసధ్వని; కరణి
sure నిశ్చిత సురక్షిత దృఢ నమ్మకం గల ఖాయం/ఖచ్చితం అయిన
sure-footed తొణకని జారని; జాగరూక
surety జామీను(దారు) పూచీ(కత్తు) ప్రాతిభావ్యం హామీ నమ్మకం
surface adj పై ఉపరితలంలోని n ఉపరి భాగం/తలం పైభాగం
surface cover ఉపరితలాచ్ఛాదనం
surface faulting ఉపరితలభ్రంశనం
surface flow ఉపరితల ప్రవాహం
surface grammar వ్యక్త వ్యాకరణం
surface run off ఉపరితల ప్రవాహం/నిస్సరణ
surface tension ఉపరితల తన్యత
surfeit n ఆధిక్యం అతిపానం అతిభోజనం అధికమొత్తం; మాంద్యం v అతిగా/అధికంగా పెట్టు/తినిపించు/తిను
surge n అల తరంగం ప్రవాహం; ఆవేగం v ఎగయు పెంపొందించు అలలా కదులు పైకీ కిందకీ కదలు
surgeon శస్త్ర వైద్యుడు/చికిత్సకుడు
surgery శస్త్ర వైద్యం/చికిత్స
surgical శస్త్రచికిత్సాసంబంధి
surly చిరచిరలాడే
surmise n అనుమానం భావన ఊహ v అనుమానించు భావించు ఊహించు కల్పించు అనుకొను
surmount అధిరోహించు అధిగమించు ఎక్కు పైకి లేచు ఉత్తీర్ణమగు
surpass అతిశయించు అతిక్రమించు మించు
surplus మిగులు; అధికం శేషం అదనం
surplus budget మిగులు బడ్జెట్
surplus state మిగులు రాష్ట్రం
surprise n ఆశ్చర్యం విస్మయం v ఆశ్చర్యపడు చకితుడగు
surrealism అధివాస్తవికత
surrender n సమర్పణ పరాజయం లొంగుబాటు వదులుకోలు v ఓడిపోవు లొంగిపోవు వదులుకొను శరణుకోరు
surrender value వదులుకున్న విలువ
surrogate మారు వ్యవహర్త; ప్రతినిధి
surroundings పరిసరాలు చుట్టుపక్కలు
surveillance అవేక్షణం నిరూపణం నిఘా
survey సర్వేక్షణ పరీక్షణ భూమికొలత
survival అవశిష్ట (రూపం)
survivals పరిశిష్టులు అవశిష్టులు
survive (మరొకరి తరువాత) జీవించి ఉండు
surviver శేషజీవి
survivorship అనంతరజీవిత్వం
susceptibility వివశత గ్రహణశక్తి; మార్పుకు ఎడమివ్వటం
suspend తాత్కాలికంగా తొలగించు; వేలాడు వేలాడదీయు
suspended interest నిరుద్ధాభిరుచి
suspension తాత్కాలికంగా తొలగింపు/నిలుపుదల; అవలంబనం
sustain ధరించు భరించు సహించు రక్షించు
sustainable పాలనీయ భరణీయ నిర్వహణీయ ధారణీయ సహనీయ రక్షణీయ
suture కుట్టు కుట్టడం సూదనం
suzerainity ఆధిపత్యం
swab (శుభ్రపరచటానికి వాడే) పత్తిమూట
swallow మింగు కబళించు; తీసివేయు
swamp n బురద/చిత్తడి నేల v నీటిలో ముంచు బురదలో దింపు నీటితో నింపు; నిరుత్తరుని చేయు
swamps బురద/చిత్తడి నేలలు
swan-song హంసగానం; కడపటి పని
swarm n సమూహం గుంపు v గుమిగూడు మూగు
swarthy శ్యామలవర్ణంగల నల్లని
swashbuckler కలహశీలి యోధుడు
swashing blow గాయం దెబ్బ; దెప్పి పొడుపు
sway n డోలనం ఊగిసలాట; అధికారం శాసనం రాజ్యం ప్రభావం ఆజ్ఞ v తిప్పు ఊగు ఊగిసలాడు
swear ఒట్టుపెట్టుకొను ప్రమాణం చేయు
swearing-in ప్రమాణస్వీకారం
sweat n చెమట స్వేదం; పరిశ్రమ పాటు v చెమర్చు చెమటలు కక్కు
sweated labour కష్టించి పనిచేసే వ్యక్తి కష్టజీవి శ్రామికుడు చెమటోడ్చే పని
sweat glands స్వేదగ్రంథులు
sweater స్వేదకం; చలితొడుగు చలిబనీను; శ్రమజీవి
sweating చెమట పట్టడం స్వేదనం
sweatpore స్వేదరంధ్రం
sweep n ఊడ్చు తుడుపు; విస్తీర్ణం v ఊడ్చు తుడుచు చిమ్ము తీసుకొనిపోవు కొట్టివేయు
sweeping ఊడ్పు తుడుపు విస్తృత వ్యాపక
sweeping statement (సాధారణీకృత) కథనం
sweet adj తియ్యని మధుర మనోజ్ఞ మనోహర సుందర n తీపి మధురత్వం తియ్యదనం; మిఠాయి
sweetmeat తీపి వస్తువు మిఠాయి
sweet potato చిలగడదుంప గెనుసుగడ్డ
swell n వాపు పెంపు పొంగు v అలలుగా లేచు పొంగు ఉబ్బు ఉప్పొంగు
swelling వాపు పొంగు
swelter n ఉమ్మరం ఉక్క v చెమటోడ్చు సొమ్మసిల్లు
swerve n చలనం పథభ్రష్టత v చెదరు చలించు దారితప్పు
swift వేగం/వడి గల తీవ్ర
swim ఈత ఈదు
swim with the tide ప్రవాహానికి అనుగుణంగా/కాలాగుణంగా పోవు/నడుచు
swindle n కపటం మోసం వంచన పితలాటకం v దగా చేయు మోసగించు వంచించు
swindler వంచకుడు దగాకోరు
swine పంది; తుచ్ఛుడు
swing n ఊపు ఊగటం; ఊయల v ఊగులాడు అల్లాడు
swing bridge ఊగే వంతెన
swing shift editor సంధి(/మధ్య)సమయ సంపాదకుడు
switch n మీట; చువ్వ v బాదు కొట్టు మారు; మొదలుపెట్టు
switch board మీటబల్ల
swoon n మూర్ఛ సొమ్మ v సొమ్మసిల్లు మూర్ఛిల్లు
swoop n ఆక్రమణ ఆకస్మిక దాడి v అకస్మాత్తుగా ఆక్రమించు తటాలున తన్నుకొనిపోవు
sycophancy ముఖస్తుతి చాటువు; వ్యక్తిపూజ
sycophant చాటుకారుడు భజనపరుడు వ్యక్తిపూజకుడు
syllabary వర్ణ/అక్షర సమామ్నాయం
syllabation అక్షర విభజన
syllable అక్షరం; వర్ణం పదాంశం
syllabus పాఠ్య క్రమం/ప్రణాళిక విషయ సంగ్రహం/ప్రణాళిక
syllogism న్యాయ ప్రయోగం త్రిపాద తర్కవాదం
symbiosis సహజీవనం
symbiotic సహజీవి
symbiotic activity సహజీవి చైతన్యం
symbiotic nothingness సహజీవనశూన్యత
symbol సంకేతం చిహ్నం ప్రతీక లాంఛనం గుర్తు లక్షణం
symbolic/symbolical ప్రతీకాత్మక సాంకేతిక లాంఛనప్రాయ
symbolically సాంకేతికంగా ప్రతీకాత్మకంగా లాంఛనప్రాయంగా
symbolisation ప్రతీకీకరణం సంకేతనం
symbolism ప్రతీకాత్మకత
symbology సంకేతశాస్త్రం
symmetric సుష్ఠు సౌష్ఠవ యుత/పూర్వక
symmetrical సుష్ఠు
symmetry సౌష్ఠవం అనురూపత సమానత సమత
sympathiser సానుభూతిపరుడు సమర్థకుడు
sympathize సానుభూతి చూపు కనికరించు దయచూపు
sympathy సానుభూతి కనికరం దయ
sympathetic strike సానుభూతి సమ్మె
symphony స్వర/వర్ణ సమ్మేళనం
symposium సదస్సు గోష్ఠి సమ్మేళనం; చర్చావేదిక; ఏకవిషయకగోష్ఠి
symptom లక్షణం చిహ్నం సూచన
symptomatology రోగలక్షణ శాస్త్రం
synaeresis సంకోచం
synandrium సంయుక్త కేసరావళి
syncarpous ovary సంయుక్తాండాశయం
synchronic ఏకకాలిక
synchronisation సమకాలీకరణం
synchronise ఏకకాలంలో జరుపు కలిసి జరుగు
synchroniser సమకాలీకరణి
synchronous సమకాలిక
syncopation మధ్యధ్వనిలోప కరణం/భవనం
syncope మధ్యధ్వని లోపం; మూర్ఛ
syncretism చారిత్రక (సం)మేళనం
syndesis సమన్వయనం
syndicalism శ్రామిక సంఘవాదం
syndicate వాణిజ్య సంఘం/సమితి; (విశ్వ విద్యాలయ) కార్యనిర్వాహక మండలి; సభ సంస్థ
syndrome సంలక్షణం లక్షణసంపుటి
synergism యోగవాహకం
synergy యోగవాహకత
syngenesis సంయుక్త పరాగకోశాలు
synod మతవిషయకసభ ధర్మసభ; గ్రహ సంయోగం
synonym సమానార్థక (పదం); పర్యాయపదం సమానపదం
synonymous సమానార్థక
synonymously సమానార్థకంగా
synonymy సమానార్థకత పర్యాయపదత్వం
synopsis సారసంగ్రహం సారాంశం
synoptic సంక్షిప్త సార భూత/రూపి
syntactic కారక సంబంధి; క్రమబద్ధ
syntactic structure సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం
syntagmatic విన్యాసక్రమాత్మక
syntagme విన్యాసక్రమాంశం
syntax కారకం; వాక్య రచన/నిర్మాణం; వాక్య లక్షణం శబ్దక్రమం
synthesis సంశ్లేషణ(ణం) సంయోగం సమన్వయం కలపటం
synthetic కృత్రిమ సంశ్లిష్ట నకిలీ సమన్విత
synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి
synthetic rock కృత్రిమ శిల
syphilis ఫిరంగిరోగం సవాయిరోగం
syphon అంకుశనాళి
syringe పిచికారీ
syrup పా(న)కం షర్బత్తు
system పద్ధతి విధానం ప్రణాళిక వ్యవస్థ ప్రకారం పంథా సంప్రదాయం రివాజు
system alimentary జీర్ణాశయం జీర్ణకోశం
system reproductive జననావయవాలు
system respiratory శ్వాసకోశాలు
system software వ్యవస్థా మృదుసామగ్రి
systematic క్రమ (బద్ధ) క్రమానుగుణ పద్ధతి ప్రకారం ఉండే/నడిచే
systematics వర్గీకరణశాస్త్రం
systematise వ్యవస్థీకరించు
systematization వ్యవస్థీకరణం క్రమబద్ధీకరణం వ్యవస్థాపనం
systemic దైహిక
systemic manner క్రమబద్ధ పద్ధతి
systems approach వ్యవస్థా మార్గం/ప్రదేశనం
systole హృదయ ముకుళనం
syzygium ambslanum నేరేడు గిన్ని
small talk వ్యర్థసంభాషణ
storm in tea cup టీ కప్పుతో తుపాను; చిన్న విషయానికి పెద్దతగాదా
spring tide కొత్త/హెచ్చే నీరు
short ton చిన్న టన్ను ౨౦౦౦ పౌండ్లు
sweet tooth తియ్యటి వస్తువులపై ఇష్టం
surplus value అదనపు విలువ
surrender value (బీమా పాలసీ) వదులుకున్నప్పటి విలువ
safety valve రక్షక కవాట్అం
special verdict ప్రత్యేక నిర్ణయం/తీర్పు
speak volumes పూర్తిగా వివరించు
straw vote పనికిరాని/చెల్లని వోటు
stomach wash జఠరధావనం
show the white feather భయపడు ధైర్యం కోల్పోవు
solar year సౌర సంవత్సరం